image description

 

GODINA/ YEAR: LIII.                                           ZAGREB, 27. TRAVNJA 2017./ 27 APRIL, 2017                     BROJ/ NUMBER: 14.1.1. - CORR.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

 

 

 

 

 

ANKETA O DOHOTKU STANOVNIŠTVA 2015.

 

STATISTICS ON INCOME AND LIVING CONDITIONS 2015

 

 

POKAZATELJI SIROMAŠTVA I SOCIJALNE ISKLJUČENOSTI U 2015. – konačni rezultati

INDICATORS OF POVERTY AND SOCIAL EXCLUSION, 2015 – Final Results

 

 

 

Anketa o dohotku stanovništva istraživanje je na kojem se temelji izračun pokazatelja siromaštva i socijalne isključenosti za Republiku Hrvatsku. Provedba Ankete usklađena je s uredbama EU-a i Eurostatovom metodologijom propisanima za istraživanje EU-SILC (Statistics on Income and Living Conditions). Istraživanje SILC, na razini EU-a, obvezatno je istraživanje i referentni izvor podataka za praćenje statistike dohotka, siromaštva i socijalne isključenosti. Istraživanje provode sve zemlje članice redovito u godišnjoj periodici.

 

The Survey on Income and Living Conditions is the basis for the calculation of the poverty indicators and social exclusion for the Republic of Croatia. The implementation of the Survey is in line with EU regulations and Eurostat`s methodology for the EU-SILC Survey. At the EU level, SILC is an obligatory survey and a reference data source for the monitoring of income, poverty and social exclusion statistics. SILC is carried out in all Member States on a regular annual basis.

 

 

 

Pokazatelji se temelje na konceptu relativnog siromaštva koji uzima u obzir raspoloživi dohodak kućanstva, broj članova u kućanstvu (veličinu kućanstva) i distribuciju dohotka unutar populacije. Osnovni je pokazatelj stopa rizika od siromaštva. To je postotak osoba koje imaju raspoloživi ekvivalentni dohodak ispod praga rizika od siromaštva. Stopa rizika od siromaštva ne pokazuje koliko je osoba stvarno siromašno, nego koliko njih ima dohodak ispod praga rizika od siromaštva. Prag rizika od siromaštva postavljen je na 60% od srednje vrijednosti (medijana) ekvivalentnoga raspoloživog dohotka svih kućanstava.

 

The indicators are based on a concept of relative poverty, which takes into consideration the disposable household income, the number of household members (household size) and the income distribution within the population. The main indicator is the at-risk-of-poverty rate, which represents a percentage of persons with the equivalised total disposable income below the at-risk-of-poverty threshold. The at-risk-of-poverty rate does not show the actual number of poor people, but rather how many of them have an income below the at-risk-of-poverty threshold. The at-risk-of-poverty threshold is determined as 60% of the middle value (median) of the equivalised disposable income of all households.

 

 

 

Prema podacima Ankete, stopa rizika od siromaštva u 2015. iznosi 20,0%.

 

According to the Survey data, the at-risk-of-poverty rate in 2015 was 20.0%.

 

 

 

Prag rizika od siromaštva u 2015. za jednočlano kućanstvo iznosi 24 979 kuna na godinu, dok za kućanstvo s dvije odrasle osobe i dvoje djece mlađe od 14 godina iznosi 52 456 kuna na godinu.

 

The at-risk-of-poverty threshold for a one-person household amounted in 2015 to 24 979 kuna per year, while for a household consisting of two adults and two children younger than 14 it was 52 456 kuna per year.

 

 

 


ISPRAVAK

 

 

U Priopćenju 14.1.1. Pokazatelji siromaštva i socijalne isključenosti u 2015. konačni rezultati od 20. listopada 2016. u tablicama 1. Ključni pokazatelji siromaštva i socijalne isključenosti u 2015., 7. Ostali pokazatelji siromaštva u 2015. i 8. Pokazatelji siromaštva, usporedba između zemalja Europske unije i Republike Hrvatske u 2015., te dijelovima komentara potkrala se pogreška u prikazu konačnih podataka zbog naknadno ustanovljene pogreške u bazi mikropodataka iz kojih se izračunavaju pokazatelji.

Stoga molimo korisnike da se koriste ispravljenim komentarima i tablicama koje ovdje prilažemo.

 

Zahvaljujemo na razumijevanju.

 

 

CORRECTION

 

In the First Release No. 14.1.1. Indicators of Poverty and Social Exclusion, 2015 – Final Results, of 20 October 2016, an error in the presentation of final data occurred in table 1. Key Indicators of Poverty and Social Exclusion, 2015, table 7. Other Poverty Indicators, 2015, table 8. Poverty Indicators, Comparison between EU Countries and Republic of Croatia, 2015 as well as in parts of the commentaries due to a subsequently detected error in the microdata base used in the calculation of indicators.

Users are therefore kindly asked to use the corrected commentaries and tables attached below.

 

Thank you for understanding.

 

 

 

1.   KLJUČNI POKAZATELJI SIROMAŠTVA I SOCIJALNE ISKLJUČENOSTI U 2015.1)

      KEY INDICATORS OF POVERTY AND SOCIAL EXCLUSION, 20151)

 

 

 

Stopa rizika od siromaštva, %

 20,0

At-risk-of-poverty rate, %

Osobe u riziku od siromaštva ili socijalne isključenosti, %

29,1

People at risk of poverty or social exclusion, % 

Osobe u teškoj materijalnoj deprivaciji (4 ili više stavki), %

13,7

People severely materially deprived (4 or more items), %

Osobe koje žive u kućanstvima s vrlo niskim intenzitetom rada, %

14,4

People living in households with very low work intensity, %

 

 

 

Prag rizika od siromaštva, kune

 

At-risk-of-poverty threshold, kuna

Jednočlano kućanstvo

24 979

One-person household

Kućanstvo s dvije odrasle osobe i dvoje djece

52 456

Household consisting of two adults and two children

 

 

 

Stopa rizika od siromaštva prije socijalnih transfera, %

 

At-risk-of-poverty rate before social transfers, %

Socijalni transferi nisu uključeni u dohodak

31,0

Social transfers excluded from income

Mirovine i socijalni transferi nisu uključeni u dohodak

45,2

Pensions and social transfers excluded from income

Stopa rizika od siromaštva određena prema 2012., %

19,5

  At-risk-of-poverty rate anchored at 2012, %

Prosjek raspoloživog dohotka po kućanstvu, kune

84 088

Avarage disposable income per household, kuna 

Prosjek ekvivalentnoga raspoloživog dohotka, kune

46 339

Avarage equivalised disposable income, kuna 

 

 

1)       Podaci nisu u potpunosti usporedivi s podacima iz prethodnih godina. Vidjeti metodološka pojašnjenja.

1)       Data are not fully comparable with data from the previous years. See notes on methodology.

 

 

 

Pokazatelj Osobe u riziku od siromaštva ili socijalne isključenosti odnosi se na one osobe koje su u riziku od siromaštva ili su u teškoj deprivaciji ili žive u kućanstvima s niskim intenzitetom rada. Prema tom pokazatelju za 2015. u Republici Hrvatskoj u takvu je položaju bilo 29,1% osoba.

 

The People at risk of poverty or social exclusion indicator refers to persons who are at risk of poverty, or severely deprived, or living in a household with a low work intensity. According to this indicator for 2015, there were 29.1% of persons in that position in the Republic of Croatia.

 

 

 

Stopa teške materijalne deprivacije prikazuje postotak osoba koje žive u kućanstvima koja si ne mogu priuštiti najmanje četiri od devet stavaka materijalne deprivacije i u 2015. iznosi 13,7%.

 

The severe material deprivation rate presents the percentage of persons who live in households that cannot afford at least four of nine deprivation items and in 2015 it was 13.7%.

 

 

 

Pokazatelj Osobe koje žive u kućanstvima s vrlo niskim intenzitetom rada odnosi se na one osobe (u dobi od 0 do 59 godina) koje žive u kućanstvima čiji je intenzitet rada manji od 0,2 i u 2015. iznosi 14,4%.

 

The people living in households with very low work intensity indicator refers to persons (aged 0 – 59) living in households with a work intensity lower than 0.2. In 2015, it amounted to 14.4%.

 

 

 

Usporedba osnovne stope rizika od siromaštva i stope rizika od siromaštva prije socijalnih transfera pokazuje da izuzimanje socijalnih transfera iz dohotka utječe na povećanje postotka osoba koje su u riziku od siromaštva s osnovnih 20,0% na stopu od 31,0%. Ako se iz dohotka izuzmu i socijalni transferi i mirovine, tada stopa rizika od siromaštva iznosi 45,2%.

 

A comparison between the standard at-risk-of-poverty rate and the at-risk-of-poverty rate before social transfers shows that the exclusion of social transfers from the income caused an increase in the percentage of persons at risk of poverty, from the 20.0% standard rate to a 31.0% rate. When both social transfers and pensions had been excluded from the income, the at-risk-of-poverty rate reached 45.2%.

 

 

 

Stopa rizika od siromaštva određena prema pragu rizika od siromaštva iz 2012. jest pokazatelj koji uzima u obzir promjene u troškovima života i izračunana je na temelju deflacioniranog praga rizika od siromaštva iz 2012. Ta je stopa u 2015. iznosila 19,5% i upućuje na  manji broj osoba u riziku od siromaštva u 2015. u odnosu na 2012., kada je stopa rizika od siromaštva bila 20,4%.

 

At-risk-of-poverty rate established according to the at-risk-of-poverty threshold from 2012 is an indicator that takes into account the changes in the costs of living and has been calculated on the basis of deflated at-risk-of-poverty threshold from 2012. That rate amounted in 2015 to 19.5% and implies that in 2015 a smaller number of people were at risk of poverty, as compared to 2012 when the at-risk-of-poverty rate was 20.4%.

 

 

 

Prosjek raspoloživog dohotka po kućanstvu iznosio je 84 088 kune u 2015., dok je prosjek ekvivalentnoga raspoloživog dohotka iznosio 46 339 kunu.

 

Average disposable income per household was 84 088 kuna in 2015, while average equivalised disposable income amounted to 46 339 kuna.

 

 

 

7.   OSTALI POKAZATELJI SIROMAŠTVA U 2015.1)

      OTHER POVERTY INDICATORS, 2015 1)

 

 

 

Nejednakost distribucije dohotka – kvintilni omjer (S80/S20)

5,2

Inequality of income distribution – quintile share ratio (S80/S20)

Ginijev koeficijent

30,4

Gini coefficient

 

 

 

Relativni jaz rizika od siromaštva, %

26,4

Relative at-risk-of-poverty gap, %

 

 

 

Raspršenost oko praga rizika od siromaštva, %

 

Dispersion around at-risk-of-poverty threshold, %

40%-tni prag

7,9

40% cut-off

50%-tni prag

13,5

50% cut-off

70%-tni prag

26,9

70% cut-off

 

 

 

Stopa rizika od siromaštva prema statusu stanovanja, %

 

At-risk-of-poverty rate by tenure status, %

Stanar

20,9

Tenant

Vlasnik ili stanuje besplatno

20,0

Owner or rent free

 

 

1)       Podaci nisu u potpunosti usporedivi s podacima iz prethodnih godina. Vidi Metodološka objašnjenja.

1)       Data are not fully comparable with data from previous years. See Notes on methodology.

 

 

 

Kvintilni omjer (S80/S20) jest pokazatelj dohodovne nejednakosti koji mjeri odnos između petoga i prvoga kvintila distribucije dohotka, tj. odnos ukupnoga ekvivalentnog dohotka 20% populacije s najvećim dohotkom i ukupnoga ekvivalentnog dohotka 20% populacije s najmanjim dohotkom. U 2015. taj je pokazatelj iznosio 5,2, što znači da je 20% stanovništva s najvišim ekvivalentnim raspoloživim dohotkom primalo 5,2 puta veći dohodak od 20% stanovništva s najnižim ekvivalentnim raspoloživim dohotkom.

 

The quintile share ratio (S80/S20) is an indicator of income inequality and it measures the ratio in the top and bottom quintiles. It represents the ratio between the total equivalised income of the 20% of population with the highest income and the 20% of population with the lowest income. This ratio reached 5.2 in 2015, which means that 20% of the population with the highest equivalised disposable income received 5.2 times as much income as 20% of the population with the lowest equivalised disposable income.

 

 

 

Ginijev koeficijent jest mjera nejednakosti raspodjele dohotka i u 2015. iznosio je 30,4%. Kad bi postojala savršena jednakost (tj. kad bi svaka osoba primala jednaki dohodak), tad bi Ginijev koeficijent iznosio 0%. Što je vrijednost bliža 100%, to je dohodovna nejednakost veća.

 

Gini coefficient is a measure of income inequality distribution and in 2015 it was 30.4%. If there were a perfect equality, that is, if each person received the same income, the Gini coefficient would be 0%. The closer to 100% the value is, the greater the income inequality.

 

 

 

Relativni jaz rizika od siromaštva jest razlika između praga rizika od siromaštva i medijana ekvivalentnog dohotka osoba koje su ispod praga rizika od siromaštva te je u 2015. iznosio 26,4%.

 

The relative at-risk-of-poverty gap is a difference between the at-risk-of-poverty threshold and the equivalised income median of persons below the at-risk-of-poverty threshold. In 2015 it was 26.4%.

 

 

 

Raspršenost oko praga rizika od siromaštva prikazuje postotak osoba koje su u riziku od siromaštva u slučaju kada je prag rizika postavljen na 40%, 50% i 70% medijana ekvivalentnog dohotka. Stopa rizika od siromaštva u 2015. iznosi 7,9% ako je prag postavljen na 40% medijana, 13,5% ako je prag 50% medijana i 26,9% ako je prag 70% medijana ekvivalentnog dohotka.

 

The dispersion around the at-risk-of-poverty threshold indicates the percentage of persons at the risk of poverty in case when the at-risk-of-poverty threshold is set at 40%, 50% and 70% of the equivalised income medians. In 2015, the at-risk-of-poverty rate was 7.9% for the threshold set at 40% of the median, 13.5% for the threshold set at 50% of the median and 26.9% for the threshold set at 70% of the equivalised income median.

 

 

 

Prema statusu stanovanja stopa rizika od siromaštva u 2015. veća je za stanare, i iznosi 20,9%, nego za vlasnike stana, za koje iznosi 20,0%.

 

The at-risk-of-poverty rate by tenure status in 2015 was higher for tenants, 20.9%, than for owners or rent-free occupants, for which that rate amounted to 20.0%.

 

 

 

U tablici 8. prikazana je usporedba između više pokazatelja siromaštva za zemlje EU-a i Republiku Hrvatsku za 2015. Svi pokazatelji izračunani su iz podataka statističkog istraživanja o dohotku i životnim uvjetima privatnih kućanstava (EU-SILC).

 

The comparison of the poverty indicators for EU countries and for the Republic of Croatia in 2015 was given in table 8. All indicators were calculated on the basis of data collected through the EU-SILC Survey.

 

 

 

8.   POKAZATELJI SIROMAŠTVA, USPOREDBA IZMEĐU ZEMALJA EUROPSKE UNIJE I REPUBLIKE HRVATSKE U 2015.

      POVERTY INDICATORS, COMPARISON BETWEEN EU COUNTRIES AND REPUBLIC OF CROATIA, 2015

 

Stopa rizika od siromaštva, %

At-risk-of-poverty rate, %

Osobe u riziku od siromaštva ili socijalne isključenosti, %

People at risk of poverty or social exclusion, %

Nejednakost distribucije dohotka kvintilni omjer (S80/S20)

Inequality of income distribution – quintile share ratio (S80/S20)

Ginijev koeficijent

Gini coefficient

Stopa rizika od siromaštva, prije socijalnih transfera, %

At-risk-of-poverty rate, before social transfers, %

Stopa rizika od siromaštva, nisu uključene mirovine i socijalni transferi, %

At-risk-of-poverty rate, pensions and social transfers excluded, %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU-28

17,31)

23,71)

5,2

31,0

25,91)

44,61)

EU 28

 

 

 

 

 

 

 

 

Austrija

13,9

18,3

4,0

27,2

25,6

44,4

Austria

Belgija

14,9

21,1

3,8

26,2

26,7

43,3

Belgium

Bugarska

22,0

41,3

7,1

37,0

28,4

42,9

Bulgaria

Cipar

16,2

28,9

5,2

33,6

25,4

38,8

Cyprus

Češka

9,7

14,0

3,5

25,0

16,8

37,0

Czech Republic

Danska

12,2

17,7

4,1

27,4

25,8

40,6

Denmark

Estonija

21,6

24,2

6,2

34,8

27,8

39,4

Estonia

Finska

12,4

16,8

3,6

25,2

26,8

43,4

Finland

Francuska

13,6

17,7

4,3

29,2

23,9

44,3

France

Grčka

21,4

35,7

6,5

34,2

25,5

52,9

Greece

Hrvatska

20,0

29,1

5,2

30,4

31,0

45,2

Croatia

Irska

Ireland

Italija

19,9

28,7

5,8

32,4

25,4

46,0

Italy

Letonija

22,5

30,9

6,5

35,4

27,3

40,9

Latvia

Litva

22,2

29,3

7,5

37,9

28,6

42,8

Lithuania

Luksemburg

15,3

18,5

4,3

28,5

27,2

44,7

Luxembourg

Mađarska

14,9

28,2

4,3

28,2

25,7

49,1

Hungary

Malta

16,3

22,4

4,2

28,1

23,7

37,5

Malta

Nizozemska

12,12)

16,82)

3,82)

26,42)

22,22)

39,22)

Netherlands

Njemačka

16,7

20,0

4,8

30,1

25,1

43,9

Germany

Poljska

17,6

23,4

4,9

30,6

22,9

43,6

Poland

Portugal

19,5

26,6

6,0

34,0

26,4

47,8

Portugal

Rumunjska

25,4

37,3

8,3

37,4

29,3

49,6

Romania

Slovačka

12,3

18,4

3,5

23,7

19,0

38,1

Slovakia

Slovenija

14,3

19,2

3,6

24,5

24,8

42,5

Slovenia

Španjolska

22,1

28,6

6,9

34,6

30,1

47,0

Spain

Švedska

14,5

16,0

3,8

25,2

26,9

42,2

Sweden

Ujedinjena Kraljevina

16,7

23,5

5,2

32,4

29,2

44,2

United Kingdom

 

 

1)       Procijenjeni podatak

2)       Privremeni podatak

 

1)       Estimated data

 

2)       Provisional data.

 

 

Izvor:

Eurostat – Income and Living Conditions, 18. listopada 2016.

Source:

Eurostat – Income and Living Conditions, 18 October 2016

 

 

Objavljuje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

 

Odgovara ravnatelj Marko Krištof.

Person responsible: Marko Krištof, Director General

 

Priredile: Zvjezdana Barić, Vesna Lipavić i Vlatka Marjanović

Prepared by: Zvjezdana Barić, Vesna Lipavić and Vlatka Marjanović

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE

 

 

Naklada: 20 primjeraka

20 copies printed

 

Podaci iz ovog priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.

 

Služba za komunikaciju s korisnicima

User Communication Department

 

·     Informacije i korisnički zahtjevi

     Information and user requests

·     Pretplata publikacija

     Subscription

·     Novinarski upiti

     Press corner

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-138, 4806-154, 4811-212

      Elektronička pošta/ E-mail:
      stat.info@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4814-791

      Elektronička pošta/ E-mail:
      prodaja@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-121, 4806-115

      Elektronička pošta/ E-mail:
      press@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199