image description

 

GODINA/ YEAR: LIV.                                             ZAGREB, 30. LIPNJA 2017./ 30 JUNE, 2017                                      BROJ/ NUMBER: 2.1.3/5.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

INDEKS OBUJMA INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE TE INDEKSI ZALIHA,
ZAPOSLENIH OSOBA I PROIZVODNOSTI RADA U INDUSTRIJI
U SVIBNJU 2017.

INDUSTRIAL PRODUCTION VOLUME INDEX AND INDICES OF STOCKS,
PERSONS EMPLOYED AND LABOUR PRODUCTIVITY IN INDUSTRY,
MAY 2017

 

 

 

Indeks obujma industrijske proizvodnje – ukupno

 

Industrial production volume index – total

 

 

 

Ukupna sezonski i kalendarski prilagođena industrijska proizvodnja u Republici Hrvatskoj u svibnju 2017. u usporedbi s travnjem 2017. bilježi rast za 2,4%.

 

The total seasonally and working-day adjusted industrial production in the Republic of Croatia in May 2017, as compared to April 2017, increased by 2.4%.

 

 

 

U svibnju 2017. u usporedbi sa svibnjem 2016. industrijska proizvodnja u Republici Hrvatskoj, kalendarski prilagođena, bilježi rast za 3,3%.

 

In May 2017, as compared to May 2016, the industrial production in the Republic of Croatia, working-day adjusted, increased by 3.3%.

 

 

 

 

 

 

Indeks obujma industrijske proizvodnje prema agregatima
GIG-a 2009.

 

Industrial production volume index, according to the MIGs 2009. aggregates

 

 

 

Mjesečna usporedba1)

 

Monthly comparison1)

 

 

 

U svibnju 2017. u odnosu na travanj 2017. Energija je veća za 4,0%, Intermedijarni proizvodi za 3,0%, Netrajni proizvodi za široku potrošnju za 1,6% i Kapitalni proizvodi za 1,4%, a Trajni proizvodi za široku potrošnju manji su za 3,1%.

 

In May 2017, as compared to April 2017, Energy was by 4.0%, Intermediate goods by 3.0%, Non-durable consumer goods by 1.6% and Capital goods by 1.4% higher, while Durable consumer goods were by 3.1% lower.

 

 

 

Godišnja usporedba2)

 

Annual comparison2)

 

 

 

U svibnju 2017. u odnosu na svibanj 2016. Intermedijarni proizvodi veći su za 8,3%, Kapitalni proizvodi za 3,0% i Energija za 1,0%, a Trajni proizvodi za široku potrošnju manji su za 0,2% i Netrajni proizvodi za široku potrošnju za 0,1%. 

 

In May 2017, as compared to May 2016, Intermediate goods were by 8.3%, Capital goods by 3.0% and Energy by 1.0% higher, while Durable consumer goods were by 0.2% and Non-durable consumer goods by 0.1% lower.

 

 

 

 

 

 

1)  Sezonski i kalendarski prilagođeni indeksi. Vidi Metodološka objašnjenja.

 

1)  Seasonally and working-day adjusted indices. See Notes on Methodology.

2)  Kalendarski prilagođeni indeksi. Vidi Metodološka objašnjenja.

 

2)  Working-day adjusted indices. See Notes on Methodology.


 

Indeks obujma industrijske proizvodnje prema područjima
NKD-a 2007. – prilagođeni indeksi

 

Industrial production volume index, according to the
NKD 2007. sections – adjusted indices

 

 

 

Mjesečna usporedba1)

 

Monthly comparison1)

 

 

 

Prema područjima NKD-a 2007., sezonski i kalendarski prilagođena industrijska proizvodnja u svibnju 2017. u usporedbi s travnjem 2017. u Rudarstvu i vađenju bilježi rast za 6,2% i u Prerađivačkoj industriji za 3,8%, dok u Opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji bilježi pad za 2,2%.

 

According to the NKD 2007. sections, seasonally and working-day adjusted industrial production in May 2017, as compared to April 2017, increased in Mining and quarrying by 6.2% and in Manufacturing by 3.8%, while it decreased in Electricity, gas, steam and air conditioning supply by 2.2%.

 

 

 

Godišnja usporedba2)

 

Annual comparison2)

 

 

 

U svibnju 2017. u usporedbi sa svibnjem 2016. industrijska proizvodnja, kalendarski prilagođena, u Prerađivačkoj industriji bilježi rast za 4,9%, dok u Opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji bilježi pad za 5,9% i u Rudarstvu i vađenju za 0,1%.

 

In May 2017, as compared to May 2016, the industrial production, working-day adjusted, increased in Manufacturing by 4.9%, while it decreased in Electricity, gas, steam and air by 5.9% and in Mining and quarrying by 0.1%.

 

 

 

Indeks zaliha gotovih industrijskih proizvoda pri proizvođačima – izvorni indeksi

 

Producers’ stock index of industrial final products –
gross indices

 

 

 

Ukupne zalihe gotovih industrijskih proizvoda u Republici Hrvatskoj na kraju svibnja 2017. u usporedbi sa zalihama na kraju travnja 2017. veće su za 0,9%, a u usporedbi sa zalihama na kraju svibnja 2016. manje su za 0,3%.

 

At the end of May 2017, the total stocks of industrial finished products in the Republic of Croatia were by 0.9% higher than stocks at the end of April 2017 and by 0.3% lower than stocks at the end of May 2016.

 

 

 

 

 

 

Usporedba prema agregatima GIG-a 2009.

 

Comparison according to the MIGs 2009. aggregates

 

 

 

Zalihe Kapitalnih proizvoda na kraju svibnja 2017. u usporedbi sa zalihama na kraju travnja 2017. veće su za 10,1%, zalihe Netrajnih proizvoda za široku potrošnju za 1,9% i zalihe Intermedijarnih proizvoda za 1,2%, a zalihe Energije manje su za 8,2% i zalihe Trajnih proizvoda za široku potrošnju za 1,0%.

 

Stocks of Capital goods at the end of May 2017, as compared to stocks at the end of April 2017, increased by 10.1%, those of Non-durable consumer goods by 1.9% and those of Intermediate goods by 1.2%, while those of Energy decreased by 8.2% and those of Durable consumer goods by 1.0%.

 

 

 

Ako usporedimo zalihe na kraju svibnja 2017. sa zalihama na kraju svibnja 2016., tada su zalihe Kapitalnih proizvoda manje za 10,1% i zalihe Intermedijatnih proizvoda za 3,8%, a zalihe Energije veće su za 15,3%, zalihe Netrajnih proizvoda za široku potrošnju za 0,9% i zalihe Trajnih proizvoda za široku proizvodnju za 0,3%.

 

The comparison of stocks at the end of May 2017 with stocks at the end of May 2016 shows that the stocks of Capital goods were by 10.1% and  those of Intermediate goods by 3.8% lower, while those of Energy increased by 15.3%, those of Non-durable consumer goods by 0.9% and those of Durable consumer goods by 0.3%.

 

 

 

 

 

 

Usporedba prema područjima NKD-a 2007.

 

Comparison according to the NKD 2007. sections

 

 

 

Zalihe gotovih industrijskih proizvoda na kraju svibnja 2017. u usporedbi sa zalihama na kraju travnja 2017. u Prerađivačkoj industriji veće su za 1,2%, a u Rudarstvu i vađenju manje su za 3,9%.

 

Stocks of industrial finished products at the end of May 2017 were higher in Manufacturing by 1.2%, while in Mining and quarrying they were lower by 3.9% as compared to stocks at the end of April 2017.

 

 

 

Ako usporedimo zalihe gotovih industrijskih proizvoda na kraju svibnja 2017. sa zalihama na kraju svibnja 2016., tada su u Rudarstvu i vađenju manje za 1,5% i u Prerađivačkoj industriji za 0,2%.

 

The comparison of stocks at the end of May 2017 with stocks at the end of May 2016 shows that the stocks in Mining and quarrying were by 1.5% and those in Manufacturing by 0.2% lower.

 

 

 

 

 

 

Indeks zaposlenih osoba u industriji – izvorni indeksi

 

Industrial persons employed  index – gross indices

 

 

 

Ukupan broj zaposlenih osoba u industriji u svibnju 2017. veći je za 0,1%, u usporedbi s travnjem 2017., a u usporedbi sa svibnjem 2016. za 0,4%.

 

The total number of persons employed in industry in May 2017 was by 0.1% higher than in April 2017 and by 0.4% higher than in May 2016.

 

 

 

 

 

 

Usporedba prema agregatima GIG-a 2009.

 

Comparison according to the MIGs 2009. aggregates

 

 

 

U svibnju 2017. u usporedbi s travnjem 2017. broj zaposlenih osoba u proizvodnji Intermedijarnih proizvoda veći je za 0,3% i u Netrajnim proizvodima za široku potrošnju za 0,2%, u Trajnim proizvodima za široku potrošnju ostao je nepromijenjen, a u Energiji manji za 0,7% i u Kapitalnim proizvodima za 0,2%.

 

In May 2017, as compared to April 2017, the number of persons employed in production of Intermediate goods was by 0.3% and in Non-durable consumer goods by 0.2% higher, in Durable consumer goods it remained the same, while in Energy it was by 0.7% and in Capital goods by 0.2% lower.

 

 

 

Ako usporedimo broj zaposlenih osoba u svibnju 2017. sa svibnjem 2016., tada je u proizvodnji Kapitalnih proizvoda veći za 1,5% i u Intermedijarnim proizvodima za 1,2%, a manji je u Energiji za 1,5%, u Trajnim proizvodima za široku potrošnju za 1,0% i u Netrajnim proizvodima za široku potrošnju za 0,3%.

 

The comparison of the number of persons employed in May 2017 with that in May 2016 shows that in production of Capital goods it was by 1.5% and in Intermediate goods by 1.2% higher, while in Energy it was by 1.5%, in Durable consumer goods by 1.0% and in Non-durable consumer goods by 0.3% lower.

 

 

 

 

 

 

Usporedba prema područjima NKD-a 2007.

 

Comparison according to the NKD 2007. sections

 

 

 

U svibnju 2017. u usporedbi s travnjem 2017. broj zaposlenih osoba u Prerađivačkoj industriji veći je za 0,1%, u Rudarstvu i vađenju ostao je nepromijenjen, a u Opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji manji je za 0,8%.

 

In May 2017, as compared to April 2017, the number of persons employed in Manufacturing was by 0.1% higher, in Mining and quarrying remained the same, while in Electricity, gas, steam and air conditioning it was by 0.8% lower.

 

 

 

Ako usporedimo broj zaposlenih osoba u svibnju 2017. sa svibnjem 2016., tada je u Prerađivačkoj industriji veći za 0,6%, a u Rudarstvu i vađenju manji za 3,8% i u Opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji za 1,4%.

 

The comparison of the number of persons employed in May 2017 with that in May 2016 shows that in Manufacturing it was by 0.6% higher, while in Mining and quarrying it was by 3.8% and in Electricity, gas, steam and air conditioning supply by 1.4% lower.

 

 

Indeks proizvodnosti rada u industriji – izvorni indeksi

 

Labour productivity index in industry  – gross indices

 

 

 

Ukupna proizvodnost rada u industriji u razdoblju od siječnja do svibnja 2017. u usporedbi s istim razdobljem 2016. veća je za 1,1%.

 

In the period from January to May 2017, as compared to the same period last year, the total labour productivity in industry increased by 1.1%.

 

 

 

 

 

 

Usporedba prema agregatima GIG-a 2009.

 

Comparison according to the MIGs 2009. aggregates

 

 

 

Proizvodnost rada Intermedijarnih proizvoda, u razdoblju od siječnja do svibnja 2017. u usporedbi s istim razdobljem 2016. veća je za 3,4%, u Energiji za 2,7% i u Kapitalnim proizvodima za 1,2%, a u Netrajnim proizvodima za široku potrošnju bilježi pad za 1,5% i u Trajnim proizvodima za široku potrošnju za 0,9%.

 

The labour productivity in the period from January to May 2017, as compared to the same period of 2016, in Intermediate goods it was by 3.4%, in Energy by 2.7% and in Capital goods by 1.2% higher, while in Non-durable consumer goods it was by 1.5% and in Durable consumer goods by 0.9% lower.

 

 

 

 

 

 

Usporedba prema područjima NKD-a 2007.

 

Comparison according to the NKD 2007. sections

 

 

 

U Prerađivačkoj industriji proizvodnost rada u razdoblju od siječnja do svibnja 2017. u usporedbi s istim razdobljem 2016. veća je za 1,7%, u Opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji za 1,4% i u Rudarstvu i vađenju za 1,0%.

 

The labour productivity in the period from January to May 2017, as compared to the same period of 2016, in Manufacturing was by 1.7%, in Electricity, gas, steam and air conditioning supply by 1.4% and Mining and quarrying by 1.0% higher.

 

 

 

I.    SEZONSKI I KALENDARSKI PRILAGOĐENI POKAZATELJI

      SEASONALLY ADJUSTED AND WORKING-DAY ADJUSTED INDICATORS

 

1.   INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA – MJESEČNE STOPE PROMJENA IZRAČUNANE IZ SEZONSKI I KALENDARSKI PRILAGOĐENIH INDEKSA
      U SVIBNJU 2017.

      INDUSTRIAL PRODUCTION – MONTH-ON-MONTH GROWTH RATES CALCULATED ON BASIS OF SEASONALLY AND WORKING-DAY ADJUSTED       INDICES MAY 2017

%

 

 

XII. 2016.

XI. 2016.

I. 2017.

XII. 2016.

II. 2017.

I. 2017.

III. 2017.

II. 2017.

IV. 2017.

III. 2017.

V. 2017.

IV. 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno industrija

6,2

-8,6

-0,8

0,5

-1,9

2,4

 

Total industry

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prema GIG-u 2009.

 

 

 

 

 

 

 

According to MIGs 2009.

AI

Intermedijarni proizvodi

1,2

-0,7

2,8

-0,8

-2,6

3,0

AI

Intermediate goods

AE

Energija

-3,9

-1,9

-8,5

-1,7

-3,4

4,0

AE

Energy

BB

Kapitalni proizvodi

7,2

-8,2

-7,3

10,5

-3,8

1,4

BB

Capital goods

CD

Trajni proizvodi za široku potrošnju

17,7

-29,8

-6,3

5,3

12,5

-3,1

CD

Consumer durables

CN

Netrajni proizvodi za široku potrošnju

7,1

-7,2

-1,2

-0,2

0,3

1,6

CN

Non-durable consumer goods

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prema područjima i odjeljcima NKD-a 2007.

 

 

 

 

 

 

 

According to NKD 2007. sections and divisions

B

Rudarstvo i vađenje

-1,1

-1,4

1,2

4,6

-3,6

6,2

B

Mining and quarrying

06

Vađenje sirove nafte i prirodnog plina

-1,8

-0,5

0,3

1,7

-0,7

2,3

06

Extraction of crude petroleum and natural gas

08

Ostalo rudarstvo i vađenje

12,7

-5,7

5,0

3,5

-5,0

8,5

08

Other mining and quarrying

09

Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu

-5,1

0,5

4,7

-2,4

-8,8

6,6

09

Mining support service activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

Prerađivačka industrija

5,2

-7,1

-0,8

1,8

-2,5

3,8

C

Manufacturing

10

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

1,3

-0,5

-0,3

1,3

-5,7

10,2

10

Manufacture of food products

11

Proizvodnja pića

7,5

-3,4

-0,3

4,5

-6,2

-1,8

11

Manufacture of beverages

12

Proizvodnja duhanskih proizvoda

-19,4

-10,6

12,2

17,5

-7,1

-3,6

12

Manufacture of tobacco products

13

Proizvodnja tekstila

3,5

2,9

-5,7

5,6

-9,1

3,7

13

Manufacture of textiles

14

Proizvodnja odjeće

-1,0

-3,6

-0,1

-0,5

-0,8

0,9

14

Manufacture of wearing apparel

15

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

1,9

-9,1

-2,7

6,3

-0,7

7,9

15

Manufacture of leather and related products

16

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta,
osim namještaja; proizvodnja proizvoda
od slame i pletarskih materijala

14,5

-13,5

4,5

-0,2

0,5

7,2

16

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

17

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

-6,8

-2,1

4,4

2,3

-4,7

37,2

17

Manufacture of paper and paper products

18

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

0,5

-27,1

6,1

-2,3

-2,3

-2,5

18

Printing and reproduction of recorded media

19

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih
proizvoda

18,2

-35,8

-24,4

39,0

-16,7

37,1

19

Manufacture of coke and refined petroleum products

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih
proizvoda

39,6

-7,3

-14,7

-5,7

-1,2

-16,8

20

Manufacture of chemicals and chemical products

21

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih
proizvoda i farmaceutskih pripravaka

24,4

-23,7

-3,8

0,8

12,9

-8,9

21

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

22

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

5,7

1,7

2,1

0,8

-2,6

-0,2

22

Manufacture of rubber and plastic products

23

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

6,6

-7,9

15,1

-3,2

-5,2

-0,4

23

Manufacture of other non-metallic mineral products

24

Proizvodnja metala

6,8

-12,6

5,6

-5,4

0,8

-15,1

24

Manufacture of basic metals

25

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda,
osim strojeva i opreme

7,9

-22,7

3,2

-0,1

-11,2

10,8

25

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

26

Proizvodnja računala te elektroničkih
i optičkih proizvoda

6,9

10,8

-4,8

-10,1

1,8

-6,5

26

Manufacture of computer, electronic and optical products

27

Proizvodnja električne opreme

-13,0

5,3

-0,7

-4,0

0,7

0,4

27

Manufacture of electrical equipment

28

Proizvodnja strojeva i uređaja,
d. n.

2,8

-11,6

-8,2

29,8

-13,8

17,4

28

Manufacture of machinery and equipment
n. e. c.

29

Proizvodnja motornih vozila, prikolica
i poluprikolica

16,0

0,6

17,5

-27,5

-0,4

3,1

29

Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

30

Proizvodnja ostalih prijevoznih
sredstava

1,2

10,2

10,4

37,6

-14,9

-11,2

30

Manufacture of other transport equipment

31

Proizvodnja namještaja

20,3

-31,0

-7,6

4,4

12,9

-1,9

31

Manufacture of furniture

32

Ostala prerađivačka industrija

-25,9

16,7

-2,6

8,3

-18,1

36,9

32

Other manufacturing

33

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

-2,2

12,8

-12,9

-2,0

4,9

-0,3

33

Repair and installation of machinery and equipment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

-0,9

5,4

-10,8

-4,4

-1,2

-2,2

 D

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

35

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

-0,9

5,4

-10,8

-4,4

-1,2

-2,2

35

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

 

 

 

2.   INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA – GODIŠNJE STOPE PROMJENA IZRAČUNANE IZ KALENDARSKI PRILAGOĐENIH INDEKSA
      U SVIBNJU 2017.

      INDUSTRIAL PRODUCTION – YEAR-ON-YEAR GROWTH RATES CALCULATED ON BASIS OF WORKING-DAY ADJUSTED INDICES,
      MAY 2017

%

 

 

XII. 2016.

XII. 2015.

I. 2017.

I. 2016.

II. 2017.

II. 2016.

III. 2017.

III. 2016.

IV. 2017.

IV. 2016.

V. 2017.

V. 2016.

I. – V. 2017.

I. – V. 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno industrija

15,1

3,9

2,5

-0,1

-0,6

3,3

1,7

 

Total industry

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prema GIG-u 2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

According to MIGs 2009.

AI

Intermedijarni proizvodi

17,1

3,2

11,5

7,3

0,2

8,3

6,0

AI

Intermediate goods

AE

Energija

23,9

17,1

2,2

-8,0

-4,3

1,0

1,5

AE

Energy

BB

Kapitalni proizvodi

2,8

8,0

-5,0

4,3

3,6

3,0

2,6

BB

Capital goods

CD

Trajni proizvodi za široku potrošnju

46,4

-2,8

-8,8

-7,7

4,2

-0,2

-3,0

CD

Consumer durables

CN

Netrajni proizvodi za široku potrošnju

11,5

-5,3

-4,6

-3,0

-3,2

-0,1

-3,2

CN

Non-durable consumer goods

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prema područjima i odjeljcima NKD-a 2007.

 

 

 

 

 

 

 

 

According to NKD 2007. sections and divisions

B

Rudarstvo i vađenje

-7,3

-6,3

-10,2

-1,6

-7,5

-0,1

-5,0

 B

Mining and quarrying

06

Vađenje sirove nafte i prirodnog plina

-4,5

-5,5

-8,3

-1,9

-5,3

-3,6

-4,9

06

Extraction of crude petroleum and natural gas

08

Ostalo rudarstvo i vađenje

-1,1

-2,5

-18,1

21,7

-5,1

20,9

4,7

08

Other mining and quarrying

09

Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu

-20,9

-12,8

-9,1

-22,5

-25,0

-14,0

-17,1

09

Mining support service activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

Prerađivačka industrija

14,8

2,4

2,0

3,0

-0,5

4,9

2,4

 C

Manufacturing

10

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

8,8

-5,3

-0,8

5,5

-7,1

7,7

0,1

10

Manufacture of food products

11

Proizvodnja pića

2,9

1,8

1,0

12,9

-0,6

0,9

3,1

11

Manufacture of beverages

12

Proizvodnja duhanskih proizvoda

-20,9

-35,3

-27,3

-22,5

-14,6

30,4

-15,6

12

Manufacture of tobacco products

13

Proizvodnja tekstila

11,3

6,0

1,0

6,9

-5,9

3,7

2,2

13

Manufacture of textiles

14

Proizvodnja odjeće

-6,7

-1,0

-7,0

-8,3

-6,9

0,6

-4,7

14

Manufacture of wearing apparel

15

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

9,2

-4,5

-7,8

4,0

5,2

11,5

1,6

15

Manufacture of leather and related products

16

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta,
osim namještaja; proizvodnja proizvoda
od slame i pletarskih materijala

17,1

-0,2

-3,7

9,3

6,5

10,8

4,8

16

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

17

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

4,2

0,4

1,3

3,5

-3,4

30,1

6,8

17

Manufacture of paper and paper products

18

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

4,1

-30,7

-25,8

-26,6

-29,3

-29,9

-28,5

18

Printing and reproduction of recorded media

19

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih
proizvoda

158,5

268,7

314,9

38,3

-24,2

40,1

34,8

19

Manufacture of coke and refined petroleum products

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih
proizvoda

20,5

-1,5

2,0

-9,1

-9,8

-25,5

-9,6

20

Manufacture of chemicals and chemical products

21

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih
 proizvoda i farmaceutskih pripravaka

50,3

-1,7

-0,8

-1,0

10,6

-8,4

-0,5

21

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

22

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

17,4

9,7

10,7

11,2

7,3

8,4

9,4

22

Manufacture of rubber and plastic products

23

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

6,1

-3,7

17,5

8,5

0,1

7,8

6,0

23

Manufacture of other non-metallic mineral products

24

Proizvodnja metala

24,2

-7,6

4,9

4,9

1,5

-5,5

-0,2

24

Manufacture of basic metals

25

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda,
osim strojeva i opreme

26,5

-11,2

-11,1

-8,1

-19,0

-3,3

-10,5

25

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

26

Proizvodnja računala te elektroničkih
i optičkih proizvoda

16,8

31,6

23,3

-4,0

5,4

-1,6

9,6

26

Manufacture of computer, electronic and optical products

27

Proizvodnja električne opreme

53,4

17,4

-5,4

-3,2

5,0

5,2

2,8

27

Manufacture of electrical equipment

28

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

4,4

2,1

-8,9

9,1

1,8

8,5

3,1

28

Manufacture of machinery and equipment
n. e. c.

29

Proizvodnja motornih vozila, prikolica
i poluprikolica

-52,8

41,8

53,8

-21,3

-8,8

-9,1

3,9

29

Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

30

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

-13,3

21,1

-13,7

166,1

95,7

36,3

46,4

30

Manufacture of other transport equipment

31

Proizvodnja namještaja

51,5

-3,3

-10,5

-9,6

3,1

-2,9

-4,6

31

Manufacture of furniture

32

Ostala prerađivačka industrija

-23,9

14,3

-2,3

17,2

-10,8

40,8

11,1

32

Other manufacturing

33

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

-9,4

52,8

10,4

3,3

19,4

11,3

17,7

33

Repair and installation of machinery and equipment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

Opskrba električnom energijom, plinom,
parom i klimatizacija

19,8

19,4

4,0

-12,4

-2,0

-5,9

0,9

 D

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

35

Opskrba električnom energijom, plinom,
parom i klimatizacija

19,8

19,4

4,0

-12,4

-2,0

-5,9

0,9

35

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

 

 

 

 

 

 

 

II.   IZVORNI INDEKSI

      GROSS INDICES

 

1.   INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA – IZVORNI INDEKSI OBUJMA, UKUPNO, PREMA GIG-u 2009. TE PODRUČJIMA I ODJELJCIMA
      NKD-a 2007. U SVIBNJU 2017.

      INDUSTRIAL PRODUCTION – GROSS VOLUME INDICES, TOTAL, ACCORDING TO MIGs 2009. AND TO NKD 2007. SECTIONS AND
      DIVISIONS, MAY 2017

 

 

Struktura

Structure

V. 2017.

 Æ 2016.

V. 2017.

 V. 2016.

I. – V. 2017.

I. – V. 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno industrija

100,00

106,6

106,7

101,6

 

Total industry

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prema GIG-u 2009.

 

 

 

 

 

According to MIGs 2009.

AI

Intermedijarni proizvodi

29,80

118,4

111,6

104,8

AI

Intermediate goods

AE

Energija

20,53

91,1

101,0

101,6

AE

Energy

BB

Kapitalni proizvodi

17,10

107,5

106,2

103,3

BB

Capital goods

CD

Trajni proizvodi za široku potrošnju

3,35

109,2

103,2

97,7

CD

Consumer durables

CN

Netrajni proizvodi za široku potrošnju

29,22

104,6

104,9

97,9

CN

Consumer non-durables

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prema područjima i odjeljcima NKD-a 2007.

 

 

 

 

 

According to NKD 2007. sections and divisions

B

Rudarstvo i vađenje

5,88

104,7

99,9

94,9

  B

Mining and quarrying

06

Vađenje sirove nafte i prirodnog plina

4,43

100,2

96,5

95,1

06

Extraction of crude petroleum and natural gas

08

Ostalo rudarstvo i vađenje

1,02

129,9

120,8

104,7

08

Other mining and quarrying

09

Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu

0,43

91,1

86,0

82,9

09

Mining support service activities

 

 

 

 

 

 

 

 

C

Prerađivačka industrija

80,28

111,3

108,6

102,4

 C

Manufacturing

10

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

14,39

106,4

112,2

100,9

10

Manufacture of food products

11

Proizvodnja pića

4,30

113,2

106,7

104,7

11

Manufacture of beverages

12

Proizvodnja duhanskih proizvoda

0,67

111,0

136,7

84,8

12

Manufacture of tobacco products

13

Proizvodnja tekstila

1,06

120,1

108,9

103,3

13

Manufacture of textiles

14

Proizvodnja odjeće

1,87

104,7

106,3

96,4

14

Manufacture of wearing apparel

15

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

1,19

109,8

111,5

101,6

15

Manufacture of leather and related products

16

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta,
osim namještaja; proizvodnja proizvoda
od slame i pletarskih materijala

3,98

126,9

114,9

105,6

16

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

17

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

2,21

137,9

130,1

106,8

17

Manufacture of paper and paper products

18

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

1,56

74,3

71,3

71,7

18

Printing and reproduction of recorded media

19

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih
proizvoda

2,26

142,0

140,1

134,7

19

Manufacture of coke and refined petroleum products

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

2,89

87,1

76,0

90,7

20

Manufacture of chemicals and chemical products

21

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih
 proizvoda i farmaceutskih pripravaka

4,85

108,0

103,8

102,2

21

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

22

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

2,93

115,7

110,3

108,3

22

Manufacture of rubber and plastic products

23

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih
proizvoda

5,81

120,0

110,5

105,3

23

Manufacture of other non-metallic mineral products

24

Proizvodnja metala

0,99

108,8

101,9

101,4

24

Manufacture of basic metals

25

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda,
osim strojeva i opreme

8,64

100,6

100,5

90,2

25

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

26

Proizvodnja računala te elektroničkih
i optičkih proizvoda

1,37

106,7

108,8

111,4

26

Manufacture of computer, electronic and optical products

27

Proizvodnja električne opreme

4,63

106,3

109,0

103,5

27

Manufacture of electrical equipment

28

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

4,50

123,3

108,4

103,1

28

Manufacture of machinery and equipment n. e. c.

29

Proizvodnja motornih vozila, prikolica
i poluprikolica

0,69

106,3

90,9

103,9

29

Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

30

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

1,37

142,0

145,4

148,4

30

Manufacture of other transport equipment

31

Proizvodnja namještaja

3,14

107,5

100,5

96,1

31

Manufacture of furniture

32

Ostala prerađivačka industrija

0,74

124,5

140,9

111,1

32

Other manufacturing

33

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

4,24

109,7

111,3

117,6

33

Repair and installation of machinery and equipment

 

 

 

 

 

 

 

 

D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom
i klimatizacija

13,84

79,8

94,1

101,0

 D

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

35

Opskrba električnom energijom, plinom, parom
i klimatizacija

13,84

79,8

94,1

101,0

35

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

 

 

 

2.   ZALIHE GOTOVIH PROIZVODA PRI PROIZVOĐAČIMA – IZVORNI INDEKSI VOLUMENA, UKUPNO, PREMA GIG-u 2009. TE
      PODRUČJIMA I ODJELJCIMA NKD-a 2007. U SVIBNJU 2017.

      PRODUCERS’ STOCK OF FINISHED PRODUCTS – GROSS VOLUME INDICES, TOTAL, ACCORDING TO MIGs 2009. AND TO NKD
      2007. SECTIONS AND DIVISIONS, MAY 2017

 

 

Struktura

Structure

V. 2017.

 Æ 2016.

V. 2017.

IV. 2017.

 V. 2017.

 V. 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno industrija

100,00

102,4

100,9

99,7

 

Total industry

 

Prema GIG-u 2009.

 

 

 

 

 

According to main industrial groupings − MIGs 2009.

AI

Intermedijarni proizvodi

35,72

99,1

101,2

96,2

AI

Intermediate goods

AE

Energija

9,12

108,1

91,8

115,3

AE

Energy

BB

Kapitalni proizvodi

5,79

94,3

110,1

89,9

BB

Capital goods

CD

Trajni proizvodi za široku potrošnju

2,89

102,8

99,0

100,3

CD

Durable consumer goods

CN

Netrajni proizvodi za široku potrošnju

46,48

104,8

101,9

100,9

CN

Non-durable consumer goods

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prema područjima i odjeljcima NKD-a 2007.

 

 

 

 

 

According to NKD 2007. sections and divisions

 

 

 

 

 

 

 

 

B

Rudarstvo i vađenje

4,87

99,9

96,1

98,5

B

Mining and quarrying

06

Vađenje sirove nafte i prirodnog plina

2,68

105,8

92,7

103,4

06

Extraction of crude petroleum and natural gas

08

Ostalo rudarstvo i vađenje

2,19

92,7

101,2

92,3

08

Other mining and quarrying

 

 

 

 

 

 

 

 

C

Prerađivačka industrija

95,13

102,5

101,2

99,8

C

Manufacturing

10

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

20,60

109,4

104,8

116,0

10

Manufacture of food products

11

Proizvodnja pića

9,40

111,9

100,1

99,8

11

Manufacture of beverages

12

Proizvodnja duhanskih proizvoda

3,44

84,2

96,2

70,2

12

Manufacture of tobacco products

13

Proizvodnja tekstila

2,02

97,8

96,0

105,1

13

Manufacture of textiles

14

Proizvodnja odjeće

1,17

96,3

97,5

87,8

14

Manufacture of wearing apparel

15

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

0,38

97,6

112,1

99,1

15

Manufacture of leather and related products

16

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i
pletarskih materijala

4,64

116,6

108,6

112,3

16

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

17

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

1,81

114,1

105,8

106,1

17

Manufacture of paper and paper products

19

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

6,44

109,1

91,4

121,4

19

Manufacture of coke and refined petroleum products

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

10,19

92,3

106,3

85,8

20

Manufacture of chemicals and chemical products

21

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda
i farmaceutskih pripravaka

9,31

102,6

100,7

93,8

21

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

22

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

1,72

91,8

97,1

96,6

22

Manufacture of rubber and plastic products

23

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih
proizvoda

10,14

94,2

96,7

92,1

23

Manufacture of other non-metallic mineral products

24

Proizvodnja metala

0,56

91,1

99,7

97,4

24

Manufacture of basic metals

25

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda,
osim strojeva i opreme

3,29

112,4

115,0

127,9

25

Manufacture of fabricated metal products,
except machinery and equipment

26

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih
proizvoda

0,33

220,6

105,3

199,3

26

Manufacture of computer, electronic and optical
products

27

Proizvodnja električne opreme

2,99

105,9

92,4

95,8

27

Manufacture of electrical equipment

28

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

3,11

69,1

101,0

59,3

28

Manufacture of machinery and equipment n. e. c.

29

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i  poluprikolica

0,38

77,3

99,1

76,5

29

Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

30

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

0,04

12,6

12,1

13,8

30

Manufacture of other transport equipment

31

Proizvodnja namještaja

2,50

98,8

96,4

99,9

31

Manufacture of furniture

32

Ostala prerađivačka industrija

0,67

76,6

102,7

91,5

32

Other manufacturing

 

 

 

 

 

 

3.   ZAPOSLENE OSOBE I PROIZVODNOST RADA U INDUSTRIJI – IZVORNI INDEKSI VOLUMENA, UKUPNO, PREMA GIG-u 2009.
      TE PODRUČJIMA I ODJELJCIMA NKD-a 2007. KRAJEM SVIBNJA 2017.

      INDUSTRIAL PERSONS EMPLOYED AND LABOUR PRODUCTIVITY – GROSS VOLUME INDICES, TOTAL, ACCORDING TO

      MIGs 2009. AND TO NKD 2007. SECTIONS AND DIVISIONS, END OF MAY 2017

 

 

Struktura

Structure

Zaposlene osobe

Persons employed

Proizvodnost rada

Labour productivity

 

 

 

 

V. 2017.

Æ 2016.

 V. 2017.

  IV. 2017.

 V. 2017.

 V. 2016.

I. – V. 2017.

I. – V. 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno industrija

100,00

100,6

100,1

100,4

100,5

101,1

 

Industry – total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prema GIG-u 2009.

 

 

 

 

 

 

 

According to MIGs 2009.

AI

Intermedijarni proizvodi

31,36

101,8

100,3

101,2

101,4

103,4

AI

Intermediate goods

AE

Energija

7,91

98,4

99,3

98,5

98,9

102,7

AE

Energy

BB

Kapitalni proizvodi

20,37

102,0

99,8

101,5

102,1

101,2

BB

Capital goods

CD

Trajni proizvodi za široku potrošnju

4,81

99,3

100,0

99,0

98,6

99,1

CD

Durable consumer goods

CN

Netrajni proizvodi za široku potrošnju

35,55

99,5

100,2

99,7

99,4

98,5

CN

Non-durable consumer goods

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prema područjima i odjeljcima NKD-a 2007.

 

 

 

 

 

 

 

According to NKD 2007. sections and divisions

B

Rudarstvo i vađenje

2,24

97,2

100,0

96,2

94,0

101,0

B

Mining and quarrying

06

Vađenje sirove nafte i prirodnog plina

0,69

97,2

99,5

97,1

96,1

99,0

06

Extraction of crude petroleum and natural gas

08

Ostalo rudarstvo i vađenje

0,90

101,9

100,8

101,2

97,7

107,2

08

Other mining and quarrying

09

Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu

0,65

90,7

99,1

88,8

86,9

95,4

09

Mining support service activities

C

Prerađivačka industrija

91,20

100,8

100,1

100,6

100,7

101,7

C

Manufacturing

10

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

15,42

98,8

100,0

99,1

99,8

101,1

10

Manufacture of food products

11

Proizvodnja pića

2,51

101,3

103,2

99,2

95,6

109,5

11

Manufacture of beverages

12

Proizvodnja duhanskih proizvoda

0,39

110,8

100,7

102,3

104,2

81,4

12

Manufacture of tobacco products

13

Proizvodnja tekstila

1,69

90,7

87,5

88,0

98,6

104,8

13

Manufacture of textiles

14

Proizvodnja odjeće

6,85

100,0

103,8

101,0

96,0

100,4

14

Manufacture of wearing apparel

15

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

4,51

99,7

99,0

99,4

100,2

101,4

15

Manufacture of leather and related products

16

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

6,26

103,0

100,7

101,3

101,0

104,6

16

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture
of articles of straw and plaiting materials

17

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

2,30

101,4

99,6

100,8

101,8

104,9

17

Manufacture of paper and paper products

18

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

2,32

102,4

99,8

102,6

103,5

69,3

18

Printing and reproduction of recorded media

19

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih
proizvoda

0,66

96,7

100,1

98,5

95,6

140,9

19

Manufacture of coke and refined petroleum products

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

2,65

99,0

100,4

99,4

98,8

91,8

20

Manufacture of chemicals and chemical products

21

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda
i farmaceutskih pripravaka

2,09

103,1

101,2

104,3

102,8

99,4

21

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

22

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

3,64

102,8

100,0

103,0

102,8

105,4

22

Manufacture of rubber and plastic products

23

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

3,78

99,4

100,4

98,7

101,3

103,9

23

Manufacture of other non-metallic mineral products

24

Proizvodnja metala

1,67

100,4

101,9

99,2

98,6

102,8

24

Manufacture of basic metals

25

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda,
osim strojeva i opreme

8,58

106,6

100,3

107,1

108,8

82,9

25

Manufacture of fabricated metal products,
except machinery and equipment

26

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

2,27

103,3

100,6

103,9

103,4

107,7

26

Manufacture of computer, electronic and optical products

27

Proizvodnja električne opreme

4,55

99,5

99,2

99,9

100,4

103,1

27

Manufacture of electrical equipment

28

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

4,78

97,4

99,6

94,8

96,1

107,3

28

Manufacture of machinery and equipment n. e. c.

29

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

0,76

103,6

98,0

103,7

105,0

99,0

29

Manufacture of motor vehicles,
trailers and semi-trailers

30

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

4,76

104,1

100,3

104,6

102,2

145,2

30

Manufacture of other transport equipment

31

Proizvodnja namještaja

4,53

98,4

100,0

98,0

98,2

97,9

31

Manufacture of furniture

32

Ostala prerađivačka industrija

0,95

102,2

100,3

101,1

104,2

106,6

32

Other manufacturing

33

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

3,28

100,4

100,1

101,1

101,2

116,2

33

Repair and installation of machinery and equipment

D

Opskrba električnom energijom, plinom,
parom i klimatizacija

6,56

98,7

99,2

98,6

99,6

101,4

D

Electricity, gas, steam and air conditioning
supply

35

Opskrba električnom energijom, plinom,
parom i klimatizacija

6,56

98,7

99,2

98,6

99,6

101,4

35

Electricity, gas, steam and air conditioning
supply

 

 

 

 

 

III.  DODATAK – INDEKSI OBUJMA INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE – VREMENSKE SERIJE

      ANNEX – INDUSTRIAL PRODUCTION VOLUME INDICES – TIME SERIES

 

1.   UKUPNO INDUSTRIJA I PREMA GIG-u 2009. – IZVORNI INDEKSI I KALENDARSKI PRILAGOĐENI INDEKSI

      TOTAL INDUSTRY AND ACCORDING TO MIGs 2009. – GROSS AND WORKING-DAY ADJUSTED INDICES

Æ 2010. = 100

 

Izvorni indeksi
Gross indices

Kalendarski prilagođeni indeksi
Working-day adjusted indices

 

ukupno
Total

Intermedijarni proizvodi
Intermediate goods

Energija
Energy

Kapitalni proizvodi
Capital
goods

Trajni proizvodi
za široku potrošnju

Durable consumer goods

Netrajni proizvodi
za široku potrošnju
Non-durable consumer goods

ukupno
Total

Intermedijarni proizvodi
Intermediate goods

Energija
Energy

Kapitalni proizvodi
Capital
goods

Trajni proizvodi
za široku potrošnju

Durable consumer goods

Netrajni proizvodi
za široku potrošnju

Non-durable consumer goods

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.

98,0

98,9

82,6

98,4

97,4

103,4

100,1

100,8

82,6

100,7

99,7

106,9

VI.

92,6

92,3

69,6

88,4

95,2

106,4

93,0

92,6

69,6

88,9

95,7

107,2

VII.

102,8

101,2

78,6

99,5

101,4

117,9

101,0

99,4

78,6

97,8

99,6

115,0

VIII.

84,3

74,8

79,9

84,4

70,1

94,6

85,6

75,9

79,9

85,8

71,5

96,6

IX.

100,6

95,8

77,5

107,0

97,1

113,3

99,3

94,5

77,5

105,8

95,9

111,5

X.

102,3

98,0

88,2

107,3

96,7

110,0

103,0

98,6

88,2

108,0

97,5

111,4

XI.

102,1

93,7

86,1

109,0

98,9

113,4

102,8

94,3

86,1

109,8

99,7

114,8

XII.

97,6

81,4

88,6

115,1

80,6

108,5

95,0

78,9

88,6

112,6

78,0

104,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

85,4

74,6

93,8

79,6

72,6

88,9

88,6

77,6

93,8

82,9

76,0

93,4

II.

95,5

91,4

89,7

102,9

90,0

94,8

91,9

84,0

89,7

102,3

89,4

94,0

III.

106,7

101,0

102,8

113,3

101,0

106,1

106,5

100,7

102,8

113,2

100,9

106,0

IV.

100,4

102,8

85,1

99,4

98,3

104,7

99,5

101,8

85,1

98,6

97,5

103,5

V.

100,2

100,8

81,3

104,6

100,8

106,5

101,7

102,2

81,3

106,2

102,5

109,2

VI.

100,2

96,6

80,0

104,3

95,0

113,1

96,7

93,1

80,0

100,8

91,5

107,6

VII.

100,3

98,6

84,3

92,8

87,7

114,7

102,3

100,5

84,3

95,0

89,9

118,6

VIII.

88,4

81,5

83,7

82,9

70,0

99,2

87,7

80,8

83,7

82,3

69,4

98,4

IX.

102,4

102,9

74,6

112,5

102,9

113,5

101,2

101,7

74,6

111,4

101,8

111,7

X.

104,2

97,2

93,3

114,8

99,6

109,0

104,9

97,8

93,3

115,6

100,4

110,3

XI.

110,7

101,2

103,5

117,7

112,4

116,2

110,0

100,5

103,5

117,1

111,7

115,2

XII.

108,6

91,8

109,8

115,0

113,4

115,2

109,3

92,4

109,8

115,8

114,2

116,7

 

 

 

2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

91,3

79,4

109,8

88,7

73,0

87,4

92,0

80,1

109,8

89,5

73,8

88,5

II.

93,3

91,7

91,7

97,2

81,6

89,7

94,2

93,7

91,7

97,2

81,5

89,7

III.

108,6

110,1

94,6

120,2

95,3

105,9

106,4

108,0

94,6

118,1

93,2

102,7

IV.

95,9

99,2

81,4

99,1

98,4

95,6

98,9

102,0

81,4

102,2

101,5

100,2

V.

106,9

112,5

82,1

111,1

104,1

111,7

105,1

110,7

82,1

109,4

102,3

109,1

 

 

 

2.   INDEKSI OBUJMA INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE, UKUPNO I PREMA GIG-u 2009. – SEZONSKI I KALENDARSKI PRILAGOĐENI INDEKSI
      TE TREND

      INDUSTRIAL PRODUCTION VOLUME INDICES, TOTAL AND ACCORDING TO MIGs 2009. – SEASONALLY AND WORKING-DAY ADJUSTED
      INDICES AND TREND

Æ 2010. = 100

 

Sezonski i kalendarski prilagođeni indeksi
Seasonally and working-day adjusted indices

Trend
Trend

 

ukupno
Total

Intermedijarni proizvodi
Intermediate goods

Energija
Energy

Kapitalni proizvodi
Capital
goods

Trajni proizvodi
za široku potrošnju

Durable consumer goods

Netrajni proizvodi
za široku potrošnju
Non-durable consumer goods

ukupno
Total

Intermedijarni proizvodi
Intermediate goods

Energija
Energy

Kapitalni proizvodi
Capital
goods

Trajni proizvodi
za široku potrošnju

Durable consumer goods

Netrajni proizvodi
za široku potrošnju

Non-durable consumer goods

 

 

 

2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.

96,2

90,8

86,6

96,4

93,0

103,5

95,2

90,2

86,6

94,8

93,6

102,6

VI.

94,2

90,5

78,0

92,9

93,7

103,7

95,7

90,5

85,9

96,3

93,4

103,1

VII.

96,5

91,9

83,6

99,9

95,0

102,9

96,2

90,9

85,4

97,7

92,9

103,7

VIII.

94,2

86,1

84,6

101,8

92,2

103,2

96,6

91,1

85,2

98,9

92,2

104,3

IX.

97,9

89,6

85,8

101,6

88,3

105,8

96,9

91,3

85,2

99,8