image description

 

 

GODINA/ YEAR: LIII.                                             ZAGREB, 31. SVIBNJA 2016./ 31 MAY, 2016                        BROJ/ NUMBER: 10.1.5.- CORR.

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

SOCIJALNA ZAŠTITA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2014.

(METODOLOGIJA ESSPROS)

 

SOCIAL PROTECTION IN THE REPUBLIC OF CROATIA, 2014
(ESSPROS METHODOLOGY)

 

 

 

 

 

 

 

 

Uspoređujući podatke o udjelu troškova za socijalnu zaštitu u nacionalnome bruto domaćem proizvodu s državama članicama Europske unije, zanimljivo je naznačiti da je Republika Hrvatska što se toga tiče 2012. zaostajala za prosjekom EU-27 za 7,5 postotnih bodova. Agregat za Europsku uniju za 2013. još nije objavljen na stranicama Eurostata.

 

Comparing data on the share of costs for the social protection in the national GDP with the EU Member States, it is interesting that the Republic of Croatia fell behind the EU-27 average by 7.5 percentage points in 2012. The 2013 aggaregate for the whole European Union has still not been published at the Eurostat’s website.

 

 

 

 


ISPRAVAK

 

 

U Priopćenju 10.1.5. Socijalna zaštita u Republici Hrvatskoj u 2014. (Metodologija ESSPROS) od 27. svibnja 2016. došlo je do ažuriranja podataka za prosjek EU-a i za vrijednosti pojedinih država članica u dijelu komentara, tablicama 2. Udio pojedine funkcije u ukupnim naknadama socijalne zaštite, 3. Udio izdataka socijalne zaštite i izdataka za naknade socijalne zaštite u BDP-u, 7. Izdaci za socijalnu zaštitu kao udio u BDP-u i EU-27 i Republike Hrvatske, 2012. te u grafikonima G-2. Udio izdataka socijalne zaštite i izdataka za naknade socijalne zaštite u BDP-u i G-3. Udio izdataka za socijalnu zaštitu u BDP-u, EU-27 i Republika Hrvatska, 2012. U tablici 8. Ukupan broj korisnika mirovina prema funkcijama socijalne zaštite i spolu došlo je do previda u iskazivanju podataka.

 

Molimo da se koristite podacima koje prilažemo ovdje.

 

Zahvaljujemo na razumijevanju.

 

 

CORRECTION

 

In the First Release No. 10.1.5. entitled Social Protection in the Republic of Croatia, 2014 (ESSPROS Methodology) of 27 May 2016, data on EU average and on values concerning individual Member States in a part of the commentary, tables 2. Share of Each Function in Total Amount of Social Protection Benefits, 3. Share of Social Protection Expenditures and Expenditures for Social Protection Benefits in GDP and 7. Social Protection Expenditures as Share of GDP, EU-27 and Republic of Croatia, 2012 as well as in graphs G-2. Share of Social Protection Expenditures and Expenditures for Social Protection Benefits in GDP and G-3. Share of social protection expenditures in GDP, EU-27 and Republic of Croatia, 2012 have been updated. In table 8. Total Number of Pension Beneficiaries, by Social Protection Functions and Sex, an oversight in data presentation has occurred.

 

Therefore you are kindly asked to use data attached here.

 

Thank you for understanding.

 

 

 


2.   UDIO POJEDINE FUNKCIJE U UKUPNIM NAKNADAMA SOCIJALNE ZAŠTITE

      SHARE OF EACH FUNCTION IN TOTAL AMOUNT OF SOCIAL PROTECTION BENEFITS

%

 

2012.

2013.

2014.

EU-27 (2012.)1)

 

 

 

 

 

 

 

Ukupni izdaci za naknade socijalne
zaštite

100,02)

100,0

100,02)

100,0

 

Total expenditures for social
protection benefits

 

 

 

 

 

 

 

Bolest/zdravstvena skrb

34,0

34,8

33,6

29,0

 

Sickness/Health care

Invaliditet3)

13,2

12,6

12,2

7,3

 

Disability3)

Starost3)

32,1

32,2

33,9

39,9

 

Old age3)

Preživjeli uzdržavani članovi

10,0

9,8

9,8

5,7

 

Survivors

Obitelj/djeca

7,6

7,3

7,2

8,4

 

Family/Children

Nezaposlenost

2,2

2,3

2,2

5,6

 

Unemployment

Stanovanje

0,1

0,1

0,1

2,1

 

Housing

Socijalna isključenost koja nije drugdje klasificirana

0,9

0,9

0,9

2,0

 

Social exclusion not elsewhere classified

 

 

1)

Privremeni podaci za EU-27 preuzeti su 30. svibnja 2016. iz tablice Social benefits by function sa službenih Eurostatovih internetskih stranica
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps00106&plugin=1.

2)

Katkad ukupno ne odgovara zbroju pojedinih stavki zbog zaokruživanja.

3)

Daljnjim usklađivanjem s metodologijom ESSPROS invalidske mirovine od korisnika iznad zakonske dobi umirovljenja prebačene su u funkciju Starost.

 

 

1)

Provisional data for the EU-27 have been taken over on 30 May 2016 from the table "Social benefits by function", available at the Eurostat's official web site
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps00106&plugin=1,

2)

It may happen that total does not correspond to the sum of individual items due to rounding of numbers.

3)

In line with further harmonisation with the ESSPROS methodology, disability pensions for beneficiaries above legal retirement age have been transferred to Old-age function.

 

 

 

3.   udio izdataka socijalne zaštite i izdataka za naknade socijalne zaštite u bdp-u

      SHARE OF SOCIAL PROTECTION EXPENDITURES AND EXPENDITURES FOR SOCIAL PROTECTION BENEFITS IN GDP

%

 

2012.

2013.

2014.

EU-27 (2012.)1)

 

 

 

 

 

 

 

Ukupni izdaci socijalne zaštite

21,1

22,0

21,6

28,6

Total social protection expenditures

 

 

 

 

 

 

Ukupni izdaci za naknade socijalne zaštite prema funkcijama

20,7

21,5

21,2

27,5

Total expenditures for social protection benefits, by function

Bolest/zdravstvena skrb

7,0

7,5

7,1

8,0

Sickness/Health care

Invaliditet

2,7

2,7

2,6

2,0

Disability

Starost

6,6

6,9

7,2

11,0

Old age

Preživjeli uzdržavani članovi

2,1

2,1

2,1

1,6

Survivors

Obitelj/djeca

1,6

1,6

1,5

2,3

Family/Children

Nezaposlenost

0,5

0,5

0,5

1,6

Unemployment

Stanovanje

0,0

0,0

0,0

0,6

Housing

Socijalna isključenost koja nije drugdje klasificirana

0,2

0,2

0,2

0,5

Social exclusion not elsewhere classified

 

 

1)

Privremeni podaci za EU-27 preuzeti su 30. svibnja 2016. iz tablice Tables by functions, aggregated benefits and grouped schemes –- in % of the GDP (za funkcije socijalne zaštite koje nedostaju u automatskom prikazu, molimo, koristite se opcijom Change selection), sa službenih Eurostatovih internetskih stranica: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=spr_exp_gdp&lang=en. Podaci za 2013. još nisu dostupni.

 

 

1)

Provisional data for the EU-27 have been taken over on 30 May 2016 from the table "Tables by functions, aggregated benefits and grouped schemes – in % of the GDP" (for social protection functions not presented in the automatic display of the table, please select the "Change selection” option), available at the Eurostat's official web page http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=spr_exp_gdp&lang=en, Data for 2013 are not available yet.

 

 

 

 

7.   IZDACI ZA SOCIJALNU ZAŠTITU KAO UDIO U BDP-u,
      EU-27 I REPUBLIKE HRVATSKE, 2012.1)

      SOCIAL PROTECTION EXPENDITURES AS SHARE OF GDP,
      EU-27 AND REPUBLIC OF CROATIA, 20121)

 

Udio izdataka za socijalnu
zaštitu u BDP-u

Social protection expenditures
as share of GDP

 

 

 

 

Hrvatska

21,1

 

Croatia

 

 

 

 

EU-27

28,6

2)

EU-27

Letonija

14,2

 

Latvia

Estonija

15,0

 

Estonia

Rumunjska

15,4

 

Romania

Litva

16,3

 

Lithuania

Bugarska

16,7

 

Bulgaria

Poljska

17,7

2)

Poland

Slovačka

18,1

 

Slovakia

Malta

18,4

 

Malta

Češka

20,5

 

Czech Republic

Mađarska

21,4

 

Hungary

Cipar

21,0

 

Cyprus

Luksemburg

23,0

 

Luxembourg

Slovenija

24,9

 

Slovenia

Španjolska

25,5

2)

Spain

Portugal

26,4

 

Portugal

Ujedinjena Kraljevina

28,8

2)

United Kingdom

Njemačka

28,7

 

Germany

Austrija

29,3

 

Austria

Italija

29,3

2)

Italy

Švedska

29,3

 

Sweden

Belgija

29,9

 

Belgium

Finska

30,1

 

Finland

Grčka

31,6

2)

Greece

Irska

23,0

 

Ireland

Nizozemska

30,9

 

Netherlands

Francuska

33,3

 

France

Danska

32,2

2)

Denmark

 

 

 

 

1)

Podaci za agregat EU-27 i za pojedine države članice preuzeti su 30. svibnja 2016. iz tablice Expenditure on social protection, sa službenih Eurostatovih internetskih stranica
http://ec.europa.eu/eurostat/web/social-protection/data/main-tables. Podaci za 2013. još nisu dostupni.

2)

Privremeni podaci

 

 

1)

Data for the EU-27 and individual member states have been taken over on 30 May 2016 from the table "Expenditure on social protection", available at the Eurostat's official web page
http://ec.europa.eu/eurostat/web/social-protection/data/main-tables, Data for 2013 are not available yet.

2)

Provisional data.

 

 

 

 


8.   Ukupan broj korisnika mirovina prema funkcijama socijalne zaštite i spolu

      Total number of pension beneficiaries, by social protection functionS and SEX

 

2012.

2013.

2014.

 

 

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupan broj korisnika mirovina

1 217 692

558 216

659 476

1 190 815

540 778

650 037

1 223 738

558 435

665 303

Total number of pension beneficiaries

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupan broj korisnika mirovina u funkciji Invaliditet

208 767

164 552

44 215

191 327

151 393

39 934

181 663

145 514

36 149

Total number of pension beneficiaries in Disability function

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korisnici invalidskih mirovina1)

208 767

164 552

44 215

191 327

151 393

39 934

181 663

145 514

36 149

Disability pension beneficiaries1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupan broj korisnika mirovina u funkciji Starost

757 204

375 723

381 481

757 846

373 307

384 539

795 273

396 070

399 203

Total number of pension beneficiaries in Old age function

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korisnici starosnih mirovina2)

624 412

307 248

317 164

611 140

297 079

314 061

629 943

308 198

321 745

Old-age pension beneficiaries2)

Korisnici prijevremenih starosnih mirovina

132 792

68 475

64 317

146 706

76 228

70 478

165 330

87 872

77 458

Anticipated old-age pension beneficiaries

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupan broj korisnika mirovina u funkciji Preživjeli uzdržavani članovi

251 721

17 941

233 780

241 642

16 078

225 564

246 802

16 851

229 951

Total number of pension beneficiaries in Survivors' function

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korisnici obiteljskih mirovina

251 721

17 941

233 780

241 642

16 078

225 564

246 802

16 851

229 951

Survivors' pension beneficiaries

 

 

1)

Obuhvaća korisnike invalidskih mirovina do zakonske dobi umirovljenja (65 godina za muškarce a za žene 60 godina bez obzira na prijelazno razdoblje). Korisnici mirovina iznad zakonske dobi umirovljenja prikazani su, u skladu s metodologijom ESSPROS, u stavci korisnika starosnih mirovina.

2)

Ovdje su uključeni i korisnici invalidskih mirovina iznad zakonske dobi umirovljenja (65 godina za muškarce, a za žene 60 godina bez obzira na prijelazno razdoblje). Metodološke teškoće vezane za korisnike regulirane posebnim propisima prikazane su u Metodološkim objašnjenjima.

 

 

1)

Covering disability pension beneficiaries bellow legal retirement age (65 years for men and 60 years for women, irrespective of the transitional period). Beneficiaries above legal retirement age are presented in line with the ESSPROS methodology, under the item Old-age pension beneficiaries.

2)

Including also disability pension beneficiaries above legal retirement age (65 years for men and 60 years for women, irrespective of the transitional period). Methodological issues related to pension beneficiaries regulated under special provisions are presented in the Notes on Methodology.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objavljuje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

 

Odgovara ravnatelj Marko Krištof,

Person responsible: Marko Krištof, Director General

 

Priredili: Sandro Jakopčević i Mario Vlajčević

Prepared by: Sandro Jakopčević and Mario Vlajčević

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Naklada: 20 primjeraka

20 copies printed

 

Podaci iz ovog priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.

 

 

Služba za komunikaciju s korisnicima

User Communication Department

 

·     Informacije i korisnički zahtjevi

      Information and user requests

·     Pretplata publikacija

      Subscription

·     Novinarski upiti

      Press corner

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-138, 4806-154, 4811-212

      Elektronička pošta/ E-mail:
      stat.info@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4814-791

      Elektronička pošta/ E-mail:
      prodaja@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-121, 4806-196

      Elektronička pošta/ E-mail:
      press@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199