image description

 

GODINA/ YEAR: LIII.                                             ZAGREB, 11. SVIBNJA 2016./ 11 MAY, 2016                                    BROJ/ NUMBER: 11.1.1/1.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

 

BROJ I STRUKTURA POSLOVNIH SUBJEKATA U OŽUJKU 2016.

NUMBER AND STRUCTURE OF BUSINESS ENTITIES, MARCH 2016

 

 

 

 

Usporedba broja pravnih osoba u Registru Državnog zavoda za statistiku s brojem aktivnih pravnih osoba u drugim registrima pokazuje da udio aktivnih pravnih osoba iznosi 54,6%.

 

The comparison of the number of legal entities in the register of the Croatian Bureau of Statistics with the number of active legal entities in other registers shows that the share of active legal entities was 54.6%.

 

 

 

Razlika se pojavljuje zbog primjene različite metodologije načina upisa i određivanja aktivnosti pri pojedinim registrima.

 

This discrepancy occurs due to differences in methodology of data entry method and of defining activities applied in individual registers.

 

 

 

Podatak o broju subjekata obrta i slobodnih zanimanja odnosi se na broj samostalnih poduzetnika koji zapošljavaju ili ne zapošljavaju zaposlenike i na broj osoba koje obavljaju profesionalnu djelatnost prema evidencijama mirovinskog osiguranja.

 

The data on the number of entities in crafts and trades and free lances refers to the number of self-employed entrepreneurs, with or without employees, as well as to the number of persons engaged in a professional activity according to the pension Insurance records.

 

 

 

1.   POSLOVNI SUBJEKTI, STANJE 31. OŽUJKA 2016.

      BUSINESS ENTITIES, SITUATION AS ON 31 MARCH 2016

 

Registrirane pravne osobe

Number of registered legal entities

Aktivni subjekti

Number of active entities

Udio aktivnih pravnih osoba, %

Share of active legal entities, %

 

 

 

 

 

 

Ukupno

244 040

133 184

54,6

Total

 

 

 

 

 

Trgovačka društva

176 121

110 964

63,0

Trade companies

Zadruge

4 215

1 074

25,5

Co-operatives

Ustanove, tijela, udruge i
organizacije

63 704

21 146

33,2

Institutions, bodies, associations and organisations

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subjekti u obrtu i slobodnim
 zanimanjima

-

78 197

-

Entities in crafts and trades and free lances

 

 

 

 

 

 

 

1)

Uključena su tijela državne vlasti te tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

1)

Including government bodies and bodies of local and regional self-government units.

 

 

 

2.   STRUKTURA POSLOVNIH SUBJEKATA PREMA AKTIVNOSTI I PODRUČJIMA NKD-a 2007., STANJE 31. OŽUJKA 2016.

      STRUCTURE OF BUSINESS ENTITIES, BY ACTIVITY AND ACCORDING TO NKD 2007. SECTIONS, SITUATION AS ON 31 MARCH 2016

 

 

Pravne osobe

Number of legal entities

Aktivne pravne osobe

Active legal entities

Obrt i slobodna zanimanja

Crafts and trades and free lances

 

 

 

 

registrirane

Registered

struktura registriranih, %

Structure of registered legal entities, %

aktivne

Active

struktura aktivnih, %

Structure of active legal entities, %

profitne

Profit

neprofitne

Non-profit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

244 040

100,0

133 184

100,0

112 038

21 146

78 197

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

4 932

2,0

2 677

2,0

2 675

2

 2 881

A

Agriculture, forestry and fishing

B

Rudarstvo i vađenje

354

0,1

215

0,2

215

-

61

B

Mining and quarrying

C

Prerađivačka industrija

20 097

8,2

13 343

10,0

13 340

3

7 653

C

Manufacturing

D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

1 343

0,6

699

0,5

699

-

10

D

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

E

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te
djelatnosti sanacije okoliša

1 143

0,5

816

0,6

813

3

67

E

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

F

Građevinarstvo

22 589

9,3

12 707

9,5

12 706

1

7 679

F

Construction

G

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla

49 857

20,4

28 432

21,3

28 252

180

9 519

G

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

H

Prijevoz i skladištenje

6 596

2,7

4 290

3,2

4 255

35

5 622

H

Transportation and storage

I

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

15 627

6,4

9 471

7,1

9 425

46

7 840

I

Accommodation and food service activities

J

Informacije i komunikacije

7 991

3,3

5 719

4,3

5 693

26

1 027

J

Information and communication

K

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

1 721

0,7

909

0,7

894

15

427

K

Financial and insurance activities

L

Poslovanje nekretninama

7 425

3,0

3 979

3,0

3 979

-

330

L

Real estate activities

M

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

24 201

9,9

17 614

13,2

17 479

135

 8 337

M

Professional, scientific and technical activities

N

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

7 740

3,2

5 129

3,9

5 122

7

1 789

N

Administrative and support service activities

O

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

2 975

1,2

1 043

0,8

16

1 027

8 632

O

Public administration and defence; compulsory social security

P

Obrazovanje

3 762

1,5

3 173

2,4

823

2 350

209

P

Education

Q

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

4 172

1,7

2 499

1,9

607

1 892

5 353

Q

Human health and social work activities

R

Umjetnost, zabava i rekreacija

19 029

7,8

6 287

4,7

1 284

5 003

 2 365

R

Arts, entertainment and recreation

S

Ostale uslužne djelatnosti

42 430

17,4

14 180

10,6

3 759

10 421

8 234

S

Other service activities

T

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

2

0,0

2

0,0

2

-

53

T

Activities of households as employers; undifferentiated goods-and services-producing activities of households for own use

U

Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela

54

0,0

-

-

-

-

-

U

Activities of extraterritorial organisations and bodies

Nepoznato

-

-

-

-

-

-

109

Unknown

 

 

 

 

Podaci o strukturi poslovnih subjekata prema djelatnostima pokazuju da je više od polovine registriranih i aktivnih subjekata zastupljeno u četirima područjima djelatnosti: Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla, s udjelom registriranih od 20,4% i aktivnih od 21,3%, Prerađivačka industrija, s udjelom registriranih od 8,2% i aktivnih od 10,0%, Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, s udjelom registriranih od 9,9% i aktivnih od 13,2% te Ostale uslužne djelatnosti, s udjelom registriranih od 17,4% i aktivnih od 10,6%.

 

The data on the structure of business entities by economic activities show that more than half of both registered and active entities belong to the following four activity sections: Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles, motorcycles with 20.4% of registered and 21.3% of active entities, Manufacturing with 8.2% of registered and 10.0% of active entities, Professional, scientific and technical activities with 9.9% of registered and 13.2% of active entities and Other service activities with 17.4% of registered and 10.6% of active entities.

 

 

 

Udio profitnih subjekata u ukupnim aktivnim poslovnim subjektima iznosi 84,1% i njihova struktura po djelatnostima pokazuje da ih je 72,4% zastupljeno u pet područja djelatnosti prema sljedećem redoslijedu učestalosti: Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla (25,2%), Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (15,6%), Prerađivačka industrija (11,9%), Građevinarstvo (11,3%) te Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (8,4%).

 

The share of profit entities in the total active business entities was 84.1%. Their structure by economic activities shows that 72.4% of them belonged to five activity sections, shown in the order of frequency: Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles, motorcycles (25.2%), Professional, scientific and technical activities (15.6%), Manufacturing (11.9%), Construction (11.3%) and Accommodation and food service activities (8.4%).

 

 

 

Udio neprofitnih aktivnih subjekata jest 15,9%. Polovina ih se nalazi u djelatnosti Ostale uslužne djelatnosti. Druga polovina raspoređena je na djelatnosti Umjetnost, zabava i rekreacija (23,7%), Obrazovanje (11,1%), Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (8,9%) te Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje (4,9%).

 

The share of non-profit active entities was 15.9%. Half of them were classified into the activity section Other service activities, while the remaining half was distributed between Arts, entertainment and recreation (23.7%), Education (11.1%), Human health and social work activities (8.9%) and Public administration and defence; compulsory social security (4.9%).

 

 

 

Struktura po djelatnostima poslovnih subjekata obrta i slobodnih zanimanja bitno je ujednačenija u odnosu na strukturu pravnih osoba. Iako je i ovdje najučestalija djelatnost Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla, njezin je udio nešto manji od jedne osmine. Uz Trgovinu još pet djelatnosti pokriva polovinu ukupnih subjekata.

 

The structure of entities in crafts and trades and free lances by economic activities was much more balanced than the structure of legal entities. Although Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles, motorcycles was again the most frequent activity section within crafts and trades and free lances, its share was nevertheless slightly lower than one eighth. Besides Trade, five other activities covered one half of the total number of entities.

 

 

 

 

 

Područja djelatnosti prema područjima NKD-a 2007.

 

NKD 2007. activity sections

 

 

 

A    Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

 

A     Agriculture, forestry and fishing

B    Rudarstvo i vađenje

 

B     Mining and quarrying

C    Prerađivačka industrija

 

C    Manufacturing

D    Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

 

D    Electricity, gas, steam and air conditioning supply

E    Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom
     
te djelatnosti sanacije okoliša

 

E     Water supply; sewerage, waste managementand remediation
       activities

F    Građevinarstvo

 

F     Construction

G    Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i
      motocikla

 

G    Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and
       motorcycles

H    Prijevoz i skladištenje

 

H    Transportation and storage

I     Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

 

I      Accommodation and food service activities

J     Informacije i komunikacije

 

J     Information and communication

K    Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

 

K     Financial and insurance activities

L     Poslovanje nekretninama

 

L     Real estate activities

M    Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

 

M    Professional, scientific and technical activities

N    Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

 

N    Administrative and support service activities

O    Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

 

O    Public administration and defence; compulsory social security

P    Obrazovanje

 

P     Education

Q    Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

 

Q    Human health and social work activities

R    Umjetnost, zabava i rekreacija

 

R    Arts, entertainment and recreation

S    Ostale uslužne djelatnosti

 

S     Other service activities

T    Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja
      proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

 

T     Activities of households as employers; undifferentiated goods – and
       services – producing activities of households for own use

U    Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela

 

U    Activities of extraterritorial organisations and bodies

 

 

1)

Uključena su tijela državne vlasti te tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

1)

Including government bodies and bodies of local and regional self-government units.

 

 

3.   STRUKTURA AKTIVNIH PRAVNIH OSOBA PREMA OBLICIMA VLASNIŠTVA I PODRUČJIMA NKD-a 2007., STANJE 31. OŽUJKA 2016.

      STRUCTURE OF ACTIVE LEGAL ENTITIES, BY OWNERSHIP TYPES AND NKD 2007. SECTIONS, SITUATION AS ON 31 MARCH 2016

 

 

 

Ukupno

Total

Oblici vlasništva

Ownership types

 

 

 

 

državno

State ownership

privatno

Private ownership

zadružno

Co-operative ownership

mješovito

Mixed ownership

nema vlasništva

No ownership

 

 

 

 

broj pravnih osoba

The number of legal entities

udio u ukup-nome, % Share in total, %

broj pravnih osoba

The number of legal entities

udio u ukup-nome, %

Share in total, %

broj pravnih osoba

The number of legal entities

udio u ukup-nome, % Share in total, %

broj pravnih osoba

The number of legal entities

udio u ukup-nome, %

Share in total, %

broj pravnih osoba

The number of legal entities

udio u ukup-nome, % Share in total, %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

133 184

1 110

0,8

109 014

81,9

1 073

0,8

1 035

0,8

20 952

15,7

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

2 677

17

0,6

2 161

80,7

462

17,3

35

1,3

2

0,1

A

Agriculture, forestry and fishing

B

Rudarstvo i vađenje

215

7

3,3

192

89,3

4

1,9

12

5,6

-

-

B

Mining and quarrying

C

Prerađivačka industrija

13 343

86

0,6

12 806

96,0

180

1,3

269

2,0

2

0,0

C

Manufacturing

D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

699

36

5,2

654

93,6

-

-

9

1,3

-

-

D

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

E

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

816

313

38,4

485

59,4

4

0,5

11

1,3

3

0,4

E

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

F

Građevinarstvo

12 707

86

0,7

12 473

98,2

74

0,6

73

0,6

1

0,0

F

Construction

G

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla

28 432

45

0,2

27 899

98,1

118

0,4

194

0,7

176

0,6

G

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

H

Prijevoz i skladištenje

4 290

54

1,3

4 139

96,5

17

0,4

46

1,1

34

0,8

H

Transportation and storage

I

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

9 471

42

0,4

9 237

97,5

54

0,6

93

1,0

45

0,5

I

Accommodation and food service activities

J

Informacije i komunikacije

5 719

42

0,7

5 587

97,7

11

0,2

56

1,0

23

0,4

J

Information and communication

K

Financijske djelatnostii djelatnosti osiguranja

909

16

1,8

841

92,5

22

2,4

15

1,7

15

1,7

K

Financial and insurance activities

L

Poslovanje nekretninama

3 979

39

1,0

3 906

98,2

4

0,1

30

0,8

-

-

L

Real estate activities

M

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

17 614

146

0,8

17 164

97,4

47

0,3

133

0,8

124

0,7

M

Professional, scientific and technical activities

N

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

5 129

46

0,9

5 031

98,1

20

0,4

26

0,5

6

0,1

N

Administrative and support service activities

O

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

1 043

18

1,7

1

0,1

1

0,1

-

-

1 023

98,1

O

Public administration and defence; compulsory social security

P

Obrazovanje

3 173

32

1,0

866

27,3

2

0,1

5

0,2

2 268

71,5

P

Education

Q

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

2 499

16

0,6

636

25,5

21

0,8

4

0,2

1 822

72,9

Q

Human health and social work activities

R

Umjetnost, zabava i rekreacija

6 287

40

0,6

1 238

19,7

15

0,2

6

0,1

4 988

79,3

R

Arts, entertainment and recreation

S

Ostale uslužne djelatnosti

14 180

29

0,2

3 696

26,1

17

0,1

18

0,1

10 420

73,5

S

Other service activities

T

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

2

-

-

2

100,0

-

-

-

-

-

-

T

Activities of households as employers; undifferentiated goods-and services-producing activities of households for own use

U

Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

U

Activities of extraterritorial organisations and bodies

 

 

 

 

 

 

 

Struktura aktivnih pravnih osoba prema oblicima vlasništva pokazuje da je privatno vlasništvo najčešći oblik. Njime je obuhvaćeno 81,9% subjekata. U državnom je vlasništvu 0,8% subjekata, u mješovitom vlasništvu 0,8%, subjekata, u zadružnom vlasništvu 0,8%, subjekata, a za 15,7% pravnih osoba vlasništvo se ne prati.

 

The structure of active legal entities by ownership types shows that the private ownership predominated with 81.9% of entities, while 0.8% of entities were owned by the state, 0.8% of them were in mixed ownership and 0.8% of entities were in co-operative ownership, while the ownership of 15.7% of legal entities was not monitored.

 

 

 

Struktura vlasništva prema djelatnostima pokazuje da su subjekti u privatnom vlasništvu najzastupljeniji u uslužnim djelatnostima, npr. Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla, s udjelom od 98,1%, Poslovanje nekretninama, s udjelom od 98,2%, te Prijevoz i skladištenje, s udjelom od 96,5%. Približno isti udio tog oblika vlasništva od proizvodnih djelatnosti imaju Građevinarstvo (98,2%), Prerađivačka industrija (96,0%) te Informacije i komunikacije (97,7%).

 

The ownership structure by activities shows that privately owned entities were predominant in service activities, e.g. Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles, motorcycles had a share of 98.1%, Real estate activities of 98.2% and Transportation and storage of 96.5%. Approximately the same share of private ownership existed in the productive activities such as Construction (98.2%), Manufacturing (96.0%) and Information and communication (97.7%).

 

 

 

4.   AKTIVNE PRAVNE OSOBE PREMA PODRUČJIMA NKD-a 2007. I BROJU ZAPOSLENIH, STANJE 31. OŽUJKA 2016.

      NUMBER OF ACTIVE LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007. SECTIONS AND BY NUMBER OF PERSONS IN EMPLOYMENT,
      SITUATION AS ON 31 MARCH 2016

 

 

Ukupno

Total

Broj zaposlenih

Number of persons in employment

 

 

 

 

0

1 – 9

10 – 49

50 – 249

250 – 499

500 i više

500
and more

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

133 184

50 298

68 237

10 984

3 123

284

258

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

2 677

1 110

1 298

212

48

2

7

A

Agriculture, forestry and fishing

B

Rudarstvo i vađenje

215

57

105

40

11

-

2

B

Mining and quarrying

C

Prerađivačka industrija

13 343

3 473

7 170

1 932

625

78

65

C

Manufacturing

D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

699

397

243

40

13

3

3

D

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

E

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

816

166

294

249

93

13

1

E

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

F

Građevinarstvo

12 707

4 404

6 957

1 120

200

16

10

F

Construction

G

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla

28 432

8 632

17 281

2 134

305

48

32

G

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

H

Prijevoz i skladištenje

4 290

1 309

2 504

343

104

15

15

H

Transportation and storage

I

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

9 471

3 754

4 842

739

113

11

12

I

Accommodation and food service activities

J

Informacije i komunikacije

5 719

2 032

3 189

421

63

10

4

J

Information and communication

K

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

909

221

538

87

36

6

21

K

Financial and insurance activities

L

Poslovanje nekretninama

3 979

2 503

1 362

105

6

1

2

L

Real estate activities

M

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

17 614

5 509

11 123

876

95

7

4

M

Professional, scientific and technical activities

N

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

5 129

2 232

2 477

327

69

12

12

N

Administrative and support service activities

O

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

1 043

37

349

435

185

20

17

O

Public administration and defence; compulsory social security

P

Obrazovanje

3 173

404

928

938

884

12

7

P

Education

Q

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne
skrbi

2 499

669

1 089

488

197

21

35

Q

Human health and social work activities

R

Umjetnost, zabava i rekreacija

6 287

4 089

1 869

263

49

9

8

R

Arts, entertainment and recreation

S

Ostale uslužne djelatnosti

14 180

9 300

4 618

234

27

-

1

S

Other service activities

T

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca;
djelatnosti kućanstava koja proizvode
različitu robu i obavljaju različite uslugeza vlastite potrebe

2

-

1

1

-

-

-

T

Activities of households as employers; undifferentiated goods – and services –
-producing activities of households for own use

U

Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija
i tijela

-

-

-

-

-

-

-

U

Activities of extraterritorial organisations and bodies

 

 

 

 

Promatra li se struktura aktivnih pravnih osoba prema broju zaposlenih, uočljivo je da najveći udio (51,2%) imaju subjekti s 1 – 9 zaposlenih, 37,8% je udio subjekata bez zaposlenih, 8,2% je udio subjekata s 10 – 49 zaposlenih, 2,3% je udio subjekata s 50 – 249 zaposlenih, a samo 0,4% udjela imaju subjekti s više od 250 zaposlenih.

 

By examining the structure of active legal entities according to the number of persons in paid employment, it should be noted that the highest share of 51.2% belonged to entities employing 1 – 9 persons, followed by 37.8% of entities without persons in employment, 8.2% of entities employing 10 – 49 persons and 2.3% of entities employing 50 – 249 persons, while entities employing more than 250 persons had a share of only 0.4%.

 

 

 

5.   TRGOVAČKA DRUŠTVA PREMA PODRUČJIMA NKD-a 2007., PRAVNO USTROJBENIM OBLICIMA I AKTIVNOSTI, STANJE 31. OŽUJKA 2016.

      TRADE COMPANIES, ACCORDING TO NKD 2007. SECTIONS AND BY LEGAL ORGANISATIONAL FORMS AND ACTIVITY,
      SITUATION AS ON 31 MARCH 2016

 

 

Pravno ustrojbeni oblici

Legal organisational forms

 

 

ukupno

Total

dionička društva

Joint stock companies

društva s
ograničenom odgovornošću

Limited liability companies

jednostavna
društva s
ograničenom odgovornošću

Simple limited liability
companies

javna trgovačka
 društva

Public trade
companies

glavne podružnice inozemnih
trgovačkih društava ili inozemnih trgovaca
pojedinaca

Main subsidiaries
of foreign trade companies or
 individual traders

ostali pravno
ustrojbeni oblici

Other
 legal forms

 

 

registrirani Registered

aktivni Active

registrirani Registered

aktivni Active

registrirani Registered

aktivni Active

registrirani Registered

aktivni Active

registrirani Registered

aktivni Active

registrirani Registered

aktivni Active

registrirani Registered

aktivni Active

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno
Total

176 121

110 964

1 361

983

147 284

89 572

26 081

19 684

377

207

756

363

262

155

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Poljoprivreda, šumarstvo i
ribarstvo
Agriculture, forestry and
fishing

3 500

2 213

48

34

2 890

1 779

556

395

1

1

1

1

4

3

B

Rudarstvo i vađenje
Mining and quarrying

344

211

14

12

315

189

13

9

-

-

2

1

-

-

C

Prerađivačka industrija
Manufacturing

19 605

13 160

417

293

16 703

10 952

2 376

1 873

5

3

94

33

10

6

D

Opskrba električnom
energijom, plinom, parom i klimatizacija
Electricity, gas, steam and
air conditioning supply

1 335

699

6

3

1 136

616

189

79

-

-

4

1

-

-

E

Opskrba vodom; uklanjanje
otpadnih voda, gospodarenje
otpadom te djelatnosti sanacije
okoliša
Water supply; sewerage,
waste management and remediation activities

1 123

809

10

7

992

732

112

66

-

-

8

3

1

1

F

Građevinarstvo
Construction

21 700

12 632

134

91

18 343

10 147

2 958

2 299

57

14

197

75

11

6

G

Trgovina na veliko i na malo;
popravak motornih vozila i motocikla
Wholesale and retail trade;
repair of motor vehicles and motorcycles

49 204

28 134

186

114

43 177

23 770

5 624

4 139

13

4

184

97

20

10

H

Prijevoz i skladištenje
Transportation and
storage

6 477

4 238

68

49

5 318

3 337

1 050

828

7

3

33

20

1

1

I

Djelatnosti pružanja
smještaja te pripreme i
usluživanja hrane
Accommodation and food
service activities

15 383

9 371

144

117

10 524

5 994

4 690

3 250

3

-

17

7

5

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J

Informacije i komunikacije Information and
 communication

7 906

5 682

46

37

6 612

4 653

1 208

970

7

5

29

15

4

2

K

Financijske djelatnosti i
djelatnosti osiguranja
Financial and insurance
activities

1 258

871

108

93

1 059

709

41

27

1

-

8

5

41

37

L

Poslovanje nekretninama
Real estate activities

7 414

3 975

32

27

6 961

3 670

389

261

5

2

17

9

10

6

M

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
Professional, scientific and
technical activities

23 916

17 432

116

82

20 140

14 461

3 236

2 631

265

165

135

82

24

11

N

Administrativne i pomoćne
uslužne djelatnosti
Administrative and
support service activities

7 633

5 102

14

12

6 369

4 169

1 205

891

7

6

20

12

18

12

O

Javna uprava i obrana;
obvezno socijalno
osiguranje
Public administration and
defence; compulsory social security

22

15

-

-

13

8

1

1

-

-

-

-

8

6

P

Obrazovanje
Education

1 090

821

2

2

851

618

233

200

1

-

3

1

-

-

Q

Djelatnosti zdravstvene
zaštite i socijalne skrbi
Human health and social
work activities

780

586

-

-

655

489

124

96

-

-

1

1

-

-

R

Umjetnost, zabava i
rekreacija
Arts, entertainment and
recreation

1 937

1 269

10

7

1 484

922

431

328

1

1

-

-

11

11

S

Ostale uslužne djelatnosti
Other service activities

5 492

3 742

6

3

3 741

2 356

1 644

1 340

4

3

3

-

94

40

T

Djelatnosti kućanstava kao
poslodavaca; djelatnosti
kućanstava koja proizvode
različitu robu i obavljaju
različite usluge za vlastite
potrebe
Activities of households as
employers; undifferentiated
goods – and services –
producingactivitiesof
households for own use

2

2

-

-

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

U

Djelatnosti izvanteritorijalnih
organizacija i tijela
Activities of extraterritorial
organisations and bodies

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

U strukturi trgovačkih društava prema pravno ustrojbenim oblicima izrazito prevladava oblik društava s ograničenom odgovornošću, čiji je udio registriranih 83,6% i aktivnih 80,7%. Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću prema brojnosti je drugi oblik. Na njega otpada 14,8% registriranih i 17,7% aktivnih. Ostali oblici trgovačkih društava čine ostalih 1,5%.

 

Limited liability companies were markedly predominant in the structure of trade companies by legal organisational forms, with a share of 83.6% of registered and 80.7% of active companies. Simple limited liability companies held second place by size, with a share of 14.8% of registered and 17.7% of active companies. Other legal forms of trade companies comprise the remaining 1.5%.

 

 

 

6.   REGISTRIRANE NEPROFITNE PRAVNE OSOBE PREMA PODRUČJIMA NKD-a 2007., AKTIVNOSTI I PRAVNO USTROJBENIM OBLICIMA,

      STANJE 31. OŽUJKA 2016.

      REGISTERED NON-PROFIT LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007. SECTIONS AND BY ACTIVITY AND LEGAL ORGANISATIONAL FORMS,
      SITUATION AS ON 31 MARCH 2016

 

 

Ukupno
registrirani
Total

registered
legal

entities

Udio
aktivnih, %

Share of active
 legal
 entities, %

Skupine pravno ustrojbenih oblika

Groups of legal constitutional formation

 

 

 

 

udruge, ustanove, gospodarska udruženja,
pravosuđe,
 zaklade, fundacije,
političke stranke i ostale organizacije

Associations,
 institutions,
economic
 co-operations,
legislation,
foundations,
political parties
and other
organisations

tijela državne
vlasti i tijela
 jedinica
lokalne i
područne
 (regionalne) samouprave

State
government
bodies and bodies
of local and
 regional
self-government
 units

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

63 704

33,2

61 208

2 496

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

4

50,0

4

-

A

Agriculture, forestry and fishing

B

Rudarstvo i vađenje

-

-

-

-

B

Mining and quarrying

C

Prerađivačka industrija

7

42,9

7

-

C

Manufacturing

D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

1

0,0

1

-

D

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

E

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

6

50,0

6

-

E

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

F

Građevinarstvo

1

100,0

1

-

F

Construction

G

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla

201

89,6

201

-

G

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

H

Prijevoz i skladištenje

35

100,0

35

-

H

Transportation and storage

I

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

53

86,8

53

-

I

Accommodation and food service activities

J

Informacije i komunikacije

58

44,8

58

-

J

Information and communication

K

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

226

6,6

226

-

K

Financial and insurance activities

L

Poslovanje nekretninama

-

-

-

-

L

Real estate activities

M

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

158

85,4

158

-

M

Professional, scientific and technical activities

N

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

8

87,5

8

-

N

Administrative and support service activities

O

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

2 952

34,8

456

2 496

O

Public administration and defence; compulsory social security

P

Obrazovanje

2 666

88,1

2 666

-

P

Education

Q

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

3 342

56,6

3 342

-

Q

Human health and social work activities

R

Umjetnost, zabava i rekreacija

17 062

29,3

17 062

-

R

Arts, entertainment and recreation

S

Ostale uslužne djelatnosti

36 870

28,3

36 870

-

S

Other service activities

T

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

-

-

-

-

T

Activities of households as employers; undifferentiated goods – and services – producing activities of households for own use

U

Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela

54

0,0

54

-

U

Activities of extraterritorial organisations and bodies

 

 

 

Struktura registriranih neprofitnih pravnih osoba prema vrstama pravno ustrojbenih oblika pokazuje da 96,1% čine udruge, ustanove, udruženja i slične organizacije, a 3,9% odnosi se na tijela državne vlasti te tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

 

The structure of registered non-profit legal entities by legal forms shows that associations, institutions, co-operations and similar organisations had a share of 96.1%, while state government bodies and bodies of local and regional self-government units had a share of 3.9%.

 

 

 

Promatra li se aktivnost spomenutih pravnih osoba, uočljivo je da je 33,2% aktivnih. Njihova struktura po djelatnostima pokazuje da su to subjekti iz četiriju područja djelatnosti: Ostale uslužne djelatnosti, s udjelom registriranih od 57,9% i udjelom aktivnih od 28,3%, Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje, s udjelom registriranih od 4,6% i udjelom aktivnih od 34,8%, Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, udjelom registriranih od 5,2% i aktivnih od 56,6%, te Obrazovanje sa samo 4,2% registriranih, ali s najvećim udjelom aktivnih (88,1%).

 

Concerning the activity of the mentioned legal entities, there were 33.2% of active ones. Their structure by activities shows that they were entities belonging to four activity sections: Other service activities with 57.9% of registered and 28.3% of active ones, Public administration and defence; compulsory social security with 4.6% of registered and 34.8% of active ones, Human health and social work activities with 5.2% of registered and 56.6%of active entities and Education with only 4.2% of registered ones, but with the largest share of active entities (88.1%).

 

 

 

7.   STRUKTURA POSLOVNIH SUBJEKATA PO ŽUPANIJAMA, STANJE 31. OŽUJKA 2016.

      STRUCTURE OF BUSINESS ENTITIES, BY COUNTIES, SITUATION AS ON 31 MARCH 2016

Županija

Registrirane pravne osobe ukupno

Total registered legal entities

Trgovačka društva

Trade companies

Zadruge

Co-operatives

Registrirane ustanove, tijela, udruge i organizacije

Registered institutions, bodies, associations and organisations

Subjekti u obrtu i slobodnim zanimanjima

Entities in crafts and trades and free lances

County of

registrirana

Registered

aktivna

Active

registrirani

Registered

aktivni

Active

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

244 040

176 121

110 964

4 215

1 074

63 704

78 197

Republic of Croatia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagrebačka

14 944

11 222

7 224

164

40

3 558

4 687

Zagreb

Krapinsko-zagorska

4 424

2 707

1 787

84

20

1 633

2 242

Krapina-Zagorje

Sisačko-moslavačka

5 526

3 020

1 787

196

42

2 310

1 895

Sisak-Moslavina

Karlovačka

4 935

2 985

1 860

163

50

1 787

1 792

Karlovac

Varaždinska

7 416

5 025

3 294

120

26

2 271

2 553

Varaždin

Koprivničko-križevačka

4 490

2 570

1 682

395

63

1 525

1 335

Koprivnica-Križevci

Bjelovarsko-bilogorska

4 759

2 866

1 760

249

68

1 644

1 229

Bjelovar-Bilogora

Primorsko-goranska

20 481

15 610

9 778

158

32

4 713

8 448

Primorje-Gorski kotar

Ličko-senjska

1 961

1 037

689

74

16

850

856

Lika-Senj

Virovitičko-podravska

2 778

1 479

958

139

41

1 160

1 021

Virovitica-Podravina

Požeško-slavonska

2 205

1 139

765

64

18

1 002

1 041

Požega-Slavonia

Brodsko-posavska

4 825

2 926

1 788

108

27

1 791

1 970

Slavonski Brod-Posavina

Zadarska

8 200

5 779

3 551

254

73

2 167

4 268

Zadar

Osječko-baranjska

12 403

7 344

4 725

313

110

4 746

3 852

Osijek-Baranja

Šibensko-kninska

5 261

3 270

1 951

242

56

1 749

2 246

Šibenik-Knin

Vukovarsko-srijemska

5 323

2 692

1 640

257

73

2 374

2 250

Vukovar-Sirmium

Splitsko-dalmatinska

25 171

18 542

11 618

445

137

6 184

10 764

Split-Dalmatia

Istarska

18 353

14 901

9 130

116

34

3 336

6 460

Istria

Dubrovačko-neretvanska

7 619

5 196

3 407

103

41

2 320

3 594

Dubrovnik-Neretva

Međimurska

6 022

4 570

2 914

67

16

1 385

1 227

Međimurje

Grad Zagreb

76 944

61 241

38 656

504

91

15 199

14 467

City of Zagreb

 

 

 

Podaci o teritorijalnoj raspoređenosti poslovnih subjekata na županijskoj razini pokazuju da je nešto manje od jedne trećine ukupno registriranih poslovnih subjekata (pravnih osoba) smješteno u Gradu Zagrebu. Udio Grada Zagreba za subjekte obrta i slobodnih zanimanja bitno je manji i iznosi 18,5%. Splitsko-dalmatinska županija na drugome je mjestu po brojnosti registriranih pravnih i fizičkih osoba, s udjelom od 10,3%, odnosno 13,8%.

 

The data on the territorial distribution of business entities at the county level show that slightly less than one third of the total number of registered business entities (legal entities) were situated in the City of Zagreb. The City of Zagreb, however, had a significantly lower share in the entities in crafts and free lances (18.5%). The County of Split-Dalmatia followed, with a share of 10.3% of legal entities and 13.8% of natural persons.

 

 

 

Tri županije imaju više od 5% udjela registriranih pravnih osoba: Primorsko-goranska (8,4%), Istarska (7,5%) i Zagrebačka (6,1%). Isti je redoslijed tih županija i kod broja fizičkih osoba.

 

Other three counties had a share larger than 5% of registered legal entities: the County of Primorje-Gorski kotar (8.4%), the County of Istria (7.5%) and the County of Zagreb (6.1%). The number of natural persons came in the same order.

 

 

 

Teritorijalna struktura aktivnih trgovačkih društava različita je u odnosu na strukturu registriranih. Tako je npr. udio Grada Zagreba u skupinama ovih subjekata u registriranim subjektima 34,8% i u aktivnima 34,8%. Udio po brojnosti druge županije, Splitsko-dalmatinske, u aktivnim je subjektima 10,5%, i u registriranima 10,5%.

 

The territorial structure of active trade companies was different in relation to the structure of the registered ones. Hence, the City of Zagreb had a share of 34.8% of registered and 34.8% of active entities, while the share of the second largest county, the County of Split-Dalmatia, was 10.5% of active and 10.5% of registered entities.

 

 

 

8.   OSNIVANJE, BRISANJE I USKLAĐENJE REGISTRIRANIH PRAVNIH OSOBA U 2015. I 2016.

      CREATING, DELETING AND HARMONISING OF REGISTERED LEGAL ENTITIES, 2015 AND 2016

 

2015.

2016.

 

 

I. – III.

IV. – VI.

VII. – IX.

X. – XII.

I. – III.

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnivanje

3 862

3 711

3 107

3 603

4 065

Creating

Trgovačka društva

3 346

3 228

2 675

3 180

3 463

Trade companies

Ostali

516

483

432

423

602

Other

 

 

 

 

 

 

 

Brisanje

88

79

68

104

72 451

Deleting

Poduzeća

1

0

0

5

62 539

Enterprises

Trgovačka društva

76

62

63

84

100

Trade companies

Ostalo

11

17

5

15

9 812

Other

 

 

 

 

 

 

 

Usklađenja prema Zakonu o trgovačkim
društvima

111

124

118

131

136

Harmonising according to
Company Law

 

 

 

Podaci o promjenama registriranih subjekata raspoređeni su u trima skupinama: osnivanje, brisanje i usklađenje. Oni pokazuju da se u naznačenom razdoblju povećava broj osnivanja, brisanja i broj usklađenja.

 

The data on the changes in registered entities are divided into three groups: creations, deletions and harmonisations. They show that the number of creations, deletions and harmonisations increased in the respective period.

 

 

 

Udio trgovačkih društava u broju novoosnovanih subjekata u promatranom razdoblju iznosi 85,2%.

 

The share of trade companies in the number of newly created entities in the given period was 85.2%.

 

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

I. Uvod

 

I Introduction

 

 

 

Na temelju Zakona o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NN, br. 98/94.), Odluke o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti– NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.) i Pravilnika o razvrstavanju poslovnih subjekata prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti– NKD 2007. (NN, br. 80/07., 45/09., 16/12. i 8/13.) Državni zavod za statistiku vodi Registar poslovnih subjekata (u nastavku teksta: Registar). Registar, prema odredbama navedenog Pravilnika, obuhvaća pravne osobe, tijela državne vlasti, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te dijelove tih subjekata (u nastavku teksta: poslovni subjekti). U Registar se zasad ne upisuju fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u skladu s propisima, strane udruge koje imaju sjedište u Republici Hrvatskoj i poslovni subjekti koji nemaju sjedište u Republici Hrvatskoj.

 

Based on the Act on the National Classification of Activities (NN, No. 98/94), the Decision on the National Classification of Activities
− NKD 2007. (NN, Nos 58/07 and 72/07) and the Ordinance on the Classification of Business Entities According to the National Classification of Activities − NKD 2007. (NN, Nos 80/07, 45/09, 16/12 and 8/13), the Croatian Bureau of Statistics keeps the Register of Business Entities (hereinafter referred to as: Register). The Register, pursuant to provisions of the aforementioned Ordinance, includes legal entities, state government bodies and bodies of local as well as regional self-government units and parts thereof (hereinafter referred to as: business entities). The Register does not presently include natural persons engaged in activities according to regulations, foreign associations headquartered in the Republic of Croatia and business entities not headquartered in the Republic of Croatia.

 

 

 

NKD 2007. utemeljen je na Statističkoj klasifikaciji ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici – NACE, Rev. 2, koja je obvezatna za države članice Europske unije.

 

NKD 2007. is based on the Statistical Classification of Economic Activities in the European Community – NACE Rev. 2, which is obligatory in EU Member States.

 

 

 

Na temelju odluke ravnatelja te javno dostupnih i raspoloživih izvora tehničkom korekcijom u Registru poslovnih subjekata izbrisan je 72 341 poslovni subjekt.

 

Upon the technical correction of the Register of Business Entities, 72 341 business entities have been erased on the basis of the Director General’s decision and publicly accessible and available sources.

 

 

 

 

 

 

II. Metoda rada i izvori prikupljanja podataka

 

II Methods and sources of data collection

 

 

 

Upisom u Registar svakom se subjektu dodjeljuje sedmeroznamenkasti matični broj, a dijelu subjekta određuje se redni broj uz matični broj.

 

On registration, each business entity is assigned a seven-digit registration number, while its constituent parts are assigned an additional four-digit ordinal number besides that number.

 

 

 

Svakom subjektu i njegovu dijelu upisanu u Registar dodjeljuje se i šifra djelatnosti prema NKD-u 2007.

 

Moreover, each business entity and parts thereof are assigned an activity code according to the NKD 2007.

 

 

 

Subjekti upisani u Registar razvrstavaju se prema djelatnosti koju pretežito obavljaju tako da se prema NKD-u 2007. određuje brojčana oznaka razreda glavne djelatnosti. Kada je za poslovni subjekt rješenjem o upisu u Registar kod ovlaštenog tijela ili propisom utvrđeno obavljanje nekoliko djelatnosti, prvo razvrstavanje prema NKD-u 2007. provodi se na prijedlog poslovnog subjekta. Svako sljedeće razvrstavanje poslovnog subjekta kojim se mijenja glavna djelatnost provodi se:

 

Registered business entities are classified according to their prevailing activities in such a way that a numerical denotation of a class of the main activity is defined according to the NKD 2007. When, on the basis of a formal decision on registration with a competent authority or by law, a business entity is established to be engaged in more than one activities, the first classification according to the NKD 2007. is made upon the proposal of the business entity. Every subsequent classification of the business entity resulting in a change of the main activity is made in the following cases:

 

 

 

1)

na zahtjev subjekta

 

1)

Upon the request of the business entity

2)

prema službenoj dužnosti na temelju promjene rješenja o upisu u Registar kod nadležnog tijela ili promjene propisa.

 

2)

Upon official duty, based on a change in the decision on registration with a competent authory or a change in the law, or based on statistical survey results.

 

 

 

Djelatnost dijelova poslovnog subjekta određuje se prema rješenju o upisu u Registar kod ovlaštenog tijela ili prema propisu o osnivanju ili temeljnoj namjeni osnivanja, neovisno o djelatnosti subjekta u čijem su sastavu.

 

The activity of the constituent parts of a business entity is established on the basis of a decision on registration with a competent authority or law on creation, irrespective of the activity of the business entity they are a part of.

 

 

 

Upis, prijava, promjena i odjava subjekta prati se dnevnom ažurnošću Registra. Pravni izvori za ažuriranje Registra jesu:

 

Entry, registration, change and withdrawal of business entities are updated daily in the Register. Legal basis for updating the Register are the following:

 

 

 

1)

registri što ih vode:

 

1)

Registers kept by:

 

- trgovački sudovi

 

 

- trade courts

 

- ministarstva (

 

 

- ministries

 

- uredi državne uprave

 

 

- state administration offices

 

- druga registarska tijela

 

 

- other registration bodies

2)

zakoni, odluke i drugi akti objavljeni u Narodnim novinama.

 

2)

Laws, decisions and other legal documents published in Narodne novine.

 

 

 

Struktura upisanih poslovnih subjekata prema pravnom temelju upisa jest sljedeća:

 

Registered business entities are structured according to the legal basis, as follows:

 

- trgovačka društva, zadruge i ustanove upisani na temelju rješenja registarskog tijela (trgovački sudovi)

 

 

- trade companies, enterprises, co-operatives and institutions are registered in the Register upon the decision of registration bodies (trade courts), making 78.32% of registered entities in the Register

 

- tijela državne vlasti i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave upisani na temelju pravnih propisa

 

 

- state government bodies and bodies of local and regional self government units registered according to law

 

- udruge, zaklade, političke stranke i drugi upisani na temelju rješenja registarskih tijela prema posebnim pravnim propisima.

 

 

- associations, foundations, political parties and others, which are registered on the basis of decisions of registry bodies according to specific laws.

 

 

 

Teškoće u ažuriranju velikog broja jedinica Registra nastaju kao posljedica dugotrajnih prijelaznih razdoblja u kojima registarska tijela usklađuju poslovne subjekte prema novoj zakonodavnoj regulativi. Time se odgađa i postupak brisanja poslovnih subjekata koji nisu podnijeli zahtjev za usklađenje u skladu s novim propisima. Slijedom navedenoga kontinuirano se provodi promjena podataka Registra u skladu s naknadno prikupljenim podacima o poslovnim subjektima iz javnih (općedostupnih) zbirki podataka.

 

Difficulties in updating of a significant proportion of units in the Register are a consequence of long-term transition periods during which register bodies harmonise business entities according to a new legislation. This also postpones the procedure of deletions of business entities who have not submitted a request for harmonisation in line with new regulations. Consequently, the Register data are constantly changed in line with data on business entities subsequently collected from publicly available data bases.

 

 

 

Nedostatak u obuhvatu Registra odnosi se na poslovne subjekte koji obavljaju djelatnost obrta, slobodnih zanimanja, stranih udruga sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i poslovnih subjekata koji nemaju sjedište u Republici Hrvatskoj. Osim toga, važno je istaknuti da postoje metodološke razlike između Registra, kao administrativne baze podataka, i Statističkoga poslovnog registra (u nastavku teksta: eSPRi).

 

A lack in the coverage of the Register is related to business entities engaged in activities of crafts and free lances, foreign associations headquartered in the Republic of Croatia and business entities not headquartered in the Republic of Croatia. In addition, it must be pointed out that there are methodological discrepancies between the Register as an administrative data base and the Statistical Business Register (hereinafter referred to as: eSPRi).

 

 

 

Podaci Registra poslovnih subjekata povezani su s pomoću matičnog broja, registarskog broja i osobnoga identifikacijskog broja s administrativnim bazama podataka.

 

The data of the Register of Business Entities are linked to administrative data bases through an identification number, a registration number and a personal identification number.

 

 

 

 

 

 

III. Značenje pojedinih izraza

 

III Meaning of individual terms

 

 

 

Poslovni subjekti jesu pravne osobe i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u skladu s pravnim propisima, tijela javne vlasti (tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe i druga tijela koja imaju javne ovlasti, pravne osobe čiji je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave, pravne osobe koje obavljaju javnu službu, pravne osobe koje se na temelju posebnog propisa financiraju pretežito ili u cjelosti iz državnog proračuna ili iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno iz javnih sredstava (nameta, davanja i sl.) te trgovačka društva u kojima Republika Hrvatska i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju zasebno ili zajedničko većinsko vlasništvo).

 

Business entities are legal entities and natural persons that perform activities according to the law, public government bodies (government administration bodies, other government bodies, bodies of local and regional self-government units, legal entities and other public authorities, legal entities established by the Republic of Croatia or local and regional self-government units, legal entities performing public service, legal entities financed mostly or completely from the state or local and regional self-government units’ budgets, that is, from public funds (taxes, provisions etc.), on basis of a special act as well as trade companies in which the Republic of Croatia or the local and regional self-government units hold individual or joint majority ownership.

 

 

 

Registrirane pravne osobe (poslovni subjekti) jesu jedinice upisane u Registar, i to: trgovačka društva, ustanove, zadruge, udruge, političke stranke, tijela javne vlasti i ostale neusklađene jedinice koje su imale pravnu osobnost prema propisima koji su prije bili na snazi.

 

Registered legal entities (business entities) are units that are registered in the Register. These are: trade companies, institutions, co-operatives, associations, political parties, public government bodies and other non-harmonised units which held a legal subjectivity status according to previously valid laws.

 

 

 

Aktivne pravne osobe (poslovni subjekti) jesu registrirane pravne osobe upisane u Registar, za koje je status aktivnosti određen prema podacima iz eSPRi. 

 

Active legal entities /(business entities) are registered legal entities entered into the Register, for which the activity status has been determined according to the eSPRi data. 

 

 

 

Fizičke osobe jesu jedinice koje obavljaju djelatnost u skladu s pravnim propisima, a odnose se na obrt i slobodna zanimanja.

 

Natural persons are units that carry out activities in line with the law and refer to crafts and trades and free lances.

 

 

 

Glavna djelatnost jest djelatnost koja se za poslovne subjekte koji ostvaruju dobit proizvodnjom, prometom robe ili pružanjem usluga na tržištu određuje prema najvećem udjelu u ukupnoj dodanoj vrijednosti. Za subjekte koji ne ostvaruju dobit proizvodnjom, prometom robe ili pružanjem usluga na tržištu glavna djelatnost određuje se prema najvećem udjelu broja zaposlenih, platnoj listi i isplaćenim bruto plaćama.

 

Main activity is an activity established according to the largest share in the total value added in the case of business entities that make profit through production, trade or rendering of services on the market or by the largest share in the number of persons in employment according to the payroll and gross paid-off salaries in the case of business entities that do not make profit through production, trade and rendering of services on the market.

 

 

 

Matični broj jest stalna identifikacijska oznaka svakog poslovnog subjekta. Matični broj upotrebljava se u svim aktivnostima službene statistike. Određuje se postupkom dodjele kontrolnog broja prema modulu 11, dok se dijelu poslovnog subjekta određuje i četveroznamenkasti redni broj uz matični broj.

 

Identification number is a permanent identification denomination of each business entity. It is used in all activities of official statistics. It is determined in the process of allocation of a control number according to module 11, while any part of a business entity is at the same time determined a four-digit ordinal number along with the identification number.

 

 

 

Registarski broj je broj pod kojim je poslovni subjekt upisan u sudski ili drugi posebni registar.

 

Registration number is a number under which a business entity is entered in a court or another specific register.

 

 

 

Osobni identifikacijski broj (OIB) jest stalna identifikacijska oznaka obveznika OIB-a koju korisnici OIB-a upotrebljavaju u službenim evidencijama, u svakodnevnom radu i u razmjeni podataka. OIB je jedinstven, nekazujući, nepromjenjiv i neponovljiv.

 

Personal identification number (OIB) is a permanent identification designation of an OIB holder, used by OIB users in official records, in everyday activities and in data exchange. OIB is unique, non-revealing, unchangeable and non-iterative.

 

 

 

Pravno ustrojbeni oblik jest obilježje jedinica Registra na temelju kojega se one međusobno razlikuju kao dionička društva, društva s ograničenom odgovornošću, jednostavna društva s ograničenom odgovornošću, zadruge, ustanove, udruge, tijela državne vlasti i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te druge pravno ustrojbene oblike. Pravno ustrojbeni oblik jedinica Registra određen je rješenjem nadležnoga registarskog tijela ili propisom o osnivanju na temelju kojeg su jedinice upisane u Registar.

 

Legal organisational form is a characteristic of units in the Register that divides them as joint-stock companies, limited liability companies, simple limited liability companies, co-operatives, institutions, associations, state government bodies and bodies of local and regional self-government units and other legal organisational forms. A legal organisational form of the Register has been determined by a decision of a competent registration body or by act on creation that is a basis for their entry into the Register.

 

 

 

Oblik vlasništva jest obilježje jedinica Registra koje pokazuje vlasničku strukturu jedinice, a odnosi se na vlasništvo sredstava, odnosno osnivački ulog poslovnog subjekta.

 

Type of ownership is a characteristic of units entered into the Register that indicates the ownership structure of the unit and refer to the ownership of assets, that is, to startup deposit of a business entity.

 

 

 

Broj zaposlenih upotrebljava se za iskazivanje veličine i strukture pravnih osoba. Dobiven je na temelju godišnjih financijskih izvještaja Fine. Radi dobivanja ažurnog stanja tih podataka danih u tablicama, podaci su usklađeni s redovitim mjesečnim statističkim istraživanjem kojim se prati zaposlenost.

 

Number of persons in employment is the feature used for indicating the size and structure of business entities. It is derived from Fina’s annual financial reports. In order to update this feature, as indicated in tables, the data have been harmonised with the regular monthly statistical survey that covers employment.

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

 

DPZ

društveno-politička zajednica

 

Fina

Financial Agency

Fina

Financijska agencija

 

NKD 2007.

National Classification of Activities, 2007 version

NKD 2007.

Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

 

NN

Narodne novine, official gazette of the Republic of Croatia

NN

Narodne novine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znakovi

 

Symbols

 

 

 

 

 

-

nema pojave

 

-

no occurrence

0,0

podatak je manji od 0,05 upotrijebljene mjerne jedinice

 

0,0

value not zero but less than 0.05 of the unit of measure used

 

 

 

 

 

 

Objavljuje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

 

Odgovara ravnatelj Marko Krištof.

Person responsible: Marko Krištof, Director General

 

Priredile: Žaklina Čizmović i Višnja Petrović

Prepared by: Žaklina Čizmović and Višnja Petrović

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Naklada: 20 primjeraka

20 copies printed

 

Podaci iz ovog priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.

 

Služba za komunikaciju s korisnicima

User Communication Department

 

·     Informacije i korisnički zahtjevi

     Information and user requests

·     Pretplata publikacija

     Subscription

·     Novinarski upiti

     Press corner

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-138, 4806-154, 4811-212

      Elektronička pošta/ E-mail:
      stat.info@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4814-791

      Elektronička pošta/ E-mail:
      prodaja@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-121, 4806-196

      Elektronička pošta/ E-mail:
      press@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199