image description

 

GODINA/ YEAR: LIII.                                       ZAGREB, 30. RUJNA 2016./ 30 SEPTEMBER, 2016                                   BROJ/ NUMBER: 12.1.4.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

GODIŠNJI BRUTO DOMAĆI PROIZVOD ZA 2014. (ESA 2010)

ANNUAL GROSS DOMESTIC PRODUCT FOR 2014 (ESA 2010)

 

 

 

U ovom priopćenju objavljuje se vremenska serija podataka o bruto domaćem proizvodu (BDP) i temeljnim agregatima nacionalnih računa prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. (NKD 2007.) i prema kategorijama izdataka prema metodologiji Europskog sustava nacionalnih i regionalnih računa (ESA 2010).

 

This release presents the time series of data on gross domestic product (GDP) and main aggregates of national accounts according to the National Classification of Activities, 2007 version (NKD 2007.), as well as by major categories of expenditure according to the methodology of the European System of National and Regional Accounts (ESA 2010).

 

 

 

Od rujna 2014. sve zemlje Europska unije obvezne su zamijeniti postojeći metodološki okvir ESA 95 novom metodologijom ESA 2010. ESA 2010 europska je verzija svjetskog metodološkog okvira Sustava nacionalnih računa (SNA 2008) Ujedinjenih naroda.

 

Since September 2014, all EU countries have been obliged to replace the existing ESA 95 methodological framework with the new ESA 2010 methodology. The ESA 2010 is the European version of the System of National Accounts (SNA 2008) of the United Nations, a world-wide methodological framework.

 

 

 

U Priopćenju su prikazani podaci za 2014. U tablicama priloženima u Excel-formatu nalazi se serija podataka od 1995. do 2014. Podaci su dostupni u tekućim cijenama, stalnim cijenama prethodne godine te u stalnim cijenama referentne godine (2010. = 100).

 

The release presents the data for 2014. The attached excel tables present data series for the period from 1995 to 2014. The data are presented at current prices, constant prices of a previous year and constant prices of a reference year (2010 = 100).

 

 

 

Bruto domaći proizvod realno je manji za 0,5% u 2014. u odnosu na 2013.

 

The gross domestic product decreased in 2014 by 0.5% in real terms, as compared to 2013.

 

 

 

Na realni pad bruto domaćeg proizvoda najviše je utjecao pad bruto dodane vrijednosti u djelatnosti Građevinarstva (4,2%), dok je pozitivan doprinos stopi rasta najviše dala djelatnost Prerađivačke industrije (3,9%).

 

The decrease of the gross domestic product in real terms was mainly due to the decrease in the gross value added in Construction (4.2%), while the largest positive contribution to the growth rate was given mainly by Manufacturing (3.9%).

 

 

 

 

 

 

Ovdje možete preuzeti tablice iz ovog priopćenja u Excel-formatu.

 

Ovdje možete preuzeti Metodološka objašnjenja iz ovog priopćenja.

 

 

Excel tables from this release can be downloaded here.

 

Notes on methodology from this release can be downloaded here.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izdaci za potrošnju kućanstava pali su za 1,6%. Izdaci za potrošnju neprofitnih ustanova koje služe kućanstvima (NPUSK) porasli su za 1,0%, dok su izdaci za potrošnju države pali za 0,8%. Pad bruto investicija u fiksni kapital iznosio je 2,8%. Izvoz roba i usluga porastao je za 7,6%, dok je uvoz roba i usluga porastao za 4,5%.

 

The final consumption expenditure of households decreased by 1.6%. The final consumption expenditure of non-profit institutions serving households (NPISH) increased by 1.0%, while the final consumption expenditure of general government decreased by 0.8%. The decrease of the gross fixed capital formation was 2.8%. The exports of goods and services increased by 7.6% and the imports of goods and services by 4.5%.

 

 

 

Doprinos domaće potražnje ostvarenoj stopi realnog pada BDP-a bio je negativan (1,9 indeksni bod), dok je doprinos neto inozemne potražnje bio pozitivan (1,4 indeksnih bodova).

 

The contribution of the domestic demand to GDP growth rate was negative (1.9 basic points) while the contribution of the net foreign demand was positive (1.4 basic points).

 

 

 

Najveći pozitivan doprinos promjeni obujma bruto domaćeg proizvoda u 2014. ostvaren je izvozom roba i usluga, dok je najveći doprinos smanjenju obujma ostvaren padom izdataka za konačnu potrošnju kućanstava.

 

The largest positive contribution to the gross domestic product volume changes in 2014 was realised by the export of goods and services, while the largest contribution to the decrease in the volume was realised by a decrease in the final consumption expenditure of households.

 

 

 

Serija revidiranoga tromjesečnog BDP-a za razdoblje od prvog tromjesečja 2014. do drugog tromjesečja 2016. objavit će se 7. prosinca 2016. u redovitom priopćenju (Priopćenje br. 12.1.1/3.) zajedno s procjenom obračuna BDP-a za treće tromjesečje 2016.

 

The revised quarterly GDP series for the period from the first quarter of 2014 to the second quarter of 2016 will be published on 7 December 2016 in the regular release (the first release No. 12.1.1/3.) together with the quarterly GDP estimate for the third quarter of 2016.

 

 

 

4

1.1.   BRUTO DOMAĆI PROIZVOD GODIŠNJI OBRAČUN, 2005. 2014.

         GROSS DOMESTIC PRODUCT, ANNUAL CALCULATION, 2005 – 2014

 

2005.

2006.

2007.

2008.

2009.

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto domaći proizvod, tržišne cijene (tekuće),
mil. kuna

270 191

294 437

322 310

347 685

330 966

328 041

332 587

330 456

329 571

328 109

Gross domestic product,  market prices (current),  mln kuna

Bruto domaći proizvod, tržišne cijene (tekuće),
mil. USD

45 411

50 424

60 065

70 461

62 679

59 644

62 241

56 480

57 760

57 069

Gross domestic product, market prices (current),
mln US $

Bruto domaći proizvod, tržišne cijene (tekuće),
mil. EUR

36 512

40 208

43 935

48 135

45 093

45 022

44 737

43 959

43 516

43 002

Gross domestic product, market prices (current),
mln EUR

Stanovništvo, godišnji
prosjek broja stanovnika,
tis.1)

4 312

4 313

4 313

4 311

4 306

4 296

4 283

4 269

4 254

4 236

Population, the annual average of the total population, '0001)

Bruto domaći proizvod
po stanovniku, kune

62 665

68 267

74 734

80 653

76 856

76 353

77 654

77 407

77 465

77 456

Gross domestic product per capita, kuna

Bruto domaći proizvod po stanovniku, USD

10 532

11 691

13 927

16 345

14 555

13 882

14 532

13 230

13 576

13 472

Gross domestic product
per capita, US $

Bruto domaći proizvod po stanovniku, EUR

8 468

9 322

10 187

11 166

10 471

10 479

10 446

10 297

10 228

10 152

Gross domestic product
per capita, EUR

Prosječni godišnji tečaj HRK/USD2)

5,949959

5,839170

5,365993

4,934417

5,280370

5,500015

5,343508

5,850861

5,705883

  5,749322

 

Average annual exchange rate HRK/US $2)

Prosječni godišnji tečaj HRK/EUR2)

7,400047

7,322849

7,336019

7,223178

7,339554

7,286230

7,434204

7,517340

7,573548

7,630014

Average annual exchange rate HRK/EUR2)

Realne stope rasta (%)

4,2

4,8

5,2

2,1

-7,4

-1,7

-0,3

-2,2

-1,1

-0,5

Real growth rate (%)

Implicitni deflatori BDP-a

103,4

104,0

104,1

105,7

102,8

100,8

101,7

101,6

100,8

100,0

Implicite GDP deflator

 

 

1)       Vidi Metodološka objašnjenja.

2)       Izvor: HNB, Bilten, Statistički pregled, broj 227 – rujan 2016., tablica G10a: Godišnji i mjesečni prosjeci srednjih deviznih tečajeva Hrvatske narodne banke

 

1)       See Notes on Methodology

2)       Source: CNB, Bulletin, Statistical Survey, No. 227 – September 2016, Table G10a: Midpoint Exchange Rates of the Croatian National Bank (period average)

 

 

 

1.2.    BRUTO DODANA VRIJEDNOST PO DJELATNOSTIMA I BRUTO DOMAĆI PROIZVOD, TEKUĆE CIJENE, U 2014.

          GROSS VALUE ADDED, BY ACTIVITIES AND GROSS DOMESTIC PRODUCT, CURRENT PRICES, 2014

 

 

Vrijednost,
mil. kuna

Value, mln kuna

Struktura
BDP-a, %

GDP structure, %

Nominalni indeksi,
prethodna godina = 100

Nominal indices,

previous year = 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

11 484

3,5

94,1

A

Agriculture, forestry and fishing

B

Rudarstvo i vađenje

6 254

1,9

76,9

B

Mining and quarrying

C

Prerađivačka industrija

40 620

12,4

103,5

C

Manufacturing

D

Opskrba električnom energijom, plinom,  parom i klimatizacija

8 115

2,5

106,5

D

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

E

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

4 275

1,3

107,3

E

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

F

Građevinarstvo

14 546

4,4

97,3

F

Construction

G

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla

31 640

9,6

99,9

G

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

H

Prijevoz i skladištenje

12 863

3,9

103,0

H

Transportation and storage

I

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

14 521

4,4

102,4

I

Accommodation and food service activities

J

Informacije i komunikacije

12 159

3,7

97,1

J

Information and communication

K

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

18 254

5,6

99,3

K

Financial and insurance activities

L

Poslovanje nekretninama

28 982

8,8

100,6

L

Real estate activities

M

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

16 626

5,1

100,3

M

Professional, scientific and technical activities

N

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

5 913

1,8

100,7

N

Administrative and support service activities

O

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

16 213

4,9

99,4

O

Public administration and defence; compulsory social security

P

Obrazovanje

12 688

3,9

98,2

P

Education

Q

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

13 288

4,0

99,6

Q

Human health and social work activities

R

Umjetnost, zabava i rekreacija

4 447

1,4

102,1

R

Arts, entertainment and recreation

S

Ostale uslužne djelatnosti

4 133

1,3

105,4

S

Other service activities

T

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koje proizvode različitu robu i pružaju različite usluge za vlastite potrebe

202

0,1

64,3

T

Activities of households as employers; undifferentiated goods – and services – producing activities of households for own use

U

Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela

-

-

-

U

Activities of extraterritorial organisations and bodies

 

 

 

 

 

Bruto dodana vrijednost (bazične cijene)

277 222

84,5

99,8

Gross value added (basic prices)

 

 

 

 

 

 

 

Porezi na proizvode minus subvencije na proizvode

50 877

15,5

98,3

Taxes on products less subsidies on products

 

 

 

 

 

 

 

Bruto domaći proizvod (tržišne cijene)

328 109

100,0

99,6

Gross domestic product (market prices)

 

 

 

1.3.   BRUTO DODANA VRIJEDNOST PO DJELATNOSTIMA I BRUTO DOMAĆI PROIZVOD, STALNE CIJENE U CIJENAMA
         PRETHODNE GODINE, U 2014.

         GROSS VALUE ADDED, BY ACTIVITIES AND GROSS DOMESTIC PRODUCT, CONSTANT PRICES OF PREVIOUS YEAR, 2014

 

 

Vrijednost, mil. kuna

Value, mln kuna

Realne stope rasta, Volume changes, %

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

11 667

-4,4

A

Agriculture, forestry and fishing

B

Rudarstvo i vađenje

7 275

-10,6

B

Mining and quarrying

C

Prerađivačka industrija

40 759

3,9

C

Manufacturing

D

Opskrba električnom energijom, plinom,  parom i klimatizacija

8 090

6,2

D

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

E

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

4 087

2,6

E

Water supply; sewerage, waste management  and remediation activities

F

Građevinarstvo

14 331

-4,2

F

Construction

G

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla

31 863

0,6

G

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

H

Prijevoz i skladištenje

12 536

0,4

H

Transportation and storage

I

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

14 242

0,4

I

Accommodation and food service activities

J

Informacije i komunikacije

12 378

-1,2

J

Information and communication

K

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

18 356

-0,2

K

Financial and insurance activities

L

Poslovanje nekretninama

28 748

-0,2

L

Real estate activities

M

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

16 609

0,2

M

Professional, scientific and technical activities

N

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

5 975

1,7

N

Administrative and support service activities

O

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

16 156

-0,9

O

Public administration and defence; compulsory social security

P

Obrazovanje

12 721

-1,5

P

Education

Q

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

13 222

-0,9

Q

Human health and social work activities

R

Umjetnost, zabava i rekreacija

4 403

1,1

R

Arts, entertainment and recreation

S

Ostale uslužne djelatnosti

4 093

4,3

S

Other service activities

T

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca;  djelatnosti kućanstava koje proizvode različitu robu i pružaju različite usluge za vlastite potrebe

278

-11,6

T

Activities of households as employers;  undifferentiated goods – and services – producing activities of households for own use

U

Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela

-

-

U

Activities of extraterritorial organisations and bodies

 

 

 

 

Bruto dodana vrijednost (bazične cijene)

277 790

0,0

Gross value added (basic prices)

 

 

 

 

 

 

Porezi na proizvode minus subvencije na proizvode

50 160

-3,1

Taxes on products less subsidies on products

 

 

 

 

 

 

Bruto domaći proizvod (tržišne cijene)

327 951

-0,5

Gross domestic product (market prices)

 

 

 

2.1.   BRUTO DOMAĆI PROIZVOD I PRIMARNI DOHOCI, TEKUĆE CIJENE, U 2014.

         GROSS DOMESTIC PRODUCT AND PRIMARY INCOMES, CURRENT PRICES, 2014

 

Vrijednost, mil. kuna

Value, mln kuna

Struktura, %

Structure, %

 

 

 

 

 

Sredstva zaposlenih

156 382

47,7

Compensation of employees

Porezi na proizvodnju i uvoz

60 686

18,5

Taxes on production and imports

Porezi na proizvode

57 310

17,5

Taxes on products

Ostali porezi na proizvodnju

3 376

1,0

Other taxes on production

Minus: subvencije na proizvodnju i uvoz

-6 423

-2,0

Less: subsidies on production and imports

Bruto poslovni višak i  mješoviti dohodak

117 464

35,8

Gross operating surplus and mixed income

Bruto domaći proizvod

328 109

100,0

Gross domestic product

 

 

 

3.1.   BRUTO DOMAĆI PROIZVOD PREMA RASHODNOJ METODI, TEKUĆE CIJENE, U 2014.

                                GROSS DOMESTIC PRODUCT, BY EXPENDITURE APPROACH, CURRENT PRICES, 2014

 

Vrijednost, mil. kuna

Value, mln kuna

Struktura BDP-a, %

GDP structure, %

Nominalni indeksi, prethodna godina=100

Nominal indices, previous year=100

 

 

 

 

 

 

Konačna potrošnja

260 659

79,4

98,3

Final consumption expenditure

Kućanstva i NPUSK

194 784

59,4

97,9

Households and NPISH

Kućanstava

191 407

58,3

97,8

Households

NPUSK

3 378

1,0

102,2

NPISH

Država

65 875

20,1

99,6

General Government

Individualna potrošnja države

32 904

10,0

98,4

Individual government consumption

Kolektivna potrošnja  države

32 971

10,0

100,7

Collective government consumption

Stvarna individualna potrošnja

227 688

69,4

98,0

Actual iIndividual consumption

Bruto investicije

60 874

18,6

96,7

Gross capital formation

Bruto investicije u fiksni kapital

63 797

19,4

97,8

Gross fixed capital formation

Promjena zaliha

-2 922

-0,9

127,6

Changes in inventories

Izvoz roba i usluga

152 330

46,4

107,4

Exports of goods and services

Robe (fob)

74 461

22,7

110,2

Goods (fob)

Usluge

77 870

23,7

104,9

Services

Minus: Uvoz roba i usluga

145 754

44,4

103,9

Less: Imports of goods and services

Robe (fob)

122 946

37,5

104,8

Goods (fob)

Usluge

22 808

7,0

99,4

Services

 

 

 

 

 

Bruto domaći proizvod

328 109

100,0

99,6

Gross domestic product

 

 

 

3.2.    BRUTO DOMAĆI PROIZVOD PREMA RASHODNOJ METODI, STALNE CIJENE U CIJENAMA PRETHODNE GODINE, U 2014.

         GROSS DOMESTIC PRODUCT, BY EXPENDITURE APPROACH, CONSTANT PRICES OF PREVIOUS YEAR, 2014

 

Vrijednost, mil. kuna

Value, mln kuna

Realne stope rasta, %

Volume changes, %

 

 

 

 

 

Konačna potrošnja

261 390

-1,4

Final consumption expenditure

Kućanstva i NPUSK

195 736

-1,6

Households and NPISH

Kućanstava

192 399

-1,6

Households

NPUSK

3 337

1,0

NPISH

Država

65 654

-0,8

General Government

Individualna potrošnja države

32 786

-1,9

Individual government consumption

Kolektivna potrošnja  države

32 868

0,4

Collective government consumption

Stvarna individualna potrošnja

228 522

-1,6

 Actual iIndividual consumption

Bruto investicije

60 549

-3,8

Gross capital formation

Bruto investicije u fiksni kapital

63 456

-2,8

Gross fixed capital formation

Promjena zaliha

-2 907

-0,21)

Changes in inventories

Izvoz roba i usluga

152 646

7,6

Exports of goods and services

Robe (fob)

75 751

12,1

Goods (fob)

Usluge

76 894

3,5

Services

Minus: Uvoz roba i usluga

146 634

4,5

Less: Imports of goods and services

Robe (fob)

124 002

5,7

Goods (fob)

Usluge

22 632

-1,3

Services

 

 

 

 

Bruto domaći proizvod

327 951

-0,5

Gross domestic product

 

 

1)       Iskazano kao doprinos stopi realnog rasta

1)       Presented as contribution to real growth rate.

 

 

 

3.3.   IMPLICITNI DEFLATORI BDP-a 2005.2014.

         IMPLICIT GDP DEFLATORS, 2005 – 2014

 

2005.

2006.

2007.

2008.

2009.

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implicitni deflatori, %
Implicit deflators,%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konačna potrošnja

103,5

103,4

103,8

105,7

103,0

101,1

102,2

102,5

101,2

99,7

Final consumption

Kućanstava

103,3

103,3

103,0

105,7

103,2

101,6

102,4

103,3

101,9

99,5

Households

Država

103,9

103,3

106,5

105,9

102,3

100,0

101,6

100,3

99,3

100,3

General Government

Bruto investicije

102,6

103,6

103,1

103,9

99,7

98,6

99,4

99,2

99,3

100,5

Gross capital formation

Izvoz roba i usluga

102,5

104,2

104,1

105,6

99,4

102,1

106,2

102,4

100,1

99,8

Exports of goods and services

Minus: Uvoz roba i usluga

102,2

102,8

102,9

104,3

98,3

101,4

105,9

103,0

100,2

99,4

Less: imports of goods and services

 

 

 

 

Bruto domaći proizvod

103,4

104,0

104,1

105,7

102,8

100,8

101,7

101,6

100,8

100,0

Gross domestic product

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

 

BDP

bruto domaći proizvod

 

CNB

Croatian National Bank

ESA

Europski sustav nacionalnih i regionalnih računa

 

ESA

European System of National and Regional Accounts

EUR

euro

 

EUR

euro

EU-28

Europska unija (28 zemalja članica)

 

EU-28

European Union (28 Member States)

HRK

hrvatska kuna

 

GDP

gross domestic product

HNB

Hrvatska narodna banka

 

HRK

Croatian kuna

mil.

milijun

 

mln

million

NPUSK

neprofitne ustanove koje služe kućanstvima

 

NPISH

non-profit institutions serving households

USD

američki dolar

 

NKD 2007.

National Classification of Activities, 2007 version

 

 

 

US $

US dollar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znakovi

 

Symbols

 

 

 

 

 

-

nema pojave

 

-

no occurrence

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objavljuje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P.O.B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

 

Odgovara ravnatelj Marko Krištof.

Person responsible: Marko Krištof, Director General

 

Priredile: Jasna Kiš, Verica Roknić, Slavica Šolčić, Anita Pavlović, Marija Gojević, Nataša Vucelić,
 Sanja Šmigoc, Valentina Hudiluk, Jelena Kelebuh Arambašić i Vlasta Vrčak

Prepared by: Jasna Kiš, Verica Roknić,Slavica Šolčić, Anita Pavlović, Marija Gojević, Nataša Vucelić,
 Sanja Šmigoc, Valentina Hudiluk, Jelena Kelebuh Arambašić and Vlasta Vrčak

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.
USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE

 

 

Naklada: 20 primjeraka

20 copies printed

 

Podaci iz ovog priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet. 

 

 

Služba za komunikaciju s korisnicima

User Communication Department

 

·     Informacije i korisnički zahtjevi

     Information and user requests

·     Pretplata publikacija

     Subscription

·     Novinarski upiti

     Press corner

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-138, 4806-154, 4811-212

      Elektronička pošta/ E-mail:
      stat.info@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

 

      Telefon/ Phone:

      +385 (0) 1 4814-791

      Elektronička pošta/ E-mail:
      prodaja@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-121, 4806-115

      Elektronička pošta/ E-mail:
      press@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199