image description

 

GODINA/ YEAR: LIV.                                             ZAGREB, 26. SVIBNJA 2017./ 26 MAY, 2017                                          BROJ/ NUMBER: 4.2.2.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

 

ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U 2016.

KONAČNI PODACI

FOREIGN TRADE IN GOODS OF THE REPUBLIC OF CROATIA, 2016

FINAL DATA

 

 

 

 

Konačni podaci Državnog zavoda za statistiku o robnoj razmjeni s inozemstvom pokazuju porast izvoza i uvoza Republike Hrvatske u 2016.

 

Final results of the Croatian Bureau of Statistics on foreign trade in goods show an increase in both export and import in the Republic of Croatia in 2016.

 

 

 

Rastu izvoz i uvoz te vanjskotrgovinski deficit

 

Increase recorded in export and import as well as in foreign trade deficit

 

 

 

Konačni podaci robne razmjene Republike Hrvatske s inozemstvom pokazuju da su se u 2016. povećali izvoz i uvoz te vanjskotrgovinski deficit u usporedbi s 2015., dok je pokrivenost uvoza izvozom ostala na istoj razini.

 

Final data on the foreign trade in goods in the Republic of Croatia show that export, import and foreign trade deficit increased in 2016 compared to 2015, while the coverage of import by export remained at the same level.

 

 

 

Ukupan izvoz Republike Hrvatske u 2016. iznosio je 92,8 milijardi kuna, što je u usporedbi s godinom prije povećanje od 5,0 milijardi kuna, odnosno 5,7%. U istoj godini ukupan uvoz iznosio je 148,5 milijardi kuna i povećao se za 7,7 milijardi kuna, odnosno 5,5%, u usporedbi s 2015.

 

Total export of the Republic of Croatia amounted to 92.8 billion kuna in 2016, which is a growth of 5.0 billion kuna, or 5.7%, compared to the previous year, while total import was 148.5 billion kuna, which is a growth of 7.7 billion kuna, or 5.5%, compared to 2015.

 

 

 

Istodobno je deficit robne razmjene s inozemstvom iznosio 55,7 milijardi kuna, što je za 2,7 milijardi kuna više nego u 2015., a to je porast od 5,2%. U 2016. pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 62,5%, što je gotovo isto kao i godinu prije, kada je iznosila 62,4%.

 

At the same time, foreign trade deficit amounted to 55.7 billion kuna, which is by 2.7 billion kuna, or 5.2% more than in 2015. The coverage of import by export in 2016 amounted 62.5%, almost the same as in the previous year when it amounted to 62.4%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porastu izvoza i uvoza najviše pridonose Farmaceutski proizvodi i njihovi pripravci

 

Pharmaceutical products and pharmaceutical preparations contributed most to the increase of export and import

 

 

 

Porast izvoza u 2016. najvećim je dijelom rezultat izvoza prerađivačke industrije, koja je u ukupnom izvozu sudjelovala s 88,9% i ostvarila porast od 6,9%.

 

The increase in export in 2016 is mostly a result of export recorded in Manufacturing, which participated with 88.9% in total export and realised a growth of 6.9%.

 

 

 

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka, kao dio prerađivačke industrije, sudjelovala je u ukupnom izvozu sa 7,3% i ostvarila je najveći doprinos porastu izvoza, 55,1%.

 

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations, as a part of Manufacturing, participated in total export with 7.3% and contributed most to the increase of export, as much as 55.1%.

 

 

 

Znatan utjecaj na povećanje izvoza imala je i Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme, s udjelom od 7,6% u ukupnom izvozu i porastom izvoza od 20,0%.

 

In addition, Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment, had also a significant impact on the growth of export. It participated with 7.6% in total export and with 20.0% of export increase.

 

 

 

Prerađivačka industrija, s udjelom od 87,9% u ukupnom uvozu, najviše je pridonijela povećanju uvoza u 2016. porastom od 7,7%.

 

Manufacturing, with the participation of 87.9% in total import, contributed most to an increase in import in 2016 due to its growth of 7.7%.

 

 

 

Kao i kod izvoza, unutar prerađivačke industrije Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka najviše je pridonijela povećanju uvoza, s udjelom od 6,3% u ukupnom uvozu i porastom od 47,3%.

 

Similar as with export, Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations, within Manufacturing, contributed most to an increase of import, with a share of 6.3% in total import and with 47.3% of import increase.

 

 

 

Također, povećanju uvoza znatno je pridonijela i Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica, s udjelom od 6,9% u ukupnom uvozu i porastom od 24,5%.

 

In addition, Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers also had an impact on the increase in import, with a share of 6.9% in total import and with 24.5% of import increase.

 

 

 

Gotovo četvrtinu vrijednosti ukupnog izvoza i uvoza čine Strojevi i prijevozna sredstva

 

Almost a quarter of total export and import value in sector Machinery and transport equipment

 

 

 

Prema Standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji (SMTK), najveća vrijednost izvoza i uvoza ostvarena je u sektoru Strojevi i prijevozna sredstva. Izvoz u tom sektoru u 2016. iznosio je 21,8 milijardi kuna, dok je uvoz iznosio 38,0 milijardi kuna. Udio izvoza navedenog sektora je 23,5%, a udio uvoza 25,6%, što čini gotovo četvrtinu ukupnog izvoza i uvoza Republike Hrvatske.

 

According to the Standard International Trade Classification (SITC), the highest value of export and import was generated in sector Machinery and transport equipment. In 2016, export in that sector amounted to 21.8 billion kuna and import to 38.0 billion kuna. A share of export in that sector was 23.5% while a share of import was 25.6%, which is almost a quarter of the total export and import in the Republic of Croatia.

 

 

 

Hrvatska najviše uvozi iz Njemačke

 

Croatia imports mostly from Germany

 

 

 

Robna razmjena Republike Hrvatske s državama članicama EU-a u 2016. čini 66,4% ukupnog izvoza, koji je u odnosu na prethodnu godinu porastao 5,3%, te 77,2% ukupnog uvoza, koji je porastao 4,4%.

 

Trade in goods of the Republic of Croatia with EU Member States in 2016 participated with 66.4% of total export, which, compared to the previous year, went up by 5.3% and with 77.2% of total import, which grew by 4.4%.

 

 

 

Italija, Slovenija i Njemačka najveći su vanjskotrgovinski partneri iz EU-a s kojima je Republika Hrvatska ostvarila robnu razmjenu u 2016.

 

Italy, Slovenia and Germany are the biggest foreign trade partners within EU with whom the Republic of Croatia realised trade in goods in 2016.

 

 

 

Italija je najveća zemlja partner izvoza Republike Hrvatske u 2016., s udjelom od 13,7% ukupnog izvoza, što je porast od 8,0% u odnosu na godinu prije.

 

Italy was the biggest partner country of the Republic of Croatia as regards export in 2016, participating with a share of 13.7% of total export, which is an increase of 8.0% compared to the previous year.

 

 

 

Najviše robe u 2016. uvezeno je iz Njemačke, čiji je udio u ukupnom hrvatskom uvozu 16,1%. Uvoz iz Njemačke porastao je za 9,4% u 2016.

 

Most goods in 2016 were imported from Germany, whose share in total Croatian import amounted to 16.1%. Import from Germany grew by 9.4% in 2016.

 

 

 

Jedna od najvažnijih zemalja partnera u ukupnoj robnoj razmjeni Republike Hrvatske u 2016. jest i Slovenija, s udjelom od 12,5% ukupnog izvoza i 10,9% ukupnog uvoza, i s kojom je u usporedbi s 2015. ostvaren porast izvoza od 7,4% i porast uvoza od 8,0%.

 

One of the most important partner country in the total trade in goods of the Republic of Croatia in 2016 was Slovenia, with a share of 12.5% in total export and 10.9% in total import as well as with a realised increase in export of 7.4% and of import of 8.0% in 2016, as compared to 2015.

 

 

 

Bosna i Hercegovina i dalje najveće izvozno tržište izvan EU-a

 

Bosnia and Herzegovina remains the biggest export market outside EU

 

 

 

Republika Hrvatska je u 2016. s državama nečlanicama EU-a ostvarila 33,6% ukupnog izvoza, koji je porastao 6,4%, i 22,8% ukupnog uvoza, koji je porastao 9,3% u usporedbi s godinom prije.

 

The Republic of Croatia realised in 2016 with non-EU Member States 33.6% of total export, which grew by 6.4%, and 22.8% of total import, which grew by 9.3%, as compared to the previous year.

 

 

 

Najveći vanjskotrgovinski partneri izvan EU-a s kojima je Republika Hrvatska ostvarila robnu razmjenu u 2016. su Bosna i Hercegovina, Srbija te SAD. I dalje prednjači izvoz u Bosnu i Hercegovinu iako je u 2016. pao za 1,2%, dok je uvoz porastao za 14,7%.

 

The biggest partner countries in foreign trade in goods outside EU, with whom the Republic of Croatia realised trade in goods in 2016, were Bosnia and Herzegovina, Serbia and the USA. Export to Bosnia and Herzegovina still holds first place, although in 2016 it decreased by 1.2%, while import went up by 14.7%.

 

 

 

Blag porast hrvatske robne razmjene u EU

 

Mild increase in Croatian trade in goods in EU

 

 

 

Prema privremenim podacima Eurostata, u 2016. Republika Hrvatska sudjeluje u ukupnom izvozu EU-28 s 0,26%, dok u uvozu sudjeluje s 0,41%. Na razini EU-28 Republika Hrvatska u 2016. se nalazi na 24. mjestu u izvozu te 23. mjestu u uvozu, dok se godinu prije nalazila na 25. mjestu u izvozu te 24. mjestu u uvozu. Time je poboljšala svoju poziciju među zemljama članicama u ukupnoj robnoj razmjeni EU-28.

 

According to preliminary Eurostat’s data, the Republic of Croatia in 2016 participated in EU-28 total export with 0.26% and in import with 0.41%. At the EU-28 level, the Republic of Croatia held 24th place in export and 23rd in import in 2016, as compared to the year before when it had held 25th place in export and 24th place in import. This resulted in the improvement of its position among Member States in the EU-28 total trade in goods.

 

 

 

1.   ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

      FOREIGN TRADE IN GOODS OF THE REPUBLIC OF CROATIA

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

Saldo robne razmjene

Balance of foreign trade in goods

Pokrivenost uvoza

izvozom, %

Coverage
of import
by export, %

 

tis. kuna

Thousand

kuna

tis. eura

Thousand

euros

tis. USD

Thousand

US $

tis. kuna

Thousand

 kuna

tis. eura

Thousand

euros

tis. USD

Thousand

US $

tis. kuna

Thousand

 kuna

tis. eura

Thousand

euros

tis. USD

Thousand

US $

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

5 657 316

738 839

899 102

8 838 859

1 154 174

1 403 757

-3 181 543

-415 335

-504 654

64,0

II.

6 742 515

876 228

1 001 758

11 031 474

1 433 687

1 634 589

-4 288 958

-557 459

-632 830

61,1

III.

7 374 218

957 991

1 081 223

12 880 469

1 674 093

1 886 432

-5 506 251

-716 102

-805 208

57,3

IV.

7 329 417

958 940

1 024 827

12 269 601

1 605 454

1 717 600

-4 940 184

-646 514

-692 773

59,7

V.

7 088 072

935 897

1 033 283

11 749 062

1 551 063

1 719 161

-4 660 991

-615 166

-685 878

60,3

VI.

7 852 189

1 038 048

1 144 277

12 323 172

1 628 236

1 793 332

-4 470 982

-590 189

-649 056

63,7

VII.

8 246 391

1 088 098

1 219 920

13 156 400

1 735 761

1 944 707

-4 910 009

-647 663

-724 786

62,7

VIII.

5 913 323

779 387

854 262

10 592 258

1 396 139

1 530 911

-4 678 935

-616 752

-676 649

55,8

IX.

8 299 084

1 099 268

1 224 391

12 709 760

1 683 309

1 878 931

-4 410 676

-584 041

-654 540

65,3

X.

7 897 997

1 033 759

1 156 512

12 157 023

1 590 766

1 781 365

-4 259 026

-557 007

-624 853

65,0

XI.

8 389 634

1 104 317

1 230 773

11 939 394

1 572 638

1 745 047

-3 549 760

-468 321

-514 275

70,3

XII.

6 982 266

917 081

973 200

11 100 291

1 457 542

1 544 638

-4 118 025

-540 462

-571 438

62,9

I. – XII.

87 772 423

11 527 852

12 843 529

140 747 763

18 482 861

20 580 471

-52 975 340

-6 955 009

-7 736 942

62,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

5 851 583

766 052

835 789

9 747 786

1 276 322

1 392 313

-3 896 203

-510 271

-556 524

60,0

II.

7 131 274

931 235

1 016 671

11 649 235

1 521 298

1 660 532

-4 517 962

-590 063

-643 861

61,2

III.

7 579 918

994 560

1 092 008

12 711 122

1 667 851

1 825 980

-5 131 204

-673 291

-733 973

59,6

IV.

7 242 389

962 615

1 088 723

12 852 998

1 708 611

1 935 430

-5 610 609

-745 996

-846 707

56,3

V.

7 920 959

1 058 315

1 204 189

12 766 930

1 706 199

1 941 565

-4 845 972

-647 884

-737 376

62,0

VI.

7 866 262

1 051 042

1 175 753

12 754 746

1 704 411

1 903 840

-4 888 484

-653 370

-728 087

61,7

VII.

7 613 704

1 012 886

1 134 359

12 388 749

1 647 875

1 841 173

-4 775 045

-634 989

-706 813

61,5

VIII.

6 985 385

933 912

1 033 774

11 891 257

1 589 930

1 761 939

-4 905 872

-656 017

-728 165

58,7

IX.

8 363 531

1 118 114

1 251 321

13 003 068

1 738 390

1 942 959

-4 639 536

-620 276

-691 639

64,3

X.

8 407 861

1 119 485

1 255 812

12 242 059

1 629 927

1 820 820

-3 834 198

-510 442

-565 008

68,7

XI.

8 910 048

1 188 062

1 303 002

12 993 077

1 732 419

1 899 516

-4 083 029

-544 357

-596 514

68,6

XII.

8 890 304

1 180 292

1 256 133

13 473 514

1 788 634

1 903 798

-4 583 211

-608 342

-647 665

66,0

I. – XII.

92 763 217

12 316 569

13 647 534

148 474 542

19 711 866

21 829 865

-55 711 324

-7 395 297

-8 182 331

62,5

 

 

 

I.    ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U KUNAMA

      FOREIGN TRADE IN GOODS OF THE REPUBLIC OF CROATIA, KUNA

1.   IZVOZ I UVOZ PREMA NKD-u 2007.

      EXPORT AND IMPORT, ACCORDING TO NKD 2007.

tis. kuna

Thousand kuna

 

 

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

 

 

 

 

I. – XII. 2015.

I. – XII. 2016.

indeksi

Indices

I. – XII. 2016.

I. – XII. 2015.

I. – XII. 2015.

I. – XII. 2016.

indeksi

Indices

I. – XII. 2016.

I. – XII. 2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

87 772 423

92 763 217

105,7

140 747 763

148 474 542

105,5

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A

 

Poljoprivreda, šumarstvo i
ribarstvo

4 066 172

4 457 976

109,6

4 183 812

4 146 679

99,1

A

 

Agriculture, forestry and fishing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 B

 

Rudarstvo i vađenje

831 523

696 037

83,7

9 417 518

8 388 070

89,1

B

 

Mining and quarrying

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C

 

Prerađivačka industrija

77 145 737

82 459 666

106,9

121 139 355

130 442 251

107,7

C

 

Manufacturing

 

10

Proizvodnja prehrambenih
proizvoda

7 067 085

8 115 318

114,8

13 488 581

14 012 988

103,9

 

10

Manufacture of food products

 

11

Proizvodnja pića

1 068 021

1 121 887

105,0

1 175 825

1 311 009

111,5

 

11

Manufacture of beverages

 

12

Proizvodnja duhanskih proizvoda

282 816

316 675

112,0

481 862

464 629

96,4

 

12

Manufacture of tobacco products

 

13

Proizvodnja tekstila

1 084 265

1 174 221

108,3

2 968 885

3 101 737

104,5

 

13

Manufacture of textiles

 

14

Proizvodnja odjeće

4 767 431

4 842 841

101,6

6 380 164

6 951 928

109,0

 

14

Manufacture of wearing apparel

 

15

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

2 960 353

2 971 153

100,4

4 889 737

4 709 579

96,3

 

15

Manufacture of leather and related products

 

  16

Prerada drva i proizvoda od drva
i pluta, osim namještaja;
proizvodnja proizvoda od
slame i pletarskih materijala

4 315 039

4 396 176

101,9

1 788 893

1 930 048

107,9

 

16

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

 

17

Proizvodnja papira i proizvoda
od papira

1 447 871

1 615 652

111,6

3 584 695

3 453 576

96,3

 

17

Manufacture of paper and paper
products

 

18

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

12 952

14 345

110,8

26 847

23 005

85,7

 

18

Printing and reproduction of recorded media

 

19

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

6 009 407

5 430 534

90,4

7 193 952

5 640 026

78,4

 

19

Manufacture of coke and refined petroleum products

 

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

5 374 465

4 845 873

90,2

11 769 519

11 458 256

97,4

 

20

Manufacture of chemicals and chemical products

 

21

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

4 358 702

6 760 809

155,1

6 367 085

9 379 001

147,3

 

21

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

 

22

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

2 334 261

2 740 613

117,4

5 803 838

6 193 244

106,7

 

22

Manufacture of rubber and plastic products

 

23

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

3 112 646

3 162 265

101,6

2 484 562

2 602 776

104,8

 

23

Manufacture of other non-metallic mineral products

 

24

Proizvodnja metala

2 230 744

2 107 705

94,5

7 147 173

7 802 855

109,2

 

24

Manufacture of basic metals

 

25

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

5 868 706

7 043 527

120,0

4 863 764

5 606 767

115,3

 

25

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

 

26

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

2 918 995

3 307 435

113,3

8 866 682

9 089 759

102,5

 

26

Manufacture of computer, electronic and optical products

 

27

Proizvodnja električne opreme

5 482 799

6 521 632

118,9

6 346 045

6 850 872

108,0

 

27

Manufacture of electrical equipment

 

28

Proizvodnja strojeva i uređaja,
d. n.

6 611 045

6 749 667

102,1

10 350 503

12 229 623

118,2

 

28

Manufacture of machinery and equipment n. e. c.

 

29

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

2 668 943

3 420 118

128,1

8 262 123

10 290 204

124,5

 

29

Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

 

30

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

3 707 170

2 203 317

59,4

1 950 402

1 839 575

94,3

 

30

Manufacture of other transport equipment

 

31

Proizvodnja namještaja

2 644 045

2 614 053

98,9

1 955 363

2 081 363

106,4

 

31

Manufacture of furniture

 

32

Ostala prerađivačka industrija

817 976

983 850

120,3

2 992 856

3 419 431

114,3

 

32

Other manufacturing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

Opskrba električnom energijom,
plinom, parom i klimatizacija

2 848 656

2 799 884

98,3

5 105 297

4 559 154

89,3

D

 

Electricity, gas, steam and air
conditioning supply

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

 

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

2 099 917

1 664 057

79,2

403 012

397 276

98,6

E

 

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J

 

Informacije i komunikacije

460 668

479 217

104,0

458 799

501 393

109,3

J

 

Information and communication

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

3 963

21

0,5

644

1 523

236,4

M

 

Professional, scientific and technical activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R

 

Umjetnost, zabava i rekreacija

2 938

2 320

79,0

2 357

1 806

76,6

R

 

Arts, entertainment and recreation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neraspoređeno

312 848

204 040

65,2

36 969

36 388

98,4

 

 

Not classified

 

 

 

2.   IZVOZ I UVOZ PO SEKTORIMA SMTK

      EXPORT AND IMPORT, ACCORDING TO SITC SECTIONS

tis. kuna

Thousand kuna

 

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

 

 

I. – XII. 2015.

I. – XII. 2016.

indeksi

Indices

I. – XII. 2016.

I. – XII. 2015.

I. – XII. 2015.

I. – XII. 2016.

indeksi

Indices

I. – XII. 2016.

I. – XII. 2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

87 772 423

92 763 217

105,7

140 747 763

148 474 542

105,5

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Hrana i žive životinje

9 254 210

10 376 077

112,1

16 076 385

16 529 450

102,8

0

Food and live animals

1

Pića i duhan

1 341 651

1 460 363

108,8

1 658 783

1 754 531

105,8

1

Beverages and tobacco

2

Sirove materije, osim goriva

6 821 040

6 907 393

101,3

2 566 836

2 519 364

98,2

2

Crude materials, except fuels

3

Mineralna goriva i maziva

9 586 540

8 765 989

91,4

21 381 212

18 249 967

85,4

3

Mineral fuels and lubricants

4

Životinjska i biljna ulja i masti

209 700

374 617

178,6

717 866

741 878

103,3

4

Animal and vegetable oils and fats

5

Kemijski proizvodi

10 371 240

12 293 515

118,5

19 860 662

22 692 495

114,3

5

Chemical products

6

Proizvodi svrstani prema materijalu

13 799 234

14 517 298

105,2

25 443 767

26 462 104

104,0

6

Manufactured goods classified chiefly by material

7

Strojevi i prijevozna sredstva

21 189 038

21 819 079

103,0

33 748 019

38 039 085

112,7

7

Machinery and transport equipment

8

Razni gotovi proizvodi

14 171 931

15 699 667

110,8

19 207 696

21 393 744

111,4

8

Miscellaneous manufactured articles

9

Proizvodi i transakcije,
d. n.

714 991

345 179

48,3

49 568

55 534

112,0

9

Commodities and transactions,
n. e. s.

 

Neraspoređeno

312 848

204 040

65,2

36 969

36 388

98,4

 

Not classified

 

 

 

3.   IZVOZ I UVOZ PREMA EKONOMSKIM GRUPACIJAMA ZEMALJA

      EXPORT AND IMPORT, ACCORDING TO ECONOMIC CLASSIFICATION OF COUNTRIES

tis. kuna

Thousand kuna

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

I. – XII. 2015.

I. – XII. 2016.

indeksi

Indices

I. – XII. 2016.

I. – XII. 2015.

I. – XII. 2015.

I. – XII. 2016.

indeksi

Indices

I. – XII. 2016.

I. – XII. 2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

87 772 423

92 763 217

105,7

140 747 763

148 474 542

105,5

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemlje Europske unije

58 518 145

61 627 044

105,3

109 829 857

114 682 833

104,4

EU countries

Austrija

5 748 318

5 943 867

103,4

12 868 538

11 837 954

92,0

Austria

Belgija

1 163 138

989 454

85,1

2 472 622

2 795 774

113,1

Belgium

Bugarska

516 142

523 294

101,4

729 758

1 269 730

174,0

Bulgaria

Cipar

89 132

108 953

122,2

65 265

66 976

102,6

Cyprus

Češka

1 138 992

1 332 422

117,0

2 966 216

3 120 903

105,2

Czech Republic

Danska

478 620

279 062

58,3

990 799

997 933

100,7

Denmark

Estonija

69 123

82 030

118,7

22 100

30 987

140,2

Estonia

Finska

162 291

160 385

98,8

213 482

257 688

120,7

Finland

Francuska

2 060 332

2 180 474

105,8

3 253 307

3 601 317

110,7

France

Grčka

543 250

397 730

73,2

619 042

735 399

118,8

Greece

Irska

182 404

257 989

141,4

371 688

432 552

116,4

Ireland

Italija

11 751 191

12 692 777

108,0

18 513 765

18 736 592

101,2

Italy

Letonija

101 177

108 868

107,6

43 053

55 502

128,9

Latvia

Litva

162 118

244 775

151,0

163 997

176 556

107,7

Lithuania

Luksemburg

559 506

48 896

8,7

75 533

92 366

122,3

Luxembourg

Mađarska

3 162 257

3 553 933

112,4

10 920 669

10 567 740

96,8

Hungary

Malta

451 937

204 809

45,3

14 457

55 526

384,1

Malta

Nizozemska

1 788 004

2 429 248

135,9

5 330 470

5 828 559

109,3

Netherlands

Njemačka

9 926 197

10 948 905

110,3

21 872 114

23 930 659

109,4

Germany

Poljska

1 349 017

1 261 755

93,5

3 965 379

4 539 291

114,5

Poland

Portugal

368 040

383 140

104,1

120 240

181 962

151,3

Portugal

Rumunjska

997 956

828 388

83,0

1 211 568

1 134 600

93,6

Romania

Slovačka

1 341 866

1 326 021

98,8

2 649 426

2 434 541

91,9

Slovakia

Slovenija

10 791 388

11 593 997

107,4

15 013 275

16 215 815

108,0

Slovenia

Španjolska

1 512 528

1 494 821

98,8

2 942 760

2 999 884

101,9

Spain

Švedska

535 442

939 300

175,4

825 928

986 765

119,5

Sweden

Ujedinjena Kraljevina

1 563 356

1 306 007

83,5

1 589 754

1 598 031

100,5

United Kingdom

Neraspoređeno

4 423

5 743

129,8

4 650

1 230

26,5

Not classified

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemlje Efte

1 402 516

1 442 884

102,9

1 386 795

1 419 360

102,3

EFTA countries

Island

8 818

21 424

243,0

10 231

4 260

41,6

Iceland

Lihtenštajn

19 782

13 996

70,8

588

400

68,1

Liechtenstein

Norveška

381 052

421 208

110,5

112 190

153 060

136,4

Norway

Švicarska

992 865

986 256

99,3

1 263 785

1 261 640

99,8

Switzerland

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemlje Cefte

15 699 637

15 204 830

96,8

7 719 574

8 792 720

113,9

CEFTA countries

Albanija

512 789

350 458

68,3

26 578

36 875

138,7

Albania

Bosna i Hercegovina

8 533 788

8 434 876

98,8

3 766 023

4 318 145

114,7

Bosnia and Herzegovina

Crna Gora

998 961

1 053 485

105,5

29 508

35 823

121,4

Montenegro

Kosovo

507 520

494 504

97,4

23 720

17 594

74,2

Kosovo

Makedonija

853 944

915 676

107,2

567 443

617 956

108,9

Macedonia, FYR

Moldavija

13 119

27 098

206,6

11 222

15 810

140,9

Moldova

Srbija

4 279 515

3 928 732

91,8

3 295 081

3 750 517

113,8

Serbia

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemlje OPEC-a

1 759 619

2 316 428

131,6

2 274 292

2 523 753

111,0

OPEC countries

Alžir

333 612

298 863

89,6

40 552

30 099

74,2

Algeria

Angola

1 578

339

21,5

-

30

-

Angola

Ekvador

16 024

1 517

9,5

101 125

119 150

117,8

Ecuador

Irak

214 488

27 540

12,8

948 233

1 193 498

125,9

Iraq

Iran, Islamska Republika

25 092

29 973

119,5

5 018

4 056

80,8

Iran, Islamic Republic of

Katar

160 453

380 181

236,9

25 214

38 192

151,5

Qatar

Kuvajt

71 261

90 082

126,4

99

40

40,5

Kuwait

Libija

141 775

58 462

41,2

203 328

588 182

289,3

Libya

Nigerija

66 074

13 497

20,4

262 119

901

0,3

Nigeria

Saudijska Arabija

491 982

1 077 923

219,1

628 386

514 222

81,8

Saudi Arabia

Ujedinjeni Arapski Emirati

237 262

325 264

137,1

60 130

24 260

40,3

United Arab Emirates

Bolivarijanska Republika
Venezuela

18

12 785

1)

89

11 123

1)

Venezuela, Bolivarian
Republic of

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale europske zemlje

2 655 867

3 430 007

129,1

5 222 753

4 394 737

84,1

Other countries in Europe

Bjelorusija

187 336

142 925

76,3

33 136

28 135

84,9

Belarus

Rusija

1 473 982

1 429 662

97,0

3 286 064

2 268 727

69,0

Russian Federation

Turska

716 189

816 942

114,1

1 670 684

1 806 744

108,1

Turkey

Ukrajina

90 680

227 783

251,2

221 588

287 960

130,0

Ukraine

Ostale zemlje

187 680

812 695

433,0

11 282

3 172

28,1

Other countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale azijske zemlje

2 686 604

2 680 259

99,8

9 741 149

12 063 475

123,8

Other countries in Asia

Azerbajdžan

31 793

11 157

35,1

2 688 647

1 625 734

60,5

Azerbaijan

Bangladeš

43 784

36 646

83,7

98 156

98 963

100,8

Bangladesh

Filipini

46 415

14 047

30,3

14 993

13 749

91,7

Philippines

Hong Kong, Kina

59 428

245 262

412,7

25 293

42 837

169,4

Hong Kong, China

Indija

133 203

83 423

62,6

795 164

759 000

95,5

India

Indonezija

39 465

104 717

265,3

96 610

191 423

198,1

Indonesia

Izrael

415 993

377 685

90,8

106 527

125 069

117,4

Israel

Japan

333 339

247 477

74,2

199 249

243 925

122,4

Japan

Kazahstan

69 500

62 564

90,0

699

625 948

1)

Kazakhstan

Kina

526 827

570 777

108,3

3 939 966

4 381 202

111,2

China

Koreja, Republika

50 383

121 238

240,6

944 678

3 140 140

332,4

Korea, Republic of

Libanon

141 440

70 132

49,6

732

852

116,4

Lebanon

Malezija

31 769

102 304

322,0

79 800

72 911

91,4

Malaysia

Oman

142 254

19 604

13,8

7 458

5 556

74,5

Oman

Pakistan

17 540

46 546

265,4

66 358

76 955

116,0

Pakistan

Singapur

23 012

67 019

291,2

28 658

41 745

145,7

Singapore

Tajland

16 250

46 453

285,9

139 590

136 954

98,1

Thailand

Tajvan, Kina

48 624

44 728

92,0

283 678

192 621

67,9

Taiwan, China

Vijetnam

112 241

178 665

159,2

163 200

186 928

114,5

Viet Nam

Ostale zemlje

403 345

229 815

57,0

61 691

100 963

163,7

Other countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale afričke zemlje

1 271 586

1 388 756

109,2

452 261

576 326

127,4

Other countries in Africa

Egipat

860 385

744 466

86,5

91 195

335 823

368,2

Egypt

Etiopija

58 709

54 580

93,0

6 144

2 619

42,6

Ethiopia

Južnoafrička Republika

50 163

65 680

130,9

95 382

33 144

34,7

South Africa

Maroko

74 489

80 978

108,7

132 799

60 860

45,8

Morocco

Tunis

32 109

69 025

215,0

39 199

20 850

53,2

Tunisia

Ostale zemlje

195 732

374 027

191,1

87 543

123 030

140,5

Other countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale američke zemlje

3 086 237

3 999 368

129,6

2 688 369

2 684 345

99,9

Other countries in America

Argentina

9 851

16 808

170,6

255 813

159 933

62,5

Argentina

Brazil

101 082

29 464

29,1

295 403

537 661

182,0

Brazil

Čile

6 751

11 563

171,3

10 910

10 007

91,7

Chile

Kanada

213 818

280 434

131,2

91 742

90 626

98,8

Canada

Kolumbija

267 483

15 780

5,9

101 288

152 296

150,4

Colombia

Meksiko

92 760

116 638

125,7

45 834

127 395

277,9

Mexico

Peru

1 758

35 278

1)

1 885

1 877

99,6

Peru

SAD

2 047 723

3 435 612

167,8

1 238 170

1 422 731

114,9

United States

Ostale zemlje

345 012

57 791

16,8

647 325

181 820

28,1

Other countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Oceanijske zemlje

540 966

499 854

92,4

36 062

43 489

120,6

Countries of Oceania

Australija

121 270

177 731

146,6

17 671

10 704

60,6

Australia

Maršalovi Otoci

413 449

311 648

75,4

1

-

-

Marshall Islands

Novi Zeland

5 669

10 302

181,7

16 929

30 419

179,7

New Zealand

Ostale zemlje

579

173

29,9

1 461

2 366

162,0

Other countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Neraspoređeno

151 246

173 787

114,9

1 396 650

1 293 504

92,6

Not classified

 

 

1)       Indeks je veći od 999.

1)       The index exceeds 999.

 

 

 

II.   ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U EURIMA

      FOREIGN TRADE IN GOODS OF THE REPUBLIC OF CROATIA, EURO

1.   PROSJEČNA VRIJEDNOST EURA ZA REPUBLIKU HRVATSKU

      AVERAGE EXCHANGE RATE OF EURO IN THE REPUBLIC OF CROATIA

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

I. – XII. 2015.

I. – XII. 2016.

indeksi

Indices

I. – XII. 2016.

I. – XII. 2015.

I. – XII. 2015.

I. – XII. 2016.

indeksi

Indices

I. – XII. 2016.

I. – XII. 2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosječan tečaj 1 eura u kunama

7,6139

7,5316

98,9

7,6150

7,5322

98,9

Average exchange rate for 1 euro in kuna

 

 

 

2.   IZVOZ I UVOZ PREMA NKD-u 2007.

      EXPORT AND IMPORT, ACCORDING TO NKD 2007.

tis. eura

Thousand euros

 

 

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

 

 

 

 

I. – XII. 2015.

I. – XII. 2016.

indeksi

Indices

I. – XII. 2016.

I. – XII. 2015.

I. – XII. 2015.

I. – XII. 2016.

indeksi

Indices

I. – XII. 2016.

I. – XII. 2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

11 527 852

12 316 569

106,8

18 482 861

19 711 866

106,6

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

533 557

591 755

110,9

549 149

550 179

100,2

A

 

Agriculture, forestry and fishing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

Rudarstvo i vađenje

109 149

92 406

84,7

1 237 377

1 115 679

90,2

B

 

Mining and quarrying

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

Prerađivačka industrija

10 133 143

10 948 885

108,1

15 907 112

17 316 007

108,9

C

 

Manufacturing

 

10

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

928 441

1 077 378

116,0

1 771 874

1 861 155

105,0

 

10

Manufacture of food products

 

11

Proizvodnja pića

140 423

149 067

106,2

154 540

174 203

112,7

 

11

Manufacture of beverages

 

12

Proizvodnja duhanskih proizvoda

37 162

42 097

113,3

63 306

61 626

97,3

 

12

Manufacture of tobacco products

 

13

Proizvodnja tekstila

142 358

155 819

109,5

389 768

411 555

105,6

 

13

Manufacture of textiles

 

14

Proizvodnja odjeće

625 841

642 964

102,7

837 597

922 533

110,1

 

14

Manufacture of wearing apparel

 

15

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

388 666

394 338

101,5

641 994

624 776

97,3

 

15

Manufacture of leather and related products

 

16

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

566 673

583 308

102,9

234 855

256 178

109,1

 

16

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

 

17

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

190 144

214 431

112,8

470 679

458 370

97,4

 

17

Manufacture of paper and paper products

 

18

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

1 701

1 904

112,0

3 526

3 054

86,6

 

18

Printing and reproduction of recorded media

 

19

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

790 162

722 322

91,4

944 566

748 455

79,2

 

19

Manufacture of coke and refined petroleum products

 

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

705 839

643 122

91,1

1 545 282

1 520 189

98,4

 

20

Manufacture of chemicals and chemical products

 

21

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

572 586

897 522

156,7

835 736

1 245 454

149,0

 

21

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

 

22

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

306 599

363 832

118,7

762 174

822 111

107,9

 

22

Manufacture of rubber and plastic products

 

23

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

408 953

419 856

102,7

326 221

345 498

105,9

 

23

Manufacture of other non-metallic mineral products

 

24

Proizvodnja metala

292 867

280 004

95,6

938 636

1 035 924

110,4

 

24

Manufacture of basic metals

 

25

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

770 781

935 143

121,3

638 848

743 985

116,5

 

25

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

 

26

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

383 329

439 024

114,5

1 164 267

1 206 479

103,6

 

26

Manufacture of computer, electronic and optical products

 

27

Proizvodnja električne opreme

720 134

865 885

120,2

833 337

909 733

109,2

 

27

Manufacture of electrical equipment

 

28

Proizvodnja strojeva i uređaja,
d. n.

868 199

896 178

103,2

1 359 330

1 624 232

119,5

 

28

Manufacture of machinery and equipment n. e. c.

 

29

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

350 461

453 941

129,5

1 084 757

1 366 241

125,9

 

29

Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

 

30

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

487 285

293 098

60,1

256 115

244 135

95,3

 

30

Manufacture of other transport equipment

 

31

Proizvodnja namještaja

347 123

346 987

100,0

256 694

276 264

107,6

 

31

Manufacture of furniture

 

32

Ostala prerađivačka industrija

107 417

130 665

121,6

393 010

453 858

115,5

 

32

Other manufacturing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

373 711

371 516

99,4

670 715

605 315

90,2

D

 

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

 

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

275 654

220 983

80,2

52 935

52 777

99,7

E

 

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J

 

Informacije i komunikacije

60 513

63 636

105,2

60 312

66 624

110,5

J

 

Information and communication

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

519

3

0,5

85

202

238,3

M

 

Professional, scientific and technical activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R

 

Umjetnost, zabava i rekreacija

386

308

79,9

310

240

77,5

R

 

Arts, entertainment and recreation