image description

 

GODINA/ YEAR: LIV.                                       ZAGREB, 13. RUJNA 2017./ 13 SEPTEMBER, 2017                                BROJ/ NUMBER: 3.1.4/7.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE U SRPNJU 2017.

BUILDING PERMITS ISSUED, JULY 2017

 

 

 

U srpnju 2017. izdane su 732 građevinske dozvole, što je više
za 31,9% u odnosu na srpanj 2016.

 

In July 2017, there were 732 building permits issued, which was by 31.9% more than in July 2016.

 

 

 

Ukupan broj izdanih građevinskih dozvola u razdoblju od siječnja do srpnja 2017. u usporedbi s istim razdobljem 2016. veći je za 28,3%.

 

Total number of building permits issued in the period from January to July 2017 increased by 28.3% compared to the same period of 2016.

 

 

 

 

 

 

U srpnju 2017.:

 

In July 2017:

 

 

 

-

prema vrstama građevina, 83,2% dozvola izdano je za zgrade,
a 16,8% za ostale građevine

 

-

by types of constructions, 83.2% of the total number of permits were issued on buildings and 16.8% on civil engineering works

 

 

 

 

 

-

prema vrstama radova, 69,9% dozvola izdano je za novogradnju,
a 30,1% za rekonstrukcije.

 

-

by types of construction works, 69.9% of permits were issued on new constructions and 30.1% on reconstructions.

 

 

 

Prema izdanim građevinskim dozvolama u srpnju 2017., predviđeno je građenje 905 stanova s prosječnom površinom od 99,3 m2.

 

According to permits issued in July 2017, there are 905 dwellings with an average floor area of 99.3 m2 expected to be built.

 

 

 

1.   Indeksi izdanih GRAĐEVINSKIH DOZVOLA u SRPNJU 2017.

      Indices of building permits issued, JULY 2017

 

Zgrade

Buildings

Ostale građevine

Civil engineering works

Stanovi

Dwellings

broj

Number

predviđena vrijednost radova

Planned value of works

površina

Floor area

volumen

Volume

broj

Number

predviđena vrijednost radova

Planned value of works

broj

Number

korisna površina

Useful floor area

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. 2017.

VI. 2017.

100,2

167,0

180,5

180,7

96,1

83,5

122,8

116,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. 2017.

VII. 2016.

126,1

133,3

154,9

159,6

170,8

313,6

130,6

131,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. 2017.

Ø 2016.

113,9

120,9

131,4

121,9

92,2

112,4

115,6

125,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. VII. 2017.

I. VII. 2016.

130,8

156,9

139,1

136,3

117,7

140,7

140,3

141,9

 

 

 

 

 

 

2.   IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE I PREDVIĐENA VRIJEDNOST RADOVA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA I RADOVA U SRPNJU 2017.

      BUILDING PERMITS ISSUED AND PLANNED VALUE OF WORKS, BY TYPES OF CONSTRUCTIONS AND TYPES OF WORKS, JULY 2017

Vrsta radova

Type of works

Broj dozvola prema vrstama građevina

Number of permits by types of constructions

Predviđena vrijednost radova, tis. kuna

Planned value of works, thousand kuna

Stanovi

Dwellings

ukupno

Total

zgrade

Buildings

ostale građevine

Civil engineering works

ukupno

Total

zgrade

Buildings

ostale građevine

Civil engineering works

broj

number

korisna površina, m2

useful floor area, m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

732

609

123

2 292 615

1 541 557

751 058

905

89 853

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novogradnja

New constructions

512

430

82

1 368 437

1 188 225

180 212

794

80 476

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekonstrukcije

Reconstructions

220

179

41

924 178

353 332

570 846

1111)

9 3771)

 

 

 

I. – VII. 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

5 361

4 430

931

15 353 320

10 867 312

4 486 008

6 590

624 550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novogradnja

New constructions

3 726

3 045

681

9 859 687

7 382 403

2 477 284

5 832

558 564

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekonstrukcije

Reconstructions

1 635

1 385

250

5 493 633

3 484 909

2 008 724

7581)

65 9861)

 

 

1)       Novi stanovi dobiveni dogradnjom/nadogradnjom ili prenamjenom nestambenog prostora u stan

1)       New dwellings created by additions (extensions) or by conversions of non-residential areas into dwellings.

 

 

 

3.   IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA ZGRADE U SRPNJU 2017.

      BUILDING PERMITS ISSUED ON BUILDINGS, JULY 2017

 

Broj dozvola

Number of permits

Površina, m2

Floor area, m2

Volumen, m3

Volume, m3

 

 

 

 

 

 

Ukupno

609

288 505

1 073 636

Total

 

 

 

 

 

Nove zgrade

430

249 543

922 795

New buildings

 

 

 

 

 

Stambene zgrade

334

111 874

349 477

Residential buildings with:

S 1 stanom

216

43 459

136 235

One dwelling

S 2 stana

32

8 548

25 972

Two dwellings

S 3 i više stanova

85

56 978

177 164

Three and more dwellings

Zgrade za stanovanje zajednica

1

2 889

10 106

Residences for communities

 

 

 

 

 

Nestambene zgrade

96

137 669

573 318

Non-residential buildings

Hoteli i slične zgrade

14

71 550

260 582

Hotels and similar buildings

Uredske zgrade

4

2 223

6 575

Office buildings

Zgrade za trgovinu na veliko i na malo

10

21 525

82 333

Wholesale and retail trade buildings

Zgrade za promet i komunikacije

12

955

3 472

Traffic and communication buildings

Industrijske zgrade i skladišta

17

15 344

82 315

Industrial buildings and warehouse

Zgrade za kulturno-umjetničku djelatnost i zabavu, obrazovanje, bolnice i ostale zgrade
za zdravstvenu zaštitu

6

2 568

8 613

Public entertainment, education, hospital
or institutional care buildings

Ostale nestambene zgrade

33

23 504

129 428

Other non-residential buildings

 

 

 

 

 

Dogradnja i nadogradnja1)

90

38 962

150 841

Additions (extensions)1)

Stambene zgrade

63

11 265

34 054

Residential buildings

Nestambene zgrade

27

27 697

116 787

Non-residential buildings

 

 

 

 

 

Prenamjene i ostale rekonstrukcije

89

-

-

Conversion and improvement

Stambene zgrade

65

-

-

Residential buildings

Nestambene zgrade

24

-

-

Non-residential buildings

 

 

1)       Radovi kojima se dobivaju nove uporabne cjeline uz postojeće zgrade ili na njima (novi stanovi, poslovni i drugi prostori)

1)       Works leading to the creation of new usable units beside or on already existing constructions (new dwellings, space for economic activity and other spaces).

 

 

 

4.   STANOVI U ZGRADAMA ZA KOJE SU IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE PREMA VRSTAMA ZGRADA,

GRAĐENJA I BROJU SOBA U SRPNJU 2017.

      DWELLINGS IN BUILDINGS FOR WHICH PERMITS WERE ISSUED, BY TYPES OF BUILDINGS,

CONSTRUCTION WORKS AND NUMBER OF ROOMS, JULY 2017

 

Broj stanova

Number of dwellings

Korisna površina, m2

Useful floor area, m2

stanovi prema broju soba

Dwellings by number of rooms

 

 

1-sobni

1 room

2-sobni

2 rooms

3-sobni

3 rooms

4-sobni

4 rooms

5-sobni

5 rooms

6-sobni

6 rooms

7-sobni

7 rooms

8-sobni i višesobni

8 or more rooms

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

905

89 853

102

192

233

238

74

50

11

5

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanovi u novim zgradama

794

80 476

78

168

206

216

70

42

10

4

Dwellings in new buildings

 

Stambene zgrade

793

80 364

78

168

206

215

70

42

10

4

 

Residential buildings with:

 

 

S 1 stanom

216

33 772

2

9

34

70

48

41

9

3

 

 

One dwelling

 

 

S 2 stana

64

7 062

3

7

20

25

8

1

-

-

 

 

Two dwellings

 

 

S 3 i više stanova

513

39 530

73

152

152

120

14

-

1

1

 

 

Three and more dwellings

 

Nestambene zgrade

1

112

-

-

-

1

-

-

-

-

 

Non-residential buildings

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanovi dobiveni dogradnjom i nadogradnjom

106

8 851

24

23

26

19

4

8

1

1

Dwellings got by additions and extensions

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanovi dobiveni prenamjenom nestambenog prostora u stambeni prostor

5

526

-

1

1

3

-

-

-

-

Dwellings got by converting
non-residential area into dwellings

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Izvor i metode prikupljanja podataka

 

Sources and methods of data collection

 

 

 

U ovom Priopćenju iskazani su podaci prikupljeni izvještajnom metodom s pomoću obrasca Mjesečni izvještaj o izdanim građevinskim dozvolama (obrazac GRAĐ-44a).

 

This First Release presents data collected by using the reporting method on the Monthly Report on Issued Building Permits (GRAĐ-44a form).

 

 

 

 

 

 

Obuhvat i usporedivost

 

Coverage and comparability

 

 

 

Mjesečni izvještaj o izdanim građevinskim dozvolama prikuplja se od upravnih tijela velikih gradova, Grada Zagreba i županija, nadležnih za upravne poslove graditeljstva i Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, koja izdaju građevinske dozvole za građevine predviđene Zakonom o gradnji (NN, br. 153/13. i 20/17.).

 

The Monthly Report on Issued Building Permits is collected from the administration bodies competent for construction affairs in major cities, the City of Zagreb and counties as well as from the Ministry of Construction and Physical Planning, which issue building permits for constructions as specified in the Building Act (NN, Nos 153/13 and 20/17).

 

 

 

Podaci o vrstama građevina i radova razvrstani su prema Nacionalnoj klasifikaciji vrsta građevina – NKVG (Metodološke upute br. 41,
ISBN 953-6667-33-9, Državni zavod za statistiku, 2002.). Ta klasifikacija usklađena je s klasifikacijom koju propisuje Statistički ured Europske unije (Classification of Types of Constructions – CC, final version).

 

Data on types of constructions and works are classified according to the National Classification of Types of Constructions NKVG (Methodologies No. 41, ISBN 953-6667-33-9, the Croatian Bureau of Statistics, 2002). This Classification is harmonised with the classification prescribed by the Statistical Office of the European Communities (Classification of Types of Construction − CC, final version).

 

 

 

 

 

 

Definicije

 

Definitions

 

 

 

Građevine su objekti povezani s tlom, za koje se obavljaju građevinski radovi, načinjeni od građevnih materijala i gotovih proizvoda za ugradnju.

 

Constructions are structures connected with the ground, for which construction works are carried out and which are made of construction materials and ready-made components.

 

 

 

Zgrade su stalne građevine koje imaju krovište i vanjske zidove, sagrađene su kao samostalne uporabne cjeline koje pružaju zaštitu od vremenskih i drugih vanjskih utjecaja, a namijenjene su stanovanju, obavljanju neke djelatnosti ili smještaju i čuvanju životinja, robe, opreme za različite proizvodne i uslužne djelatnosti itd.

 

Buildings are permanent constructions covered with a roof and closed with outer walls. They are built as separate useful units that protect from weather and other external conditions, intended for dwelling, for performing a certain activity or for storage and upkeep of animals, goods and equipment used in various industrial activities and services, etc.

 

 

 

U ovom istraživanju zgradama se smatraju i građevine koje imaju krov, ali nemaju (sve) zidove, npr. nadstrešnice te građevine koje su pretežno ili potpuno smještene ispod površine zemlje, npr. skloništa, podzemne garaže, prodavaonice i drugi poslovni prostori (npr. u pothodnicima) i sl.

 

In this survey, constructions covered with a roof but without (some of the) walls, e.g., porches and underground constructions, such as underground shelters, underground garages, underground shopping centres and other business spaces (e.g. in subways), etc. are also counted as buildings.

 

 

 

 

 

 

Stambene zgrade jesu građevine u kojima je 50% ili više ukupne korisne podne površine zgrade namijenjeno stambenim svrhama.

 

Residential buildings are constructions in which 50% or more of the useful floor area is intended for dwelling purposes.

 

 

 

Nestambene zgrade jesu građevine koje nemaju stambene površine ili je manje od 50% ukupne korisne podne površine zgrade namijenjeno stambenim svrhama.

 

Non-residential buildings are constructions without dwelling areas or in which less than 50% of the overall useful floor area is used for dwelling purposes.

 

 

 

površina zgrade jest zbroj površina svih etaža u zgradi koje su obuhvaćene vanjskim zidovima.

 

Floor area of a building is the sum total of the areas of all floors of a building placed inside outer walls.

 

 

 

Korisna površina stana jest podna površina stana mjerena unutar zidova stana.

 

Useful floor area of a dwelling is the floor area of a dwelling, measured inside the walls of the dwelling.

 

 

 

Volumen zgrade jest zbroj volumena svih natkrivenih dijelova zgrade uključujući vanjske zidove.

 

Volume of building is the sum total of the volumes of all roofed spaces of a building, including outer walls.

 

 

 

Ostale građevine jesu sve građevine koje nisu zgrade, npr. ceste, pruge, cjevovodi, mostovi, brane, sportski tereni itd.

 

Civil engineering works are all constructions not classified under buildings, for example roads, railways, pipelines, bridges, dams, constructions intended for sports and recreation, etc.

 

 

 

Novogradnja je gradnja nove građevine na mjestu na kojem prije nije bilo nikakve građevine ili je postojala, ali je uklonjena.

 

New constructions are newly built structures built on a location where no structure existed or on a location previously cleared by demolition.

 

 

 

rekonstrukcije su građevinski radovi kojima se utječe na bitna svojstva postojećih građevina, npr. dogradnja i nadogradnja, prenamjena i drugi radovi kojima se bitno poboljšava uporabna vrijednost građevine (npr. kapacitet, kakvoća, funkcija) i/ili kojima se produljuje ili barem obnavlja njezino trajanje.

 

Reconstructions are construction works that affect the main characteristics of already existing constructions, for example, additions and extensions, conversions and other works, which may significantly improve the occupancy value of a construction (for example capacity, quality, function) and/or prolong or at least restore its duration.

 

 

 

Vrijednost radova određuje se prema troškovniku koji prilaže investitor. Osnova je za izračunavanje pristojbe za izdavanje građevinske dozvole.

 

Value of works is defined according to the bill of costs submitted by an investor, which is used for defining the tax paid for the issuing of a building permit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

m2

četvorni metar

 

m2

square metre

m3

kubični metar

 

m3

cubic metre

NN

Narodne novine

 

NN

Narodne novine, official gazette of the Republic of Croatia

tis.

tisuća

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znakovi

 

Symbols

 

 

 

- nema pojave

 

-  no occurrence

 

 

 

Objavljuje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

 

Odgovara ravnatelj Marko Krištof.

Person responsible: Marko Krištof, Director General

 

Priredile: Blanka Pađen i Biserka Sviben

Prepared by: Blanka Pađen and Biserka Sviben

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Naklada: 20 primjeraka

20 copies printed

 

Podaci iz ovog Priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.

 

 

Služba za komunikaciju s korisnicima

User Communication Department

 

·     Informacije i korisnički zahtjevi

     Information and user requests

·     Pretplata publikacija

     Subscription

·     Novinarski upiti

     Press corner

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-138, 4806-154, 4811-212

      Elektronička pošta/ E-mail:
      stat.info@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4814-791

      Elektronička pošta/ E-mail:
      prodaja@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-121, 4806-115

      Elektronička pošta/ E-mail:
      press@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199