image description

 

GODINA/ YEAR: LIV.                                             ZAGREB, 12. SRPNJA 2017./ 12 JULY, 2017                                       BROJ/ NUMBER: 5.1.4/5.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

PROMET U ZRAČNIM LUKAMA

U SVIBNJU 2017.

TRAFFIC IN AIRPORTS

MAY 2017

 

 

Ukupan promet putnika u zračnim lukama u svibnju 2017. iznosio je 897 tisuća, što je u usporedbi sa svibnjem 2016., kada je promet putnika iznosio 770 tisuća, porast za 16,4%.

 

The total traffic of passengers in airports amounted to 897 thousand in May 2017, which was by 16.4% more than in May 2016 when it amounted to 770 thousand.

 

 

 

U svibnju 2017. rast prometa putnika u odnosu na svibanj 2016. bilježe zračna luka Zagreb (8,3%), zračna luka Split (25,9%), zračna luka Dubrovnik (19,5%), zračna luka Zadar (1,0%), zračna luka Pula (37,4%), zračna luka Osijek (1,9%) i aerodrom Brač (58,3%), a pad se bilježi u zračnoj luci Rijeka (11,9%) i zračnom pristaništu Mali Lošinj (40,6%).

 

In May 2017, an increase in the traffic of passengers was recorded in the Zagreb Airport (8.3%), the Split Airport (25.9%), the Dubrovnik Airport (19.5%), the Zadar Airport (1.0%), the Pula Airport (37.4%), the Osijek Airport (1.9%) and the Brač Airport (58.3%), while a decrease was recorded in the Rijeka Airport (11.9%) and in the Mali Lošinj Airport (40.6%), as compared to May 2016.

 

 

 

Polovica putnika u međunarodnom prometu ostvarena je u prometu sa zračnim lukama Njemačke, Ujedinjene Kraljevine i Francuske te pokazuju porast u odnosu na prethodnu godinu.

 

Half the passenger traffic in international traffic was realised with German, United Kingdom and French airports and showed an increase compared to the previous year.

 

 

 

Ukupan broj slijetanja i polijetanja zrakoplova u zračnim lukama u svibnju 2017. iznosio je 11 471, što je u usporedbi s 10 734 slijetanja i polijetanja u svibnju 2016., porast od 6,9%.

 

The total number of landings and taking-offs in airports amounted to 11 471 movements in May 2017, which was by 6.9% more than in May 2016 when it amounted to 10 734 movements.

 

 

 

Ukupan promet tereta u zračnim lukama u svibnju 2017. iznosio je 681 tonu, što je u usporedbi s prometom od 650 tona u svibnju 2016. porast za 4,8%.

 

The total traffic of freight in airports in May 2017 amounted to 681 tonnes, which was an increase of 4.8% compared to 650 tonnes recorded in May 2016.

 

 

 

 

1.   PROMET U ZRAČNIM LUKAMA

      TRAFFIC IN AIRPORTS

 

Mjerna
jedinica

2016.

2017.

Indeksi

Indices

Unit of
measure

 

V.

I. – V.

V.

I. – V.

V. 2017.
V. 2016.

I. V. 2017.
I.
– V. 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operacije zrakoplova ukupno

broj

 10 734

 30 454

 11 471

 31 837

106,9

104,5

Number

Aircraft movements – total

Promet putnika

tis.

  770

 1 873

  897

 2 156

116,4

115,1

‘000

Traffic of passengers

Promet tereta

t

  650

 3 265

  681

 3 032

104,8

92,9

t

Traffic of freight

 

 

 

2.   PROMET PUTNIKA U ZRAČNIM LUKAMA
      U SVIBNJU 2017.

      TRAFFIC OF PASSENGERS IN AIRPORTS,
      MAY 2017

 

Promet putnika
Traffic of
passengers

Indeksi
Indices
V. 2017.

V. 2016.

 

 

 

Ukupno

 897 110

116,4

Total

 

 

          Zagreb

 266 852

108,3

          Split

 254 265

125,9

          Dubrovnik

 252 249

119,5

          Zadar

 61 205

101,0

          Pula

 47 729

137,4

          Rijeka

 9 834

88,1

          Osijek

 3 618

101,9

          Brač

 1 149

158,3

          Mali Lošinj

  209

59,4

 

3.  DESET ZEMALJA S NAJVEĆIM OSTVARENIM PROMETOM

     PUTNIKA S HRVATSKIM ZRAČNIM LUKAMA U SVIBNJU 2017.
     TOP 10 COUNTRIES, BY TRAFFIC OF PASSENGERS REALISED

     WITH CROATIAN AIRPORTS, MAY 2017

 

Promet putnika

Traffic of passengers

Indeksi
Indices
V. 2017.

V. 2016.

 

 

 

 

 

Njemačka

 192 406

114,3

Germany

Ujedinjena Kraljevina

 189 889

138,4

United Kingdom

Francuska

 66 788

100,5

France

Švedska

 37 618

121,6

Sweden

Austrija

 36 765

109,7

Austria

Nizozemska

 36 407

112,2

Netherlands

Finska

 27 207

132,9

Finland

Belgija

 27 116

116,5

Belgium

Švicarska

 25 034

113,3

Switzerland

Norveška

 22 089

99,5

Norway

 

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Izvori i metode prikupljanja podataka

 

Sources and methods of data collection

 

 

 

Kumulativni podatak nije uvijek jednak zbroju pojedinačnih mjesečnih rezultata zbog zaokruživanja na tisuće.

 

Cumulative data are not always equal to the sum of individual monthly results due to the rounding of numbers to the nearest thousand.

 

 

 

Svrha istraživanja jest prikupiti podatke o broju svih operacija zrakoplova, prometu putnika i tereta na komercijalnim operacijama u zračnim lukama te u pristaništima Republike Hrvatske.

 

The purpose of the survey is to collect data on the number of all aircraft movements and the traffic of passengers and freight on commercial operations in airports and air landing places of the Republic of Croatia.

 

 

 

Jedinice promatranja i izvještajne jedinice jesu zračne luke u Republici Hrvatskoj. Podaci su prikupljeni u obliku elektroničkih setova i na obrascu PZ/M-21.

 

The observation units and reporting units are airports in the Republic of Croatia. Data are collected in the form of electronic datasets and on the PZ/M-21 form.

 

 

 

 

 

 

Obuhvat

 

Coverage

 

 

 

Podaci o zračnom prometu (ukupne operacije zrakoplova, promet putnika i tereta u zračnim lukama) odnose se na rad zračnih luka Zagreb, Split, Dubrovnik, Pula, Rijeka, Zadar, Osijek, Brač te zračnog pristaništa Mali Lošinj.

 

The data on air traffic (total aircraft movements, traffic of passengers and freight in airports) relate to the activities of the airports of Zagreb, Split, Dubrovnik, Pula, Rijeka, Zadar, Osijek, Brač and the air landing place of Mali Lošinj.

 

 

 

Broj ukupnih operacija zrakoplova u zračnim lukama odnosi se na broj svih (komercijalnih i nekomercijalnih) operacija slijetanja i polijetanja zrakoplova, osim državnih letova (vojska, carina, policija).

 

The number of total aircraft movements in airports refers to the number of all (commercial and non-commercial) operations of landing and taking-off of an aircraft, except state flights (military, customs, police).

 

 

 

Promet putnika u zračnim lukama obuhvaća broj otputovalih i doputovalih putnika na komercijalnim operacijama. Isključeni su putnici u direktnom tranzitu. Putnici u direktnom tranzitu jesu putnici koji, nakon kratkog zaustavljanja, nastavljaju svoje putovanje istim zrakoplovom na letu s istim brojem leta kao let s kojega su stigli.

 

Traffic of passengers in airports includes the number of passengers who have departed or arrived on commercial operations. Passengers in direct transit are excluded. Direct transit passengers are passengers who, after a short stop, continue their journey on the same aircraft on a flight having the same flight number as the flight on which they arrived.

 

 

 

Promet tereta u zračnim lukama odnosi se na utovarenu i istovarenu robu i poštu na komercijalnim operacijama, osim prtljage putnika. Isključen je teret u direktnom tranzitu.

 

Traffic of freight in airports refers to the loaded and unloaded goods and mail on commercial operations other than the baggage of passengers. The freight in direct transit is excluded.

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

t

tona

 

t

tonne

tis.

tisuća

 

'000

thousand

 

 

 

 

 

 

Objavljuje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

 

Odgovara ravnatelj Marko Krištof.

Person responsible: Marko Krištof, Director General

 

 

Priredile: Edita Omerzo, Lidija Pilat i Štefica Vrtarić Njegovan

Prepared by: Edita Omerzo, Lidija Pilat and Štefica Vrtarić Njegovan

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Naklada: 20 primjeraka

20 copies printed

 

Podaci iz ovog Priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.

 

 

Služba za komunikaciju s korisnicima

User Communication Department

 

·     Informacije i korisnički zahtjevi

     Information and user requests

·     Pretplata publikacija

     Subscription

·     Novinarski upiti

     Press corner

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-138, 4806-154, 4811-212

      Elektronička pošta/ E-mail:
      stat.info@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4814-791

      Elektronička pošta/ E-mail:
      prodaja@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-121, 4806-115

      Elektronička pošta/ E-mail:
      press@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199