image description

 

GODINA/ YEAR: LIII.                                   ZAGREB, 15. VELJAČE 2016./ 15 FEBRUARY, 2016                                     BROJ/ NUMBER: 12.1.3.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

BRUTO DOMAĆI PROIZVOD ZA REPUBLIKU HRVATSKU,

NKPJS 2012. – 2. RAZINA  I ŽUPANIJE U 2013.

 

GROSS DOMESTIC PRODUCT FOR REPUBLIC OF CROATIA,

NUTS 2013 – 2nd LEVEL AND COUNTIES, 2013

 

 

U ovom priopćenju objavljuju se podaci o bruto domaćem proizvodu (BDP) za Republiku Hrvatsku prema NKPJS-u 2012. – 2. razina i na razini županija prema ekonomskim djelatnostima za 2013.

 

This first release presents data on the gross domestic product (GDP) for the Republic of Croatia, at the NUTS 2013 – 2nd level and counties, according to the economic activities for 2013.

 

 

 

Serija podataka za razdoblje 2000. – 2013. dostupna je u tablicama priloženima u formatu Excel. Podaci su dostupni u tekućim cijenama i po stanovniku.

 

Data series for the period from 2000 to 2013 is available in the attached excel tables. The data are available at current prices and per capita.

 

 

 

Podaci su prikazani prema metodologiji Europskog sustava nacionalnih i regionalnih računa (ESA 2010). ESA 2010 zamijenila je postojeći metodološki okvir ESA 95 i u primjeni je od rujna 2014.

 

Data are presented according to the methodology of the European System of National and Regional Accounts (ESA 2010). The ESA 2010 has replaced the existing methodological framework ESA 95 and has been in force since September 2014.

 

 

 

Regionalni BDP pokazatelj je proizvodnje regije i stoga se može koristiti za mjerenje i uspoređivanje stupnja gospodarske aktivnosti različitih regija. Regionalni BDP nije mjerilo regionalnog blagostanja ili regionalnog dohotka.

 

The regional GDP is an indicator of a region’s output and can therefore be used for measuring and comparing the degree of economic activity of different regions. The regional GDP is not a measure of regional wellbeing or regional income.

 

 

 

Podaci o BDP-u za Republiku Hrvatsku te prema NKPJS-u 2012. – 2. razina i na razini županije temelje se na konačnim godišnjim podacima o BDP-u.

 

The GDP data for the Republic of Croatia, at the NUTS 2013 – 2nd level and counties, are based on the final annual GDP.

 

 

 

Vremenska serija podataka o BDP-u iskazana je prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. (NKD 2007.).

 

The time series on the GDP data are presented according to the National Classification of Activities, 2007 version (NKD 2007.).

 

 

 

Podaci o broju stanovnika na razini Republike Hrvatske prema NKPJS-u 2012. – 2. razina i na razini županija temelje se na podacima Popisa stanovništva 2011.

 

The population data at the levels of the Republic of Croatia, NUTS 2013 – 2nd level and counties are based on the 2011 Census of Population.

 

 

 

 

 

 

 Ovdje možete preuzeti tablice iz ovog priopćenja u Excel formatu.

 

   Excel tables from this release can be downloaded here.

 

 

1.   BRUTO DOMAĆI PROIZVOD ZA REPUBLIKU HRVATSKU I PREMA NKPJS-u 2012. – 2. RAZINA

      GROSS DOMESTIC PRODUCT FOR REPUBLIC OF CROATIA AND AT NUTS 2013 – 2nd LEVEL

 

Republika Hrvatska

Republic of Croatia

Kontinentalna Hrvatska

Continental Croatia

Jadranska Hrvatska

Adriatic Croatia

Republika Hrvatska

Republic of Croatia

Kontinentalna Hrvatska

Continental Croatia

Jadranska Hrvatska

Adriatic Croatia

 

 

 

 

BDP, mil. HRK

GDP, mln HRK

BDP po stanovniku, HRK1)

GDP per capita, HRK1)

 

 

 

 

 

 

 

2000.

180 241

124 364

55 877

40 721

41 362

39 364

2001.

 194 271

134 789

59 481

45 175

45 958

43 495

2002.

211 579

147 080

64 499

49 142

50 193

46 904

2003.

232 383

158 941

73 442

53 973

54 352

53 170

2004.

250 873

169 430

81 443

58 230

58 029

58 653

2005.

270 191

183 706

86 485

62 665

63 014

61 936

2006.

294 437

201 317

93 120

68 267

69 190

66 354

2007.

322 310

217 898

104 411

74 734

75 053

74 078

2008.

347 685

236 496

111 189

80 653

81 624

78 662

2009.

330 966

226 022

104 944

76 856

78 186

74 140

2010.

328 041

224 070

103 971

76 353

77 757

73 493

2011.

332 587

227 990

104 597

77 654

79 413

74 078

2012.

330 456

225 747

104 709

77 407

78 935

74 305

2013.

329 571

224 407

105 164

77 465

78 805

74 751

 

 

 

 

 

 

 

BDP, mil. EUR2)

GDP, mln EUR2)

BDP po stanovniku, EUR1)

GDP per capita, EUR1)

 

 

 

 

 

 

 

2000.

23 611

16 291

7 320

5 334

5 418

5 156

2001.

26 003

18 042

7 962

6 047

6 151

5 822

2002.

28 565

19 857

8 708

6 635

6 776

6 332

2003.

30 721

21 012

9 709

7 135

7 185

7 029

2004.

33 469

22 604

10 865

7 769

7 742

7 825

2005.

36 512

24 825

11 687

8 468

8 515

8 370

2006.

40 208

27 492

12 716

9 322

9 448

9 061

2007.

43 935

29 703

14 233

10 187

10 231

10 098

2008.

48 135

32 741

15 393

11 166

11 300

10 890

2009.

45 093

30 795

14 298

10 471

10 653

10 101

2010.

45 022

30 752

14 270

10 479

10 672

10 087

2011.

44 737

30 668

14 070

10 446

10 682

9 964

2012.

43 959

30 030

13 929

10 297

10 500

9 885

2013.

43 516

29 630

13 886

10 228

10 405

9 870

 

 

 

 

 

 

 

Struktura prema NKPJS-u 2012., % (RH = 100)

Structure at NUTS 2013 2nd level, % (Republic of Croatia = 100)

Indeksi (RH = 100)

Indices (Republic of Croatia = 100)

 

 

 

 

 

 

 

2000.

100,0

69,0

31,0

100,0

101,6

96,7

2001.

100,0

69,4

30,6

100,0

101,7

96,3

2002.

100,0

69,5

30,5

100,0

102,1

95,4

2003.

100,0

68,4

31,6

100,0

100,7

98,5

2004.

100,0

67,5

32,5

100,0

99,7

100,7

2005.

100,0

68,0

32,0

100,0

100,6

98,8

2006.

100,0

68,4

31,6

100,0

101,4

97,2

2007.

100,0

67,6

32,4

100,0

100,4

99,1

2008.

100,0

68,0

32,0

100,0

101,2

97,5

2009.

100,0

68,3

31,7

100,0

101,7

96,5

2010.

100,0

68,3

31,7

100,0

101,8

96,3

2011.

100,0

68,6

31,4

100,0

102,3

95,4

2012.

100,0

68,3

31,7

100,0

102,0

96,0

2013.

100,0

68,1

31,9

100,0

101,7

96,5

 

1)       Prosjek ukupnog stanovništva Republike Hrvatske na temelju procjene broja stanovnika iz podataka Popisa 2011.

2)       Izvor: HNB, Bilten, Statistički pregled, broj 220 - prosinac 2015.; Tablica G10a: Godišnji i mjesečni prosjeci srednjih deviznih tečajeva Hrvatske narodne banke 

 

1)       The total average population of the Republic of Croatia based on the 2011 Census of Population.

2)       Source: CNB, Bulletin, Statistical Survey, No 220 – December 2015, Table G10a: Midpoint Exchange Rates of the Croatian National Bank (period average)

 

 

 

 

Županije

Counties

01

Zagrebačka županija

County of Zagreb

08

Primorsko-goranska županija

County of Primorje-Gorski kotar

15

Šibensko-kninska županija

County of Šibenik-Knin

 

 

 

 

 

 

02

Krapinsko-zagorska županija

County of Krapina-Zagorje

09

Ličko-senjska županija

County of Lika-Senj

16

Vukovarsko-srijemska županija

County of Vukovar-Sirmium

 

 

 

 

 

 

03

Sisačko-moslavačka županija

County of Sisak-Moslavina

10

Virovitičko-podravska županija

County of Virovitica-Podravina

17

Splitsko-dalmatinska županija

County of Split-Dalmatia

 

 

 

 

 

 

04

Karlovačka županija

County of Karlovac

11

Požeško-slavonska županija

County of Požega-Slavonija

18

Istarska županija

County of Istria

 

 

 

 

 

 

05

Varaždinska županija

County of Varaždin

12

Brodsko-posavska županija

County of Slavonski Brod-Posavina

19

Dubrovačko-neretvanska županija

County of Dubrovnik-Neretva

 

 

 

 

 

 

06

Koprivničko-križevačka županija

County of Koprivnica-Križevci

13

Zadarska županija

County of Zadar

20

Međimurska županija

County of Međimurje

 

 

 

 

 

 

07

Bjelovarsko-bilogorska županija

County of Bjelovar-Bilogora

14

Osječko-baranjska županija

County of Osijek-Baranja

21

Grad Zagreb

City of Zagreb

 

 

2.   BRUTO DOMAĆI PROIZVOD ZA REPUBLIKU HRVATSKU I PREMA NKPJS-u 2012 2. RAZINA I ŽUPANIJE U 2013.

      GROSS DOMESTIC PRODUCT FOR REPUBLIC OF CROATIA, AT NUTS 2013 – 2nd LEVEL AND BY COUNTIES, 2013

tekuće cijene

Current prices

NKPJS 2012. – 2. razina i županije
NUTS 2013 – 2nd  level and counties

Bruto domaći proizvod,
mil. HRK

Gross domestic product, mln HRK

Bruto domaći proizvod,
mil. EUR1)

Gross domestic product,
mln EUR1)

Struktura po županijama
(RH = 100)

Structure by counties (Republic of Croatia = 100)

BDP po stanovniku,
HRK2)

GDP per capita,
HRK2)

BDP po stanovniku,
EUR2)

GDP per capita,
EUR2)

Indeksi (RH = 100)
Indices
(Republic of Croatia = 100)

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

Republic of Croatia

329 571

43 516

100,0

77 465

10 228

100,0

 

 

 

 

 

 

 

Kontinentalna Hrvatska

Continental Croatia

224 407

29 630

68,1

78 805

10 405

101,7

Grad Zagreb

City of Zagreb

109 236

14 423

33,1

137 321

18 132

177,3

Zagrebačka županija

County of Zagreb

18 780

2 480

5,7

58 930

7 781

76,1

Krapinsko-zagorska županija

County of Krapina-Zagorje

6 328

835

1,9

48 321

6 380

62,4

Varaždinska županija

County of Varaždin

11 116

1 468

3,4

63 734

8 415

82,3

Koprivničko-križevačka županija

County of Koprivnica-Križevci

7 592

1 002

2,3

66 404

8 768

85,7

Međimurska županija

County of Međimurje

7 285

962

2,2

64 231

8 481

82,9

Bjelovarsko-bilogorska županija

County of Bjelovar-Bilogora

6 050

799

1,8

51 785

6 838

66,8

Virovitičko-podravska županija

County of Virovitica-Podravina

3 800

502

1,2

45 764

6 043

59,1

Požeško-slavonska županija

County of Požega-Slavonia

3 503

463

1,1

46 214

6 102

59,7

Brodsko-posavska županija

County of Slavonski Brod-Posavina

6 914

913

2,1

44 366

5 858

57,3

Osječko-baranjska županija

County of Osijek-Baranja

18 502

2 443

5,6

61 503

8 121

79,4

Vukovarsko-srijemska županija

County of Vukovar-Sirmium

8 019

1 059

2,4

45 629

6 025

58,9

Karlovačka županija

County of Karlovac

7 382

975

2,2

58 792

7 763

75,9

Sisačko-moslavačka županija

County of Sisak-Moslavina

9 900

1 307

3,0

59 390

7 842

76,7

 

 

 

 

 

 

 

Jadranska Hrvatska

Adriatic Croatia

105 164

13 886

31,9

74 751

9 870

96,5

Primorsko-goranska županija

County of Primorje-Gorski kotar

28 856

3 810

8,8

97 924

12 930

126,4

Ličko-senjska županija

County of Lika-Senj

2 924

386

0,9

59 384

7 841

76,7

Zadarska županija

County of Zadar

10 616

1 402

3,2

61 899

8 173

79,9

Šibensko-kninska županija

County of Šibenik-Knin

6 486

856

2,0

60 975

8 051

78,7

Splitsko-dalmatinska županija

County of Split-Dalmatia

27 044

3 571

8,2

59 444

7 849

76,7

Istarska županija

County of Istria

20 000

2 641

6,1

96 268

12 711

124,3

Dubrovačko-neretvanska županija

County of Dubrovnik-Neretva

9 238

1 220

2,8

75 501

9 969

97,5

 

 

1)       Izvor: HNB, Bilten, Statistički pregled, broj 220 - prosinac 2015.; Tablica G10a: Godišnji i mjesečni prosjeci srednjih deviznih tečajeva Hrvatske narodne banke 

2)       Prosjek ukupnog stanovništva Republike Hrvatske na temelju procjene broja stanovnika iz podataka Popisa 2011.

1)       Source: CNB, Bulletin, Statistical Survey, No 220 – December 2015, Table G10a: Midpoint Exchange Rates of the Croatian National Bank (period average)

2)       The total average population of the Republic of Croatia based on the 2011 Census of Population.

 

 

3.   BRUTO DODANA VRIJEDNOST ZA REPUBLIKU HRVATSKU I PREMA NKPJS-u 2012 2. RAZINA I ŽUPANIJE U 2013.

      GROSS VALUE ADDED FOR REPUBLIC OF CROATIA, AT NUTS 2013 – 2nd LEVEL AND BY COUNTIES, 2013

mil. kuna

Mln kuna

NKPJS 2012. – 2. razina i županije

NUTS 2013 – 2nd level and counties

NKD 2007.

A

B, C, D, E

od toga C

Of which C

F

G, H, I

J

K

L

M, N

O, P, Q

R, S, T, U

Bruto
dodana
vrijednost
(bazične
cijene)

Poljopriv-
reda, šumarstvo
i ribarstvo

Prerađi-
vačka industrija, rudarstvo
i vađenje
te ostale industrije

Prerađi-
vačka industrija

Građevi-
narstvo

Trgovina
na veliko
i na malo, prijevoz i skladištenje, smještaj, priprema i usluživanje hrane

Informacije
i komuni-kacije

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Poslovanje nekretni-nama

Stručne, znanstvene, tehničke, administra-tivne i pomoćne uslužne djelatnosti

Javna
uprava
i obrana,
obrazovanje, djelatnosti
zdravstvene zaštite i
socijalne
skrbi

Ostale uslužne djelatnosti

Agriculture,
forestry
and
fishing

Manufactur-ing,
mining, quarrying
and other industries

Manufactur-ing

Construction

Wholesale
and retail
trade,
transporta- tion and storage, accommo-
dation and food service activities

Information and communica-tion

Financial
and
insurance activities

Real
estate activities

Professional, scientific, technical, administra-
tive and support service activities

Public administra-tion and defence,
education,
human
health and social work activities

Other
service activities

Gross
value
added
(basic
prices)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

Republic of Croatia

12 205

58 977

39 240

14 953

58 359

12 525

18 389

28 797

22 455

42 555

8 591

277 805

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontinentalna Hrvatska

Continental Croatia

9 878

42 598

31 435

8 783

35 498

10 243

14 570

16 207

16 334

29 639

5 410

189 160

Grad Zagreb

City of Zagreb

203

13 712

9 470

2 982

20 008

8 216

11 528

5 815

12 465

13 723

3 427

92 079

Zagrebačka županija

County of Zagreb

798

4 959

3 662

1 097

4 393

253

207

1 693

561

1 603

266

15 830

Krapinsko-zagorska županija

County of Krapina-Zagorje

236

1 989

1 698

324

817

70

148

571

162

929

88

5 334

Varaždinska županija

County of Varaždin

484

3 535

3 042

458

1 385

241

392

802

400

1 478

196

9 370

Koprivničko-križevačka županija

County of Koprivnica-Križevci

862

2 455

1 492

271

813

53

311

532

236

748

120

6 400

Međimurska županija

County of Međimurje

478

2 501

2 244

293

865

141

200

607

297

677

81

6 141

Bjelovarsko-bilogorska županija

County of Bjelovar-Bilogora

976

1 142

940

231

581

86

305

584

204

893

99

5 100

Virovitičko-podravska županija

County of Virovitica-Podravina

712

660

508

204

363

38

131

388

89

561

58

3 203

Požeško-slavonska županija

County of Požega-Slavonia

455

699

552

151

378

85

58

406

67

595

58

2 953

Brodsko-posavska županija

County of Slavonski Brod-Posavina

606

1 589

1 360

384

666

103

177

812

278

1 077

135

5 828

Osječko-baranjska županija

County of Osijek-Baranja

1 967

3 268

2 454

1 034

2 422

607

567

1 568

873

2 890

401

15 596

Vukovarsko-srijemska županija

County of Vukovar-Sirmium

1 168

1 122

820

461

1 003

103

124

920

205

1 499

154

6 759

Karlovačka županija

County of Karlovac

363

1 845

1 612

352

835

140

231

623

249

1 432

151

6 222

Sisačko-moslavačka županija

County of Sisak-Moslavina

570

3 121

1 581

543

970

107

191

888

246

1 535

175

8 345

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadranska Hrvatska

Adriatic Croatia

2 327

16 379

7 804

6 170

22 861

2 282

3 819

12 590

6 121

12 916

3 180

88 646

Primorsko-goranska županija

County of Primorje-Gorski kotar

276

7 540

1 944

1 291

5 547

598

858

2 962

1 606

2 905

740

24 324

Ličko-senjska županija

County of Lika-Senj

341

263

119

271

443

32

49

426

67

490

83

2 465

Zadarska županija

County of Zadar

575

847

488

686

1 929

142

465

1 810

665

1 499

331

8 949

Šibensko-kninska županija

County of Šibenik-Knin

102

900

672

416

1 193

101

227

1 074

312

886

256

5 467

Splitsko-dalmatinska županija

County of Split-Dalmatia

468

2 498

1 670

1 608

5 767

786

1 281

3 464

1 767

4 115

1 042

22 796

Istarska županija

County of Istria

348

3 904

2 759

1 172

5 008

442

654

1 855

1 110

1 868

498

16 858

Dubrovačko-neretvanska županija

County of Dubrovnik-Neretva

217

427

153

726

2 973

182

284

1 000

594

1 153

230

7 787

 

 

4.   UDIO PREMA NKPJS-u 2012. – 2. RAZINA I ŽUPANIJE U BRUTO DODANOJ VRIJEDNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE U 2013.

      SHARE IN GROSS VALUE ADDED OF REPUBLIC OF CROATIA, AT NUTS 2013 – 2nd LEVEL AND BY COUNTIES, 2013

%

NKPJS 2012. – 2. razina i županije

NUTS 2013 – 2nd level and counties

NKD 2007.

A

B, C, D, E

od toga C

Of which C

F

G, H, I

J

K

L

M, N

O, P, Q

R, S, T, U

Bruto
dodana
vrijednost
(bazične
cijene)

Poljopriv-
reda, šumarstvo
i ribarstvo

Prerađi-
vačka industrija, rudarstvo
i vađenje
te ostale industrije

Prerađi-
vačka industrija

Građevi-
narstvo

Trgovina
na veliko
i na malo, prijevoz i skladištenje, smještaj, priprema i usluživanje hrane

Informacije
i komuni-kacije

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Poslovanje nekretni-nama

Stručne, znanstvene, tehničke, administra-tivne i pomoćne uslužne djelatnosti

Javna
uprava
i obrana,
obrazovanje, djelatnosti
zdravstvene zaštite i
socijalne
skrbi

Ostale uslužne djelatnosti

Agriculture,
forestry
and
fishing

Manufactur-ing,
mining, quarrying
and other industries

Manufactur-ing

Construction

Wholesale
and retail
trade,
transporta- tion and storage, accommo-
dation and food service activities

Information and communica-tion

Financial
and
insurance activities

Real
estate activities

Professional, scientific, technical, administra-
tive and support service activities

Public administra-tion and defence,
education,
human
health and social work activities

Other
service activities

Gross
value
added
(basic
prices)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

Republic of Croatia

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontinentalna Hrvatska

Continental Croatia

80,9

72,2

80,1

58,7

60,8

81,8

79,2

56,3

72,7

69,6

63,0

68,1

Grad Zagreb

City of Zagreb

1,7

23,2

24,1

19,9

34,3

65,6

62,7

20,2

55,5

32,2

39,9

33,1

Zagrebačka županija

County of Zagreb

6,5

8,4

9,3

7,3

7,5

2,0

1,1

5,9

2,5

3,8

3,1

5,7

Krapinsko-zagorska županija

County of Krapina-Zagorje

1,9

3,4

4,3

2,2

1,4

0,6

0,8

2,0

0,7

2,2

1,0

1,9

Varaždinska županija

County of Varaždin

4,0

6,0

7,8

3,1

2,4

1,9

2,1

2,8

1,8

3,5

2,3

3,4

Koprivničko-križevačka županija

County of Koprivnica-Križevci

7,1

4,2

3,8

1,8

1,4

0,4

1,7

1,8

1,1

1,8

1,4

2,3

Međimurska županija

County of Međimurje

3,9

4,2

5,7

2,0

1,5

1,1

1,1

2,1

1,3

1,6

0,9

2,2

Bjelovarsko-bilogorska županija

County of Bjelovar-Bilogora

8,0

1,9

2,4

1,5

1,0

0,7

1,7

2,0

0,9

2,1

1,1

1,8

Virovitičko-podravska županija

County of Virovitica-Podravina

5,8

1,1

1,3

1,4

0,6

0,3

0,7

1,3

0,4

1,3

0,7

1,2

Požeško-slavonska županija

County of Požega-Slavonia

3,7

1,2

1,4

1,0

0,6

0,7

0,3

1,4

0,3

1,4

0,7

1,1

Brodsko-posavska županija

County of Slavonski Brod-Posavina

5,0

2,7

3,5

2,6

1,1

0,8

1,0

2,8

1,2

2,5

1,6

2,1

Osječko-baranjska županija

County of Osijek-Baranja

16,1

5,5

6,3

6,9

4,2

4,8

3,1

5,4

3,9

6,8

4,7

5,6

Vukovarsko-srijemska županija

County of Vukovar-Sirmium

9,6

1,9

2,1

3,1

1,7

0,8

0,7

3,2

0,9

3,5

1,8

2,4

Karlovačka županija

County of Karlovac

3,0

3,1

4,1

2,4

1,4

1,1

1,3

2,2

1,1

3,4

1,8

2,2

Sisačko-moslavačka županija

County of Sisak-Moslavina

4,7

5,3

4,0

3,6

1,7

0,9

1,0

3,1

1,1

3,6

2,0

3,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadranska Hrvatska

Adriatic Croatia

19,1

27,8

19,9

41,3

39,2

18,2

20,8

43,7

27,3

30,4

37,0

31,9

Primorsko-goranska županija

County of Primorje-Gorski kotar

2,3

12,8

5,0

8,6

9,5

4,8

4,7

10,3

7,2

6,8

8,6

8,8

Ličko-senjska županija

County of Lika-Senj

2,8

0,4

0,3

1,8

0,8

0,3

0,3

1,5

0,3

1,2

1,0

0,9

Zadarska županija

County of Zadar

4,7

1,4

1,2

4,6

3,3

1,1

2,5

6,3

3,0

3,5

3,8

3,2

Šibensko-kninska županija

County of Šibenik-Knin

0,8

1,5

1,7

2,8

2,0

0,8

1,2

3,7

1,4

2,1

3,0

2,0

Splitsko-dalmatinska županija

County of Split-Dalmatia

3,8

4,2

4,3

10,8

9,9

6,3

7,0

12,0

7,9

9,7

12,1

8,2

Istarska županija

County of Istria

2,8

6,6

7,0

7,8

8,6

3,5

3,6

6,4

4,9

4,4

5,8

6,1

Dubrovačko-neretvanska županija

County of Dubrovnik-Neretva

1,8

0,7

0,4

4,9

5,1

1,5

1,5

3,5

2,6

2,7

2,7

2,8

 

 

5.   STRUKTURA BRUTO DODANE VRIJEDNOSTI ZA REPUBLIKU HRVATSKU I PREMA NKPJS-u 2012. – 2. RAZINA I ZA ŽUPANIJE
      PREMA DJELATNOSTIMA NKD-a 2007. U 2013.

      STRUCTURE OF GROSS VALUE ADDED FOR REPUBLIC OF CROATIA, AT NUTS 2013 – 2nd LEVEL AND BY COUNTIES,
      ACCORDING TO NKD 2007. ACTIVITIES, 2013

%

NKPJS 2012. – 2. razina i županije

NUTS 2013 – 2nd level and counties

NKD 2007.

A

B, C, D, E

od toga C

Of which C

F

G, H, I

J

K

L

M, N

O, P, Q

R, S, T, U

Bruto
dodana
vrijednost
(bazične
cijene)

Poljopriv-
reda, šumarstvo
i ribarstvo

Prerađi-
vačka industrija, rudarstvo
i vađenje
te ostale industrije

Prerađi-
vačka industrija

Građevi-
narstvo

Trgovina
na veliko
i na malo, prijevoz i skladištenje, smještaj, priprema i usluživanje hrane

Informacije
i komuni-kacije

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Poslovanje nekretni-nama

Stručne, znanstvene, tehničke, administra-tivne i pomoćne uslužne djelatnosti

Javna
uprava
i obrana,
obrazovanje, djelatnosti
zdravstvene zaštite i
socijalne
skrbi

Ostale uslužne djelatnosti

Agriculture,
forestry
and
fishing

Manufactur-ing,
mining, quarrying
and other industries

Manufactur-ing

Construction

Wholesale
and retail
trade,
transporta- tion and storage, accommo-
dation and food service activities

Information and communica-tion

Financial
and
insurance activities

Real
estate activities

Professional, scientific, technical, administra-
tive and support service activities

Public administra-tion and defence,
education,
human
health and social work activities

Other
service activities

Gross
value
added
(basic
prices)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

Republic of Croatia

4,4

21,2

14,1

5,4

21,0

4,5

6,6

10,4

8,1

15,3

3,1

100,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontinentalna Hrvatska

Continental Croatia

5,2

22,5

16,6

4,6

18,8

5,4

7,7

8,6

8,6

15,7

2,9

100,0

Grad Zagreb

City of Zagreb

0,2

14,9

10,3

3,2

21,7

8,9

12,5

6,3

13,5

14,9

3,7

100,0

Zagrebačka županija

County of Zagreb

5,0

31,3

23,1

6,9

27,7

1,6

1,3

10,7

3,5

10,1

1,7

100,0

Krapinsko-zagorska županija

County of Krapina-Zagorje

4,4

37,3

31,8

6,1

15,3

1,3

2,8

10,7

3,0

17,4

1,6

100,0

Varaždinska županija

County of Varaždin

5,2

37,7

32,5

4,9

14,8

2,6

4,2

8,6

4,3

15,8

2,1

100,0

Koprivničko-križevačka županija

County of Koprivnica-Križevci

13,5

38,4

23,3

4,2

12,7

0,8

4,9

8,3

3,7

11,7

1,9

100,0

Međimurska županija

County of Međimurje

7,8

40,7

36,5

4,8

14,1

2,3

3,3

9,9

4,8

11,0

1,3

100,0

Bjelovarsko-bilogorska županija

County of Bjelovar-Bilogora

19,1

22,4

18,4

4,5

11,4

1,7

6,0

11,4

4,0

17,5

1,9

100,0

Virovitičko-podravska županija

County of Virovitica-Podravina

22,2

20,6

15,9

6,4

11,3

1,2

4,1

12,1

2,8

17,5

1,8

100,0

Požeško-slavonska županija

County of Požega-Slavonia

15,4

23,7

18,7

5,1

12,8

2,9

2,0

13,7

2,3

20,1

2,0

100,0

Brodsko-posavska županija

County of Slavonski Brod-Posavina

10,4

27,3

23,3

6,6

11,4

1,8

3,0

13,9

4,8

18,5

2,3

100,0

Osječko-baranjska županija

County of Osijek-Baranja

12,6

21,0

15,7

6,6

15,5

3,9

3,6

10,1

5,6

18,5

2,6

100,0

Vukovarsko-srijemska županija

County of Vukovar-Sirmium

17,3

16,6

12,1

6,8

14,8

1,5

1,8

13,6

3,0

22,2

2,3

100,0

Karlovačka županija

County of Karlovac

5,8

29,7

25,9

5,6

13,4

2,2

3,7

10,0

4,0

23,0

2,4

100,0

Sisačko-moslavačka županija

County of Sisak-Moslavina

6,8

37,4

19,0

6,5

11,6

1,3

2,3

10,6

2,9

18,4

2,1

100,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadranska Hrvatska

Adriatic Croatia

2,6

18,5

8,8

7,0

25,8

2,6

4,3

14,2

6,9

14,6

3,6

100,0

Primorsko-goranska županija

County of Primorje-Gorski kotar

1,1

31,0

8,0

5,3

22,8

2,5

3,5

12,2

6,6

11,9

3,0

100,0

Ličko-senjska županija

County of Lika-Senj

13,8

10,7

4,8

11,0

18,0

1,3

2,0

17,3

2,7

19,9

3,4

100,0

Zadarska županija

County of Zadar

6,4

9,5

5,4

7,7

21,6

1,6

5,2

20,2

7,4

16,8

3,7

100,0

Šibensko-kninska županija

County of Šibenik-Knin

1,9

16,5

12,3

7,6

21,8

1,8

4,2

19,6

5,7

16,2

4,7

100,0

Splitsko-dalmatinska županija

County of Split-Dalmatia

2,1

11,0

7,3

7,1

25,3

3,4

5,6

15,2

7,8

18,1

4,6

100,0

Istarska županija

County of Istria

2,1

23,2

16,4

7,0

29,7

2,6

3,9

11,0

6,6

11,1

3,0

100,0

Dubrovačko-neretvanska županija

County of Dubrovnik-Neretva

2,8

5,5

2,0

9,3

38,2

2,3

3,6

12,8

7,6

14,8

2,9

100,0

 

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Svrha statističkog istraživanja

 

The purpose of a statistical survey

 

 

 

Svrha statističkog istraživanja jest procjena bruto dodane vrijednosti (BDV) i bruto domaćeg proizvoda (BDP) za Republiku Hrvatsku te prema NKPJS-u 2012. – 2. razina i na razini županija.

 

The purpose of the statistical survey is to estimate the gross value added (GVA) and the gross domestic product (GDP) for the Republic of Croatia as well as for NUTS 2013 – 2nd level and counties.

 

 

 

Izvori i metode prikupljanja podataka

 

Sources and methods of data collection

 

 

 

Izvori podataka za obračun BDV-a i BDP-a jesu podaci nacionalnih računa, godišnja istraživanja poslovnih statistika, ekonomski računi poljoprivrede, godišnji podaci o zaposlenima i plaćama, godišnji podaci Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o broju osiguranih osoba te razni drugi statistički podaci.

 

Data sources for the calculation of GVA and GDP are the national accounts data, annual business statistics surveys, economic accounts for agriculture, annual data on persons in employment and earnings, annual data of the Croatian Institute for Pension Insurance on the number of insured persons and various other statistical data.

 

 

 

Obuhvat

 

Coverage

 

 

 

Obračun obuhvaća sve djelatnosti sljedeći koncept Sustava nacionalnih računa (SNA 2008) i Europskog sustava nacionalnih i regionalnih računa (ESA 2010).

 

The calculation covers all activities following the concept of the System of National Accounts (SNA 2008) and the European System of National and Regional Accounts (ESA 2010).

 

 

 

Definicije

 

Definitions

 

 

 

Regionalni računi jesu podsustav nacionalnih računa u kojima su predmeti razmatranja Republika Hrvatska, jedinice prema NKPJS-u 2012. – 2. razina i na razini županija. Primijenjeni su isti koncepti kao i u nacionalnim računima. BDP u tržišnim cijenama jest zbroj dodanih vrijednosti po djelatnostima uz uključivanje u obračun na nacionalnoj razini gospodarstva stavki koje nisu raspoređene po djelatnostima kao što su porezi na proizvode minus subvencije na proizvode.

 

Regional accounts are a subsystem of national accounts in which the Republic of Croatia, the NUTS 2nd level units and counties are the main objects of observation. The concepts used in the regional accounts are the same as those used in the national accounts. GDP at market prices is the sum of values added by activities, including items at the level of the national economy that are not classified by activities, such as taxes on products less subsidies on products.

 

 

 

Ostala objašnjenja

 

Other explanations

 

 

 

BDV i BDP za Republiku Hrvatsku te prema NKPJS-u 2012. – 2. razina i na razini županija obračunani su primjenom indirektne metode. Nacionalne vrijednosti BDV-a po djelatnostima raspoređene su prema NKPJS-u 2012. – 2. razina i županija primjenom odgovarajućih ključeva raspodjele.

 

GVA and GDP for the Republic of Croatia, at NUTS 2013 – 2nd  level and for counties are calculated by using the indirect method. The national GVA figures by activities were allocated at the NUTS 2013 – 2nd  level and by counties by applying adequate distribution keys.

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

 

 

BDV

bruto dodana vrijednost

 

CNB

Croatian National Bank

BDP

bruto domaći proizvod

 

ESA 2010

European System of National and Regional Accounts, 2010

ESA 2010

Europski sustav nacionalnih i regionalnih računa, 2010

 

EUR

euro

EUR

euro

 

GDP

gross domestic product

HNB

Hrvatska narodna banka

 

GVA

Gross value added

HRK

hrvatska kuna

 

HRK

Croatian kuna

mil.

milijun

 

mln

million

NKD 2007.

Nacionalna klasifikacija djelatnosti 2007.

 

NKD 2007

National Classification of Activities, 2007 Version

NKPJS 2012.

 

Nacionalna klasifikacija prostornih jedinica za statistiku 2012.

 

NUTS

common classification of territorial units for statistics

RH

Republika Hrvatska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objavljuje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P.O.B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

 

Odgovara ravnatelj Marko Krištof.

Person responsible: Marko Krištof, Director General

 

Priredile: Jasna Kiš, Natalija Krunić i Vlasta Žara

Prepared by: Jasna Kiš, Natalija Krunić and Vlasta Žara

 

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE

 

 

 

Naklada: 20 primjeraka

20 copies printed

 

Podaci iz ovog priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet. 

 

 

Služba za komunikaciju s korisnicima

User Communication Department

 

·     Informacije i korisnički zahtjevi

     Information and user requests

·     Pretplata publikacija

     Subscription

·     Novinarski upiti

     Press corner

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-138, 4806-154, 4811-212

      Elektronička pošta/ E-mail:
      stat.info@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

 

      Telefon/ Phone:

      +385 (0) 1 4814-791

      Elektronička pošta/ E-mail:
      prodaja@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-121, 4806-196

      Elektronička pošta/ E-mail:
      press@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199