image description

 

GODINA/ YEAR: LIV.                                             ZAGREB, 13. LIPNJA 2017./ 13 JUNE, 2017                                       BROJ/ NUMBER: 1.1.24.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

 

KLANJE STOKE I PERADI U 2016.

SLAUGHTERING OF LIVESTOCK AND POULTRY, 2016

 

 

 

 

Prema raspoloživim podacima ukupnoga klanja stoke u klaonicama, u 2016. broj zaklanih goveda povećan je za oko 7 400 grla što predstavlja rast za 4,0%.

 

According to available data on the total slaughter in slaughterhouses, the number of slaughtered cattle increased in 2016 by 7 400 head, which is an increase of 4.0%.

 

 

 

Istodobno klanje svinja je u porastu za 3,5% odnosno zaklano je oko 38 400 grla više nego prethodne godine. Broj ovaca zaklanih u klaonicama veći je za 10 200 grla odnosno 12,0%, dok je kod klanja peradi zabilježeno lagano povećanje od 0,6% odnosno oko 236 700 komada više nego prethodne godine.

 

At the same time, the slaughter of pigs increased by 3.5%, that is, approximately 38 400 head more were slaughtered than the previous year. Similarly, the number of sheep slaughtered in slaughterhouses rose by 10 200 head, that is, 12.0%, and of poultry by 236 700, i.e. a mild increase of 0.6%, compared to the previous year.

 

 

 

U pogledu neto težine stoke zaklane u klaonicama zabilježeno je povećanje proizvodnje kod goveda za oko 2 700 t (6,4%) dok je kod svinja zabilježen rast za 2 000 t (2,7%) te ovaca za 109 t (10,9%). Neto težina peradi zaklane u klaonicama veća je za oko 600 t (0,9%).

 

Concerning net weight of livestock slaughtered in slaughterhouses, a increase of 2 700 t (6.4%) was recorded in the production of cattle. In the production of pigs and sheep there was an increase of 2 000 t (2.7%) and 109 t (10.9%), respectively. The net weight of poultry slaughtered in slaughterhouses increased by approximately 600 t (0.9%).

 

 

 

Ukupno zaklana stoka i perad, koja uključuje i procjenu domaćeg klanja na gospodarstvima, u usporedbi s prethodnom godinom bilježi sljedeća kretanja:

 

Concerning slaughtered livestock and poultry, including also an estimate of domestic slaughtering on private family farms, the following were changes recorded compared to the previous year:

 

 

 

Broj zaklanih svinja veći je za oko 58 200 grla što predstavlja povećanje od 4,2%, dok je neto težina zaklanih grla također u porastu za 4,3% odnosno oko 4 000 t.

 

The number of slaughtered pigs increased by 58 200 head, i.e. by 4.2%, and the net weight of slaughtered head by 4.3% (about 4 000 t).

 

 

 

Broj ukupno zaklanih ovaca veći je za 52 900 grla (14,1%) uz blago smanjenje neto težine za 26 t (0,5%).

 

The total number of slaughtered sheep increased by 52 900 head (14.1%) and the net weight by 26 t (0.5%).

 

 

 

Kod ukupnog klanja koza također se bilježi povećanje broja za oko 1 500 grla odnosno 3,7% te smanjenje u neto težini za 16 t (2,8%).

 

Similarly, the total number of slaughtered goats increased by 1 500 head (3.7%), while the net weight decreased by 16 t (2.8%).

 

 

 

Kod ukupno zaklane peradi povećanje iznosi 10,2% što predstavlja rast u pogledu neto težine za oko 7 600 t i broja za oko 4,5 milijuna komada.

 

Regarding the total slaughtered poultry, the increase reached 10.2%, which means an increase of their net weight of 7 600 t and of number of about 4.5 million.

 

 

 

Podaci o ukupnom klanju goveda jednaki su podacima klanja goveda u klaonicama.

 

The data on the total slaughtered cattle equal those on the cattle slaughtered in slaughterhouses.

 

 

 

U vezi s bruto domaćom proizvodnjom situacija je sljedeća:

 

Concerning the gross indigenous production, the situation was as follows:

 

 

 

Izraženo u postocima, broj zaklanih goveda povećan je za 20,2% a težina za 15,9%. Također je povećan i broj ukupno zaklanih svinja (za 12,9%) te njihova neto težina (za 8,1%).

 

Viewed in percentages, the number of slaughtered cattle increased by 20.2% and the net weight by 15.9%. Also, the total slaughtered pigs increased by 12.9% in the number and by 8.1% in the total net weight.

 

 

 

Broj ukupno zaklanih ovaca povećan je za 8,4% dok je neto težina manja za 4,3%. Kod koza broj zaklanih grla veći je za 3,6% dok je neto težina manja za 3,0%.

 

The total number of slaughtered sheep increased by 8.4%, while their net weight decreased by 4.3%. Regarding goats, the total number of head increased by 3.6%, while the net weight decreased by 3.0%.

 

 

 

Brojčano to iznosi oko 17 000 grla više zaklanih goveda, 134 700 svinja, 29 500 ovaca te 1 500 koza. U pogledu neto težine povećanje kod goveda iznosi 5 500 t, svinja 7 900 t,  dok se kod ovaca radi o smanjenju za 203 t te kod koza za 17 t.

 

Presented in numbers, there were 17 000 head more of slaughtered cattle, 134 700 of pigs, 29 500 sheep and 1 500 of goats. Concerning the net weight, the increase amounted to 5 500 t in the category of cattle and 7 900 t in the category of pigs, while in the category of sheep it decreased by 203 t and in the category of goats by 17 t.

 

 

 

Kod peradi povećan je broj za 10,2% (4,5 milijuna komada), a neto težina za 10,1% (7 700 t).

 

Concerning poultry, the number increased by 10.2% (4.5 million pieces) and the net weight by 10.1% (7 700 t).

 

 

 

 

1.   KLANJE STOKE I PERADI U KLAONICAMA U 2016.

      LIVESTOCK AND POULTRY SLAUGHTERED IN SLAUGHTERHOUSES, 2016

 

Zaklana stoka i perad

Slaughtered livestock and poultry

Indeksi/ Indices

2016.
2015.

 

2016.

broj grla

Number of head

neto težina1)

Net weight1)

broj grla

Number of head

neto težina, t1)

Net weight, t1)

randman1)

Coefficient
of utilisation1)

 

 

 

 

 

 

 

Goveda

190 423

44 709

55

104,0

106,4

Cattle

Ovce

95 240

1 109

47

112,0

110,9

Sheep

Koze

z

z

z

z

z

Goats

Svinje

1 127 056

75 085

77

103,5

102,7

Pigs

Perad

38 206 661

63 944

71

100,6

100,9

Poultry

 

 

1)       Vidi Metodološka objašnjenja.

1)       See Notes on Methodology.

 

 

 

2.   UKUPNO KLANJE STOKE I PERADI U 2016.

     TOTAL SLAUGHTERING OF LIVESTOCK AND POULTRY, 2016

 

Zaklana stoka i perad1)

Slaughtered livestock and poultry1)

Indeksi/ Indices

2016.

2015.

 

2016.

broj grla

Number of head

neto težina1)

Net weight1)

broj grla

Number of head

neto težina, t1)

Net weight, t1)

randman1)

Coefficient of
utilisation1)

 

 

 

 

 

 

 

Goveda

190 423

44 709

55

104,0

106,4

Cattle

Ovce

426 989

4 971

47

114,1

99,5

Sheep

Koze

42 856

552

51

103,7

97,2

Goats

Svinje

1 458 334

98 018

78

104,2

104,3

Pigs

Perad

48 436 825

82 536

71

110,2

110,2

Poultry

 

 

1)       Vidi Metodološka objašnjenja.

1)       See Notes on Methodology.

 

 

 

3.   BRUTO DOMAĆA PROIZVODNJA U 2016.

     GROSS INDIGENOUS PRODUCTION, 2016

 

Zaklana stoka i perad1)

Slaughtered livestock and poultry1)

Indeksi/ Indices

2016.

2015.

 

 

2016.

broj grla

Number of head

neto težina1)

Net weight1)

 

 

broj grla

Number of head

neto težina, t1)

Net weight, t1)

randman1)

Coefficient of
 utilisation1)

 

 

 

 

 

 

 

 

Goveda

101 013

40 482

55

120,2

115,9

Cattle

Ovce

378 554

4 532

49

108,4

95,7

Sheep

Koze

42 856

552

48

103,6

97,0

Goats

Svinje

1 174 865

104 937

78

112,9

108,1

Pigs

Perad

49 107 309

83 682

70

110,2

110,1

Poultry

 

 

1)       Vidi Metodološka objašnjenja.

1)       See Notes on Methodology.

 

 

 

4.   PROGNOZA BRUTO DOMAĆE PROIZVODNJE U 2017.

     GROSS INDIGENOUS PRODUCTION FORECAST, 2017

 

Zaklana stoka1)

Slaughtered livestock1)

Indeksi/ Indices

2017.

2016.

 

 

broj grla u 2016.

Number of head, 2016

procijenjeni broj grla u 2017.

Estimated number
of head, 2017

broj grla

Number of head

 

 

 

 

 

 

Goveda

101 013

118 500

117,3

Cattle

Ovce

378 554

438 800

115,9

Sheep

Svinje

1 174 865

1 197 400

101,9

Pigs

 

 

1)       Vidi Metodološka objašnjenja.

1)       See Notes on Methodology.

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Izvor i metode prikupljanja podataka

 

Sources and methods of data collection

 

 

 

Godišnji podaci o klanju stoke i peradi u klaonicama preuzimaju se od Hrvatske poljoprivredne agencije – Odjela za kontrolu ocjenjivanja na liniji klanja životinja (KOLK).

 

Annual data on slaughtering of livestock and poultry in slaughterhouses are taken over from the Croatian Agricultural Agency, Carcasses Classification Control Department (KOLK).

 

 

 


Podaci ukupnoga godišnjega klanja stoke i peradi dobiveni su, osim iz administrativnih podataka o klanju stoke i peradi u klaonicama, i na temelju podataka prikupljenim redovitim godišnjim istraživanjima broja stoke i stočne proizvodnje kod poslovnih subjekata i na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima.

 

Data on the total annual slaughtering of livestock and poultry are also obtained, except from administrative data on the slaughtering of livestock and poultry in slaughterhouses, on the basis of data collected in regular annual surveys on the number of livestock and livestock production at business entities and on private family farms.

 

 

 

Podaci o uvozu i izvozu stoke preuzimaju se iz statistike robne razmjene s inozemstvom.

 

Data on export and import of livestock are taken over from the external trade in goods statistics.

 

 

 

Istraživanjem klanja stoke i peradi u klaonicama prikupljaju se podaci o broju zaklane stoke po vrstama i kategorijama, njihovoj težini prije klanja (bruto težina), težini obrađenog trupa (neto težina) te podaci o randmanima.

 

This survey serves for collecting data on the number of slaughtered livestock by types and categories, their weight before slaughtering (gross weight), the weight of dressed carcass (net weight) and data on coefficients of utilisation.

 

 

 

Podaci o broju zaklane stoke na gospodarstvima i prisilnom klanju kod pravnih osoba prikupljaju se, među ostalim, iz podataka o bilancama stoke i peradi.

 

Data on the balance of livestock and poultry also include information on the number of slaughtered livestock on private family farms as well as on compulsory slaughtering at legal entities.

 

 

 

 

 

 

Metodologija za provedbu istraživanja o stočarstvu temelji se na Uredbi (EZ) br. 1165/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o statističkim podacima o stočarstvu i mesu od 19. studenoga 2008.

 

The methodology for carrying out the livestock survey is based on the Regulation (EC) No. 1165/2008 of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 concerning livestock and meat statistics.

 

 

 

 

 

 

Obuhvat i usporedivost

 

Coverage and comparability

 

 

 

Izvještajne jedinice za koje se podnose mjesečni izvještaji o klanju stoke i peradi jesu pravne osobe i njihovi dijelovi te obrtnici koji se bave djelatnošću klanja stoke i peradi.

 

Reporting units that submit monthly reports on livestock and poultry slaughtering are legal entities, parts thereof and tradesmen engaged in the activity of livestock and poultry slaughtering.

 

 

 

Podaci o broju stoke i stočnoj proizvodnji za poslovne subjekte prikupljaju se na dva načina: izvještajima koji se poštom dostavljaju Državnom zavodu za statistiku i u internetskoj aplikaciji koju izvještajne jedinice ispunjavaju same.

 

Data on the number and production of livestock for business entities are collected in two ways:  on reports submitted to the Croatian Bureau of Statistics by postal service and by using the internet application filled in by reporting units themselves.

 

 

 

Podaci za obiteljska poljoprivredna gospodarstva prikupljeni su  metodom telefonskog anketiranja na odabranome stratificiranom uzorku. Uzorak je izabran iz Statističkog registra poljoprivrednih gospodarstava kao baze, a ima oko 7 000 jedinica.

 

Data for private family farms are collected by using the CATI (Computer-Assisted Telephone Interviewing) method applied to a selected stratified sample. The sample has been selected from the Statistical Register of Agricultural Holdings, which numbers approximately 7 000 units.

 

 

 

Prognoza bruto domaće proizvodnje temelji se na modelima procjene korištenjem podataka iz raspoloživih administrativnih izvora i redovitih statističkih istraživanja.

 

Gross indigenous production forecast is based on estimation models by using data from available administrative sources and regular statistical surveys.

 

 

 

 

 

 

Povjerljivost

 

Confidentiality

 

 

 

Agregirani podaci kod kojih postoje razlozi za povjerljivost (zbog malog broja jedinica, pravila dominantnosti ili sekundarne povjerljivosti), u skladu sa Zakonom o službenoj statistici (NN, br. 103/03., 75/09.,  59/12. i 12/13.) i Pravilnikom o načinu zaštite statističkih podataka Državnog zavoda za statistiku, tretiraju se kao povjerljivi te se stoga ne objavljuju.

 

Aggregated data for which there are reasons for confidentiality (small number of units, the dominance rule or secondary confidentiality rule) according to the Official Statistics Act (NN, Nos 103/03, 75/09, 59/12 and 12/13) and to the Ordinance on the Statistical Data Protection Method are treated as confidential and therefore are not published.

 

 

 

 

 

 

Definicije

 

Definitions

 

 

 

Neto težina jest težina očišćenog trupa, zaklane stoke i peradi bez kože, krvi, glave (osim kod odojaka i peradi), utrobe, prednjih nogu do koljena i stražnjih nogu do skočnog zgloba.

 

Net weight is the weight of dressed carcass of slaughtered animals without skin and blood, eviscerated and beheaded (not including piglets and poultry), and after removal of the viscera, fore ends and hind legs with knuckle.

 

 

 

Randman zaklane stoke i peradi jest postotni odnos težine zaklane stoke i peradi (neto težina) i težine žive stoke i peradi (bruto težina), a iskazuje se u postocima.

 

Coefficient of utilisation of slaughtered livestock and poultry is a percentage ratio of the weight of the slaughtered cattle and poultry (net weight) and the weight of livestock and live poultry (gross weight), and it is presented in percentage.

 

 

 

Ukupno klanje stoke i peradi obuhvaća svu stoku i perad zaklanu na području Republike Hrvatske bez obzira na podrijetlo. To je zbroj klanja stoke i peradi u klaonicama i klanja stoke i peradi kod pravnih osoba (prisilno klanje) te na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Podaci ukupnog klanja goveda obuhvaćaju isključivo goveda zaklana u klaonicama.

 

Total slaughtering of livestock and poultry covers all livestock and poultry slaughtered on the territory of the Republic of Croatia, irrespective of origin. It represents the sum of livestock and poultry slaughtered in slaughterhouses and livestock and poultry slaughtered at legal entities (compulsory slaughtering) and on private family farms. The data on the total slaughtering of cattle include solely the cattle slaughtered in slaughterhouses.

 

 

 

Bruto domaća proizvodnja obuhvaća stoku i perad uzgojenu na području Republike Hrvatske. To je razlika ukupno zaklane stoke i peradi i vanjskotrgovinske bilance (BDP = ukupno klanje stoke i peradi – u meso preračunana masa živih uvezenih životinja + u meso preračunana masa živih izvezenih životinja).

 

Gross indigenous production covers livestock and poultry bred on the territory of the Republic of Croatia. It represents the difference between the total slaughtered livestock and poultry and the external trade balance (GIP – slaughtered meat production minus the meat equivalent of animals imported alive plus the meat equivalent of animal exported alive).

 

 

 

Prognoza bruto domaće proizvodnje odgovara ocjeni broja zaklanih goveda, svinja i ovaca i vanjskotrgovinske bilance živih životinja.

 

Gross indigenous production forecast corresponds to the estimate                                                                           of slaughtered cattle, pigs and sheep plus their external trade balance.

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

BDP

bruto domaća proizvodnja

 

GIP

gross indigenous production

NN

Narodne novine

 

NN

Narodne novine, official gazette of the Republic of Croatia

t

tona

 

t

tonne

 

 

 

 

 

 

Znakovi

 

Symbols

 

 

 

z

podatak nije objavljen zbog povjerljivosti

 

z

data are not published for confidentiality reasons

 

 

 

 

 

 

Objavljuje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

 

Odgovara ravnatelj Marko Krištof.

Person responsible: Marko Krištof, Director General

 

Priredio: Mario Valentić

Prepared by: Mario Valentić

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Naklada: 20 primjeraka

20 copies printed

 

Podaci iz ovog Priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.

 

Služba za komunikaciju s korisnicima

User Communication Department

 

·     Informacije i korisnički zahtjevi

     Information and user requests

·     Pretplata publikacija

     Subscription

·     Novinarski upiti

     Press corner

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-138, 4806-154, 4811-212

      Elektronička pošta/ E-mail:
      stat.info@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4814-791

      Elektronička pošta/ E-mail:
      prodaja@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-121, 4806-115

      Elektronička pošta/ E-mail:
      press@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199