image description

 

GODINA/ YEAR: LIV.                                               ZAGREB, 6. SRPNJA 2017./ 6 JULY, 2017                                        BROJ/ NUMBER: 4.3.5/1.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

KRUŽNA PUTOVANJA STRANIH BRODOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ
u razdoblju od siječnja do svibnja 2017.

FOREIGN VESSELS ON CRUISE IN THE REPUBLIC OF CROATIA

January – May 2017

 

 

 

Već tradicionalno, u Dubrovačko-neretvanskoj županiji ostvareno je najviše kružnih putovanja stranih brodova

 

The most cruises of foreign vessels were traditionally realised in the County of Dubrovnik-Neretva

 

 

 

U razdoblju od siječnja do svibnja 2017. ostvareno je 150 kružnih putovanja stranih brodova u hrvatskim morskim lukama. Na tim brodovima bilo je 177 709 putnika, koji su u Hrvatskoj boravili ukupno 347 dana, što je u prosjeku 2 dana.

 

In the period from January to May 2017, foreign vessels realised 150 cruises in the Croatian seaports. They had a total of 177 709 passengers on board who stayed for 347 days in Croatia, that is, 2 days on average.

 

 

 

Najviše stranih brodova evidentiralo je prvi ulazak u Dubrovačko-neretvanskoj (66,0%) i Splitsko-dalmatinskoj županiji (15,4%), što je ukupno 81,4%. Ostalih 18,6% stranih brodova na kružnim putovanjima evidentiralo je prvi ulazak u sljedećim županijama: Istarskoj (8,0%), Zadarskoj (6,0%), Šibensko-kninskoj (3,3%) i Primorsko-goranskoj (1,3%).

 

The majority of foreign vessels on cruise recorded their first entry in the County of Dubrovnik-Neretva (66.0%) and the County of Split-Dalmatia (15.4%), which makes up to a total of 81.4%. The remaining 18.6% of foreign vessels on cruise recorded their first entry in the following counties: Istria (8.0%), Zadar (6.0%), Šibenik-Knin (3.3%) and Primorje-Gorski kotar (1.3%).

 

 

 

Najveći broj putovanja ostvarili su brodovi pod zastavama Malte (38) i Bahama (33), dok je najveći broj putnika stigao brodovima pod zastavama Italije (46 884 putnika) i Bahama (39 879 putnika).

 

The highest number of cruises was realised by vessels under the flags of Malta (38) and Bahamas (33), while the highest number of passengers on board by vessels under the flags of Italy (46 884 passengers) and Bahamas (39 879 passengers).

 

 

 

Najposjećenija je luka Dubrovnik, slijede luke Split i Korčula

 

The most visited seaport was the seaport of Dubrovnik, followed by the seaports of Split and Korčula

 

 

 

Najviše posjeta stranih brodova za kružna putovanja u prvih pet mjeseci 2017. imala je luka Dubrovnik (113 posjeta), a slijede luke Split (53 posjeta) i Korčula (32 posjeta).

 

The most visits of foreign vessels on cruise in the first five months of 2017 were realised in the seaport of Dubrovnik (113 visits), followed by the seaports of Split (53 visits) and Korčula (32 visits).

 

 

 

Manje kružnih putovanja, putnika i dana boravka stranih brodova za kružna putovanja

 

Fewer cruises, passengers and sojourns of foreign vessels on cruise

 

 

 

U odnosu na isto razdoblje 2016. broj kružnih putovanja stranih brodova manji je za 18,5%, a broj putnika na tim brodovima manji je za 23,0%. Ukupan broj dana boravka broda u istom razdoblju manji je za 22,2%.

 

As compared to the same period in 2016, the number of foreign vessels on cruise decreased by 18.5% and the number of passengers on board by 23.0%. In the same period, the total number of sojourns in Croatia was by 22.2% less.

 

 

 

1.   KRUŽNA PUTOVANJA STRANIH BRODOVA

      FOREIGN VESSELS ON CRUISE

 

I. – V. 2016.

I. – V. 2017.

Indeksi

Indices

I. – V. 2017.
I. – V. 2016.

 

 

 

 

Putovanja

Cruises

184

150

81,5

 

 

 

 

Dani boravka broda

Sojourns

446

347

77,8

 

 

 

 

Putnici na brodu

Passengers on board

230 902

177 709

77,0

 

 

 

 

2.   KRUŽNA PUTOVANJA STRANIH BRODOVA, DANI BORAVKA I PUTNICI PREMA ZASTAVI BRODA U RAZDOBLJU

      OD SIJEČNJA DO SVIBNJA 2017.

      FOREIGN VESSELS ON CRUISE, SOJOURNS AND PASSENGERS, BY FLAG OF VESSEL, JANUARY – MAY 2017

Zastava broda

Putovanja

Cruises

Dani boravka

Sojourns

Putnici na brodu

Passengers on board

Flag of vessel

V.

I. – V.

V

I. – V.

V.

I. – V.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

   78

   150

   158

   347

  103 723

  177 709

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahami

   22

   33

   43

   55

  20 946

  39 879

Bahamas

Belgija

   5

   8

   28

   64

   860

  1 323

Belgium

Bermudi

   5

   9

   7

   12

  11 602

  16 877

Bermuda

Francuska

   6

   6

   17

   17

  1 290

  1 290

France

Italija

   14

   22

   19

   28

  29 974

  46 884

Italy

Malta

   14

   38

   31

   127

  14 566

  17 915

Malta

Maršalovi Otoci

   2

   4

   2

   4

  2 381

  3 884

Marshall Islands

Nizozemska

   4

   6

   5

   9

  7 330

  10 530

Netherlands

Norveška

-

   13

-

   20

-

  11 774

Norway

Panama

   6

   11

   6

   11

  14 774

  27 353

Panama

 

 

 

3.   KRUŽNA PUTOVANJA STRANIH BRODOVA, DANI BORAVKA I PUTNICI PO MJESECIMA U 2016. I 2017.

      FOREIGN VESSELS ON CRUISE, SOJOURNS AND PASSENGERS, BY MONTHS, 2016 AND 2017

 

Putovanja

Cruises

Dani boravka broda

Sojourns

Putnici na brodu

Passengers on board

2016.

2017.

indeksi

Indices

2017.

2016.

2016.

2017.

indeksi

Indices

2017.

2016.

2016.

2017.

indeksi

Indices

2017.

2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno
Total

   184

   150

81,5

   446

   347

77.8

  230 902

  177 709

77,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

   4

   4

100,0

   44

   33

75,0

   139

   309

222,3

II.

   7

   8

114,3

   57

   37

64,9

   700

   366

52,3

III.

   19

   18

94,7

   47

   43

91,5

  18 373

  8 523

46,4

IV.

   53

   42

79,2

   96

   76

79,2

  76 896

  64 788

84,3

V.

   101

   78

77,2

   202

   158

78,2

  134 794

  103 723

76,9

 

 

 

4.   POSJEĆENE MORSKE LUKE U REPUBLICI HRVATSKOJ
      U RAZDOBLJU OD SIJEČNJA DO SVIBNJA 2017.

      VISITED SEAPORTS IN REPUBLIC OF CROATIA,
      JANUARY – MAY 2017

Morska luka
Seaport

Posjeti
Visits

 

 

Dubrovnik

113

Hvar

20

Komiža

1

Korčula

32

Ploče

6

Pomena

6

Primošten

1

Pula

13

Rijeka

2

Rovinj

14

Split

53

Stari Grad

13

Šibenik

23

Trogir

6

Vis

6

Zadar

24

 

 

 

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Svrha statističkog istraživanja

 

The purpose of the statistical survey

 

 

 

Svrha statističkog istraživanja jest praćenje ulazaka stranih brodova za kružna putovanja u teritorijalno more Republike Hrvatske, broja putnika na brodu te dana boravka broda u teritorijalnome moru Republike Hrvatske. Rezultati ovog istraživanja daju pokazatelje potrebne za analizu turizma u Republici Hrvatskoj.

 

The statistical survey is aimed at monitoring the entries of foreign cruise ships in the internal sea waters of the Republic of Croatia, the number of passengers aboard and the days in which a ship stays in the internal sea waters of the Republic of Croatia. The results of this survey provide indicators used in the analysis of tourism in the Republic of Croatia.

 

 

 

 

 

 

Pravna osnova

 

Legal basis

 

 

 

Istraživanje se provodi prema Zakonu o službenoj statistici (NN, br. 103/03., 75/09., 59/12. i 12/13.).

 

The survey is implemented on the basis of the Official Statistics Act (NN, Nos 103/03, 75/09, 59/12 and 12/13).

 

 

 

 

 

 

Izvori i metode prikupljanja podataka

 

Sources and methods of data collection

 

 

 

Izvor podataka za statističko istraživanje o kružnim putovanjima stranih brodova u Republici Hrvatskoj je Hrvatski integrirani pomorski informacijski sustav (CIMIS).

 

The data source for the statistical survey on cruises of foreign vessels in the Republic of Croatia is the Croatian Integrated Maritime Information System (CIMIS).

 

 

 

Od 1. srpnja 2013. u skladu s Pravilnikom o ispravama, dokumentima i podacima o pomorskom prometu te o njihovoj dostavi, prikupljanju i razmjeni, kao i o načinu i uvjetima izdavanja odobrenja za slobodan promet s obalom (NN, br. 70/13.), stupila je na snagu obveza elektroničkog poslovanja u službenim postupcima najave i prijave dolazaka i odlazaka brodova u međunarodnoj plovidbi uporabom informacijskog sustava CIMIS – Hrvatski integrirani pomorski informacijski sustav. U sustav CIMIS, putem ovlaštenih pomorskih agenata i brodara, brodovi dostavljaju, među ostalim podacima, i podatke o prometu robe i putnicima. Točnost i cjelovitost podataka u službenom postupku prijave verificira lučka kapetanija.

 

Since 1 July 2013, in accordance with the Ordinance on Documents and Data on Maritime Transport, their Delivery, Collection and Exchange as well as Terms and Methods of Issuing Permits for Free Use of Inshore Traffic Zone (NN, No. 70/13), the obligation of
e-business in official procedures of the announcement and registration of arrivals and departures of ships in international navigation by applying the CIMIS – the Croatian Integrated Maritime Information System has entered into force. Among other data, ships submit information on the traffic of goods and passengers to CIMIS through authorised maritime agents and shippers. Accuracy and completeness of data in the official proceedings of registration is verified by harbour master’s offices.

 

 

 

Državni zavod za statistiku preuzima dio baze podataka od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture te je dalje statistički obrađuje.

 

The Croatian Bureau of Statistics takes over a part of the database from the Ministry of Sea, Transport and Infrastructure, after which it performs further processing.

 

 

 

 

 

 

Obuhvat i usporedivost

 

Coverage and comparability

 

 

 

Jedinica promatranja za ovo istraživanje jest strani brod koji je na turističkome kružnom putovanju i ulazi u teritorijalno more Republike Hrvatske.

 

Observation unit for this survey is a foreign vessel on a tourist cruise that enters the internal sea waters of the Republic of Croatia.

 

 

 

Podaci o kružnim putovanjima stranih brodova obuhvaćaju samo morske luke prvog ulaska stranog broda na kružnom putovanju u teritorijalno more Republike Hrvatske (tablica 1, tablica 2 i tablica 3).

 

Data on foreign vessels on cruise cover only seaports of the first entry of a foreign vessel into the internal sea waters of the Republic of Croatia (table 1, table 2 and table 3).

 

 

 

Podaci o posjećenim morskim lukama obuhvaćaju sve morske luke koje su strani brodovi za kružna putovanja posjetili za vrijeme boravka u Republici Hrvatskoj (tablica 4).

 

Data on visited seaports cover all seaports visited by foreign vessels on cruise during their sojourn in the Republic of Croatia (table 4).

 

 

 

 

 

 

Definicije

 

Definitions

 

 

 

Brod za kružna putovanja jest putnički brod čija namjena nije prijevoz osoba od jedne luke do druge luke odredišta, nego je namijenjen za uživanje u putovanju i sadržajima na brodu (luksuznom ugođaju, avanturama, obrazovanju, kulturi, zabavi, športskim aktivnostima, wellnessu ili rekreaciji). Opremljen je za višednevni boravak putnika i mora pružati usluge prehrane, pića i napitaka te usluge smještaja. Brod za kružna putovanja pristaje na svojem putu u lukama koje su zanimljive turističke destinacije.

 

Cruise ship means a passenger ship intended rather to provide passengers with a pleasure of a journey and facilities for entertainment aboard (luxurious atmosphere, adventures, education, culture, entertainment, sports activities, wellness or recreation) rather than the transport of persons from one seaport to another. It is equipped for a multi-day stay of passengers aboard and must provide food, drinks and accommodation services. On its journey, the cruiser ship stops in seaports of several interesting destinations.

 

 

 

Putovanje jest ulazak stranog broda za kružna putovanja u prvu luku teritorijalnog mora Republike Hrvatske.

 

A journey is an entry of a foreign cruiser into the first seaport of the internal sea waters of the Republic of Croatia.

 

 

 

Putnik je svaka osoba koja je doputovala brodom, bez obzira na dob, a nije član posade.

 

A cruise passenger is any person who arrived by ship irrespective of age, providing that he/she is not a crew member.

 

 

 

Broj putnika na brodu jest broj putnika na brodu bez članova posade.

 

Number of cruise passengers is the number of passengers excluding the crew.

 

 

 

Ukupan broj dana boravka broda u teritorijalnome moru Republike Hrvatske jest ukupan broj dana koje brod provede u teritorijalnome moru Republike Hrvatske.

 

The total number of sojourns in the internal sea waters of the Republic of Croatia represents the total number of days a ship spends in the internal sea waters of the Republic of Croatia.

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

NN

Narodne novine

 

NN

Narodne novine, official gazette of the Republic of Croatia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znakovi

 

Symbols

 

 

 

-  nema pojave

 

-  no occurrence

 

 

 

 

 

 

Objavljuje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

 

Odgovara ravnatelj Marko Krištof.

Person responsible: Marko Krištof, Director General

 

Priredile: Suzana Nujić, Jadranka Pavić i Ivana Brozović

Prepared by: Suzana Nujić, Jadranka Pavić and Ivana Brozović

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Naklada: 20 primjeraka

20 copies printed

 

Podaci iz ovog Priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.

 

Služba za komunikaciju s korisnicima

User Communication Department

 

·     Informacije i korisnički zahtjevi

     Information and user requests

·     Pretplata publikacija

     Subscription

·     Novinarski upiti

     Press corner

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-138, 4806-154, 4811-212

      Elektronička pošta/ E-mail:
      stat.info@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

 

      Telefon/ Phone:

      +385 (0) 1 4814-791

      Elektronička pošta/ E-mail:
      prodaja@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-121, 4806-115

      Elektronička pošta/ E-mail:
      press@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199