image description

 

 

GODINA/ YEAR: LIII.                                               ZAGREB, 9. SVIBNJA 2016./ 9 MAY, 2016                                           BROJ/ NUMBER: 9.2.8.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

ANKETA O RADNOJ SNAZI                          LABOUR FORCE SURVEY

 

 

 

AKTIVNO STANOVNIŠTVO U REPUBLICI HRVATSKOJ 2015.

PROSJEK GODINE

LABOUR FORCE IN THE REPUBLIC OF CROATIA, 2015

ANNUAL AVERAGE

 

 

 

Anketa o radnoj snazi, u skladu s nacrtom uzorka i metodom prikupljanja podataka, osigurava podatke o ekonomskoj aktivnosti stanovništva u Republici Hrvatskoj u tromjesečnoj i godišnjoj dinamici.

 

In accordance with the sample design and methods of data collection, the Labour Force Survey provides data on economic activity of the population in the Republic of Croatia in quarterly and annual dynamics.

 

 

 

Podaci u ovom priopćenju od 2012. do 2015. prosjeci su četiriju tromjesečnih rezultata te su usklađeni s rezultatima Popisa 2011. metodom kalibracije.

 

Data in this issue of the first release for the period from 2012 to 2015 are averages of four quarterly results and are harmonised with the Census 2011 results by applying the calibration method.

 

 

 

Budući da je metodologija Ankete usklađena s onom koju propisuje Statistički ured Europske unije (Eurostat), rezultati za Republiku Hrvatsku redovito se objavljuju na internetskim stranicama i u Eurostatovim publikacijama te omogućuju usporedbu sa svim zemljama članicama Europske unije.

 

As the methodology for the Survey is harmonised with regulations of the Statistical Office of the European Communities (Eurostat), results for the Republic of Croatia are regularly published on the web pages and in Eurostat's publications, thus enabling the comparison of the Republic of Croatia with all EU Member States.

 

 

 

Kontinuirana primjena metodološkog koncepta, kako su ga propisali Statistički ured Europske unije (Eurostat) i Međunarodna organizacija rada, osigurala je da rezultati Ankete o radnoj snazi na godišnjoj razini jasno upućuju na trendove na tržištu rada Republike Hrvatske.

 

A continuous application of methodological guidelines of the Statistical Office of the European Communities (Eurostat) and the International Labour Organisation ensured that the Labour Force Survey results clearly point out to trends in the labour market of the Republic of Croatia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usporedba podataka o nezaposlenima dobivenih Anketom, prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ-a) i drugih statističkih praćenja temeljenih na administrativnim izvorima pokazuje da je prosječna stopa nezaposlenosti u 2015. prema podacima administrativnih evidencija veća (17,4%) od stope anketne nezaposlenosti (16,3%). U tom razdoblju prosječan broj nezaposlenih prema Anketi veći je za 23 000 od podataka Hrvatskog zavoda za zapošljavanje što upućuje na smanjenje broja nezaposlenih osoba koje se prijavljuju na HZZ. Budući da su se anketirane osobe izjašnjavale o prijavljenosti službi za zapošljavanje, usporedba podataka pokazuje da je od ukupno 309 000 nezaposlenih prema Anketi, 257 000 ili 83,3% prijavljeno službi za zapošljavanje. Ostalih 16,7% anketno nezaposlenih nije bilo zainteresirano za prijavu službi za zapošljavanje. Istodobno od ukupno 286 000 registriranih u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, 29 000 ili 9,9% ne zadovoljava međunarodne kriterije nezaposlenosti.

 

The comparison of unemployment data obtained by the Labour Force Survey, the Croatian Employment Service and other administrative data records shows that the average unemployment rate for 2015, according to the administrative records, was much higher (17.4%) than the ILO unemployment rate (16.3%). In the same period, the average number of unemployed persons according to the Survey exceeded the number obtained from the Croatian Employment Service by 23 000 persons, which indicates a decrease in the number of persons registering with the Croatian Employment Service. Since interviewed persons provided information on their registration with the Croatian Employment Service, the data comparison shows that 257 000, or 83.3%, of the total of 309 000 unemployed persons were registered. The remaining 16.7% of persons who were classified as unemployed in the Labour Force Survey were not registered. At the same time, 29 000 (9.9%) of the total of 286 000 persons who were registered with the Croatian Employment Service did not fulfil the international criteria of unemployment.

 

 

 

1.   RADNO SPOSOBNO STANOVNIŠTVO PREMA AKTIVNOSTI I SPOLU

      WORKING-AGE POPULATION, BY ACTIVITY AND SEX

tis.

'000

 

2012.

2013.

2014.

2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

 

 

 

 

 

 

 

Radno sposobno stanovništvo (15+)

3 627

3 623

3 615

3 602

Working-age population (15+)

 

 

 

 

 

 

   Aktivno stanovništvo

1 863

1 842

1 893

1 898

   Labour force

      Zaposleni  

1 566

1 524

1 566

1 589

      Persons in employment

      Nezaposleni

297

318

327

309

      Unemployed persons

 

 

 

 

 

 

   Neaktivno stanovništvo (15+)

1 764

1 781

1 722

1 704

   Inactive population (15+)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

 

Stopa aktivnosti

51,4

50,8

52,4

52,7

Activity rate

 

 

 

 

 

 

Stopa zaposlenosti

43,2

42,1

43,3

44,1

Employment/population ratio

 

 

 

 

 

 

Stopa nezaposlenosti

15,9

17,3

17,3

16,3

Unemployment rate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muškarci

Men

 

 

 

 

 

 

 

Radno sposobno stanovništvo (15+)

1 730

1 728

1 726

1 719

Working-age population (15+)

 

 

 

 

 

 

   Aktivno stanovništvo

1 018

997

1 016

1 017

   Labour force

      Zaposleni  

856

821

849

857

      Persons in employment

      Nezaposleni

162

176

167

159

      Unemployed persons

 

 

 

 

 

 

   Neaktivno stanovništvo (15+)  

712

731

710

702

   Inactive population (15+)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

 

Stopa aktivnosti

58,9

57,7

58,9

59,1

Activity rate

 

 

 

 

 

 

Stopa zaposlenosti

49,5

47,5

49,2

49,9

Employment/population ratio

 

 

 

 

 

 

Stopa nezaposlenosti

15,9

17,7

16,5

15,7

Unemployment rate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

Radno sposobno stanovništvo (15+)

1 897

1 894

1 890

1 883

Working-age population (15+)

 

 

 

 

 

 

   Aktivno stanovništvo

845

845

877

882

   Labour force

      Zaposleni  

710

703

717

732

      Persons in employment

      Nezaposleni

135

142

160

150

      Unemployed persons

 

 

 

 

 

 

   Neaktivno stanovništvo (15+)

1 052

1 050

1 012

1 002

   Inactive population (15+)

 

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

 

Stopa aktivnosti

44,5

44,6

46,4

46,8

Activity rate

 

 

 

 

 

 

Stopa zaposlenosti

37,4

37,1

38,0

38,9

Employment/population ratio

 

 

 

 

 

 

Stopa nezaposlenosti

16,0

16,8

18,3

17,0

Unemployment rate

 

 

 

2.   RADNO SPOSOBNO STANOVNIŠTVO PREMA AKTIVNOSTI, DOBI I SPOLU

      WORKING-AGE POPULATION, BY ACTIVITY, AGE GROUPS AND SEX

tis.

'000

 

2012.

2013.

2014.

2015.

2012.

2013.

2014.

2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivno stanovništvo

Labour force

Zaposleni

Persons in employment

 

Ukupno

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

1 863

1 842

1 893

1 898

1 566

1 524

1 566

1 589

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 – 24

151

148

166

162

87

74

90

92

25 – 49

1 201

1 191

1 225

1 217

1 015

998

1 032

1 035

50 – 64

473

472

477

494

425

422

420

436

65 i više

65 and over

38

(31)

(25)

(26)

38

(30)

(24)

(26)

55 – 64

248

251

247

267

223

226

219

236

15 –  64

1 825

1 811

1 868

1 872

1 528

1 494

1 542

1 564

20 – 64

1 795

1 782

1 831

1 835

1 517

1 486

1 528

1 549

25 – 29

229

223

227

219

174

171

175

174

15 – 29

380

371

392

381

262

245

266

267

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muškarci

Men

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

1 018

997

1 016

1 017

856

821

849

857

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 – 24

89

88

97

95

51

44

53

55

25 – 49

638

628

637

634

542

526

544

548

50 – 64

270

263

269

273

242

233

238

240

65 i više

65 and over

(21)

(18)

((13))

(14)

(21)

(18)

((13))

((14))

55 – 64

154

148

152

160

138

130

134

141

15 –  64

997

979

1 003

1 002

835

803

836

843

20 – 64

981

963

983

981

829

799

828

834

25 – 29

125

120

122

117

94

90

96

96

15 – 29

214

208

218

212

146

135

149

151

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

845

845

877

882

710

703

717

732

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 – 24

62

60

69

67

(36)

(30)

(37)

(37)

25 – 49

563

563

588

583

474

471

488

488

50 – 64

203

209

208

220

183

189

181

195

65 i više

65 and over

(17)

(13)

((12))

((12))

(17)

((13))

((11))

((12))

55 – 64

94

103

95

106

85

96

85

95

15 –  64

828

832

865

870

693

690

706

720

20 – 64

814

819

848

854

688

687

700

715

25 – 29

105

103

105

102

80

80

80

78

15 – 29

167

163

174

169

116

110

117

116

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nezaposleni

Unemployed persons

Neaktivni

Inactive population

 

Ukupno

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

297

318

327

309

1 764

1 781

1 722

1 704

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 – 24

63

74

75

70

351

349

326

324

25 – 49

186

193

193

181

245

245

200

194

50 – 64

47

50

57

58

437

439

432

411

65 i više

65 and over

.

.

.

.

732

748

764

775

55 – 64

(26)

(25)

(29)

(31)

345

348

356

338

15 –  64

297

318

326

309

1 032

1 032

958

929

20 – 64

277

296

303

286

816

816

750

725

25 – 29

(55)

(52)

(52)

(45)

(52)

(55)

(45)

(45)

15 – 29

119

126

127

115

403

403

372

369

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muškarci

Men

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

162

176

167

159

712

731

710

702

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 – 24

(37)

(44)

(43)

(40)

168

166

155

153

25 – 49

96

102

93

86

92

97

83

79

50 – 64

(28)

(30)

(31)

(33)

172

180

173

167

65 i više

65 and over

.

.

.

.

281

289

299

303

55 – 64

(17)

(17)

(18)

(20)

132

142

140

133

15 –  64

162

176

167

159

431

442

411

400

20 – 64

151

164

155

147

321

333

306

297

25 – 29

(31)

(30)

(26)

(21)

((19))

(21)

((17))

((17))

15 – 29

68

74

69

61

186

187

172

170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

135

142

160

150

 1 052

1 050

1 012

1 002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 – 24

(26)

(30)

(32)

(30)

183

183

172

171

25 – 49

90

91

101

95

153

148

117

115

50 – 64

(19)

(20)

(27)

(25)

265

259

258

244

65 i više

65 and over

-

-

.

-

451

460

466

472

55 – 64

((9))

((8))

((10))

((11))

213

206

216

205

15 –  64

135

142

159

150

601

590

547

529

20 – 64

126

132

148

139

495

483

444

428

25 – 29

((25))

((23))

(26)

((24))

(34)

(34)

(28)

(28)

15 – 29

(51)

53

57

53

217

217

200

199

 

 

 

3.   MJERE AKTIVNOSTI STANOVNIŠTVA PREMA DOBI I SPOLU

      POPULATION ACTIVITY MEASURES, BY AGE GROUPS AND SEX

%

 

Stope aktivnosti

Activity rates

Stope zaposlenosti

Employment/population ratios

Stope nezaposlenosti

Unemployment rates

 

2012.

2013.

2014.

2015.

2012.

2013.

2014.

2015.

2012.

2013.

2014.

2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

51,4

50,8

52,4

52,7

43,2

42,1

43,3

44,1

15,9

17,3

17,3

16,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 – 24

30,1

29,9

33,6

33,3

17,4

14,9

18,3

19,0

42,1

50,0

45,5

43,0

25 – 49

83,1

83,0

86,0

86,3

70,2

69,5

72,4

73,4

15,5

16,2

15,8

14,9

50 – 64

52,0

51,8

52,5

54,6

46,8

46,3

46,2

48,2

10,0

10,6

12,0

11,7

65 i više

65 and over

4,5

(3,9)

(3,2)

(3,3)

4,9

(3,9)

(3,0)

(3,2)

.

.

.

.

55 – 64

41,8

41,9

41,0

44,1

37,5

37,8

36,3

39,0

(10,4)

(9,9)

(11,6)

(11,6)

15 –  64

63,9

63,7

66,1

66,8

53,5

52,5

54,6

55,8

16,3

17,5

17,5

16,5

20 – 64

68,7

68,6

71,0

71,7

58,1

57,2

59,2

60,5

15,5

16,6

16,6

15,6

25 – 29

81,4

80,3

83,4

82,9

61,8

61,5

64,4

65,9

(24,1)

(23,4)

(22,7)

(20,5)

15 – 29

48,5

47,9

51,4

50,8

33,4

31,6

34,8

35,5

31,2

34,1

32,3

30,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muškarci

Men

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

58,9

57,7

58,9

59,1

49,5

47,5

49,2

49,9

15,9

17,7

16,5

15,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 – 24

34,6

34,7

38,5

38,3

20,0

17,4

21,2

22,2

(42,2)

(49,9)

(44,9)

(41,9)

25 – 49

87,4

86,7

88,5

88,9

74,3

72,6

75,6

76,8

15,1

16,2

14,6

13,6

50 – 64

61,1

59,4

60,8

62,0

54,8

52,6

53,9

54,6

(10,4)

(11,5)

(11,4)

(12,0)

65 i više

65 and over

(7,1)

(5,8)

((4,1))

(4,5)

(7,0)

(5,7)

((4,1))

((4,5))

.

.

.

.

55 – 64

53,9

51,0

52,1

54,7

48,0

45,0

45,8

48,0

(10,9)

(11,7)

(12,0)

(12,3)

15 –  64

69,8

68,9

70,9

71,5

58,5

56,5

59,1

60,1

16,2

18,0

16,6

15,9

20 – 64

75,3

74,3

76,3

76,8

63,7

61,6

64,3

65,3

15,4

17,1

15,7

15,0

25 – 29

87,1

85,3

87,8

87,3

65,8

64,2

69,0

71,3

(24,5)

(24,7)

(21,4)

(18,3)

15 – 29

53,4

52,7

56,0

55,5

36,4

34,1

38,2

39,5

31,8

35,4

31,8

28,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

44,5

44,6

46,4

46,8

37,4

37,1

38,0

38,9

16,0

16,8

18,3

17,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 – 24

25,3

24,8

28,6

28,2

(14,7)

(12,4)

(15,3)

(15,6)

(42,0)

(50,2)

(46,4)

(44,5)

25 – 49

78,6

79,2

83,5

83,5

66,1

66,3

69,2

69,9

15,9

16,2

17,1

16,3

50 – 64

43,3

44,6

44,6

47,5

39,2

40,3

38,9

42,1

(9,6)

(9,6)

(12,9)

(11,3)

65 i više

65 and over

(3,6)

(2,7)

((2,6))

((2,4))

(3,6)

((2,7))

((2,3))

((2,4))

-

-

.

-

55 – 64

30,6

33,4

30,6

34,2

27,7

31,0

27,3

30,6

((9,6))

((7,4))

((10,8))

((10,6))

15 –  64

58,0

58,5

61,3

62,2

48,5

48,6

50,0

51,5

16,3

17,0

18,4

17,2

20 – 64

62,2

62,9

65,7

66,6

52,6

52,8

54,2

55,8

15,5

16,1

17,5

16,3

25 – 29

75,5

75,2

78,8

78,4

57,6

58,7

59,7

60,3

((23,7))

((22,0))

(24,2)

((23,1))

15 – 29

43,5

43,0

46,5

45,9

30,2

29,0

31,2

31,4

(30,5)

32,4

33,0

31,6

 

 

 

4.   STRUKTURA RADNO SPOSOBNOG STANOVNIŠTVA PREMA ŠKOLSKOJ SPREMI I SPOLU

      SHARE IN WORKING-AGE POPULATION, BY EDUCATIONAL ATTAINMENT AND SEX

%

 

Radna snaga

Labour force

Neaktivni

Inactive population

 

 

zaposleni

Persons in employment

nezaposleni

Unemployed persons

 

 

2012.

2013.

2014.

2015.

2012.

2013.

2014.

2015.

2012.

2013.

2014.

2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nezavršena osnovna škola

(2,0)

(1,6)

((0,8))

((0,8))

((2,0))

.

.

.

14,5

12,9

10,7

10,3

Uncompleted basic school

Osnovna škola

12,0

11,0

9,4

9,4

(14,2)

(14,9)

(15,7)

(13,3)

33,4

33,5

34,7

33,6

Basic school (8 years)

Strukovne škole (niža i srednja stručna sprema)

59,7

59,3

60,3

59,3

65,7

64,8

67,1

66,9

35,4

36,7

38,8

38,5

Vocational schools

Gimnazija

3,6

(3,3)

(3,0)

(3,0)

((4,0))

((4,0))

((3,0))

((4,0))

8,1

7,4

6,5

7,2

Grammar school

Visoko obrazovanje (stručni i sveučilišni studij, magisterij znanosti, doktorat)

22,7

24,8

26,5

27,5

(14,1)

(15,0)

(13,4)

(14,5)

8,6

9,5

9,3

10,4

Higher education (professional and university study, master of science degree, doctorate)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nezavršena osnovna škola

(2,4)

((1,9))

((0,8))

((0,7))

.

.

.

.

18,0

16,3

13,5

13,2

Uncompleted basic school

Osnovna škola

13,0

11,2

10,5

10,6

(15,0)

(14,9)

(16,7)

(14,2)

36,2

37,0

39,0

38,1

Basic school (8 years)

Strukovne škole (niža i srednja stručna sprema)

52,5

53,3

53,0

51,5

60,5

60,3

63,5

63,3

29,4

29,9

32,1

31,3

Vocational schools

Gimnazija

(5,0)

(4,2)

(3,8)

(3,8)

((5,3))

.

((3,1))

((5,1))

9,2

8,4

7,8

8,6

Grammar school

Visoko obrazovanje (stručni i sveučilišni studij, magisterij znanosti, doktorat)

27,1

29,3

31,9

33,4

((17,7))

(19,7)

(16,2)

(16,8)

7,2

8,4

7,6

8,8

Higher education (professional and university study, master of science degree, doctorate)

 

 

 

5.   ZAPOSLENI PREMA POLOŽAJU U ZAPOSLENJU I SPOLU

      PERSONS IN EMPLOYMENT, BY STATUS IN EMPLOYMENT AND SEX

tis.

'000

 

Ukupno

Total

Muškarci

Men

Žene

Women

 

 

2012.

2013.

2014.

2015.

2012.

2013.

2014.

2015.

2012.

2013.

2014.

2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaposleni

1 566

1 524

1 566

1 589

856

821

849

857

710

703

717

732

Persons in employment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaposlenici

1 257

1 249

1 321

1 342

675

654

693

699

581

594

629

643

Persons in paid employment

Samozaposleni

273

251

221

217

171

159

149

149

101

92

72

69

Self-employed persons

Pomažući članovi

(37)

(25)

(23)

(30)

((10))

((7))

((7))

((9))

(27)

(17)

(16)

(20)

Unpaid family workers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaposleni

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Persons in employment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaposlenici

80,3

81,9

84,4

84,4

78,9

79,7

81,6

81,6

81,9

84,6

87,6

87,8

Persons in paid employment

Samozaposleni

17,4

16,5

14,1

13,7

20,0

19,4

17,6

17,3

14,3

13,0

10,1

9,4

Self-employed persons

Pomažući članovi

(2,3)

(1,6)

(1,5)

(1,9)

((1,1))

((0,9))

((0,8))

((1,1))

(3,8)

(2,4)

(2,3)

(2,8)

Unpaid family workers

 

 

 

6.   ZAPOSLENI PREMA PODRUČJIMA NKD-a 2007. I SPOLU

      PERSONS IN EMPLOYMENT, ACCORDING TO NKD 2007. AND BY SEX

tis

‘000

 

Ukupno

Total

Muškarci

Men

Žene

Women

 

 

2013.

2014.

2015.

2013.

2014.

2015.

2013.

2014.

2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno1)

1 524

1 566

1 589

821

849

857

703

717

732

Total1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

164

149

146

95

92

92

69

57

54

Agriculture, forestry and fishing

Rudarstvo i vađenje

((8))

((8))

((8))

((7))

((7))

((6))

.

.

.

Mining and quarrying

Prerađivačka industrija

261

269

266

173

174

175

88

94

91

Manufacturing

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

((15))

((16))

((14))

((12))

((12))

((11))

.

.

.

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

(28)

(25)

(29)

((22))

(20)

(21)

((6))

((5))

((8))

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

Građevinarstvo

108

104

109

97

98

102

((11))

((6))

((8))

Construction

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla

209

215

225

89

99

97

119

117

129

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles 

Prijevoz i skladištenje

98

115

104

81

91

83

((17))

(23)

(22)

Transportation and storage

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

94

95

102

(45)

(42)

(43)

(49)

53

60

Accommodation and food service activities

Informacije i komunikacije

(36)

(42)

(42)

((25))

((25))

(26)

((11))

((17))

((16))

Information and communication

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

(40)

(37)

(38)

((9))

((14))

((14))

(30)

(23)

(24)

Financial and insurance activities

Poslovanje nekretninama

.

((6))

((6))

.

.

.

.

.

.

Real estate activities

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

63

57

64

(28)

(24)

(32)

(35)

(33)

(32)

Professional, scientific and technical activities

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

(30)

(35)

(37)

((16))

((18))

((19))

((13))

((17))

((18))

Administrative and support service activities

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

98

109

111

(48)

55

61

(50)

54

49

Public administration and defence; compulsory social security

Obrazovanje

101

118

119

(26)

(28)

(26)

75

90

92

Education

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

102

106

104

((18))

((24))

((20))

84

83

84

Human health and social work activities

Umjetnost, zabava i rekreacija

((25))

((24))

(24)

((11))

((11))

((12))

((15))

((13))

((13))

Arts, entertainment and recreation

Ostale uslužne djelatnosti

(34)

(30)

(36)

((14))

((8))

((12))

((20))

((22))

(24)

Other service activities

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

.

.

.

-

-

.

.

.

.

Activities of households as employers; undifferentiated goods – and
services – producing activities
of households for own use

Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela

.

.

.

.

.

-

.

.

.

Activities of extra-territorial organisations and bodies

Nepoznato

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Unknown

 

 

1)     Zbog nepouzdanih procjena podataka označenih s ((.)), zbroj podataka nižih razina ne daje ukupno.

1)     Due to unreliable estimates marked by ((.)), data do not add up to the total.

 

 

 

7.  STRUKTURA ZAPOSLENIH PREMA PODRUČJIMA NKD-a 2007. I SPOLU

      PERSONS IN EMPLOYMENT, ACCORDING TO NKD 2007. AND BY SEX

%

 

Ukupno

Total

Muškarci

Men

Žene

Women

 

 

2013.

2014.

2015.

2013.

2014.

2015.

2013.

2014.

2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno1)

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Total1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

10,8

9,5

9,2

11,5

10,8

10,7

9,9

8,0

7,3

Agriculture, forestry and fishing

Rudarstvo i vađenje

((0,5))

((0,5))

((0,5))

((0,9))

((0,8))

((0,7))

.

.

.

Mining and quarrying

Prerađivačka industrija

17,1

17,2

16,7

21,1

20,5

20,4

12,5

13,2

12,4

Manufacturing

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

((1,0))

((1,0))

((0,9))

((1,5))

((1,4))

((1,3))

.

.

.

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

(1,8)

(1,6)

(1,8)

((2,7))

(2,4)

(2,5)

((0,8))

((0,7))

((1,1))

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

Građevinarstvo

7,1

6,6

6,9

11,9

11,6

11,9

((1,5))

((0,8))

((1,1))

Construction

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla

13,7

13,7

14,2

10,9

11,6

11,3

17,0

16,3

17,6

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles 

Prijevoz i skladištenje

6,5

7,3

6,6

9,9

10,8

9,6

((2,5))

(3,3)

(3,0)

Transportation and storage

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

6,2

6,1

6,4

(5,5)

(5,0)

(5,0)

(7,0)

7,4

8,1

Accommodation and food service activities

Informacije i komunikacije

(2,4)

(2,7)

(2,7)

((3,1))

((2,9))

(3,0)

((1,6))

((2,4))

((2,2))

Information and communication

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

(2,6)

(2,3)

(2,4)

((1,1))

((1,6))

((1,6))

(4,3)

(3,2)

(3,3)

Financial and insurance activities

Poslovanje nekretninama

.

((0,4))

((0,4))

.

.

.

.

.

.

Real estate activities

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

4,1

3,6

4,0

(3,4)

(2,8)

(3,8)

(4,9)

(4,6)

(4,3)

Professional, scientific and technical activities

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

(1,9)

(2,2)

(2,3)

((2,0))

((2,1))

((2,2))

((1,9))

((2,4))

((2,4))

Administrative and support service activities

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

6,4

7,0

7,0

(5,8)

6,5

7,1

(7,1)

7,5

6,7

Public administration and defence; compulsory social security

Obrazovanje

6,6