image description

GODINA/ YEAR: LIII.                                       ZAGREB, 21. TRAVNJA 2016./ 21 APRIL, 2016                                       BROJ/ NUMBER: 12.1.2/1.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

IZVJEŠĆE O PREKOMJERNOME PRORAČUNSKOME MANJKU I RAZINI DUGA OPĆE DRŽAVE U REPUBLICI HRVATSKOJ, TRAVANJ 2016. (ESA 2010)

EXCESSIVE DEFICIT PROCEDURE REPORT, REPUBLIC OF CROATIA, APRIL 2016

(ESA 2010)

 

 

 

U ovom priopćenju Državni zavod za statistiku objavljuje proračunski manjak (deficit) i razinu duga opće države iskazane u Izvješću o prekomjernome proračunskome manjku (deficitu) i razini duga opće države (travanjsko Izvješće) za razdoblje od 2012. do 2015. prema metodologiji Europskog sustava nacionalnih i regionalnih računa (ESA 2010) te Priručniku o deficitu i dugu opće države.

 

The Croatian Bureau of Statistics issues in this release the general government deficit and debt data based on figures reported in the Excessive Deficit Procedure Report (the April Notification) for the period from 2012 to 2015 according to the European System of National and Regional Accounts (ESA 2010) methodology and the Manual on Government Deficit and Debt.

 

 

 

Fiskalni nadzor Europske komisije nad zemljama članicama temelji se na Izvještaju o prekomjernome proračunskome manjku i razini duga opće države. Ugovorom iz Maastrichta uspostavljena su dva glavna kriterija fiskalnog nadzora: udio proračunskog manjka (deficita) opće države zemlje članice ne smije biti veći od 3% BDP-a, a konsolidirani dug opće države veći od 60% BDP-a.

 

The fiscal surveillance of the European Union over the Member States is based on the Excessive Deficit Procedure Report. The Maastricht Treaty defines two main criteria of the fiscal surveillance: a deficit-to-GDP ratio and a debt-to-GDP ratio must not exceed the reference values of 3% and 60%, respectively.

 

 

 

Ovo izvješće podnosi se Europskoj komisiji (Eurostat) dva puta na godinu – na kraju ožujka (travanjsko Izvješće) i na kraju rujna (listopadsko Izvješće). Izvješće se odnosi na razdoblje posljednje četiri godine i za tekuću godinu, u kojoj se podaci za tekuću godinu temelje na prognozama Ministarstva financija. Nacionalni statistički uredi obvezni su objaviti Izvješće na svojim internetskim stranicama.

 

This EDP Report is submitted to the European Commission (Eurostat) twice a year at the end of March (called the April Notification) and the end of September (the October Notification). The EDP Report relates to a last four-year period and for a current year in which current-year data are based on the Ministry of Finance forecast. National statistical offices are obliged to publish the EDP Report on their web sites.

 

 

 

U 2015. deficit konsolidirane opće države iznosio je -10 706 milijuna kuna, odnosno 3,2% BDP-a, dok je u 2014. iznosio -18 078 milijuna kuna ili 5,5% BDP-a. U 2013. deficit je bio jednak -17 446 milijuna kuna ili 5,3% BDP-a te je u 2012. bio jednak -17 549 milijuna kuna ili 5,3% BDP-a.

 

In 2015, general government deficit amounted to -10 706 million kuna, or 3.2% of GDP, while for 2014 it amounted to -18 078 million kuna, or 5.5% of GDP. In 2013 deficit was equal to -17 446 million kuna, or  5.3% of GDP, and in 2012 was equal to -17 549 million or 5.3% of GDP.

 

 

 

Konsolidirani dug na kraju 2015. iznosio je 289 669 milijuna kuna ili 86,7% BDP-a, dok je za 2014. iznosio 284 184 milijuna kuna, odnosno 86,5% BDP-a. U 2013. dug je iznosio 270 857 milijuna kuna, odnosno 82,2% BDP-a, dok je u 2012. iznosio 233 558 milijuna kuna, odnosno 70,7% BDP-a.

 

Consolidated gross debt at the end of the year 2015 amounted to 289 669 million kuna or 86.7% of GDP, while for 2014 amounted to 284 184 million kuna or 86.5% of GDP. In 2013, debt amounted to 270 857 million kuna, or 82.2% % of GDP, while in 2012 was 233 558 million kuna, or 70.7% of GDP.

 

 

 

Ukupni prihodi sektora opće države prema ESA 2010 u 2015. iznose 146 086 milijuna kuna, dok ukupni rashodi iznose 156 793 milijuna kuna.

 

Total revenues of the general government sector according to ESA 2010 in 2015 amounted to 146 086 million kuna, while total expenditure amounted to 156 793 million kuna.

 

 

 

Velik utjecaj na iznos deficita u 2015. imao je znatan pad proračunskog salda državnog proračuna u odnosu na planirani, s 12 526 milijuna kuna na 8 852 milijuna kuna. Porast prihoda od poreza i pad bruto investicija u fiksni kapital čimbenici su koji su najviše utjecali na smanjenje manjka proračunskog salda. Podaci o bruto investicijama u fiksni kapital smatraju se preliminarnima sve do obračuna prema podacima iz Godišnjeg izvještaja o investicijama u dugotrajnu imovinu.

 

Significant drop of achieved working balance in relation to plan had a big impact on deficit amount in 2015 from 12 526 million to 8 852 million kuna. The increase of tax revenues and a decrease of gross fixed capital formation are the components that contributed the most to the decline of the budget balance. Data on gross fixed capital formation is considered preliminary until the calculation according to data from the Annual Report on investments in fixed assets.

 

 

 

Statistički tretman transfera socijalnih doprinosa iz II. u I. mirovinski stup najviše je utjecao na deficit, to jest kategoriju neto uzajmljivanje / neto pozajmljivanje (B.9) opće države u 2015. Prema statističkim pravilima, ta transakcija ne priznaje se kao prihod u trenutku primitka te je deficit uvećan za 1 264 milijuna kuna.

 

Statistical treatment of social contribution transfers from II in the I pillar had the most significant impact on the deficit ie the category of net borrowing / net lending (B.9) of the general government in 2015. According to the statistical rules this transaction is not recognized as revenue in the time of its receipt and therefore, the deficit (B.9) was increased for 1 264 million kuna.

 

 

 

Također, preuzimanje duga HZ Carga i HZ Putničkog prijevoza po osnovi trećeg poziva utjecalo je na povećanje deficita u iznosu od 950 milijuna kuna (u slučaju trećeg poziva po jamstvu cjelokupni garantirani dug statistički se tretira kao obveza države).

 

Likewise, debt assumption of Croatian Railways (HZ Cargo and HZ Passenger Transportation) on the basis of the third call influenced a deficit in the amount of 950 million kuna (in the case of the third call under the guarantee entire guaranteed debt is statistically treated as obligations of the state).

 

 

 

Osim toga, u obuhvat opće države u 2015. uključena je i institucionalna jedinica HAKOM te je reklasificirana imovina Bina Istre kao državne imovine.

 

Additionally, in the general government coverage in 2015, institutional unit HAKOM is included and the assets of the Bina Istra are reclassified.

 

 

 

U 2015. prvi put se bilježi primarni suficit opće države te iznosi 1 218 milijuna kuna ili 0,36% BDP-a.

 

In 2015, for the first time the primary suficit of the general government has been recorded and amounts to 1 218 million or 0.36% of GDP.


 

 

 

U usporedbi s listopadskom notifikacijom, deficit države revidiran je za razdoblje od 2012. do 2015. te je sada za 109 milijuna kuna manji u 2012. ili 0,03% BDP-a, za 205 milijuna kuna manji u 2013. ili 0,06% BDP-a, za 316 milijuna kuna manji u 2014. ili 0,10% BDP-a te za 5 milijardi i 240 milijuna kuna manji od planiranoga u 2015. ili 1,57% BDP-a. Navedene revizije proizlaze iz statističkog tretmana uključivanja Bina Istre i uključivanja HAKOM-a u obuhvat opće države.

 

Compared to the October notification, the government deficit has been revised for the period from 2012 to 2015 and now it is for 109 million kuna lower in 2012, or 0.03% of GDP, 205 million kuna lower in 2013, or 0.06 % of GDP, 316 million kuna lower in 2014 or 0.10% of GDP and for 5 billion and 240 million kuna lower than planned in 2015, or 1.57% of GDP. These revisions result from the statistical treatment of inclusion Bina Istra and the inclusion of HAKOM in the scope of general government.


 

 

 

Dug opće države u 2015. porastao je za 1,9% u odnosu na stanje na kraju 2014., što je 2,5 puta manji rast u odnosu na rast u 2014., a ujedno je najmanja stopa rasta duga od početka bilježenja EDP duga prema metodologiji ESA 2010.

 

Government debt in 2015 has increased by 1,9% comparing the stock at the end of the 2014, which is 2,5 times lower increase than increase in 2014 and it is also the lowest growth rate of debt from the beginning of recording EDP debt under ESA 2010 methodology.


 

 

 

Na rast duga opće države u 2015. najviše je utjecao rast duga središnje države, koji je iznosio 5,841 milijardi kuna zbog novih neto izdavanja obveznica u iznosu od 13,9 milijardi kuna te neto otplata trezorskih zapisa u iznosu 6 milijardi kuna.

 

The growth of general government debt in 2015 was mainly influenced by the growth of central government debt, which amounted to 5.841 billion kuna, due to issuing net issuance of bonds in the amount of 13.9 billion kuna and treasury bills in the amount of 6 billion kuna.


 

 

 

U odnosu na podatke objavljene u listopadu 2015., dug opće države 2012. – 2014. porastao je u prosjeku za 4,7 milijardi kuna zbog statističkog evidentiranja projekta Bina Istra d. d. u bilancu opće države.

 

Compared to the data published in October 2015, general government debt, in the period 2012-2014, has increased by an average of 4.7 billion kuna because of statistical recording of project Bina Istra on balance sheet of general government.

 

 

 

 

 

 

Podatke iz ovog priopćenja možete preuzeti na www.dzs.hr.

 

Ovdje možete preuzeti EDP tablice iz ovog priopćenja u Excel-formatu.

 

 

Ovdje možete preuzeti tablicu temeljnih agregata sektora opće države  u Excel-formatu.

 

from this release can be downloaded at www.dzs.hr.

 

EDP excel tables from this release can be downloaded here.

 

 

Excel table with data on main aggregates of general government from this release can be downloaded here.

 

 

 

 

1.   PRIKAZ PREKOMJERNOGA PRORAČUNSKOG MANJKA I RAZINE DUGA TE POVEZANIH PODATAKA

      REPORTING OF EXCESIVE GOVERNMENT DEFICIT AND DEBT LEVELS AND PROVISION OF ASSOCIATED DATA

 

2012.

2013.

2014.

2015.

 

mil. kuna

Mln kuna

%

mil. kuna

Mln kuna

%

mil. kuna

Mln kuna

%

mil. kuna

Mln kuna

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto domaći proizvod, tekuće tržišne cijene
Gross domestic product at current market prices

330 456

100,0

329 571

100,0

328 431

100,0

334 219

100,0

 

 

 

Neto uzajmljivanje (-) / neto pozajmljivanje (+)
Net borrowing (-)/net lending (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opća država
General government

-17 549

-5,3

-17 446

-5,3

-18 078

-5,5

-10 706

-3,2

Središnja država
Central government

-16 655

-5,0

-19 018

-5,8

-19 218

-5,9

-10 699

-3,2

Lokalna država
Local government

211

0,1

77

0,0

304

0,1

617

0,2

Fondovi socijalne sigurnosti
Social security funds

-1 105

-0,3

1 496

0,5

836

0,3

-624

-0,2

 

 

 

Konsolidirani dug opće države
General government consolidated gross debt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opća država
General government

233 558

70,7

270 857

82,8

284 184

86,5

289 669

86,7

 

 

 

Rashodi opće države
General government expenditure

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto investicije u fiksni kapital
Gross fixed capital formation

11 710

3,5

12 327

3,7

12 058

3,7

9 387

2,8

Kamate (konsolidirano)
Interest (consolidated)

11 343

3,4

11 569

3,5

11 464

3,5

11 925

3,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   USPOREDNI PRIKAZ LISTOPADSKE NOTIFIKACIJE 2015. I TRAVANJSKE NOTIFIKACIJE 2016. PREKOMJERNOG PRORAČUNSKOG MANJKA
      I RAZINE DUGA

      COMPARISON OF OCTOBER 2015 NOTIFICATION WITH APRIL 2016 NOTIFICATION OF GOVERNMENT DEFICIT AND DEBT LEVELS

 

 

2012.

2013.

2014.

2015.

mil. kuna
Mln kuna

%

mil. kuna
Mln kuna

%

mil. kuna
Mln kuna

%

mil. kuna
Mln kuna

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto uzajmljivanje (-) / Neto pozajmljivanje (+) (B.9)
Net borrowing (-) / Net lending (+) (B. 9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listopadska notifikacija 2015.

-17 658

-5,3

-17 651

-5,4

-18 395

-5,6

-

-

October 2015 Notification

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Travanjska notifikacija 2016.

-17 549

-5,3

-17 446

-5,3

-18 078

-5,5

-10 706

-3,2

April 2016 Notification

 

 

 

 

 

 

 

 

Razlika
Difference

109

0,0

205

0,1

316

0,1

-

-

Konsolidirani dug opće države
General government consolidated debt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listopadska notifikacija 2015.

228 790

69,2

266 134

80,8

279 574

85,1

-

-

October 2015 Notification

 

Travanjska notifikacija 2016.

233 558

70,7

270 857

82,2

284 184

86,5

289 669

86,7

April 2016 Notification

Razlika
Difference

4 768

1,5

4 723

1,4

4 610

1,4

-

-

 

 

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Osnovni pojmovi i definicije

 

Basic concepts and definitions

 

 

 

Sektor opće države (S.13) uključuje sve institucionalne jedinice koje su ostali netržišni proizvođači, čiji je output namijenjen individualnoj i zajedničkoj potrošnji te se uglavnom financira od obveznih uplata jedinica koje pripadaju drugim sektorima i/ili svih institucionalnih jedinica koje su ponajprije uključene u preraspodjelu nacionalnog dohotka i bogatstva.

 

The general government sector (S.13) includes all institutional units that are other non-market producers, whose output is intended for individual and collective consumption and mainly financed by compulsory payments made by units belonging to other sectors and/or all institutional units principally engaged in the redistribution of national income and wealth.

 

 

 

Sektor opće države sastoji se od tri podsektora: središnje države (S.1311), lokalne države (S.1313) i fondova socijalnog osiguranja (S.1314). Središnja država obuhvaća državne upravne organizacije, državne agencije te ostale vladine institucije koje imaju nadležnost nad cijelim gospodarskim teritorijem te su odvojene od fondova socijalne sigurnosti. Središnja država uključuje i neprofitne institucije koje su pod kontrolom i uglavnom ih financira središnja vlast. Središnja država u ovome fiskalnom izvješću obuhvaća korisnike državnog proračuna, izvanproračunske korisnike (Hrvatske vode, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Hrvatske ceste, Hrvatski fond za privatizaciju do 31. ožujka 2011., Agenciju za upravljanje državnom imovinom do 30. rujna 2013., Centar za restrukturiranje i prodaju te Državni ured za upravljanje državnom imovinom kao njezinih pravnih sljednika) HŽ Infrastrukturu, HRT, Hrvatske autoceste, Autocestu Rijeka Zagreb, Hrvatsku banku za obnovu i razvitak, Državnu agenciju za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, Hrvatski operator tržišta energije i Hrvatsku regulatornu agenciju za mrežne djelatnosti.

 

The general government consists of three sub-sectors: the central government (S.1311), the local government (S.1313) and the social security funds sub-sector (S.1314). The central government comprises departments of government administration and other central government agencies, authorities and institutions whose jurisdiction covers the entire economic territory, apart from the administration of the social security funds sub-sector. It also includes non-profit institutions that are controlled and chiefly financed by the central government. The central government in this EDP Report includes central government budgetary users, extra-budgetary users (the Croatian Waters, the Fund for Environmental Protection and Energy Efficiency, the Croatian Roads, the Croatian Privatization Fund until 31 March 2011, the Agency for Management of the Public Property until 30 September 2013, that is, the Restructuring and Sale Center and the State Property Management Administration as its legal successors), the Croatian Railways Infrastructure, the Croatian Radio and Television, Hrvatske Autoceste d. o. o., the Rijeka-Zagreb Motorway, the Croatian Bank for Reconstruction and Development, the State Agency for Deposit Insurance and Bank Resolution, the Croatian Energy Market Operator and Croatian Regulatory Authority for Network Industries.

 

 

 

Lokalna država obuhvaća jedinice lokalne i područne samouprave te sve korisnike lokalnih proračuna. Uključuje i neprofitne institucije koje su pod kontrolom lokalne vlasti i uglavnom ih ona financira. Podsektor fondova socijalne sigurnosti uključuje sve institucionalne jedinice čija je primarna djelatnost administracija sustava socijalne sigurnosti. Stoga taj sektor čine Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i Hrvatski zavod za zapošljavanje.

 

The local government sector comprises local and regional self-government units as well as all local budget users. Included in the local government sector are also non-profit institutions controlled and chiefly financed by local authorities. The social security funds sub-sector includes all public sector institutional units whose main activity consists in administrating funded social insurance systems. Therefore, it consists of the Croatian Health Insurance Fund, the Croatian Institute for Pension Insurance and the Croatian Employment Institute.

 

 

 

Proračunski manjak (višak) znači neto uzajmljivanje / neto pozajmljivanje (EDP B.9) sektora opće države (S.13) odnosno razliku između ukupnih prihoda i ukupnih rashoda, kako je definirano u ESA 2010.

 

The government deficit (surplus) means the net borrowing/net lending (EDP B.9) of the general government sector (S.13) defined as a difference between a total revenue and a total expenditure.

 

 

 

Prema novoj metodologiji ESA 2010 nema više prilagodbi za tretman tijekova kamata iz swap ugovora i sporazuma o terminskom tečaju, tako da su EDP B.9 i B.9 prema metodologiji ESA 2010 jednaki.

 

According to the new ESA 2010 methodology, no further adjustments are made in the treatment of the interest calculation of flows relating to swaps and forward rate agreements, which means that EDP B.9 is now aligned with B.9 according to the ESA 2010.

 

 

 

Dug opće države jest bruto nominalna vrijednost duga na kraju godine. Dug se odnosi na jedinice klasificirane prema službenoj sektorskoj klasifikaciji u sektor opće države (S.13), a čine ga sljedeći financijski instrumenti: gotovina i depoziti (AF.2); dužnički vrijednosni papiri (AF.3) te krediti i zajmovi (AF.4), kako je definirano u ESA 2010.

 

The general government debt is defined as gross debt nominal value at the year end. The debt refers to the units classified in the general government sector (S.13) according to the sector classification and consists of the following financial instruments: currency and deposits (AF.2), debt securities (AF.3) and loans (AF.4), as defined in the ESA 2010.

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

BDP

bruto domaći proizvod

 

EDP

excessive deficit procedure

EDP

postupak prekomjernog deficita

 

ESA

European System of Accounts

ESA

Europski sustav nacionalnih računa

 

GDP

gross domestic product

HAKOM

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti

 

HAKOM

Croatian Regulatory Authority for Network Industries

HRT

Hrvatska radiotelevizija

 

mln

million

Hrvatske željeznice

 

 

 

mil.

milijun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znakovi

 

Symbols

 

 

 

-  nema pojave

 

-  no occurrence

 

 

 

 

 

 

Objavljuje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

 

Odgovara ravnatelj Marko Krištof.

Person responsible: Marko Krištof, Director General

 

Priredili: Galjinka Dominić, Valentina Hudiluk, Ana-Marija Kolić Jonjić i Jakov Huljev

Prepared by: Galjinka Dominić, Valentina Hudiluk, Ana-Marija Kolić Jonjić and Jakov Huljev

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE

 

 

Naklada: 20 primjeraka

20 copies printed

 

Podaci iz ovog priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.

 

 

Služba za komunikaciju s korisnicima

User Communication Department

 

 

·     Informacije i korisnički zahtjevi

     Information and user requests

·     Pretplata publikacija

     Subscription

·     Novinarski upiti

     Press corner

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-138, 4806-154, 4811-212

      Elektronička pošta/ E-mail:
      stat.info@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

 

      Telefon/ Phone:

      +385 (0) 1 4814-791

      Elektronička pošta/ E-mail:
      prodaja@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-121, 4806-196

      Elektronička pošta/ E-mail:
      press@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199