image description

 

GODINA/ YEAR: LIV.                                             ZAGREB, 13. SRPNJA 2017./ 13 JULY, 2017                                      BROJ/ NUMBER: 3.1.4/5.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE U SVIBNJU 2017.

BUILDING PERMITS ISSUED, MAY 2017

 

 

 

U svibnju 2017. izdana je 861 građevinska dozvola, što je više
za 23,5% u odnosu na svibanj 2016.

 

In May 2017, there were 861 building permits issued, which was by 23.5% more than in May 2016.

 

 

 

Ukupan broj izdanih građevinskih dozvola u razdoblju od siječnja do svibnja 2017. u usporedbi s istim razdobljem 2016. veći je za 30,3%.

 

Total number of building permits issued in the period from January to May 2017 increased by 30.3% compared to the same period of 2016.

 

 

 

 

 

 

U svibnju 2017.:

 

In May 2017:

 

 

 

-

prema vrstama građevina, 82,2% dozvola izdano je za zgrade,
a 17,8% za ostale građevine

 

-

by types of constructions, 82.2% of the total number of permits were issued on buildings and 17.8% on civil engineering works

 

 

 

 

 

-

prema vrstama radova, 69,7% dozvola izdano je za novogradnju,
a 30,3% za rekonstrukcije.

 

-

by types of construction works, 69.7% of permits were issued on new constructions and 30.3% on reconstructions.

 

 

 

Prema izdanim građevinskim dozvolama u svibnju 2017., predviđeno je građenje 1 054 stana s prosječnom površinom od 91,5 m2.

 

According to permits issued in May 2017, there are 1 054 dwellings with an average floor area of 91.5 m2 expected to be built.

 

 

 

1.   Indeksi izdanih GRAĐEVINSKIH DOZVOLA u SVIBNJU 2017.

      Indices of building permits issued, MAY 2017

 

Zgrade

Buildings

Ostale građevine

Civil engineering works

Stanovi

Dwellings

broj

Number

predviđena vrijednost radova

Planned value of works

površina

Floor area

volumen

Volume

broj

Number

predviđena vrijednost radova

Planned value of works

broj

Number

korisna površina

Useful floor area

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. 2017.

IV. 2017.

102,2

120,3

140,5

178,1

115,0

111,2

110,0

106,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. 2017.

V. 2016.

128,0

189,2

189,8

249,8

106,2

148,9

142,4

131,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. 2017.

Ø 2016.

132,4

133,3

142,3

169,3

114,7

110,2

134,6

134,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. V. 2017.

I. V. 2016.

134,7

180,9

152,7

150,6

113,0

116,9

146,2

146,6

 

 

 

 

 

 

2.   IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE I PREDVIĐENA VRIJEDNOST RADOVA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA I RADOVA U SVIBNJU 2017.

      BUILDING PERMITS ISSUED AND PLANNED VALUE OF WORKS, BY TYPES OF CONSTRUCTIONS AND TYPES OF WORKS, MAY 2017

Vrsta radova

Type of works

Broj dozvola prema vrstama građevina

Number of permits by types of constructions

Predviđena vrijednost radova, tis. kuna

Planned value of works, thousand kuna

Stanovi

Dwellings

ukupno

Total

zgrade

Buildings

ostale
građevine

Civil
 engineering works

ukupno

Total

zgrade

Buildings

ostale
građevine

Civil
 engineering works

broj

number

korisna površina, m2

useful floor area, m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

861

708

153

2 436 014

1 699 700

736 314

1 054

96 406

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novogradnja

New constructions

600

475

125

1 836 854

1 348 798

488 056

947

86 258

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekonstrukcije

Reconstructions

261

233

28

599 160

350 902

248 258

1071)

10 1481)

 

 

 

I. – V. 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

3 893

3 213

680

11 237 706

8 402 682

2 835 024

4 948

457 399

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novogradnja

New constructions

2 695

2 184

511

7 464 076

5 531 087

1 932 989

4 410

411 121

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekonstrukcije

Reconstructions

1 198

1 029

169

3 773 630

2 871 595

902 035

5381)

46 2781)

 

 

1)       Novi stanovi dobiveni dogradnjom/nadogradnjom ili prenamjenom nestambenog prostora u stan

1)       New dwellings created by additions (extensions) or by conversions of non-residential areas into dwellings.

 

 

 

3.   IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA ZGRADE U SVIBNJU 2017.

      BUILDING PERMITS ISSUED ON BUILDINGS, MAY 2017

 

Broj dozvola

Number of permits

Površina, m2

Floor area, m2

Volumen, m3

Volume, m3

 

 

 

 

 

 

Ukupno

708

312 416

1 491 824

Total

 

 

 

 

 

Nove zgrade

475

291 470

1 341 854

New buildings

 

 

 

 

 

Stambene zgrade

343

115 487

360 853

Residential buildings with:

S 1 stanom

230

47 436

147 957

One dwelling

S 2 stana

48

12 049

37 510

Two dwellings

S 3 i više stanova

65

56 002

175 386

Three and more dwellings

Zgrade za stanovanje zajednica

-

-

-

Residences for communities

 

 

 

 

 

Nestambene zgrade

132

175 983

981 001

Non-residential buildings

Hoteli i slične zgrade

6

2 780

9 633

Hotels and similar buildings

Uredske zgrade

7

3 751

11 767

Office buildings

Zgrade za trgovinu na veliko i na malo

11

81 283

375 799

Wholesale and retail trade buildings

Zgrade za promet i komunikacije

15

9 874

31 104

Traffic and communication buildings

Industrijske zgrade i skladišta

21

29 607

327 864

Industrial buildings and warehouse

Zgrade za kulturno-umjetničku djelatnost i zabavu, obrazovanje, bolnice i ostale zgrade
za zdravstvenu zaštitu

15

9 988

47 463

Public entertainment, education, hospital
or institutional care buildings

Ostale nestambene zgrade

57

38 700

177 371

Other non-residential buildings

 

 

 

 

 

Dogradnja i nadogradnja1)

112

20 946

149 970

Additions (extensions)1)

Stambene zgrade

78

12 354

36 573

Residential buildings

Nestambene zgrade

34

8 592

113 397

Non-residential buildings

 

 

 

 

 

Prenamjene i ostale rekonstrukcije

121

-

-

Conversion and improvement

Stambene zgrade

86

-

-

Residential buildings

Nestambene zgrade

35

-

-

Non-residential buildings

 

 

1)       Radovi kojima se dobivaju nove uporabne cjeline uz postojeće zgrade ili na njima (novi stanovi, poslovni i drugi prostori)

1)       Works leading to the creation of new usable units beside or on already existing constructions (new dwellings, space for economic activity and other spaces).

 

 

 

4.   STANOVI U ZGRADAMA ZA KOJE SU IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE PREMA VRSTAMA ZGRADA,

GRAĐENJA I BROJU SOBA U SVIBNJU 2017.

      DWELLINGS IN BUILDINGS FOR WHICH PERMITS WERE ISSUED, BY TYPES OF BUILDINGS,

CONSTRUCTION WORKS AND NUMBER OF ROOMS, MAY 2017

 

Broj stanova

Number of dwellings

Korisna površina, m2

Useful floor area, m2

stanovi prema broju soba

Dwellings by number of rooms

 

 

1-sobni

1 room

2-sobni

2 rooms

3-sobni

3 rooms

4-sobni

4 rooms

5-sobni

5 rooms

6-sobni

6 rooms

7-sobni

7 rooms

8-sobni i višesobni

8 or more rooms

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

1 054

96 406

117

338

209

240

79

55

13

3

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanovi u novim zgradama

947

86 258

106

312

182

207

73

52

13

2

Dwellings in new buildings

 

Stambene zgrade

942

85 860

103

312

182

206

72

52

13

2

 

Residential buildings with:

 

 

S 1 stanom

230

36 074

1

11

35

67

54

47

13

2

 

 

One dwelling

 

 

S 2 stana

96

9 483

3

30

25

20

13

5

-

-

 

 

Two dwellings

 

 

S 3 i više stanova

616

40 303

99

271

122

119

5

-

-

-

 

 

Three and more dwellings

 

Nestambene zgrade

5

398

3

-

-

1

1

-

-

-

 

Non-residential buildings

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanovi dobiveni dogradnjom i nadogradnjom

102

9 614

10

26

27

30

5

3

-

1

Dwellings got by additions and extensions

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanovi dobiveni prenamjenom nestambenog prostora u stambeni prostor

5

534

1

-

-

3

1

-

-

-

Dwellings got by converting
non-residential area into dwellings

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Izvor i metode prikupljanja podataka

 

Sources and methods of data collection

 

 

 

U ovom Priopćenju iskazani su podaci prikupljeni izvještajnom metodom s pomoću obrasca Mjesečni izvještaj o izdanim građevinskim dozvolama (obrazac GRAĐ-44a).

 

This First Release presents data collected by using the reporting method on the Monthly Report on Issued Building Permits (GRAĐ-44a form).

 

 

 

 

 

 

Obuhvat i usporedivost

 

Coverage and comparability

 

 

 

Mjesečni izvještaj o izdanim građevinskim dozvolama prikuplja se od upravnih tijela velikih gradova, Grada Zagreba i županija, nadležnih za upravne poslove graditeljstva i Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, koja izdaju građevinske dozvole za građevine predviđene Zakonom o gradnji (NN, br. 153/13. i 20/17.).

 

The Monthly Report on Issued Building Permits is collected from the administration bodies competent for construction affairs in major cities, the City of Zagreb and counties as well as from the Ministry of Construction and Physical Planning, which issue building permits for constructions as specified in the Building Act (NN, Nos 153/13 and 20/17).

 

 

 

Podaci o vrstama građevina i radova razvrstani su prema Nacionalnoj klasifikaciji vrsta građevina – NKVG (Metodološke upute br. 41, ISBN 953-6667-33-9, Državni zavod za statistiku, 2002.). Ta klasifikacija usklađena je s klasifikacijom koju propisuje Statistički ured Europske unije (Classification of Types of Constructions – CC, final version).

 

Data on types of constructions and works are classified according to the National Classification of Types of Constructions NKVG (Methodologies No. 41, ISBN 953-6667-33-9, the Croatian Bureau of Statistics, 2002). This Classification is harmonised with the classification prescribed by the Statistical Office of the European Communities (Classification of Types of Construction − CC, final version).

 

 

 

 

 

 

Definicije

 

Definitions

 

 

 

Građevine su objekti povezani s tlom, za koje se obavljaju građevinski radovi, načinjeni od građevnih materijala i gotovih proizvoda za ugradnju.

 

Constructions are structures connected with the ground, for which construction works are carried out and which are made of construction materials and ready-made components.

 

 

 

Zgrade su stalne građevine koje imaju krovište i vanjske zidove, sagrađene su kao samostalne uporabne cjeline koje pružaju zaštitu od vremenskih i drugih vanjskih utjecaja, a namijenjene su stanovanju, obavljanju neke djelatnosti ili smještaju i čuvanju životinja, robe, opreme za različite proizvodne i uslužne djelatnosti itd.

 

Buildings are permanent constructions covered with a roof and closed with outer walls. They are built as separate useful units that protect from weather and other external conditions, intended for dwelling, for performing a certain activity or for storage and upkeep of animals, goods and equipment used in various industrial activities and services, etc.

 

 

 

U ovom istraživanju zgradama se smatraju i građevine koje imaju krov, ali nemaju (sve) zidove, npr. nadstrešnice te građevine koje su pretežno ili potpuno smještene ispod površine zemlje, npr. skloništa, podzemne garaže, prodavaonice i drugi poslovni prostori (npr. u pothodnicima) i sl.

 

In this survey, constructions covered with a roof but without (some of the) walls, e.g., porches and underground constructions, such as underground shelters, underground garages, underground shopping centres and other business spaces (e.g. in subways), etc. are also counted as buildings.

 

 

 

 

 

 

Stambene zgrade jesu građevine u kojima je 50% ili više ukupne korisne podne površine zgrade namijenjeno stambenim svrhama.

 

Residential buildings are constructions in which 50% or more of the useful floor area is intended for dwelling purposes.

 

 

 

Nestambene zgrade jesu građevine koje nemaju stambene površine ili je manje od 50% ukupne korisne podne površine zgrade namijenjeno stambenim svrhama.

 

Non-residential buildings are constructions without dwelling areas or in which less than 50% of the overall useful floor area is used for dwelling purposes.

 

 

 

površina zgrade jest zbroj površina svih etaža u zgradi koje su obuhvaćene vanjskim zidovima.

 

Floor area of a building is the sum total of the areas of all floors of a building placed inside outer walls.

 

 

 

Korisna površina stana jest podna površina stana mjerena unutar zidova stana.

 

Useful floor area of a dwelling is the floor area of a dwelling, measured inside the walls of the dwelling.

 

 

 

Volumen zgrade jest zbroj volumena svih natkrivenih dijelova zgrade uključujući vanjske zidove.

 

Volume of building is the sum total of the volumes of all roofed spaces of a building, including outer walls.

 

 

 

Ostale građevine jesu sve građevine koje nisu zgrade, npr. ceste, pruge, cjevovodi, mostovi, brane, sportski tereni itd.

 

Civil engineering works are all constructions not classified under buildings, for example roads, railways, pipelines, bridges, dams, constructions intended for sports and recreation, etc.

 

 

 

Novogradnja je gradnja nove građevine na mjestu na kojem prije nije bilo nikakve građevine ili je postojala, ali je uklonjena.

 

New constructions are newly built structures built on a location where no structure existed or on a location previously cleared by demolition.

 

 

 

rekonstrukcije su građevinski radovi kojima se utječe na bitna svojstva postojećih građevina, npr. dogradnja i nadogradnja, prenamjena i drugi radovi kojima se bitno poboljšava uporabna vrijednost građevine (npr. kapacitet, kakvoća, funkcija) i/ili kojima se produljuje ili barem obnavlja njezino trajanje.

 

Reconstructions are construction works that affect the main characteristics of already existing constructions, for example, additions and extensions, conversions and other works, which may significantly improve the occupancy value of a construction (for example capacity, quality, function) and/or prolong or at least restore its duration.

 

 

 

Vrijednost radova određuje se prema troškovniku koji prilaže investitor. Osnova je za izračunavanje pristojbe za izdavanje građevinske dozvole.

 

Value of works is defined according to the bill of costs submitted by an investor, which is used for defining the tax paid for the issuing of a building permit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

m2

četvorni metar

 

m2

square metre

m3

kubični metar

 

m3

cubic metre

NN

Narodne novine

 

NN

Narodne novine, official gazette of the Republic of Croatia

tis.

tisuća

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znakovi

 

Symbols

 

 

 

- nema pojave

 

-  no occurrence

 

 

 

 

 

Objavljuje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

 

Odgovara ravnatelj Marko Krištof.

Person responsible: Marko Krištof, Director General

 

Priredile: Blanka Pađen i Biserka Sviben

Prepared by: Blanka Pađen and Biserka Sviben

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Naklada: 20 primjeraka

20 copies printed

 

Podaci iz ovog Priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.

 

 

Služba za komunikaciju s korisnicima

User Communication Department

 

·     Informacije i korisnički zahtjevi

     Information and user requests

·     Pretplata publikacija

     Subscription

·     Novinarski upiti

     Press corner

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-138, 4806-154, 4811-212

      Elektronička pošta/ E-mail:
      stat.info@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4814-791

      Elektronička pošta/ E-mail:
      prodaja@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-121, 4806-115

      Elektronička pošta/ E-mail:
      press@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199