image description

 

GODINA/ YEAR: LIV.                                               ZAGREB, 13. JUNE 2017./ 13 JUNE, 2017                                        BROJ/ NUMBER: 2.1.2/5.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

INDEKS CIJENA GRAĐEVNOG MATERIJALA PRI PROIZVOĐAČIMA

U SVIBNJU 2017.

PRODUCER BUILDING MATERIAL PRICE INDEX

MAY 2017

 

 

 

Proizvođačke cijene građevnog materijala na domaćem tržištu u svibnju 2017. u usporedbi s travnjem 2017. više su za 0,1%, a u odnosu na svibanj 2016. za 1,2%.

 

Producer prices of building material on the domestic market in May 2017, as compared to April 2017, increased by 0.1%. As compared to May 2016, they increased by 1.2%.

 

 

 

Ako usporedimo proizvođačke cijene građevnog materijala na domaćem tržištu u svibnju 2017. s prosjekom 2010., tada su više
za 1,7%.

 

Comparison of producer prices of building material on the domestic market shows that they increased by 1.7% in May 2017, as compared to the 2010 average.

 

 

 

 

 

1)       Prikazani su u usporedbi s indeksima proizvođačkih cijena industrije na domaćem tržištu objavljenima u Priopćenju br. 2.1.1/5. od 9. lipnja 2017.

1)       Presented in comparison with the industrial producer price indices on the domestic market published in the First Release No. 2.1.1/5 of 09 June 2017.

 

 

 

Radi boljeg razumijevanja pri korištenju ovih indeksa na poleđini ovog Priopćenja nalaze se metodološka objašnjenja o načinu izračunavanja indeksa proizvođačkih cijena građevnog materijala.

 

For a better understanding of the use of these indices, the notes on methodology concerning the calculation of the producer building material price indices are given at the back of this First Release.

 

 

 

1.   MJESEČNI INDEKSI PROIZVOĐAČKIH CIJENA GRAĐEVNOG MATERIJALA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU OD 2011. DO 2017.

      MONTHLY BUILDING MATERIAL PRODUCER PRICE INDICES ON DOMESTIC MARKET, 2011 – 2017

 

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

2016.

2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010. = 100

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

101,5

100,0

102,3

101,3

101,5

101,3

101,4

II.

100,6

99,9

102,2

102,6

101,2

100,8

101,1

III.

99,6

100,4

101,8

101,2

101,2

100,7

101,2

IV.

99,1

101,0

101,7

101,4

101,1

100,6

101,6

V.

99,7

100,8

101,7

101,5

101,2

100,5

101,7

VI.

100,0

101,1

101,7

101,5

101,2

100,4

 

VII.

100,1

101,1

101,5

101,6

101,0

100,6

 

VIII.

100,4

101,2

101,6

101,7

100,9

100,7

 

IX.

100,8

101,2

101,6

101,6

100,8

101,0

 

X.

100,9

101,3

101,3

101,6

100,7

100,9

 

XI.

100,9

101,2

101,4

101,4

100,7

101,0

 

XII.

100,4

101,3

101,4

101,5

100,5

101,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prethodni mjesec = 100

Previous month = 100

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

101,0

99,6

101,0

99,9

100,0

100,8

100,3

II.

99,1

99,9

99,9

101,2

99,8

99,5

99,7

III.

99,0

100,5

99,6

99,5

99,9

99,9

100,1

IV.

99,5

100,6

100,0

100,2

100,0

99,9

100,4

V.

100,6

99,8

100,0

100,1

100,1

99,9

100,1

VI.

100,3

100,3

100,0

100,0

100,0

99,9

 

VII.

100,1

100,0

99,8

100,1

99,8

100,2

 

VIII.

100,3

100,2

100,1

100,1

99,9

100,1

 

IX.

100,4

100,0

100,0

99,9

99,9

100,3

 

X.

100,2

100,1

99,7

100,0

99,9

99,9

 

XI.

99,9

99,9

100,1

99,9

99,9

100,1

 

XII.

99,6

100,0

100,1

100,1

99,9

100,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isti mjesec prethodne godine = 100

Same month of previous year = 100

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

102,4

98,9

100,3

99,9

100,1

99,9

100,1

II.

101,8

99,3

100,7

100,4

99,5

99,6

100,3

III.

100,4

100,7

101,3

99,5

99,9

99,6

100,5

IV.

99,8

101,9

101,8

99,7

99,7

99,5

101,0

V.

100,3

101,1

101,1

99,8

99,7

99,3

101,2

VI.

99,0

101,1

100,9

99,8

99,7

99,2

 

VII.

99,7

100,9

100,5

100,1

99,4

99,7

 

VIII.

100,2

100,8

100,4

100,1

99,2

99,9

 

IX.

100,2

100,4

100,0

100,0

99,2

100,3

 

X.

100,2

100,4

99,5

100,3

99,2

100,3

 

XI.

100,0

100,4

99,7

100,1

99,2

100,4

 

XII.

99,9

100,8

100,2

100,1

99,0

100,6

 

 

 

 

2.   GODIŠNJI VERIŽNI INDEKSI CIJENA GRAĐEVNOG MATERIJALA OD 1980. DO 2016.

      ANNUAL CHAIN PRICE INDICES FOR BUILDING MATERIAL, 1980 – 2016

 

 

 

(nastavak)

(continued)

 

 

Indeksi

Indices

 

 

Indeksi

Indices

 

 

 

 

 

1980./79.

118,7

 

1999./98.

102,0

1981./80.

158,1

 

2000./99.

104,9

1982./81.

117,5

 

2001./00.

99,6

1983./82.

127,5

 

2002./01.

100,7

1984./83.

153,5

 

2003./02.

102,1

1985./84.

220,7

 

2004./03.

104,7

1986./85.

163,6

 

2005./04.

100,3

1987./86.

187,6

 

2006./05.

102,9

1988./87.

307,1

 

2007./06.

105,8

1989./88.

1 549,9

 

2008./07.

110,6

1990./89.

626,3

 

2009./08.

98,2

1991./90.

231,4

 

2010./09.

101,2

1992./91.

930,5

 

2011./10.

100,3

1993./92.

2 037,3

 

2012./11.

100,6

1994./93.

180,2

 

2013./12.

100,8

1995./94.

100,2

 

2014./13.

99,9

1996./95.

99,9

 

2015./14.

99,4

1997./96.

99,8

 

2016./15.

99,8

1998./97.

97,9

 

 

 

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Uvodne napomene

 

Introduction

 

 

 

U ovom su Priopćenju svi indeksi prikazani u izvornome (neprilagođenom) obliku, a izračunani su na temelju podataka prikupljenih Mjesečnim istraživanjem o proizvođačkim cijenama industrije za 2017. (obrazac IND-3/KPS/M), koje služi za obračunavanje indeksa proizvođačkih cijena industrije ukupno i njegovih dvaju podindeksa – indeksa cijena industrije na domaćem tržištu i indeksa cijena industrije na nedomaćem tržištu.

 

In this First Release, all indices are presented in gross (unadjusted) form. They were calculated on the basis of data collected through the Monthly Survey on Industrial Producer Prices (IND-3/KPS/M form) for 2017, which is used for the calculation of the total industrial producer price index and of its two sub-indices – the industrial price index on the domestic market and on the non-domestic market.

 

 

 

Indeks proizvođačkih cijena građevnog materijala na domaćem tržištu čini podskup indeksa proizvođačkih cijena industrije na domaćem tržištu objavljen u Priopćenju br. 2.1.1. za 2017. Stoga su svi koncepti i definicije u ovom Priopćenju potpuno usklađeni s onima koji se upotrebljavaju za indeks proizvođačkih cijena industrije na domaćem tržištu.

 

The producer building material index on the domestic market is a subset of the industrial producer price indices on the domestic market issued in the First Release No. 2.1.1. for 2017. That is why all concepts and definitions in this First Release are completely harmonised with those used for the industrial producer price index on the domestic market.

 

 

 

 

 

 

Namjena pokazatelja

 

Purpose of indicators

 

 

 

Indeks proizvođačkih cijena građevnog materijala na domaćem tržištu važan je kratkoročni pokazatelj poslovnog ciklusa koji pokazuje mjesečnu dinamiku promjena proizvođačkih cijena građevnog materijala na domaćem tržištu. Prema konceptu EU-a taj pokazatelj može nagovijestiti inflatorna kretanja prije nego što dođu do potrošača.

 

The producer building material index on the domestic market is an important short-term indicator of a business cycle that shows monthly changes in the producer prices of building material on the domestic market. According to the EU concept, this indicator may indicate inflationary changes before it reaches a consumer.

 

 

 

Indeksom proizvođačkih cijena građevnog materijala na domaćem tržištu mjere se promjene u razini proizvođačkih cijena građevnog materijala koji je proizveden i prodan na domaćem (hrvatskom) tržištu.

 

Producer building material index on the domestic market measures the changes of the producer prices of building material produced and sold by producers on the domestic (Croatian) market.

 

 

 

Indeks cijena građevnog materijala nije indeks cijena ukupnih građevinskih radova jer njime nisu obuhvaćene cijene opreme, mehanizacije, rada i drugi elementi iz strukture cijena građevinskih radova.

 

The building material price index does not represent the price index of the total construction works, because it does not include the prices of equipment, machinery, labour and other elements from the price structure of construction works.

 

 

 

 

 

 

Pokrivenost i obuhvat

 

Scope and coverage

 

 

 

Izvještajne jedinice istraživanja IND-3/KPS/M jesu izabrana poduzeća (pravne osobe i obrtnici) koja proizvode izabrane industrijske proizvode definirane Nomenklaturom industrijskih proizvoda (NIP 2015.) iz područja djelatnosti NKD-a 2007. (NN, br. 58/07., 72/07., 59/12. i 12/13. – pročišćeni tekst) B Rudarstvo i vađenje, C Prerađivačka industrija, D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija i E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša (samo odjeljak 36).

 

The reporting units included in the IND-3/KPS/M survey are selected enterprises (legal entities and tradesmen) that produce selected products as defined in the Nomenclature of Industrial Products – NIP 2015., classified in the NKD 2007. (NN, Nos 58/07, 72/07 59/12 and 12/13 consolidated text) activity sections B Mining and quarrying, C Manufacturing, D Electricity, gas, steam and air conditioning supply and E Water supply; sewerage, waste management and remediation activities (only division 36).

 

 

 

Za prikupljanje proizvođačkih cijena na domaćemu i nedomaćem tržištu istraživanjem IND-3/KPS/M za 2017. obuhvaćen je reprezentativan uzorak industrijskih proizvoda na razini pokrivenih razreda djelatnosti NKD-a 2007., odnosno svi proizvodi koji su zabilježili prodaju veću od 20 milijuna kuna na domaćem tržištu, a 15 milijuna kuna na nedomaćem tržištu prema rezultatima PRODCOM istraživanja o industrijskoj proizvodnji (obrazac IND-21/PRODCOM/G) za 2015. Odabir poduzeća izvršen je prema njihovu udjelu u proizvodnji obuhvaćenih proizvoda, posebno za domaće i nedomaće tržište.

 

In order to collect the data on the industrial producer prices on the domestic and non-domestic market, the IND-3/KPS/M survey for 2017 covers a representative sample of industrial products at the level of covered activity classes of the NKD 2007., that is, all products the sale of which generated more than 20 million kuna on the domestic market and 15 million kuna on the non-domestic market according to the results of the PRODCOM Survey on Industrial Production (IND-21/PRODCOM/G form) for 2015, while the selection of enterprises has been done according to their share in the production of selected products, separately for the domestic and non-domestic market.

 

 

 

 

 

 

Odabir reprezentanata cijena za građevni materijal

 

Selection of price representatives for building material

 

 

 

Indeks proizvođačkih cijena građevnih materijala na domaćem tržištu obračunava se na temelju posebne liste proizvoda i jasno definiranih artikala – reprezentanata za građevni materijal u sklopu odabranih industrijskih proizvoda i artikala za prikupljanje proizvođačkih cijena industrije na domaćem tržištu.

 

The producer price index of the building material on the domestic market is calculated on the basis of a special list of products and clearly defined items – representatives for the building material within the selected industrial products and items used in the collection of the industrial producer prices on the domestic market.

 

 

 

Uzorkom istraživanja IND-3/KPS/M za 2017. za proizvođačke cijene industrije na domaćem tržištu obuhvaćeno je 1 867 cijena artikala unutar izabranih proizvoda NIP-a 2015. u 1 044 poduzeća (pravnih osoba i obrtnika). Za proizvođačke cijene građevnog materijala izabran je podskup koji čini 227 reprezentativnih cijena artikala unutar 23 odabrana razreda djelatnosti NKD-a 2007. koji proizvode građevni materijal.

 

For the purpose of monitoring the industrial producer prices on the domestic market, the sample for the IND-3/KPS/M Survey for 2017 covers 1 867 item prices within the selected NIP 2015. products in 1 044 enterprises (legal entities and tradesmen). For the producer building material prices, a subset of 227 representative item prices within the selected 23 activity classes of the NKD 2007. engaged in the production of the building material was created.

 

 

 

U 2017. izabrani su reprezentativni industrijski proizvodi za građevinarstvo (tj. građevni materijal) i njihovi artikli za praćenje cijena. Lista reprezentanata sadržava 227 cijena artikala u 23 odabrana industrijska razreda djelatnosti NKD-a 2007. u sklopu kojih se proizvode građevni materijali. Izvještajne jedinice istraživanja IND-3/KPS/M mjesečno dostavljaju podatke o proizvođačkim cijenama prodanoga/naručenoga građevnog materijala na domaćem tržištu, tj. u Republici Hrvatskoj. Građevni materijali koji se nisu prodali na domaćem tržištu ili koji se ne proizvode u Republici Hrvatskoj nisu uključeni u obračunavanje indeksa proizvođačkih cijena građevnog materijala u ovom Priopćenju. 

 

In 2017, representative industrial products for construction (that is, building material) and its items were selected for the purpose of monitoring prices. The list of representatives includes 227 item prices within the selected 23 industrial activity classes of the NKD 2007. engaged in the production of building material. The reporting units of the IND-3/KPS/M Survey submit data on the producer prices of sold/ordered building material on the domestic market, that is, in the Republic of Croatia, on a monthly basis. The building material that was not sold/ordered on the domestic market or that was not manufactured in the Republic of Croatia is not included in the calculation of the producer building material price index in this First Release.

 

 

 

 

 

 

Točka izvještavanja

 

Reference point

 

 

 

Proizvođačke cijene građevnog materijala na domaćem tržištu iskazuju se u istraživanju IND-3/KPS/M kao transakcijske cijene 15. dana u izvještajnome mjesecu. Iskazuju se cijene po kojima proizvođač prodaje vlastito proizveden građevni materijal redovitim kupcima na domaćem tržištu.

 

The producer prices of the building material in the IND-3/KPS/M Survey are recorded as transaction prices in effect on the 15th day of the month indicated. The prices at which a producer sells the self-produced building material on the domestic market to regular buyers on the domestic market are recorded.

 

 

 

 

 

 

Definicija proizvođačkih cijena

 

Definition of producer prices

 

 

 

Proizvođačke cijene jesu cijene po kojima proizvođač prodaje svoje proizvode (građevni materijal) redovitim kupcima na domaćem tržištu u najvećim količinama franko utovareno u vagon (kamion) u mjestu proizvođača ili cijene po kojima proizvođač obračunava drugim proizvođačima.

 

Producer prices are prices at which a producer sells the products (building material) to regular buyers on the domestic market in the largest quantities, loaded free on rail (truck) at a factory gate at a location of a producer, or the prices charged to another company by a producer.

 

 

 

 

 

 

Metoda kalkulacije i ponderi

 

Calculation method and weights

 

 

 

Indeks proizvođačkih cijena građevnog materijala izračunava se na temelju odabranih proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda za građevinarstvo (lista reprezentativnih artikala) definiranih NIP-om 2015. unutar odabranih industrijskih razreda djelatnosti NKD-a 2007. za potrebe obračunanog pokazatelja.

 

The producer building material price index is calculated on the basis of the selected producer prices of industrial products for construction (the list of representative items) defined according to the NIP 2015. within selected industrial activity classes of the NKD 2007. for the purposes of the indicator calculated.

 

 

 

U izračun indeksa cijena građevnog materijala prema kriteriju obuhvata ulaze 23 industrijska razreda djelatnosti NKD-a 2007. i 227 reprezentativnih, jasno specificiranih artikala građevnih materijala unutar izabranih proizvoda NIP-a 2015. za uporabu u građevinarstvu.

 

The building material price index calculation, according to the coverage criteria, includes 23 industrial activity classes of the NKD 2007. and  227 representative, clearly specified items of the building material within the selected NIP 2015. products for construction purposes.

 

 

 

Pri izračunavanju indeksa cijena građevnog materijala primjenjuje se ponderacijska metoda u kojoj su ponderi izračunani iz strukture ukupne prodaje izabranih proizvoda (udjelima pojedinih proizvoda) na domaćem tržištu iz rezultata PRODCOM istraživanja o industrijskoj proizvodnji (IND-21/PRODCOM/G). U 2017. izračunana je nova struktura prema rezultatima istraživanja PRODCOM za 2015.

 

This index is calculated by using the weighting method in which the weights were calculated on the basis of the structure of the total sales of selected products (the share of individual products) on the domestic market, according to the PRODCOM Survey on Industrial Production (IND-21/PRODCOM/G form) results. In 2017, a new structure was calculated according to the PRODCOM Survey results for 2015.

 

 

 

 

 

 

Posebna napomena korisnicima

 

Special notes to users

 

 

 

Za više informacija korisnici podataka trebaju se koristiti metodološkim objašnjenjima iz Priopćenja br. 2.1.1. za 2017. – Indeks proizvođačkih cijena industrije u 2017. u dijelu koji se odnosi na objašnjenja indeksa proizvođačkih cijena industrije na domaćem tržištu. Svi koncepti i definicije usklađeni su s kratkoročnim statistikama EU-a.1)

 

Additional information is available in the notes on methodology in the First Release No. 2.1.1. for 2017 – Industrial Producer Price Index, 2017, in the part that refers to notes on the industrial producer price index on the domestic market. All concepts and definitions are in compliance with short-term statistics of the European Union.1)

 

 

 

 

 

 

1) Uredba Vijeća (EZ) br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama te njezine izmjene i dopune

 

1)  Council Regulation (EC) No. 1165/98 concerning short-term statistics and its amendments.

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

EU

Europska unija

 

EC

European Community

EZ

Europska zajednica

 

EU

European Union

NIP 2015.

Nomenklatura industrijskih proizvoda, verzija 2015.

 

NIP 2015.

Nomenclature of Industrial Products, 2015 version

NKD 2007.

Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

 

NKD 2007.

National Classification of Activities, 2007 version

NN

PRODCOM

Narodne novine

proizvodnja u Zajednici

 

NN

Narodne novine, official gazette of the Republic of
Croatia

 

 

 

PRODCOM

PRODucts of the European COMmunity

 

 

 

 

 

 

Objavljuje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

 

Odgovara ravnatelj Marko Krištof.

Person responsible: Marko Krištof, Director General

 

Priredili: Jasna Pugar, Ana Grabić i Goran Dolšak

Prepared by: Jasna Pugar, Ana Grabić and Goran Dolšak

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Naklada: 20 primjeraka

20 copies printed

 

Podaci iz ovog Priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.

 

 

Služba za komunikaciju s korisnicima

User Communication Department

 

·     Informacije i korisnički zahtjevi

     Information and user requests

·     Pretplata publikacija

     Subscription

·     Novinarski upiti

     Press corner

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-138, 4806-154, 4811-212

      Elektronička pošta/ E-mail:
      stat.info@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4814-791

      Elektronička pošta/ E-mail:
      prodaja@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-121, 4806-115

      Elektronička pošta/ E-mail:
      press@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199