image description

 

GODINA/ YEAR: LIV.                                     ZAGREB, 20. LISTOPADA 2017./ 20 OCTOBER, 2017                                 BROJ/ NUMBER: 1.2.1.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

LOVSTVO U 2016.

HUNTING, 2016

 

 

 

Smanjenje ukupnog broja lovaca može imati utjecaj na smanjenje odstrela gotovo svih vrsta divljači.

 

A decrease in the total number of hunters may cause a decrease in the kill of almost all types of game.

 

 

 

Smanjuje se broj lovaca

 

Decrease in number of hunters

 

 

 

Ukupan broj lovaca u 2016. manji je za 2,1%, broj članova za 1,8% te broj pripravnika odnosno budućih lovaca za 18,7% u usporedbi s prethodnom godinom.

 

The total number of hunters decreased by 2.1% in 2016, the number of members of associations by 1.8% and the number of hunters-in-training by 18.7% compared to the previous year.

 

 

 

Jeleni i divlje svinje i dalje omiljena meta lovaca

 

Deer and wild boars remain hunters’ most favoured game

 

 

 

Unatoč smanjenju broja lovaca u lovnoj 2016., s odstrijeljenih 4 250 grla, odstrel jelena veći je za 3%, dok je kod divljih svinja odstrijeljeno 29 563 grla što predstavlja povećanje za 9,5% u usporedbi s 2015.

 

Despite the decrease in the number of hunters in the 2016 hunting year, with the kill of 4 250 head, the kill of deer increased by 3%. The kill of wild boars amounted to 29 563 heads, which is an increase of 9.5% compared to 2015.

 

 

 

U 2016. u usporedbi s 2015. broj odstrijeljenih srna manji je za 8,4%, zečeva za 7,7%, fazana za 4,2%, močvarica za 3,7% te ostale pernate divljači za 2,7%.

 

In 2016, as compared to 2015, the kill of roe deer decreased by 8.4%, of hare by 7.7%, of common pheasant by 4.2%, of water fowls, various types, by 3.7% and of other birds by 2.7%.

 

 

 

1.   LOVCI

      HUNTERS

 

2015.

2016.

IndeksiI Indices

2016.

2015.

 

 

 

 

 

 

Lovci – ukupno

61 506

60 184

97,9

Hunters – total

Članovi1)

60 140

59 074

98,2

Members of associations1)

Pripravnici

1 366

1 110

81,3

Trainees

 

 

1)       Članovi Hrvatskoga lovačkog saveza i vanjski lovci, koji su evidentirani u HLS-u, ali nisu njihovi članovi

1)       Members of the Croatian Hunting Federation as well as external hunters who are not members, but are registered with the Federation.

 

 

 

2.   ODSTREL DIVLJAČI

      GAME KILL

 

Ukupno

Total

IndeksiI Indices

2016.

2015.

 

2015.

2016.

 

 

 

 

 

Jelen (sve vrste)

4 126

4 250

103,0

Deer (all types)

Srna

16 397

15 023

91,6

Roe deer

Divlja svinja

26 997

29 563

109,5

Wild boar

Zec, tis.

26

24

92,3

Hare, '000

Fazan, tis.

72

69

95,8

Common pheasant, '000

Močvarice, razne, tis.

27

26

96,3

Water fowls, various types, '000

Ostala pernata divljač, tis.1)

113

110

97,3

Other birds, '0001)

 

 

1)       Jarebica poljska, jarebica kamenjarka, lještarka, svrake, vrane, šojke

1)       Common partridge, rock red-legged partridge, grouse, magpie, crow, jay.

 

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Izvor i metode prikupljanja podataka

 

Sources and methods of data collection

 

 

 

Podaci o godišnjem izvještaju o lovstvu u 2016. preuzeti su iz Ministarstva poljoprivrede – Uprave lovstva i Hrvatskoga lovačkog saveza za razdoblje od 1. travnja 2016. do 31. ožujka 2017. (lovna godina).

 

Data for the Annual Report on Hunting in 2016 were taken over from the Ministry of Agriculture – Hunting Department and the Croatian Hunting Federation for the period from 1 April 2016 to 31 March 2017 (hunting year).

 

 

 

Od 2006. Ministarstvo poljoprivrede – Uprava lovstva (NN, br. 140/05.) preuzelo je u svoju nadležnost evidenciju o gospodarenju lovištima i divljači. Gospodarenje obuhvaća uzgoj, zaštitu, lov i korištenje divljači i njezinih dijelova.

 

Since 2006, the Ministry of Agriculture – Hunting Department (NN, No. 140/05) took charge of keeping the records on the management of hunting grounds and game. The management includes breeding, protection, hunting and usage of game and its parts.

 

 

 

Podaci o odstrijeljenoj divljači daju se na temelju središnje lovne evidencije.

 

Data on killed game are given on the basis of the central hunting register.

 

 

 

 

 

 

Obuhvat i usporedivost

 

Coverage and comparability

 

 

 

Izvještajne jedinice pravne su osobe i dijelovi pravnih osoba i ostale fizičke osobe koje obavljaju djelatnost uzgoja, zaštite, lova i korištenja divljači i njezinih dijelova. Izvještajne jedinice preuzete su iz baze podataka Hrvatskih šuma, Hrvatskoga lovačkog saveza te Ministarstva poljoprivrede – Uprave lovstva.

 

Reporting units are legal entities and parts thereof as well as natural persons engaged in the activity of breeding, protection, hunting and usage of game and its parts. Reporting units were taken over from databases of the Croatian Forests, the Croatian Hunting Union and the Ministry of Agriculture – Hunting Department.

 

 

 

 

 

 

Definicije

 

Definitions

 

 

 

Lovci su osobe koje imaju položeni lovački ispit i obavljaju osnovne zadaće lova: uzgoj, zaštitu, lov i korištenje divljači i njezinih dijelova uz poštovanje lovačkih običaja i etike.

 

Hunters are persons who passed the testing for hunters and are engaged in basic missions concerning hunting: breeding, protection, hunting and using of game and its parts, provided that they respect hunting customs and ethics.

 

 

 

Lovna godina jest razdoblje od 1. travnja tekuće godine do 31. ožujka sljedeće godine.

 

Hunting year is the period lasting from 1 April of a current year to 31 March of the following year.

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

HLS

Hrvatski lovački savez

 

NN

Narodne novine, official gazette of the Republic of Croatia

NN

Narodne novine

 

'000

thousand

tis.

tisuća

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objavljuje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

 

Odgovara ravnatelj Marko Krištof.

Person responsible: Marko Krištof, Director General

 

Priredili: Mario Valentić i Delfa Čališ

Prepared by: Mario Valentić and Delfa Ćališ

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Naklada: 20 primjeraka

20 copies printed

 

Podaci iz ovog Priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.

 

 

Služba za komunikaciju s korisnicima

User Communication Department

 

·     Informacije i korisnički zahtjevi

     Information and user requests

·     Pretplata publikacija

     Subscription

·     Novinarski upiti

     Press corner

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-138, 4806-154, 4811-212

      Elektronička pošta/ E-mail:
      stat.info@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

 

      Telefon/ Phone:

      +385 (0) 1 4814-791

      Elektronička pošta/ E-mail:
      prodaja@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-121, 4806-115

      Elektronička pošta/ E-mail:
      press@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199