image description

 

GODINA/ YEAR: LIV.                                      ZAGREB, 9. STUDENOG 2017./ 9 NOVEMBER, 2017                               BROJ/ NUMBER: 4.3.5/5.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

KRUŽNA PUTOVANJA STRANIH BRODOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ
u razdoblju od siječnja do rujna 2017.

FOREIGN VESSELS ON CRUISE IN THE REPUBLIC OF CROATIA

January – September 2017

 

 

 

 

U morske luke uplovila 73 strana broda za kružna putovanja

 

73 foreign vessels on cruise arrived in seaports

 

 

 

U razdoblju od siječnja do rujna 2017. u hrvatske morske luke uplovila su 73 strana broda za kružna putovanja, koji su ostvarili 540 kružnih putovanja. Na tim brodovima bilo je 759 tisuća putnika, koji su u Hrvatskoj boravili 1 176 dana.

 

In the period from January to September 2017, there were 73 foreign vessels on cruise that arrived in Croatian seaports, which realised 540 journeys. A total of 759 thousand passengers were on board and they stayed for 1 176 days in Croatia.

 

 

 

Najveći broj putovanja ostvarili su brodovi pod zastavom Bahama (135 putovanja) i Malte (126 putovanja), dok je najveći broj putnika pristigao brodovima pod zastavom Italije (184 tisuće putnika), Paname (164 tisuće putnika) i Bahama (162 tisuće putnika).

 

The highest number of cruises was realised by vessels under the flag of Bahamas (135 cruises) and Malta (126 cruises), while the highest number of passengers on board the arrived vessels were under the flag of Italy (184 thousand passengers), Panama (164 thousand passengers) and Bahamas (162 thousand passengers).

 

 

 

Od ukupno 540 putovanja, najviše putovanja ostvareno je u Dubrovačko-neretvanskoj (65,7%) i Splitsko-dalmatinskoj županiji (17,0%), što je ukupno 82,7%. Ostalih 17,3% putovanja ostvareno je u sljedećim županijama: Zadarskoj (6,1%), Istarskoj (4,3%), Šibensko-kninskoj (4,1%), Primorsko-goranskoj (2,6%) i Ličko-senjskoj (0,2%).

 

Out of a total of 540 journeys of foreign vessels on cruise, the majority was realised in the County of Dubrovnik-Neretva (65.7%) and the County of Split-Dalmatia (17.0%), which makes up to a total of 82.7%. The remaining 17.3% of journeys were realised in the following counties: Zadar (6.1%), Istria (4.3%), Šibenik-Knin (4.1%), Primorje-Gorski kotar (2.6%) and Lika-Senj (0.2%).

 

 

 

Najposjećenija luka je Dubrovnik, slijede luke Split i Korčula

 

The most visited seaport was the seaport of Dubrovnik, followed by the seaports of Split and Korčula

 

 

 

Najviše posjeta stranih brodova za kružna putovanja imala je luka Dubrovnik (437 posjeta), a slijede luke Split (171 posjet) i Korčula (113 posjeta).

 

The most visits of foreign vessels on cruise were realised in the seaport of Dubrovnik (437 visits), followed by the seaports of Split (171 visits) and Korčula (113 visits).

 

 

 

Manje putovanja, putnika i dana boravka stranih brodova za kružna putovanja

 

Fewer cruises, passengers and sojourns of foreign vessels on cruise

 

 

 

U razdoblju od siječnja do rujna 2017. broj putovanja stranih brodova za kružna putovanja manji je za 17,7%, a broj putnika na tim brodovima manji je za 13,7% u odnosu na isto razdoblje 2016. Ukupan broj dana boravka brodova u istom razdoblju manji je za 18,7%.

 

In the period from January to September 2017, the number of journeys of foreign vessels on cruise decreased by 17.7% and the number of passengers on board by 13.7%, as compared to the same period in 2016. In the same period, the total number of sojourns in Croatia was less by 18.7%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.   KRUŽNA PUTOVANJA STRANIH BRODOVA

      FOREIGN VESSELS ON CRUISE

 

I. – IX. 2016.

I. – IX. 2017.

Indeksi

Indices

I. – IX. 2017.
I. – IX. 2016.

 

 

 

 

Putovanja

Cruises

656

540

82,3

 

 

 

 

Dani boravka brodova

Sojourns

1 446

1 176

81,3

 

 

 

 

Putnici na brodu

Passengers on board

878 907

758 692

86,3

 

 

 

 

2.   KRUŽNA PUTOVANJA STRANIH BRODOVA, DANI BORAVKA I PUTNICI PREMA ZASTAVI BRODA U RAZDOBLJU

      OD SIJEČNJA DO RUJNA 2017.

      FOREIGN VESSELS ON CRUISE, SOJOURNS AND PASSENGERS, BY FLAG OF VESSEL, JANUARY – SEPTEMBER 2017

Zastava broda

Putovanja
Cruises

Dani boravka
Sojourns

Putnici na brodu
Passengers on board

Flag of vessel

IX.

I. – IX.

IX.

I. – IX.

IX.

I. – IX.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

   109

   540

   212

  1 176

  148 971

  758 692

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahami

   26

   135

   45

   270

  29 564

  162 227

Bahamas

Belgija

   4

   25

   27

   169

   712

  4 186

Belgium

Bermudi

   10

   37

   14

   48

  21 432

  75 128

Bermuda

Francuska

   4

   23

   8

   62

   824

  4 897

France

Grčka

   4

   17

   18

   65

   157

   619

Greece

Italija

   14

   75

   20

   103

  33 759

  184 045

Italy

Malta

   26

   126

   58

   341

  25 620

  122 031

Malta

Maršalovi Otoci

   4

   10

   4

   10

  3 176

  9 620

Marshall Islands

Nizozemska

-

   10

-

   14

-

  18 690

Netherlands

Norveška

   1

   14

   1

   21

   631

  12 405

Norway

Otoci Wallis i Futuna

-

   1

-

   4

-

   348

Wallis and Futuna

Panama

   16

   67

   17

   69

  33 096

  164 496

Panama

 

 

 

3.   KRUŽNA PUTOVANJA STRANIH BRODOVA, DANI BORAVKA I PUTNICI PO MJESECIMA U 2016. I 2017.

      FOREIGN VESSELS ON CRUISE, SOJOURNS AND PASSENGERS, BY MONTHS, 2016 AND 2017

 

Putovanja
Cruises

Dani boravka broda
Sojourns

Putnici na brodu
Passengers on board

2016.

2017.

indeksi
Indices
2017.

2016.

2016.

2017.

indeksi
Indices
2017.

2016.

2016.

2017.

indeksi
Indices
2017.

2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno
Total

   656

   540

82,3

  1 446

  1 176

81,3

878 907

  758 692

86,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

   4

   4

100,0

   44

   33

75,0

   139

   309

222,3

II.

   7

   8

114,3

   57

   37

64,9

   700

   366

52,3

III.

   19

   18

94,7

   47

   43

91,5

  18 373

  8 523

46,4

IV.

   53

   42

79,2

   96

   76

79,2

  76 896

  64 788

84,3

V.

   101

   78

77,2

   202

   158

78,2

  134 794

  103 723

76,9

VI.

   104

   86

82,7

   243

   172

70,8

  140 754

  138 945

98,7

VII.

   107

   99

92,5

   221

   218

98,6

  165 297

  150 217

90,9

VIII.

123

96

78,0

261

227

87,0

169 784

142 850

84,1

IX.

   138

   109

79,0

   275

   212

77,1

    172 170

  148 971

86,5

 

 

 

4.   POSJEĆENE MORSKE LUKE U REPUBLICI HRVATSKOJ
      U RAZDOBLJU OD SIJEČNJA DO RUJNA 2017.

      VISITED SEAPORTS IN REPUBLIC OF CROATIA,
      JANUARY – SEPTEMBER 2017

Morska luka
Seaport

Posjeti
Visits

 

 

Bol

1

Cres

1

Dubrovnik

437

Hvar

94

Komiža

2

Korčula

113

Lopud

1

Mali Lošinj

5

Opatija

8

Pag

1

Ploče

6

Pomena

27

Primošten

5

Pula

23

Rab

8

Rijeka

9

Rovinj

43

Senj

1

Skradin

1

Split

171

Stari Grad

35

Šibenik

67

Šipan

1

Trogir

25

Vis

31

Vodice

3

Zablaće

4

Zadar

82

 

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Svrha statističkog istraživanja

 

The purpose of the statistical survey

 

 

 

Svrha statističkog istraživanja jest praćenje ulazaka stranih brodova za kružna putovanja u teritorijalno more Republike Hrvatske, broja putnika na brodu te dana boravka broda u teritorijalnome moru Republike Hrvatske. Rezultati ovog istraživanja daju pokazatelje potrebne za analizu turizma u Republici Hrvatskoj.

 

The statistical survey is aimed at monitoring the entries of foreign vessels on cruise in the internal sea waters of the Republic of Croatia, the number of passengers aboard and the days in which a ship stays in the internal sea waters of the Republic of Croatia. The results of this survey provide indicators used in the analysis of tourism in the Republic of Croatia.

 

 

 

 

 

 

Pravna osnova

 

Legal basis

 

 

 

Istraživanje se provodi prema Zakonu o službenoj statistici (NN, br. 103/03., 75/09., 59/12. i 12/13.) i Godišnjemu provedbenom planu statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2017. (NN, br. 63/17.).

 

The survey is carried out on the basis of the Official Statistics Act (NN, Nos 103/03, 75/09, 59/12 and 12/13) and the Annual Implementation Plan of Statistical Activities of the Republic of Croatia 2017 (NN, No. 63/17).

 

 

 

 

 

 

Izvori i metode prikupljanja podataka

 

Sources and methods of data collection

 

 

 

Izvor podataka za statističko istraživanje o kružnim putovanjima stranih brodova u Republici Hrvatskoj je Hrvatski integrirani pomorski informacijski sustav (CIMIS).

 

The data source for the statistical survey on cruises of foreign vessels in the Republic of Croatia is the Croatian Integrated Maritime Information System (CIMIS).

 

 

 

Od 1. srpnja 2013. u skladu s Pravilnikom o ispravama, dokumentima i podacima o pomorskom prometu te o njihovoj dostavi, prikupljanju i razmjeni, kao i o načinu i uvjetima izdavanja odobrenja za slobodan promet s obalom (NN, br. 70/13.), stupila je na snagu obveza elektroničkog poslovanja u službenim postupcima najave i prijave dolazaka i odlazaka brodova u međunarodnoj plovidbi uporabom informacijskog sustava CIMIS – Hrvatski integrirani pomorski informacijski sustav. U sustav CIMIS, putem ovlaštenih pomorskih agenata i brodara, brodovi dostavljaju, među ostalim podacima, i podatke o prometu robe i putnicima. Točnost i cjelovitost podataka u službenom postupku prijave verificira lučka kapetanija.

 

Since 1 July 2013, in accordance with the Ordinance on Documents and Data on Maritime Transport, their Delivery, Collection and Exchange as well as Terms and Methods of Issuing Permits for Free Use of Inshore Traffic Zone (NN, No. 70/13), the obligation of
e-business in official procedures of the announcement and registration of arrivals and departures of ships in international navigation by applying the CIMIS – the Croatian Integrated Maritime Information System has entered into force. Among other data, ships submit information on the traffic of goods and passengers to CIMIS through authorised maritime agents and shippers. Accuracy and completeness of data in the official proceedings of registration is verified by harbour master’s offices.


 

 

 

Državni zavod za statistiku preuzima dio baze podataka od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture te je dalje statistički obrađuje.

 

The Croatian Bureau of Statistics takes over a part of the database from the Ministry of Sea, Transport and Infrastructure, after which it performs further processing.

 

 

 

 

 

 

Obuhvat i usporedivost

 

Coverage and comparability

 

 

 

Jedinica promatranja za ovo istraživanje jest strani brod koji je na turističkome kružnom putovanju i ulazi u teritorijalno more Republike Hrvatske.

 

Observation unit for this survey is a foreign vessel on a tourist cruise that enters the internal sea waters of the Republic of Croatia.

 

 

 

Podaci o kružnim putovanjima stranih brodova obuhvaćaju samo morske luke prvog ulaska stranog broda na kružnom putovanju u teritorijalno more Republike Hrvatske (tablica 1., tablica 2. i tablica 3.).

 

Data on foreign vessels on cruise cover only seaports of the first entry of a foreign vessel into the internal sea waters of the Republic of Croatia (table 1, table 2 and table 3).

 

 

 

Podaci o posjećenim morskim lukama obuhvaćaju sve morske luke koje su strani brodovi za kružna putovanja posjetili za vrijeme boravka u Republici Hrvatskoj (tablica 4.).

 

Data on visited seaports cover all seaports visited by foreign vessels on cruise during their sojourn in the Republic of Croatia (table 4).

 

 

 

Definicije

 

Definitions

 

 

 

Brod za kružna putovanja jest putnički brod čija namjena nije prijevoz osoba od jedne luke do druge luke odredišta, nego je namijenjen za uživanje u putovanju i sadržajima na brodu (luksuznom ugođaju, avanturama, obrazovanju, kulturi, zabavi, športskim aktivnostima, wellnessu ili rekreaciji). Opremljen je za višednevni boravak putnika i mora pružati usluge prehrane, pića i napitaka te usluge smještaja. Brod za kružna putovanja pristaje na svojem putu u lukama koje su zanimljive turističke destinacije.

 

Foreign vessel on cruise means a passenger ship intended rather to provide passengers with a pleasure of a journey and facilities for entertainment aboard (luxurious atmosphere, adventures, education, culture, entertainment, sports activities, wellness or recreation) than the transport of persons from one seaport to another. It is equipped for a multi-day stay of passengers aboard and must provide food, drinks and accommodation services. On its journey, a foreign vessel on cruise stops in seaports of several interesting destinations.


 

 

 

Putovanje jest ulazak stranog broda za kružna putovanja u prvu luku teritorijalnog mora Republike Hrvatske.

 

A journey is an entry of a foreign vessel on cruise into the first seaport of the internal sea waters of the Republic of Croatia.

 

 

 

Putnici na brodu jesu osobe koje su doputovale brodom, bez obzira na dob. Članovi posade na brodu ne smatraju se putnicima.

 

Passengers on board are any persons who arrived by ship irrespective of age, providing that he/she is not a crew member.

 

 

 

Dani boravka broda jest ukupan broj dana koje brod provede u teritorijalnome moru Republike Hrvatske.

 

Sojourns represent a total number of days a ship spends in the internal sea waters of the Republic of Croatia.

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

NN

Narodne novine

 

NN

Narodne novine, official gazette of the Republic of Croatia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znakovi

 

Symbols

 

 

 

-  nema pojave

 

-  no occurrence

 

 

 

 

 

 

Objavljuje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

 

Odgovara ravnatelj Marko Krištof.

Person responsible: Marko Krištof, Director General

 

Priredile: Suzana Nujić, Jadranka Pavić i Ivana Brozović

Prepared by: Suzana Nujić, Jadranka Pavić and Ivana Brozović

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Naklada: 20 primjeraka

20 copies printed

 

Podaci iz ovog Priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.

 

Služba za komunikaciju s korisnicima

User Communication Department

 

·     Informacije i korisnički zahtjevi

     Information and user requests

·     Pretplata publikacija

     Subscription

·     Novinarski upiti

     Press corner

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-138, 4806-154, 4811-212

      Elektronička pošta/ E-mail:
      stat.info@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

 

      Telefon/ Phone:

      +385 (0) 1 4814-791

      Elektronička pošta/ E-mail:
      prodaja@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-121, 4806-115

      Elektronička pošta/ E-mail:
      press@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199