image description

 

GODINA/ YEAR: LIV.                                     ZAGREB, 13. PROSINCA 2017./ 13 DECEMBER, 2017                            BROJ/ NUMBER: 3.1.4/10.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE U LISTOPADU 2017.

BUILDING PERMITS ISSUED, OCTOBER 2017

 

 

 

U listopadu 2017. izdano je 839 građevinskih dozvola, što je 
za 8,7% više u odnosu na listopad 2016.

 

In October 2017, there were 839 building permits issued, which was by 8.7% more than in October 2016.

 

 

 

Ukupan broj izdanih građevinskih dozvola u razdoblju od siječnja do listopada 2017. u usporedbi s istim razdobljem 2016. veći je za 22,7%.

 

Total number of building permits issued in the period from January to October 2017 increased by 22.7% compared to the same period of 2016.

 

 

 

 

 

 

U listopadu 2017.:

 

In October 2017:

 

 

 

-

prema vrstama građevina, 85,0% dozvola izdano je za zgrade,
a 15,0% za ostale građevine

 

-

by types of constructions, 85.0% of the total number of permits were issued on buildings and 15.0% on civil engineering works

 

 

 

 

 

-

prema vrstama radova, 69,8% dozvola izdano je za novogradnju,
a 30,2% za rekonstrukcije.

 

-

by types of construction works, 69.8% of permits were issued on new constructions and 30.2% on reconstructions.

 

 

 

Prema izdanim građevinskim dozvolama u listopadu 2017., predviđeno je građenje 1 147 stanova s prosječnom površinom od 95,3 m2.

 

According to permits issued in October 2017, there are 1 147 dwellings with an average floor area of 95.3 m2 planned to be built.

 

 

 

1.   Indeksi izdanih GRAĐEVINSKIH DOZVOLA u LISTOPADU 2017.

      Indices of building permits issued, OCTOBER 2017

 

Zgrade

Buildings

Ostale građevine

Civil engineering works

Stanovi

Dwellings

broj

Number

predviđena vrijednost radova

Planned value of works

površina

Floor area

volumen

Volume

broj

Number

predviđena vrijednost radova

Planned value of works

broj

Number

korisna površina

Useful floor area

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X. 2017.

IX. 2017.

104,2

146,5

126,4

132,3

67,0

77,6

136,4

126,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X. 2017.

X. 2016.

116,5

94,9

77,8

75,6

78,7

74,9

125,6

122,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X. 2017.

Ø 2016.

133,3

126,5

104,1

96,0

94,5

72,6

146,5

152,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. X. 2017.

I. X. 2016.

125,4

126,3

114,3

111,8

111,7

92,2

127,5

133,3

 

 

 

 

 

 

2.   IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE I PREDVIĐENA VRIJEDNOST RADOVA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA I RADOVA U LISTOPAdu 2017.

      BUILDING PERMITS ISSUED AND PLANNED VALUE OF WORKS, BY TYPES OF CONSTRUCTIONS AND TYPES OF WORKS, october 2017

Vrsta radova

Type of works

Broj dozvola prema vrstama građevina

Number of permits by types of constructions

Predviđena vrijednost radova, tis. kuna

Planned value of works, thousand kuna

Stanovi

Dwellings

ukupno

Total

zgrade

Buildings

ostale građevine

Civil engineering works

ukupno

Total

zgrade

Buildings

ostale građevine

Civil engineering works

broj

number

korisna površina, m2

useful floor area, m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X. 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

839

713

126

2 097 546

1 612 331

485 215

1 147

109 285

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novogradnja

New constructions

586

495

91

1 370 117

1 032 118

337 999

1 002

96 530

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekonstrukcije

Reconstructions

253

218

35

727 429

580 213

147 216

1451)

12 7551)

 

 

 

I. – X. 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

7 767

6 409

1 358

20 621 575

14 767 723

5 853 852

9 473

908 091

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novogradnja

New constructions

5 419

4 412

1 007

13 570 092

10 134 792

3 435 300

8 309

807 096

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekonstrukcije

Reconstructions

2 348

1 997

351

7 051 483

4 632 931

2 418 552

1 1641)

100 9951)

 

 

1)       Novi stanovi dobiveni dogradnjom/nadogradnjom ili prenamjenom nestambenog prostora u stan

1)       New dwellings created by additions (extensions) or by conversions of non-residential areas into dwellings.

 

 

 

3.   IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA ZGRADE U LISTOPADU 2017.

      BUILDING PERMITS ISSUED ON BUILDINGS, OCTOBER 2017

 

Broj dozvola

Number of permits

Površina, m2

Floor area, m2

Volumen, m3

Volume, m3

 

 

 

 

 

 

Ukupno

713

228 695

845 403

Total

 

 

 

 

 

Nove zgrade

495

203 716

736 204

New buildings

 

 

 

 

 

Stambene zgrade

385

133 442

412 842

Residential buildings with:

S 1 stanom

265

53 268

164 214

One dwelling

S 2 stana

42

10 606

32 001

Two dwellings

S 3 i više stanova

77

65 696

203 341

Three and more dwellings

Zgrade za stanovanje zajednica

1

3 872

13 286

Residences for communities

 

 

 

 

 

Nestambene zgrade

110

70 274

323 362

Non-residential buildings

Hoteli i slične zgrade

20

19 347

64 256

Hotels and similar buildings

Uredske zgrade

4

4 065

12 590

Office buildings

Zgrade za trgovinu na veliko i na malo

9

11 342

52 718

Wholesale and retail trade buildings

Zgrade za promet i komunikacije

18

2 682

9 005

Traffic and communication buildings

Industrijske zgrade i skladišta

24

24 639

146 110

Industrial buildings and warehouses

Zgrade za kulturno-umjetničku djelatnost i zabavu, obrazovanje, bolnice i ostale zgrade
za zdravstvenu zaštitu

1

1 218

7 837

Public entertainment, education, hospital
or institutional care buildings

Ostale nestambene zgrade

34

6 981

30 846

Other non-residential buildings

 

 

 

 

 

Dogradnja i nadogradnja1)

105

24 979

109 199

Additions (extensions)1)

Stambene zgrade

82

14 611

44 271

Residential buildings

Nestambene zgrade

23

10 368

64 928

Non-residential buildings

 

 

 

 

 

Prenamjene i ostale rekonstrukcije

113

-

-

Conversion and improvement

Stambene zgrade

79

-

-

Residential buildings

Nestambene zgrade

34

-

-

Non-residential buildings

 

 

1)       Radovi kojima se dobivaju nove uporabne cjeline uz postojeće zgrade ili na njima (novi stanovi, poslovni i drugi prostori)

1)       Works leading to the creation of new usable units beside or on already existing constructions (new dwellings, space for economic activity and other spaces).

 

 

 

4.   STANOVI U ZGRADAMA ZA KOJE SU IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE PREMA VRSTAMA ZGRADA,

GRAĐENJA I BROJU SOBA U LISTOPADU 2017.

      DWELLINGS IN BUILDINGS FOR WHICH PERMITS WERE ISSUED, BY TYPES OF BUILDINGS,

CONSTRUCTION WORKS AND NUMBER OF ROOMS, OCTOBER 2017

 

Broj stanova

Number of dwellings

Korisna površina, m2

Useful floor area, m2

stanovi prema broju soba

Dwellings by number of rooms

 

 

1-sobni

1 room

2-sobni

2 rooms

3-sobni

3 rooms

4-sobni

4 rooms

5-sobni

5 rooms

6-sobni

6 rooms

7-sobni

7 rooms

8-sobni i višesobni

8 or more rooms

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

1 147

109 285

125

284

336

220

99

60

15

8

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanovi u novim zgradama

1 002

96 530

108

254

281

192

89

57

14

7

Dwellings in new buildings

 

Stambene zgrade

991

95 375

105

253

280

190

87

55

14

7

 

Residential buildings with:

 

 

S 1 stanom

265

 41 829

1

15

43

71

71

43

14

7

 

 

One dwelling

 

 

S 2 stana

84

8 375

8

13

29

26

2

6

-

-

 

 

Two dwellings

 

 

S 3 i više stanova

642

45 171

96

225

208

93

14

6

-

 -

 

 

Three and more dwellings

 

Nestambene zgrade

11

1 155

3

1

1

2

2

2

-

-

 

Non-residential buildings

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanovi dobiveni dogradnjom i nadogradnjom

129

11 574

17

21

49

27

10

3

1

1

Dwellings got by additions and extensions

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanovi dobiveni prenamjenom nestambenog prostora u stambeni prostor

16

1 181

-

9

6

1

-

-

-

-

Dwellings got by converting
non-residential area into dwellings

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Izvor i metode prikupljanja podataka

 

Sources and methods of data collection

 

 

 

U ovom Priopćenju iskazani su podaci prikupljeni izvještajnom metodom s pomoću obrasca Mjesečni izvještaj o izdanim građevinskim dozvolama (obrazac GRAĐ-44a).

 

This First Release presents data collected by using the reporting method on the Monthly Report on Issued Building Permits (GRAĐ-44a form).

 

 

 

 

 

 

Obuhvat i usporedivost

 

Coverage and comparability

 

 

 

Mjesečni izvještaj o izdanim građevinskim dozvolama prikuplja se od upravnih tijela velikih gradova, Grada Zagreba i županija, nadležnih za upravne poslove graditeljstva i Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, koja izdaju građevinske dozvole za građevine predviđene Zakonom o gradnji (NN, br. 153/13. i 20/17.).

 

The Monthly Report on Issued Building Permits is collected from the administration bodies competent for construction affairs in major cities, the City of Zagreb and counties as well as from the Ministry of Construction and Physical Planning, which issue building permits for constructions as specified in the Building Act (NN, Nos 153/13 and 20/17).

 

 

 

Podaci o vrstama građevina i radova razvrstani su prema Nacionalnoj klasifikaciji vrsta građevina – NKVG (Metodološke upute br. 41, ISBN 953-6667-33-9, Državni zavod za statistiku, 2002.). Ta klasifikacija usklađena je s klasifikacijom koju propisuje Statistički ured Europske unije (Classification of Types of Constructions – CC, final version).

 

Data on types of constructions and works are classified according to the National Classification of Types of Constructions NKVG (Methodologies No. 41, ISBN 953-6667-33-9, the Croatian Bureau of Statistics, 2002). This Classification is harmonised with the classification prescribed by the Statistical Office of the European Communities (Classification of Types of Construction − CC, final version).

 

 

 

 

 

 

Definicije

 

Definitions

 

 

 

Građevine su objekti povezani s tlom, za koje se obavljaju građevinski radovi, načinjeni od građevnih materijala i gotovih proizvoda za ugradnju.

 

Constructions are structures connected with the ground, for which construction works are carried out and which are made of construction materials and ready-made components.

 

 

 

Zgrade su stalne građevine koje imaju krovište i vanjske zidove, sagrađene su kao samostalne uporabne cjeline koje pružaju zaštitu od vremenskih i drugih vanjskih utjecaja, a namijenjene su stanovanju, obavljanju neke djelatnosti ili smještaju i čuvanju životinja, robe, opreme za različite proizvodne i uslužne djelatnosti itd.

 

Buildings are permanent constructions covered with a roof and closed with outer walls. They are built as separate useful units that protect from weather and other external conditions, intended for dwelling, for performing a certain activity or for storage and upkeep of animals, goods and equipment used in various industrial activities and services, etc.

 

 

 

U ovom istraživanju zgradama se smatraju i građevine koje imaju krov, ali nemaju (sve) zidove, npr. nadstrešnice te građevine koje su pretežno ili potpuno smještene ispod površine zemlje, npr. skloništa, podzemne garaže, prodavaonice i drugi poslovni prostori (npr. u pothodnicima) i sl.

 

In this survey, constructions covered with a roof but without (some of the) walls, e.g., porches and underground constructions, such as underground shelters, underground garages, underground shopping centres and other business spaces (e.g. in subways), etc. are also counted as buildings.

 

 

 

 

 

 

Stambene zgrade jesu građevine u kojima je 50% ili više ukupne korisne podne površine zgrade namijenjeno stambenim svrhama.

 

Residential buildings are constructions in which 50% or more of the useful floor area is intended for dwelling purposes.

 

 

 

Nestambene zgrade jesu građevine koje nemaju stambene površine ili je manje od 50% ukupne korisne podne površine zgrade namijenjeno stambenim svrhama.

 

Non-residential buildings are constructions without dwelling areas or in which less than 50% of the overall useful floor area is used for dwelling purposes.

 

 

 

površina zgrade jest zbroj površina svih etaža u zgradi koje su obuhvaćene vanjskim zidovima.

 

Floor area of a building is the sum total of the areas of all floors of a building placed inside outer walls.

 

 

 

Korisna površina stana jest podna površina stana mjerena unutar zidova stana.

 

Useful floor area of a dwelling is the floor area of a dwelling, measured inside the walls of the dwelling.

 

 

 

Volumen zgrade jest zbroj volumena svih natkrivenih dijelova zgrade uključujući vanjske zidove.

 

Volume of building is the sum total of the volumes of all roofed spaces of a building, including outer walls.

 

 

 

Ostale građevine jesu sve građevine koje nisu zgrade, npr. ceste, pruge, cjevovodi, mostovi, brane, sportski tereni itd.

 

Civil engineering works are all constructions not classified under buildings, for example roads, railways, pipelines, bridges, dams, constructions intended for sports and recreation, etc.

 

 

 

Novogradnja je gradnja nove građevine na mjestu na kojem prije nije bilo nikakve građevine ili je postojala, ali je uklonjena.

 

New constructions are newly built structures built on a location where no structure existed or on a location previously cleared by demolition.

 

 

 

rekonstrukcije su građevinski radovi kojima se utječe na bitna svojstva postojećih građevina, npr. dogradnja i nadogradnja, prenamjena i drugi radovi kojima se bitno poboljšava uporabna vrijednost građevine (npr. kapacitet, kakvoća, funkcija) i/ili kojima se produljuje ili barem obnavlja njezino trajanje.

 

Reconstructions are construction works that affect the main characteristics of already existing constructions, for example, additions and extensions, conversions and other works, which may significantly improve the occupancy value of a construction (for example capacity, quality, function) and/or prolong or at least restore its duration.

 

 

 

Vrijednost radova određuje se prema troškovniku koji prilaže investitor. Osnova je za izračunavanje pristojbe za izdavanje građevinske dozvole.

 

Value of works is defined according to the bill of costs submitted by an investor, which is used for defining the tax paid for the issuing of a building permit.

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

m2

četvorni metar

 

m2

square metre

m3

kubični metar

 

m3

cubic metre

NN

Narodne novine

 

NN

Narodne novine, official gazette of the Republic of Croatia

tis.

tisuća

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znakovi

 

Symbols

 

 

 

-   nema pojave

 

-   no occurrence

 

 

 

 

 

 

Objavljuje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

 

Odgovara ravnatelj Marko Krištof.

Person responsible: Marko Krištof, Director General

 

Priredile: Blanka Pađen i Biserka Sviben

Prepared by: Blanka Pađen and Biserka Sviben

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Naklada: 20 primjeraka

20 copies printed

 

Podaci iz ovog Priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.

 

 

Služba za komunikaciju s korisnicima

User Communication Department

 

·     Informacije i korisnički zahtjevi

     Information and user requests

·     Pretplata publikacija

     Subscription

·     Novinarski upiti

     Press corner

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-138, 4806-154, 4811-212

      Elektronička pošta/ E-mail:
      stat.info@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4814-791

      Elektronička pošta/ E-mail:
      prodaja@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-121, 4806-115

      Elektronička pošta/ E-mail:
      press@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199