image description

 

GODINA/ YEAR: LIV.

ZAGREB, 21. TRAVNJA 2017./ 21 APRIL, 2017

BROJ/ NUMBER: 5.1.5.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

REGISTRIRANA CESTOVNA VOZILA I CESTOVNE PROMETNE NESREĆE U 2016.

REGISTERED ROAD VEHICLES AND ROAD TRAFFIC ACCIDENTS, 2016

 

 

 

Broj ukupno registriranih cestovnih vozila u Republici Hrvatskoj u 2016. iznosio je 2 035 350, što je za 3,5% više u odnosu na 2015. Broj prvi put registriranih vozila iznosio je 126 999 te pokazuje porast od 29,2% u odnosu na 2015.

 

The total number of registered road vehicles in the Republic of Croatia amounted in 2016 to 2 035 350, which was by 3.5% more than in 2015. The number of first registrations of road vehicles amounted to 126 999, which was by 29.2% more than in 2015.

 

 

 

Broj registriranih osobnih vozila u 2016. iznosio je 1 552 904, što je u usporedbi s 2015., kada je broj registriranih osobnih vozila iznosio 1 499 802, porast za 3,5%.

 

The total number of registered passenger cars amounted in 2016 to 1 552 904, which was an increase of 3.5% compared to 2015, when the number of registered passenger cars amounted to 1 499 802.

 

 

 

Broj prvi put registriranih osobnih vozila u 2016. porastao je za 30,0% u odnosu na 2015. te iznosi 96 455.

 

The number of first registrations of passenger cars amounted in 2016 to 96 455, which was an increase of 30.0% compared to 2015.

 

 

 

U 2016. u Republici Hrvatskoj zabilježeno je 10 779 cestovnih prometnih nesreća s nastradalim osobama, što je za 2,3% manje nego u 2015.

 

In 2016, there were 10 779 road traffic accidents with casualties recorded in the Republic of Croatia, which was by 2.3% less than in 2015.

 

 

 

Broj poginulih osoba u cestovnim prometnim nesrećama u 2016. iznosio je 307 i pokazuje pad od 11,8%, a broj ozlijeđenih osoba iznosio je 14 596, što pokazuje pad od 2,8% u odnosu na 2015.

 

There were 307 persons killed in road traffic accidents in 2016, which was a decrease of 11.8%, and 14 596 persons injured, which was a decrease of 2.8%, all compared to 2015.

 

 

 

 

 

 

1.   REGISTRIRANA CESTOVNA VOZILA, STANJE 31. PROSINCA 2016.

      REGISTERED ROAD VEHICLES, SITUATION AS ON 31 DECEMBER 2016

 

Ukupno

Total

Fizičke osobe

Natural persons

Pravne osobe

Legal entities

 

 

svega

All

prvi put
registrirana
cestovna vozila

First registration

of road vehicles

svega

All

prvi put
registrirana
cestovna vozila

First registration

of road vehicles

svega

All

prvi put
registrirana
 cestovna vozila

First registration

of road vehicles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mopedi

87 507

2 705

80 236

1 767

7 271

 938

Mopeds

Motocikli

65 366

3 740

61 164

3 044

4 202

 696

Motorcycles

Osobna vozila

1 552 904

96 455

1 402 763

70 875

150 141

25 580

Passenger cars

Autobusi

5 513

 568

 148

 5

5 365

 563

Buses

Kamioni

146 230

13 210

42 209

1 095

104 021

12 115

Lorries

Cestovni tegljači

10 443

1 702

 394

 7

10 049

1 695

Road tractors

Specijalna vozila

12 083

1 052

3 168

 268

8 915

 784

Special purpose vehicles

Poljoprivredni traktori

116 010

3 774

106 031

2 639

9 979

1 135

Agricultural tractors

Prikolice

27 367

2 278

15 939

1 122

11 428

1 156

Trailers

Poluprikolice

11 927

1 515

1 301

 33

10 626

1 482

Semi-trailers

 

 

Izvor: Source:

Ministarstvo unutarnjih poslova

Ministry of the Interior

 

 

 

2.   CESTOVNE PROMETNE NESREĆE U 2016.

      ROAD TRAFFIC ACCIDENTS, 2016

 

2015.

2016.

Indeksi/ Indices

2016.

2015.

 

 

 

 

 

 

Cestovne prometne nesreće s nastradalim osobama,
broj

11 038

10 779

97,7

Road traffic accidents with casualties,
number

Poginule osobe, broj

 348

307

88,2

Persons killed, number

Ozlijeđene osobe, broj

15 024

14 596

97,2

Persons injured, number

 

 

Izvor: Source:

Ministarstvo unutarnjih poslova

Ministry of the Interior

 

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Izvori i metode prikupljanja podataka

 

Source and methods of data collection

 

 

 

Podaci o broju registriranih cestovnih motornih i priključnih vozila te cestovnim prometnim nesrećama dobiveni su od Ministarstva unutarnjih poslova.

 

Data on registered motor vehicles and trailers and road traffic accidents are supplied by the Ministry of the Interior of the Republic of Croatia.

 

 

 

 

 

 

Obuhvat

 

Coverage

 

 

 

Podaci o prvi put registriranim vozilima obuhvaćaju potpuno nova vozila i polovna vozila registrirana u Republici Hrvatskoj.

 

Data on vehicles registered for the first time include brand new vehicles as well as second-hand vehicles registered in the Republic of Croatia.

 

 

 

Podaci o broju poginulih i ozlijeđenih osoba u prometnim nesrećama obuhvaćaju sve sudionike prometnih nesreća na teritoriju Republike Hrvatske bez obzira na državljanstvo. Osobom poginulom u prometnoj nesreći smatra se svaka osoba smrtno stradala na mjestu nesreće i umrla unutar 30 dana od posljedica nesreće na teritoriju Republike Hrvatske, bez obzira na državljanstvo.

 

Data on killed and injured persons in traffic accidents cover all participants of traffic accidents on the territory of the Republic of Croatia, irrespective of their citizenship. A person killed in a traffic accident is any person killed on the spot or died on the territory of the Republic of Croatia within 30 days from effects of a traffic accident, irrespective of citizenship.

 

 

 

 

 

 

Definicije

 

Definitions

 

 

 

Motorno vozilo jest svako vozilo koje se pokreće snagom vlastitog motora osim vozila koja se kreću tračnicama.

 

Motor vehicle is a vehicle that drives by using its own means of propulsion, except for vehicles on rails.

 

 

 

Moped je vozilo na motorni pogon s dva, tri ili četiri kotača čiji radni obujam motora nije veći od 50 cm3 i koji na ravnoj cesti ne može razviti brzinu veću od 50 km na sat.

 

Moped is a two, three or four-wheeled road vehicle, which is fitted with an engine having a cylinder capacity of less than 50 cc and a maximum authorised speed of not more than 50 km/hour.

 

 

 

Motocikl je motorno vozilo s dva kotača s bočnom prikolicom ili bez nje i motorno vozilo na tri ili četiri kotača ako njegova masa nije veća od 400 kg.

 

Motorcycle is a two-wheeled road motor vehicle with or without a side-car, including a motor scooter, or a three or four-wheeled motor vehicle not exceeding 400 kg.

 

 

 

Osobno vozilo jest motorno vozilo namijenjeno prijevozu osoba koje, osim sjedala za vozača, ima najviše osam sjedala.

 

Passenger car is a road motor vehicle intended for the carriage of passengers, which has, except a seat for the driver, a maximum of eight seats.

 

 

 

Autobus je motorno vozilo namijenjeno prijevozu osoba koje, osim sjedala za vozača, ima više od osam sjedala.

 

Bus is a road motor vehicle intended for carriage of passengers, which has, except a seat for the driver, more than eight seats.

 

 

 

Kamion je cestovno motorno vozilo namijenjeno u prvom redu prijevozu robe.

 

Lorry is a rigid road motor vehicle designed, exclusively or primarily, to carry goods.

 

 

 

Cestovni tegljač je cestovno motorno vozilo namijenjeno u prvom redu vuči drugih cestovnih vozila koja nemaju vlastiti pogon (uglavnom poluprikolice).

 

Road tractor is a road motor vehicle designed, exclusively or primarily, to haul other road vehicles which are not power-driven (mainly semi-trailers).

 

 

 

Specijalno vozilo je cestovno motorno vozilo za posebnu namjenu različitu od prijevoza putnika ili robe.

 

Special purpose vehicle is a road motor vehicle designed for purposes other than the carriage of passengers or goods.

 

 

 

Poljoprivredni traktor je vozilo na motorni pogon konstruirano da vuče, potiskuje ili nosi izmjenjiva oruđa odnosno da služi za pogon takvih oruđa ili za vuču priključnih vozila.

 

Agricultural tractor is a motor vehicle designed for hauling, pushing and carrying exchangeable tools or for running these tools or for hauling trailers.

 

 

 

Prikolica je priključno vozilo konstruirano tako da ukupnu masu preko svojih osovina prenosi na kolnik.

 

Trailer is a goods road vehicle designed in such a way that its total loaded weight rests on the road with its axles.

 

 

 

Poluprikolica je priključno vozilo bez prednje osovine konstruirano tako da dio ukupne mase prenosi na vučno vozilo preko svojega prednjeg dijela kojim se oslanja na vučno vozilo.

 

Semi-trailer is a goods road vehicle with no front axle, designed in such a way that a part of the vehicle and substantial part of its loaded weight rests on the road tractor.

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

cm3

kubični centimetar

 

cc

cubic centimetre

kg

kilogram

 

kg

kilogram

km

kilometar

 

km

kilometre

kW

kilovat

 

kW

kilowatt

 

 

 

 

 

 

 

Objavljuje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

 

Odgovara ravnatelj Marko Krištof.

Person responsible: Marko Krištof, Director General

 

Priredile: Edita Omerzo i Lidija Pilat

Prepared by Edita Omerzo and Lidija Pilat

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Naklada: 20 primjeraka

20 copies printed

 

Podaci iz ovog Priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.

 

 

Služba za komunikaciju s korisnicima

User Communication Department

 

 

·     Informacije i korisnički zahtjevi

     Information and user requests

·     Pretplata publikacija

     Subscription

·     Novinarski upiti

     Press corner

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-138, 4806-154, 4811-212

      Elektronička pošta/ E-mail:
      stat.info@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4814-791

      Elektronička pošta/ E-mail:
      prodaja@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-121, 4806-115

      Elektronička pošta/ E-mail:
      press@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199