image description

 

GODINA/ YEAR: LIV.

ZAGREB, 13. VELJAČE 2018./ 13 FEBRUARY, 2018

BROJ/ NUMBER: 4.3.2..

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

DOLASCI I NOĆENJA TURISTA U 2017.

 

TOURIST ARRIVALS AND NIGHTS IN 2017

 

 

 

 

Dvoznamenkasti porast ukupnih dolazaka i noćenja turista

 

Two-digit increase in tourist arrivals and nights

 

 

 

U 2017. došla su 17,4 milijuna turista koji su ostvarili 86,2 milijuna noćenja u turističkim smještajnim objektima u Hrvatskoj. U 2017. u odnosu na 2016. ostvareno je 13% više dolazaka i 11% više noćenja turista.

 

In 2017, there were 17.4 million tourist arrivals and 86.2 million  tourist nights recorded in tourist accommodation establishments in Croatia. In 2017, as compared to 2016, arrivals increased by 13% and nights by 11%.

 

 

 

U strukturi ukupno ostvarenih dolazaka turista, 89% čine dolasci  stranih turista, a 11% dolasci domaćih turista. U 2017. u odnosu na 2016. došlo je 5% više domaćih turista, a 14% više stranih.

 

Concerning the structure of total tourist arrivals, the share of foreign tourist arrivals was 89% and of domestic ones 11%. In 2017, as compared to 2016, the number of domestic tourist arrivals increased by 5% and of foreign ones by 14%.

 

 

 

U strukturi ukupno ostvarenih noćenja, 93% ostvarili su strani turisti, a 7% domaći. U 2017. u odnosu na 2016. domaći turisti ostvarili su 3% više noćenja, a strani 11% više.

 

Concerning the structure of total tourist nights, foreign tourists realised 93% and domestic tourists 7% of tourist nights. In 2017, as compared to 2016, the number of domestic tourist nights increased by 3% and of foreign ones by 11%.

 

 

 

Njemački turisti ostvarili najviše noćenja

 

Tourists from Germany realised the highest number of tourist nights

 

 

 

Turisti iz Njemačke ostvarili su najviše noćenja u 2017., i to 19,5 milijuna, što je 24% ukupno ostvarenih noćenja stranih turista. U prosjeku su ostvarili 8 noćenja po dolasku. Najviše su noćili u Istarskoj županiji, u kojoj su ostvarili 8,6 milijuna noćenja.

 

The most foreign tourist nights in 2017 were realised by tourists from Germany, i.e. 19.5 million, which is 24% of total realised nights of foreign tourists. They realised 8 nights per arrival on average. The most nights were realised in the County of Istria, i.e. 8.6 million.

 

 

 

Slijede noćenja turista iz Slovenije i Austrije (svaka po 9%), Poljske (8%), Češke i Italije (svaka po 6%), Ujedinjene Kraljevine (5%), Nizozemske, Mađarske i Slovačke (svaka po 4%), što je ukupno 79%. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 21% noćenja.

 

These were followed by tourists from Slovenia and Austria (9% each), Poland (8%), Czech Republic and Italy (6% each), the United Kingdom (5%), the Netherlands, Hungary and Slovakia (4% each), which makes a total of 79%. Tourists from other countries realised 21% of tourist nights.

 

 

 

Turisti najviše noćili u skupini Odmarališta i slični objekti za kraći odmor

 

The most tourist nights were realised in group Holiday and short-stay accommodation

 

 

 

U skupini 55.2 Odmarališta i slični objekti za kraći odmor ostvareno je najviše noćenja, i to 42 milijuna (što je 49% ukupno ostvarenih noćenja). Najviše noćenja ostvarili su turisti iz Njemačke (21%), Poljske (11%), Češke (8%), Slovenije i Hrvatske (svaka po 7%), Italije (6%), Austrije i Slovačke (svaka po 5%). U toj skupini u 2017. u odnosu na 2016. ostvareno je 19% više dolazaka i 15% više noćenja turista.

 

The most nights (42 million or 49%) were realised in group 55.2 Holiday and other short-stay accommodation, where most nights were realised by tourists from Germany (21%), Poland (11%), Czech Republic (8%), Slovenia and the Republic of Croatia (7% each), Italy (6%), Austria and Slovakia (5% each). In 2017, as compared to 2016, there were 19% more tourist arrivals and 15% more tourist nights in this group.

 

 

 

U skupini 55.1 Hoteli i sličan smještaj ostvareno je 25 milijuna noćenja, (što je 28% ukupno ostvarenih noćenja). Najviše noćenja ostvarili su turisti iz Njemačke (16%), Austrije (12%), Hrvatske (10%), Ujedinjene Kraljevine (8%), Slovenije i Italije (svaka po 5%) te Češke (4%). U toj skupini u 2017. u odnosu na 2016. dolasci turista veći su za 9%, a noćenja turista za 6%.

 

In group 55.1 Hotels and similar accommodation, there were 25 million nights (which accounts for 28% of the total realised nights).The most nights were realised by tourists from Germany (16%), Austria (12%), the Republic of Croatia (10%), the United Kingdom (8%), Slovenia and Italy (5% each) and Czech Republic (4%). In this group, tourist arrivals increased by 9% and tourist nights by 6% in 2017, as compared to 2016.

 

 

 

U skupini 55.3 Kampovi i prostori za kampiranje ostvareno je 19 milijuna noćenja (što je 22% ukupno ostvarenih noćenja). Najviše noćenja ostvarili su turisti iz Njemačke (35%), Slovenije (15%), Nizozemske i Austrije (svaka po 10%), Italije (7%) i Češke (4%). U toj skupini u 2017. u odnosu na 2016. dolasci i noćenja turista veći su za 9%.

 

In group 55.3 Camping sites and camping grounds, there were 19 million nights (which accounts for 22% of the total realised nights). The most nights were realised by tourists from Germany (35%), Slovenia (15%), the Netherlands and Austria (10% each), Italy (7%) and  Czech Republic (4%). In this group, tourist arrivals and nights increased by 9% in 2017, as compared to 2016.

 

 

 

 

 

 

Istarska županija prva po broju ostvarenih noćenja

 

County of Istria first in number of realised tourist nights

 

 

 

Najviše noćenja turista u 2017. ostvarila je Istarska županija, i to 25 milijuna noćenja, što je 29% ukupno ostvarenih noćenja. Turisti su u prosjeku ostvarili 6 noćenja po dolasku.

 

The County of Istria realised the largest number of tourist nights in 2017, as much as 25 million nights, which is 29% of total realised nights. They realised 6 nights per arrival on average.

 

 

 

Slijede noćenja ostvarena u Splitsko-dalmatinskoj županiji (19%), u Primorsko-goranskoj (17%), u Zadarskoj (11%), u Dubrovačko- neretvanskoj (9%) i Šibensko-kninskoj županiji (6%), što je ukupno 91%. U svim navedenim županijama zabilježen je porast i dolazaka i noćenja turista.

 

These were followed by nights realised in the County of Split-Dalmatia (19%), Primorje-Gorski kotar (17%), Zadar (11%), Dubrovnik-Neretva (9%) and Šibenik-Knin (6%), which makes a total of 91%. All the mentioned counties recorded an increase both in tourist arrivals and tourist nights.

 

 

 

Dubrovnik − grad s najviše ostvarenih noćenja

 

Dubrovnik, city with the most tourist nights realised

 

 

 

U Dubrovniku je ostvareno najviše turističkih noćenja u 2017., i to 3,9 milijuna noćenja. U strukturi ukupno ostvarenih noćenja, 4% noćenja ostvarili su domaći turisti, a 96% strani turisti. Turisti iz Ujedinjene Kraljevine ostvarili su najviše noćenja, i to 861 tisuću.

 

The most tourist nights in 2017 were realised in Dubrovnik, i.e. 3.9 million nights. In the structure of total realised nights, domestic tourists realised 4% of tourist nights, while foreign tourists realised 96% of nights. The most foreign tourist nights were realised by tourists from the United Kingdom (861 thousand nights).

 

 

 

Turisti u dobnoj skupini od 25 do 34 godine ostvarili su najviše noćenja, i to 779 tisuća.

 

Tourists aged 25 to 34 realised the most nights, i.e. 779 thousand.

 

 

 

Domaći turisti najviše noćili u Gradu Zagrebu, a strani u Dubrovniku

 

Domestic tourists realised the most nights in the City of Zagreb, while foreign tourists realised the most nights in Dubrovnik

 

 

 

Domaći turisti najviše noćenja ostvarili su u Gradu Zagrebu, Crikvenici, Malom Lošinju, Vodicama, Šibeniku, Dubrovniku, Opatiji te u Biogradu na Moru, što je 26% od ukupno ostvarenih noćenja domaćih turista.

 

The most nights of domestic tourists were realised in the City of Zagreb, Crikvenica, Mali Lošinj, Vodice, Šibenik, Dubrovnik, Opatija and Biograd na Moru, which is 26% of total domestic tourist nights.

 

 

 

Strani turisti najviše noćenja ostvarili su u Dubrovniku, Rovinju – Rovigno, Poreču Parenzo, Medulinu, Umagu – Umago, Splitu, Gradu Zagrebu te u Puli, što je 26% od ukupno ostvarenih noćenja stranih turista.

 

The most nights of foreign tourists were realised in Dubrovnik, Rovinj – Rovigno, Poreč ‒ Parenzo, Medulin, Umag – Umago, Split, the City of Zagreb and Pula, which is 26% of total foreign tourist nights.

 

 

 

Turisti u dobi do 14 godina ostvarili najviše noćenja

 

Tourists aged up to 14 realised the most nights

 

 

 

U 2017. najviše noćenja ostvarili su turisti u dobnoj skupini do 14 godina, i to 16 milijuna noćenja, što je 19% ukupno ostvarenih noćenja. Slijede turisti u dobnoj skupini od 35 do 44 godine s ostvarenih 15 milijuna noćenja, što je 18% ukupno ostvarenih noćenja.

 

In 2017, tourists aged up to 14 realised the most nights, i.e. 16 million nights, which accounts for 19% of total realised nights. These were followed by tourists aged 35 to 44, whorealised 15 million nights, which accounts for 18% of total realised nights.

 

 

 

Najviše soba i stalnih postelja raspoloživo u skupini Odmarališta i slični objekti za kraći odmor

 

The most rooms and permanent beds available in group Holiday and other short-stay accommodation

 

 

 

Turistima je u 2017. bilo na raspolaganju 402 927 soba, apartmana i mjesta za kampiranje s ukupno 1 065 554 stalnom posteljom. Struktura stalnih postelja prema skupinama NKD-a 2007., odjeljak 55, bila je sljedeća: 59,7% u skupini Odmarališta i slični objekti za kraći odmor, 24,1% u skupini Kampovi i prostori za kampiranje, 15,6% u skupini Hoteli i sličan smještaj te 0,6% u skupini Ostali smještaj.

 

In 2017, there were 402 927  rooms, apartments and camping sites in Croatia available to tourists, with a total of 1 065 554 permanent beds. The structure of permanent beds according to the NKD 2007. groups, division 55, was as follows: 59.7% in group Holiday and other short-stay accommodation, 24.1% in group Camping sites and camping grounds, 15.6% in group Hotels and similar accommodation and 0.6% in group Other accommodation.

 

 

 

 

1.   DOLASCI I NOĆENJA TURISTA

      TOURIST ARRIVALS AND NIGHTS

 

Dolasci

Arrivals

Noćenja

Nights

2017.

 

 

2016.

2017.

indeksi

Indices

2017.

2016.

2016.

2017.

indeksi

Indices

2017.

2016.

struktura noćenja, %

Structure, of nights (%)

prosječan broj noćenja po dolasku

Average number of nights

per arrival

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

15 463 160

17 430 580

112,7

77 918 855

86 200 261

110,6

100,0

4,9

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domaći turisti

1 748 590

1 837 681

105,1

5 819 465

5 978 264

102,7

6,9

3,3

Domestic tourists

Strani turisti

13 714 570

15 592 899

113,7

72 099 390

80 221 997

111,3

93,1

5,1

Foreign tourists

 

 

 

2.   DOLASCI I NOĆENJA STRANIH TURISTA PREMA ZEMLJI PREBIVALIŠTA

      FOREIGN TOURISTS ARRIVALS AND NIGHTS, BY COUNTRY OF RESIDENCE

 

Dolasci

Arrivals

Noćenja

Nights

 

 

2016.

2017.

indeksi

Indices

2017.

2016.

2016.

2017.

indeksi

Indices

2017.

2016.

2017.

 

 

struktura noćenja, %

Structure, of nights (%)

prosječan

broj noćenja po dolasku

Average number of nights per arrival

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno                               

13 714 570

15 592 899

113,7

72 099 390

80 221 997

111,3

100,0

5,1

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Albanija                            

27 309

24 020

88,0

53 361

47 641

89,3

0,1

2,0

Albania

Austrija                            

1 230 757

1 331 215

108,2

6 504 176

6 990 661

107,5

8,7

5,3

Austria

Belgija                             

181 890

202 796

111,5

859 426

951 024

110,7

1,2

4,7

Belgium

Bjelorusija                         

12 876

16 160

125,5

77 216

88 310

114,4

0,1

5,5

Belarus

Bosna i Hercegovina                  

331 314

354 018

106,9

1 479 168

1 546 753

104,6

1,9

4,4

Bosnia and Herzegovina

Bugarska                            

63 418

64 982

102,5

119 118

128 358

107,8

0,2

2,0

Bulgaria

Cipar                               

2 757

2 626

95,2

8 009

7 632

95,3

0,0

2,9

Cyprus

Crna Gora                           

18 381

19 368

105,4

42 536

44 920

105,6

0,1

2,3

Montenegro

Češka                               

688 843

741 757

107,7

4 770 319

5 067 098

106,2

6,3

6,8

Czech Republic

Danska                              

104 071

123 662

118,8

699 846

809 586

115,7

1,0

6,5

Denmark

Estonija                            

21 576

27 782

128,8

93 048

118 704

127,6

0,1

4,3

Estonia

Finska                              

84 862

106 400

125,4

427 320

525 051

122,9

0,7

4,9

Finland

Francuska                           

490 604

536 072

109,3

1 882 270

1 969 831

104,7

2,5

3,7

France

Grčka                                

33 473

33 521

100,1

67 469

66 552

98,6

0,1

2,0

Greece

Irska                               

57 761

76 685

132,8

258 486

344 581

133,3

0,4

4,5

Irland

Island                              

3 585

5 030

140,3

13 581

23 540

173,3

0,0

4,7

Iceland

Italija                             

1 086 584

1 110 219

102,2

4 927 235

4 915 170

99,8

6,1

4,4

Italy

Kosovo

11 182

11 962

107,0

28 371

30 714

108,3

0,0

2,6

Kosovo

Letonija                            

19 293

26 150

135,5

77 037

97 331

126,3

0,1

3,7

Latvia

Lihtenštajn

1 082

1 233

114,0

5 886

5 808

98,7

0,0

4,7

Liechtenstein

Litva                               

36 335

45 399

124,9

151 111

179 780

119,0

0,2

4,0

Lithuania

Luksemburg                          

8 200

9 105

111,0

41 218

44 483

107,9

0,1

4,9

Luxembourg

Mađarska                            

486 249

545 789

112,2

2 527 632

2 769 749

109,6

3,5

5,1

Hungary

Makedonija                          

29 540

30 154

102,1

104 519

104 827

100,3

0,1

3,5

Macedonia

Malta                               

2 493

3 006

120,6

9 064

10 321

113,9

0,0

3,4

Malta

Nizozemska                          

389 112

442 692

113,8

2 660 569

2 904 353

109,2

3,6

6,6

Netherlands

Norveška                            

142 618

172 077

120,7

889 613

1 058 398

119,0

1,3

6,2

Norway

Njemačka                             

2 269 843

2 615 900

115,2

17 074 476

19 525 823

114,4

24,3

7,5

Germany

Poljska                             

756 773

934 336

123,5

4 963 146

6 056 181

122,0

7,5

6,5

Poland

Portugal                            

36 988

47 817

129,3

95 607

115 566

120,9

0,1

2,4

Portugal

Rumunjska                           

93 299

104 991

112,5

380 217

412 445

108,5

0,5

3,9

Romania

Rusija                              

107 618

119 689

111,2

738 168

806 365

109,2

1,0

6,7

Russian Federation

Slovačka                            

389 698

425 173

109,1

2 605 519

2 794 329

107,2

3,5

6,6

Slovakia

Slovenija                           

1 297 760

1 297 681

100,0

7 138 759

7 140 125

100,0

8,9

5,5

Slovenia

Srbija                              

111 793

122 881

109,9

476 873

511 813

107,3

0,6

4,2

Serbia

Španjolska                          

221 978

250 387

112,8

482 219

534 065

110,8

0,7

2,1

Spain

Švedska                             

256 384

294 281

114,8

1 405 252

1 571 052

111,8

2,0

5,3

Sweden

Švicarska                            

224 444

250 601

111,7

981 007

1 088 400

110,9

1,4

4,3

Switzerland

Turska                              

31 803

34 263

107,7

84 407

92 449

109,5

0,1

2,7

Turkey

Ujedinjena Kraljevina               

594 674

750 675

126,2

3 024 892

3 809 782

125,9

4,7

5,1

United Kingdom

Ukrajina                            

64 562

77 857

120,6

415 557

468 711

112,8

0,6

6,0

Ukraine

Ostale europske zemlje

7 980

6 139

76,9

31 236

28 183

90,2

0,0

4,6

Other European countries

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Južnoafrička Republika              

13 059

18 621

142,6

36 946

48 630

131,6

0,1

2,6

South Africa

Maroko                              

2 535

3 394

133,9

8 198

11 024

134,5

0,0

3,2

Morocco

Tunis                               

1 479

1 246

84,2

4 426

3 959

89,4

0,0

3,2

Tunisia

Ostale afričke zemlje               

14 973

12 767

85,3

63 600

49 732

78,2

0,1

3,9

Other African countries

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kanada                              

109 720

136 519

124,4

293 247

363 585

124,0

0,5

2,7

Canada

SAD                                  

334 626

451 947

135,1

877 917

1 178 063

134,2

1,5

2,6

USA

Ostale zemlje Sjeverne Amerike      

2 024

3 307

163,4

8 212

11 622

141,5

0,0

3,5

Other North American countries

Argentina                           

29 147

40 589

139,3

71 567

91 843

128,3

0,1

2,3

Argentina

Brazil                              

46 851

62 219

132,8

108 276

141 159

130,4

0,2

2,3

Brazil

Čile                                

8 716

10 287

118,0

21 768

25 264

116,1

0,0

2,5

Chile

Meksiko                             

10 297

13 309

129,3

23 758

29 981

126,2

0,0

2,3

Mexico

Ostale zemlje Južne i Srednje Amerike

25 042

28 812

115,1

69 652

74 389

106,8

0,1

2,6

Other South and Central American countries

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hong Kong, Kina

23 476

30 987

132,0

31 443

41 002

130,4

0,1

1,3

Hong Kong, China

Indija                              

33 376

55 745

167,0

76 212

124 251

163,0

0,2

2,2

India

Indonezija                          

6 404

8 797

137,4

10 626

15 586

146,7

0,0

1,8

Indonesia

Izrael                              

53 376

56 952

106,7

117 835

142 400

120,8

0,2

2,5

Israel

Japan                               

119 774

142 043

118,6

181 380

221 360

122,0

0,3

1,6

Japan

Jordan                              

960

1 355

141,1

2 672

4 249

159,0

0,0

3,1

Jordan

Katar                               

1 066

4 957

465,0

4 328

8 076

186,6

0,0

1,6

Qatar

Kazahstan                           

2 625

2 992

114,0

16 681

18 174

109,0

0,0

6,1

Kazakhstan

Kina                               

101 594

159 301

156,8

153 941

234 836

152,5

0,3

1,5

China

Koreja, Republika                   

375 142

448 636

119,6

447 354

548 624

122,6

0,7

1,2

Korea, Republic of

Kuvajt                               

1 526

2 241

146,9

4 203

7 318

174,1

0,0

3,3

Kuwait

Makao, Kina

326

247

75,8

516

616

119,4

0,0

2,5

Macau, China

Malezija1)

-

32 005

-

-

51 027

-

0,1

1,6

Malaysia1)

Oman                                

620

992

160,0

1 376

2 468

179,4

0,0

2,5

Oman

Singapur1)

-

40 658

-

-

63 112

-

0,1

1,6

Singapore1)

Tajland                             

17 019

28 869

169,6

25 817

41 657

161,4

0,1

1,4

Thailand

Tajvan, Kina

83 094

125 561

151,1

98 778

148 740

150,6

0,2

1,2

Taiwan, China

Ujedinjeni Arapski Emirati          

4 660

8 457

181,5

12 104

21 352

176,4

0,0

2,5

United Arab Emirates

Ostale azijske zemlje1)

82 735

43 528

-

182 671

120 178

-

0,1

2,8

Other Asian countries1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Australija                          

147 621

186 323

126,2

396 781

488 437

123,1

0,6

2,6

Australia

Novi Zeland                         

25 151

31 271

124,3

62 727

77 837

124,1

0,1

2,5

New Zealand

Ostale zemlje Oceanije              

3 794

1 414

37,3

9 439

4 981

52,8

0,0

3,5

Other countries of Oceania

 

 

1)       Od 2017. Malezija i Singapur izdvojeni su iz Ostalih azijskih zemalja te se prate samostalno.

1)       Since 2017, Malaysia and Singapore have been excluded from Other Asian countries and are now observed separately.

 

 

 

 

 

 

3.   DOLASCI I NOĆENJA TURISTA PREMA NKD-u 2007., ODJELJAK 55, I VRSTAMA TURISTIČKIH SMJEŠTAJNIH OBJEKATA

      TOURIST ARRIVALS AND NIGHTS, ACCORDING TO DIVISION 55 OF NKD 2007. AND BY TYPES OF TOURIST ACCOMMODATION

      ESTABLISHMENTS

 

Dolasci

Arrivals

Noćenja

Nights

 

 

2016.

2017.

indeksi

Indices

2017.

2016.

2016.

2017.

indeksi

Indices

2017.

2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

15 463 160

17 430 580

112,7

77 918 855

86 200 261

110,6

 Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.1

Hoteli i sličan smještaj

6 472 979

7 023 218

108,5

23 262 846

24 536 542

105,5

55.1

Hotels and similar accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoteli1)

5 617 371

6 148 662

109,5

18 435 220

19 669 001

106,7

 

Hotels1)

 

Turistička naselja

494 944

512 234

103,5

2 935 764

3 021 111

102,9

 

Tourist resorts

 

Turistički apartmani  

229 813

220 040

95,7

1 406 407

1 315 781

93,6

 

Tourist apartments

 

Pansioni2)  

114 933

125 600

109,3

399 874

439 495

109,9

 

Boarding houses2)

 

Guest house 

15 918

16 682

104,8

85 581

91 154

106,5

 

Guest houses

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.2

Odmarališta i slični objekti za kraći odmor

6 372 239

7 564 492

118,7

37 077 652

42 476 731

114,6

55.2

Holiday and other short-stay accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobe za iznajmljivanje, apartmani, studio-apartmani, kuće za odmor3)

5 810 895

6 984 520

120,2

35 545 195

40 851 485

114,9

 

Rooms to let, apartments,  studio-type suites, summer houses3)

 

Hosteli

437 835

456 208

104,2

1 034 007

1 123 697

108,7

 

Hostels

 

Lječilišta

21 024

20 145

95,8

154 481

152 249

98,6

 

Spas

 

Prenoćišta

55 225

55 116

99,8

154 387

164 026

106,2

 

Overnight accommodations

 

Odmarališta za djecu

16 765

17 274

103,0

100 150

105 002

104,8

 

Vacation establishments for children

 

Gostionice s pružanjem usluge smještaja

6 235

4 103

65,8

9 581

7 235

75,5

 

Inns offering accommodation services

 

Planinarski domovi

7 944

9 830

123,7

15 967

20 275

127,0

 

Mountain lodges

 

Lovački domovi

3 889

3 613

92,9

8 024

8 036

100,1

 

Hunting lodges

 

Učenički domovi ili studentski domovi

12 427

13 683

110,1

55 860

44 726

80,1

 

Pupils’ homes or students’ homes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.3

Kampovi i prostori za kampiranje

2 601 373

2 822 227

108,5

17 483 616

19 081 574

109,1

55.3

Camping sites and camping grounds

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kampovi

2 479 540

2 677 074

108,0

16 776 089

18 247 474

108,8

 

Camping sites

 

Kampirališta

49 901

58 116

116,5

246 801

293 172

118,8

 

Small camps

 

Kamp-odmorišta

8 766

11 843

135,1

29 490

41 230

139,8

 

Quickstop camping

 

Kampovi u kućanstvima 

54 674

60 183

110,1

390 179

424 408

108,8

 

Camping sites in households

 

Kampovi u seljačkim kućanstvima

3 168

5 024

158,6

9 119

17 807

195,3

 

Camping sites in rural households

 

Kamp-odmorišta u kućanstvima

-

97

-

-

170

-

 

Quickstop camping ih households

 

Kamp-odmorišta u seljačkim kućanstvima

-

113

-

-

559

-

 

Quickstop camping in rural households

 

Prostori za kampiranje izvan kampova

5 324

9 777

183,6

31 938

56 754

177,7

 

Organised off-site camping sites

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.9.

Ostali smještaj

16 569

20 643

124,6

94 741

105 414

111,3

55.9

Other accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objekti za robinzonski turizam

2 179

4 025

184,7

7 740

12 427

160,6

 

Robinson accommodation establishments

 

Nekategorizirani objekti

14 390

16 618

115,5

87 001

92 987

106,9

 

Uncategorised establishments

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domaći turisti 

1 748 590

1 837 681

105,1

5 819 465

5 978 264

102,7

Domestic tourists

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.1

Hoteli i sličan smještaj

1 004 646

1 014 086

100,9

2 390 847

2 388 090

99,9

55.1

Hotels and similar accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoteli1)

904 404

914 949

101,2

2 043 045

2 057 075

100,7

 

Hotels1)

 

Turistička naselja

51 131

50 351

98,5

202 788

187 402

92,4

 

Tourist resorts

 

Turistički apartmani

13 532

11 555

85,4

46 582

39 324

84,4

 

Tourist apartments

 

Pansioni2)

34 307

35 761

104,2

93 939

98 703

105,1

 

Boarding houses2)

 

Guest house

1 272

1 470

115,6

4 493

5 586

124,3

 

Guest houses

 

 

 

 

 

 

 

 

55.2

Odmarališta i slični objekti za kraći odmor

664 140

744 192

112,1

2 922 938

3 096 807

105,9

55.2

Holiday and other short-stay accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobe za iznajmljivanje, apartmani, studio-apartmani, kuće za odmor3)

470 413

559 403

118,9

2 358 565

2 571 067

109,0

 

Rooms to let, apartments, studio-type suites, summer houses3)

 

Hosteli

130 164

128 682

98,9

299 508

290 708

97,1

 

Hostels

 

Lječilišta  

10 467

8 948

85,5

84 699

78 786

93,0

 

Spas

 

Prenoćišta 

25 798

22 597

87,6

70 115

63 419

90,4

 

Overnight accommodations

 

Odmarališta za djecu  

13 901

10 403

74,8

80 263

58 905

73,4

 

Vacation establishments for children

 

Gostionice s pružanjem usluge smještaja

2 246

1 344

59,8

3 435

2 523

73,4

 

Inns offering accommodation services

 

Planinarski domovi

6 493

8 330

128,3

13 581

17 212

126,7

 

Mountain lodges

 

Lovački domovi

1 559

1 177

75,5

3 019

2 390

79,2

 

Hunting lodges

 

Učenički domovi ili studentski domovi

3 099

3 308

106,7

9 753

11 797

121,0

 

Pupils’ homes or students’ homes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.3

Kampovi i prostori za kampiranje

70 361

69 955

99,4

445 747

433 146

97,2

55.3

Camping sites and camping grounds

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kampovi

64 493

63 096

97,8

407 874

387 242

94,9

 

Camping sites

 

Kampirališta

1 949

2 271

116,5

11 398

13 428

117,8

 

Small camps

 

Kamp-odmorišta

185

352

190,3

1 159

2 029

175,1

 

Quickstop camping

 

Kampovi u kućanstvima 

2 192

2 787

127,1

19 695

24 732

125,6

 

Camping sites in households

 

Kampovi u seljačkim kućanstvima

610

587

96,2

1 053

1 164

110,5

 

Camping sites in rural households

 

Kamp-odmorišta u kućanstvima

-

5

-

-

28

-

 

Quickstop camping ih households

 

Kamp-odmorišta u seljačkim kućanstvima

-

21

-

-

114

-

 

Quickstop camping in rural households

 

Prostori za kampiranje izvan kampova

932

836

89,7

4 568

4 409

96,5

 

Organised off-site camping sites

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.9.

Ostali smještaj

9 443

9 448

100,1

59 933

60 221

100,5

55.9

Other accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objekti za robinzonski turizam

421

1 106

262,7

750

1 738

231,7

 

Robinson accommodation establishments

 

Nekategorizirani objekti

9 022

8 342

92,5

59 183

58 483

98,8

 

Uncategorised establishments

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strani turisti 

13 714 570

15 592 899

113,7

72 099 390

80 221 997

111,3

Foreign tourists

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.1

Hoteli i sličan smještaj

5 468 333

6 009 132

109,9

20 871 999

22 148 452

106,1

55.1

Hotels and similar accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoteli1)

4 712 967

5 233 713

111,0

16 392 175

17 611 926

107,4

 

Hotels1)

 

Turistička naselja 

443 813

461 883

104,1

2 732 976

2 833 709

103,7

 

Tourist resorts

 

Turistički apartmani

216 281

208 485

96,4

1 359 825

1 276 457

93,9

 

Tourist apartments

 

Pansioni2) 

80 626

89 839

111,4

305 935

340 792

111,4

 

Boarding houses2)

 

Guest house 

14 646

15 212

103,9

81 088

85 568

105,5

 

Guest houses

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.2

Odmarališta i slični objekti za kraći odmor

5 708 099

6 820 300

119,5

34 154 714

39 379 924

      115,3

55.2

Holiday and other short-stay accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobe za iznajmljivanje, apartmani, studio-apartmani, kuće za odmor3)

5 340 482

6 425 117

120,3

33 186 630

38 280 418

115,3

 

Rooms to let, apartments, studio-type suites, summer houses3)

 

Hosteli

307 671

327 526

106,5

734 499

832 989

113,4

 

Hostels

 

Lječilišta

10 557

11 197

106,1

69 782

73 463

105,3

 

Spas

 

Prenoćišta

29 427

32 519

110,5

84 272

100 607

119,4

 

Overnight accommodations

 

Odmarališta za djecu

2 864

6 871

239,9

19 887

46 097

231,8

 

Vacation establishments for children

 

Gostionice s pružanjem usluge smještaja

3 989

2 759

69,2

6 146

4 712

76,7

 

Inns offering accommodation services

 

Planinarski domovi

1 451

1 500

103,4

2 386

3 063

128,4

 

Mountain lodges

 

Lovački domovi

2 330

2 436

104,5

5 005

5 646

112,8

 

Hunting lodges

 

Učenički domovi ili studentski domovi

9 328

10 375

111,2

46 107

32 929

71,4

 

Pupils’ homes or students’ homes

 

 

 

 

 

 

 

 

55.3

Kampovi i prostori za kampiranje

2 531 012

2 752 272

108,7

17 037 869

18 648 428

109,5

55.3

Camping sites and camping grounds

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kampovi

2 415 047

2 613 978

108,2

16 368 215

17 860 232

109,1

 

Camping sites

 

Kampirališta

47 952

55 845

116,5

235 403

279 744

118,8

 

Small camps

 

Kamp-odmorišta

8 581

11 491

133,9

28 331

39 201

138,4

 

Quickstop camping

 

Kampovi u kućanstvima 

52 482

57 396

109,4

370 484

399 676

107,9

 

Camping sites in households

 

Kampovi u seljačkim kućanstvima

2 558

4 437

173,5

8 066

16 643

206,3

 

Camping sites in rural households

 

Kamp-odmorišta u kućanstvima

-

92

-

-

142

-

 

Quickstop camping ih households

 

Kamp-odmorišta u seljačkim kućanstvima

-

92

-

-

445

-

 

Quickstop camping in rural households

 

Prostori za kampiranje izvan kampova

4 392

8 941

203,6

27 370

52 345

191,2

 

Organised off-site camping sites

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.9.

Ostali smještaj

7 126

11 195

157,1

34 808

45 193

129,8

55.9

Other accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objekti za robinzonski turizam

1 758

2 919

166,0

6 990

10 689

152,9

 

Robinson accommodation establishments

 

Nekategorizirani objekti

5 368

8 276

154,2

27 818

34 504

124,0

 

Uncategorised establishments

 

 

1)       Obuhvaćeni su hoteli, hoteli baštine, aparthoteli, difuzni hoteli, integralni hoteli, lječilišni hoteli i hoteli posebnog standarda.

2)       Obuhvaćeni su pansioni i lječilišni pansioni.

3)       Obuhvaćene su i sobe za iznamljivanje, apartmani, studio-apartmani, kuće za odmor u kućanstvima i seljačkim kućanstvima.

 

 

1)       Including hotels, heritage hotels, all-suite hotels, diffuse hotels, integral hotels, spa hotels and special-standard hotels.

2)       Including boarding houses and spa boarding houses.

3)       Including also rooms to let, apartments, studio-type suites, summer houses in households and in rural households.

 

 

 

 

 

4.   DOLASCI I NOĆENJA TURISTA PREMA NAČINU DOLASKA TURISTA

      TOURIST ARRIVALS AND NIGHTS, BY ORGANISATION OF TOURIST ARRIVALS

 

Individualno

Individual arrangement

Organizirano

Organised trip

 

 

dolasci

Arrivals

noćenja

Nights

dolasci

Arrivals

noćenja

Nights

 

 

2016.

2017.

indeksi

Indices

2017.

2016.

2016.

2017.

indeksi

Indices

2017.

2016.

2016.

2017.

indeksi

Indices

2017.

2016.

2016.

2017.

indeksi

Indices

2017.

2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

9 429 041

11 071 871

117,4

48 848 229

56 600 823

115,9

6 034 119

6 358 709

105,4

29 070 626

29 599 438

101,8

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domaći turisti

1 147 076

1 248 688

108,9

4 001 190

4 255 309

106,4

601 514

588 993

97,9

1 818 275

1 722 955

94,8

Domestic tourists

Strani turisti

8 281 965

9 823 183

118,6

44 847 039

52 345 514

116,7

5 432 605

5 769 716

106,2

27 252 351

27 876 483

102,3

Foreign tourists

 

 

 

5.   DOLASCI I NOĆENJA TURISTA, REPUBLIKA HRVATSKA, NKPJS 2012. – 2. RAZINA, ŽUPANIJE, GRADOVI, OPĆINE U 2017.

      TOURIST ARRIVALS AND NIGHTS, REPUBLIC OF CROATIA, NUTS 2013 2nd LEVEL, COUNTIES, TOWNS, MUNICIPALITIES, 2017

 

 

Ukupno

Total

Domaći

Domestic

Strani

Foreign

Indeksi 2017.

Indices 2016.

 

 

ukupno

Total

domaći

Domestic

strani

Foreign

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska                

dolasci/ Arrivals

17 430 580

1 837 681

15 592 899

112,7

105,1

113,7

Republic of Croatia               

noćenja/ Nights

86 200 261

5 978 264

80 221 997

110,6

102,7

111,3

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadranska Hrvatska                 

dolasci/ Arrivals

15 136 098

1 242 683

13 893 415

112,1

104,3

112,9

Adriatic Croatia                   

noćenja/ Nights

81 952 746

4 769 539

77 183 207

110,4

101,9

110,9

 

 

 

 

 

 

 

 

Primorsko-goranska županija        

dolasci/ Arrivals

2 789 179

316 934

2 472 245

107,3

104,2

107,8

County of Primorje-Gorski kotar    

noćenja/ Nights

14 897 443

1 158 042

13 739 401

107,2

98,5

108,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Gradovi/ Towns                      

                

 

 

 

 

 

 

Bakar                            

dolasci/ Arrivals

2 282

341

1 941

188,1

158,6

194,5

                                   

noćenja/ Nights

12 896

750

12 146

188,5

137,4

193,0

Cres                             

dolasci/ Arrivals

122 616

5 966

116 650

104,5

110,4

104,2

                                   

noćenja/ Nights

883 357

32 478

850 879

105,1

109,0

105,0

Crikvenica                       

dolasci/ Arrivals

347 498

55 310

292 188

112,9

103,7

114,8

                                    

noćenja/ Nights

1 877 259

259 331

1 617 928

111,2

99,3

113,4

Čabar                            

dolasci/ Arrivals

870

552

318

94,0

82,6

123,3

                                   

noćenja/ Nights

2 306

1 325

981

100,7

90,1

119,6

Delnice                           

dolasci/ Arrivals

11 214

5 064

6 150

116,1

115,3

116,7

                                   

noćenja/ Nights

22 666

10 980

11 686

108,3

99,6

118,1

Kastav                           

dolasci/ Arrivals

6 426

751

5 675

134,2

92,7

142,6

                                   

noćenja/ Nights

26 579

1 718

24 861

139,3

61,6

152,5

Kraljevica                       

dolasci/ Arrivals

39 666

4 160

35 506

114,8

113,7

114,9

                                   

noćenja/ Nights

168 302

17 904

150 398

114,2

109,7

114,7

Krk                              

dolasci/ Arrivals

215 620

7 775

207 845

110,5

111,8

110,4

                                   

noćenja/ Nights

1 274 168

34 262

1 239 906

112,9

108,5

113,1

Mali Lošinj                      

dolasci/ Arrivals

286 395

40 655

245 740

105,0

116,0

103,4

                                   

noćenja/ Nights

1 961 590

192 219

1 769 371

104,5

106,6

104,2

Novi Vinodolski                  

dolasci/ Arrivals

111 804

14 656

97 148

109,6

125,8

107,5

                                    

noćenja/ Nights

658 448

64 537

593 911

106,0

116,7

105,0

Opatija                          

dolasci/ Arrivals

433 196

63 231

369 965

104,7

98,3

105,8

                                   

noćenja/ Nights

1 361 009

141 504

1 219 505

108,6

97,7

110,1

Rab                              

dolasci/ Arrivals

181 254

13 412

167 842

106,8

96,7

107,7

                                   

noćenja/ Nights

1 298 089

65 852

1 232 237

104,1

90,0

105,0

Rijeka                           

dolasci/ Arrivals

135 361

24 204

111 157

114,2

94,5

119,7

                                   

noćenja/ Nights

306 990

47 760

259 230

124,0

89,3

133,5

Vrbovsko                         

dolasci/ Arrivals

1 824

1 118

706

107,7

89,3

160,1

                                    

noćenja/ Nights

5 699

2 556

3 143

113,7

81,1

169,1

 

 

 

 

 

 

 

 

Općine/ Municipalities              

                

 

 

 

 

 

 

Baška                            

dolasci/ Arrivals

171 632

8 668

162 964

105,1

100,4

105,4

                                    

noćenja/ Nights

993 528

33 324

960 204

104,4

83,5

105,3

Brod Moravice                    

dolasci/ Arrivals

z

z

z

z

z

z

                                   

noćenja/ Nights

z

z

z

z

z

z

Čavle                            

dolasci/ Arrivals

4 127

2 001

2 126

107,4

102,6

112,5

                                   

noćenja/ Nights

12 599

4 820

7 779

93,4

72,3

114,0

Dobrinj                          

dolasci/ Arrivals

55 086

1 553

53 533

96,8

93,8

96,9

                                    

noćenja/ Nights

376 759

8 297

368 462

97,8

80,9

98,3

Fužine                           

dolasci/ Arrivals

10 602

5 538

5 064

116,9

104,7

134,1

                                   

noćenja/ Nights

28 120

13 991

14 129

107,4

91,9

129,0

Jelenje                          

dolasci/ Arrivals

1 558

462

1 096

112,7

133,9

105,7

                                   

noćenja/ Nights

5 973

1 101

4 872

112,3

93,5

117,7

Klana

dolasci/ Arrivals

z

z

z

z

-

z

 

noćenja/ Nights

z

z

z

z

-

z

Kostrena

dolasci/ Arrivals

10 767

4 688

6 079

96,4

85,1

107,4

 

noćenja/ Nights

49 977

13 678

36 299

101,8

73,1

119,4

Lokve                            

dolasci/ Arrivals

1 172

538

634

162,6

122,8

224,0

                                   

noćenja/ Nights

3 313

1 370

1 943

157,2

110,0

225,7

Lopar                               

dolasci/ Arrivals

93 051

3 534

89 517

104,1

105,3

104,1

                                   

noćenja/ Nights

717 256

20 947

696 309

104,2

90,2

104,7

Lovran

dolasci/ Arrivals

99 534

13 733

85 801

108,5

110,3

108,2

 

noćenja/ Nights

369 433

35 792

333 641

109,0

100,8

109,9

Malinska-Dubašnica               

dolasci/ Arrivals

111 221

11 863

99 358

109,4

107,5

109,7

                                   

noćenja/ Nights

664 414

49 411

615 003

106,8

108,3

106,7

Matulji                          

dolasci/ Arrivals

14 575

1 836

12 739

95,7

123,8

92,7

                                   

noćenja/ Nights

67 223

5 954

61 269

114,8

101,1

116,4

Mošćenička Draga                 

dolasci/ Arrivals

52 379

1 795

50 584

106,8

113,1

106,6

                                   

noćenja/ Nights

252 936

5 992

246 944

108,3

104,7

108,4

Mrkopalj                         

dolasci/ Arrivals

2 336

1 697

639

143,8

147,3

135,1

                                   

noćenja/ Nights

6 487

4 133

2 354

155,3

151,6

162,2

Omišalj                          

dolasci/ Arrivals

129 960

10 654

119 306

102,8

91,5

103,9

                                   

noćenja/ Nights

717 143

47 852

669 291

103,1

85,4

104,7

Punat                            

dolasci/ Arrivals

97 643

3 901

93 742

99,1

80,8

100,1

                                   

noćenja/ Nights

567 352

19 699

547 653

100,7

70,8

102,2

Ravna Gora                        

dolasci/ Arrivals

7 427

4 103

3 324

119,3

122,9

115,1

                                   

noćenja/ Nights

13 829

9 536

4 293

116,3

120,3

108,4

Skrad                            

dolasci/ Arrivals

1 332

1 164

168

184,5

182,4

200,0

                                   

noćenja/ Nights

2 510

2 152

358

165,9

178,9

115,5

Vinodolska općina                

dolasci/ Arrivals

8 809

526

8 283

129,1

114,3

130,1

                                   

noćenja/ Nights

72 340

2 346