image description

 

GODINA/ YEAR: LIV.                                             ZAGREB, 21. SRPNJA 2017./ 21 JULY, 2017                                         BROJ/ NUMBER: 7.1.2.

 

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

MIGRACIJA STANOVNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE U 2016.

MIGRATION OF POPULATION OF REPUBLIC OF CROATIA, 2016

 

 

U ovom Priopćenju dani su podaci o vanjskoj i unutarnjoj migraciji stanovništva Republike Hrvatske od 2007. do 2016. te za razinu županija od 2012. do 2016.

 

This First Release contains data on international and internal migration of the population of the Republic of Croatia for the period from 2007 to 2016 and data at the county level for the period from 2012 to 2016.

 

 

 

Vanjska migracija

 

International migration

 

 

 

U 2016. u Republiku Hrvatsku doselilo se iz inozemstva 13 985 osoba, a u inozemstvo se odselilo 36 436 osoba. Saldo migracije stanovništva Republike Hrvatske s inozemstvom bio je negativan i iznosio je
-22 451.

 

In 2016, there were 13 985 persons that immigrated to the Republic of Croatia and 36 436 persons that emigrated from it. The Republic of Croatia had a negative net migration with foreign countries that amounted to -22 451.

 

 

 

Zbog primjene novog Zakona o prebivalištu (NN, br. 144/12. i 158/13.) podaci od 2013. uključuju osobe koje su napustile prebivalište u trajanju duljem od godinu dana radi privremenog odlaska izvan Republike Hrvatske i svoj privremeni odlazak prijavile su Ministarstvu unutarnjih poslova.

 

Due to the implementation of the new Permanent Residence Act (NN, Nos 144/12 and 158/13), data from 2013 onwards include persons who were absent for more than a year from their permanent residence for temporary stay outside the Republic of Croatia and reported their absence to the Ministry of the Interior.

 

 

 

U 2016. iz inozemstva se doselilo 55,3% hrvatskih državljana i 44,7% stranaca, a odselilo se 95,6% hrvatskih državljana i 4,4% stranaca. Od ukupnog broja doseljenih osoba u Republiku Hrvatsku 31,1% osoba doselilo se iz Bosne i Hercegovine. Od ukupnog broja odseljenih osoba iz Republike Hrvatske najviše osoba odselilo se u Njemačku (56,1%).

 

In 2016, there were 55.3% of Croatian citizens and 44.7% of foreigners who immigrated into the Republic of Croatia, while 95.6% of Croatian citizens and 4.4% of foreigners emigrated abroad. Out of the total number of immigrants, there were 31.1% of persons who arrived from Bosnia and Herzegovina. Out of the total number of emigrants from the Republic of Croatia, 56.1% of persons departed to Germany.

 

 

 

S obzirom na spolnu strukturu, u ukupnom broju doseljenih osoba iz inozemstva veći je udio muškaraca (60,0%). U ukupnom broju odseljenih osoba u inozemstvo također je veći udio muškaraca (54,1%). Najveći broj odseljenih u inozemstvo bio je u dobi od 20 do 39 godina (46,7%).

 

With regard to sex, out of the total number of immigrants, there were more men than women (60.0%). Out of the total number of emigrants, there were also more men (54.1%). The largest number of persons emigrated abroad were aged 20 − 39 (46.7%).

 

 

 

U ukupnom broju doseljenih osoba iz inozemstva u Republiku Hrvatsku u 2016. najveći su udio imali Grad Zagreb (23,8%) i Splitsko-dalmatinska županija (14,0%). Prema broju odseljenih osoba iz Republike Hrvatske u inozemstvo na prvome je mjestu Grad Zagreb s 13,4% od ukupnog broja odseljenih, slijede Osječko-baranjska županija s 10,0% i Zagrebačka županija s 8,0%.

 

In 2016, the greatest share in the total number of persons who immigrated to the Republic of Croatia was recorded in the City of Zagreb (23.8%) and the County of Split-Dalmatia (14.0%). The largest share of emigrants from the Republic of Croatia to foreign countries was recorded in the City of Zagreb (13.4%), followed by the County of Osijek-Baranja (10.0%) and the County of Zagreb (8.0%).

 

 

 

Unutarnja migracija

 

Internal migration

 

 

 

U 2016. mjesto stanovanja unutar Republike Hrvatske promijenilo je 74 752 osobe.

 

In 2016, there were 74 752 persons who changed their place of residence within the Republic of Croatia.

 

 

 

Najveći broj preseljenog stanovništva unutar Republike Hrvatske bio je u dobi od 20 do 39 godina (48,0%), a udio žena u ukupnom broju preseljenih bio je 54,7%.

 

The largest number of migrated population within the Republic of Croatia were aged 20 − 39 (48.0%), while the share of women in the total number of migrated population was 54.7%.

 

 

 

Od ukupnog broja preseljenog stanovništva u 2016. najviše osoba (42,2%) selilo se između županija, između gradova/općina iste županije selilo se 37,9% osoba, a između naselja istoga grada/općine 19,9% osoba.

 

Within the total number of migrated population on the territory of the Republic of Croatia in 2016, the largest number of persons (42.2%) migrated between counties, 37.9% of persons migrated between towns/municipalities of the same county and 19.9% of persons migrated between settlements of the same town/municipality.

 

 

 

Migracije stanovništva između gradova/općina iste županije u 2016. bile su najveće u Splitsko-dalmatinskoj županiji i Primorsko-goranskoj županiji. Najveću međužupanijsku migraciju stanovništva imali su Grad Zagreb i Zagrebačka županija.

 

The majority of migrations between towns/municipalities within the same county in 2016 were recorded in the County of Split-Dalmatia and the County of Primorje-Gorski kotar. The majority of migrations between counties were recorded in the City of Zagreb and the County of Zagreb.

 

 

 

Od ukupno dvadeset županija te Grada Zagreba međužupanijski pozitivan migracijski saldo (više doseljenih nego odseljenih) imaju četiri županije i Grad Zagreb, a najviši je u Gradu Zagrebu (4 252 osoba). Negativan saldo migracije među županijama ima šesnaest županija, s tim da je najveći u Vukovarsko-srijemskoj županiji (-1 257 osoba) i Brodsko-posavskoj županiji (-872 osobe).

 

Out of the total of twenty counties and the City of Zagreb, four counties and the City of Zagreb had a positive net migration between counties (the number of immigrants was larger than the number of emigrants) and the highest one was recorded in the City of Zagreb (4 252 persons). Sixteen counties had a negative net migration between counties. The largest negative net migration was recorded in the County of Vukovar-Sirmium (-1 257 persons) and the County of Slavonski Brod-Posavina (-872 persons).

 

 

 

Ukupna migracija u 2016.

 

The total migration of population in 2016

 

 

 

Najveći pozitivan saldo ukupne migracije stanovništva u 2016. (razlika između ukupnog broja doseljenih iz druge županije i inozemstva i ukupnog broja odseljenih u drugu županiju i inozemstvo) imao je Grad Zagreb (2 706 osobe). Najveći negativan saldo ukupne migracije stanovništva imale su Osječko-baranjska županija (-3 952 osobe) i Vukovarsko-srijemska županija (-3 526 osoba).

 

The largest positive total net migration of population in 2016 (the difference between the total number of immigrants from another county and abroad and the total number of emigrants to another county and abroad) was recorded in the City of Zagreb (2 706 persons). The largest negative total net migration of population was recorded in the County of Osijek-Baranja (-3 952 persons) and the County of Vukovar-Sirmium    (-3 526 persons).

 

 

 

I.    VANJSKA MIGRACIJA

      INTERNATIONAL MIGRATION

 

1.   VANJSKA MIGRACIJA STANOVNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE

      INTERNATIONAL MIGRATION OF POPULATION OF REPUBLIC OF CROATIA

 

Doseljeni iz inozemstva

Immigrants

Odseljeni u inozemstvo

Emigrants

Migracijski saldo

Net migration

 

 

 

 

2007.

14 622

9 002

5 620

2008.

14 541

7 488

7 053

2009.

8 468

9 940

-1 472

2010.

4 985

9 860

-4 875

2011.1)

8 534

12 699

-4 165

2012.1)

8 959

12 877

-3 918

2013.1)

10 378

15 262

-4 884

2014.1)

10 638

20 858

-10 220

2015.1)

11 706

29 651

-17 945

2016.1)

13 985

36 436

-22 451

 

 

1)       Radi usklađivanja s međunarodnim standardima i pravnom stečevinom Europske unije podaci statistike vanjske migracije od 2011. obrađuju se prema novoj metodologiji.

1)       In order to harmonise the international migration statistics with international standards and the acquis communautaire, since 2011 data have been processed according to a new methodology.

 

 

 

 

 

 

2.     VANJSKA MIGRACIJA STANOVNIŠTVA PREMA ZEMLJI DRŽAVLJANSTVA
       
INTERNATIONAL MIGRATION OF POPULATION, BY COUNTRY OF CITIZENSHIP

Zemlja državljanstva

2012.

2013.

2014.

2015.

2016.

Country of citizenship

doseljeni

Immigrants

odseljeni

Emigrants

doseljeni

Immigrants

odseljeni

Emigrants

doseljeni

Immigrants

odseljeni

Emigrants

doseljeni

Immigrants

odseljeni

Emigrants

doseljeni

Immigrants

odseljeni

Emigrants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

8 959

12 877

10 378

15 262

10 638

20 858

11 706

29 651

13 985

36 436

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrvatska

4 208

10 836

5 085

13 394

4 824

19 555

6 483

28 268

7 733

34 815

Croatia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Europa

4 199

1 660

4 703

1 586

5 116

1 070

4 512

1 055

5 570

1 303

Europe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Europska unija

1 342

649

1 843

708

2 334

 494

2 192

 415

2 212

 593

European Union

Austrija

 114

55

105

57

 134

 36

134

23

 134

 27

Austria

Belgija

 11

2

31

7

 23

 3

21

2

 36

 4

Belgium

Češka

 40

16

57

29

 65

 16

50

18

 39

 20

Czech Republic

Francuska

 54

41

59

46

 122

 37

69

32

 97

 25

France

Italija

 170

101

244

103

 305

 76

356

70

 300

 133

Italy

Mađarska

 53

40

81

44

 130

 38

90

22

 113

 51

Hungary

Nizozemska

 37

13

56

14

 42

 16

48

8

 65

 8

Netherlands

Njemačka

 242

117

416

122

 474

 85

437

62

 462

 87

Germany

Poljska

 34

22

56

14

 66

 18

83

22

 62

 26

Poland

Rumunjska

 70

15

60

34

 51

 12

36

16

 67

 26

Romania

Slovačka

 47

45

41

26

 72

 18

43

18

 51

 19

Slovakia

Slovenija

 304

83

385

90

 504

 73

510

61

 467

 78

Slovenia

Švedska

 22

8

53

18

 63

 6

67

8

 47

 20

Sweden

Ujedinjena Kraljevina

 55

39

79

50

 122

 28

88

19

 105

 14

United Kingdom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale europske zemlje

2 857

1 011

2 860

878

2 782

 576

2 320

640

3 358

 710

Other European countries

Bosna i Hercegovina

1 516

601

1 602

545

1 395

 271

1 032

 272

1 921

 271

Bosnia and Herzegovina

Crna Gora

 40

20

37

10

 33

 13

 44

14

 47

 23

Montenegro

Makedonija

 260

57

241

53

 270

 50

240

 59

 173

 76

Macedonia, FYR

Rusija

 174

56

154

42

 142

 59

 151

 62

 139

 49

Russian Federation

Srbija

 470

163

407

138

 456

 102

404

 127

 557

 135

Serbia

Švicarska

 18

8

34

5

 41

 5

 39

 13

 17

 14

Switzerland

Ukrajina

 89

22

65

26

 91

 24

 104

 21

 206

 40

Ukraine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azija

 300

131

274

107

 334

 141

 404

 186

 339

 192

Asia

Kina

 186

82

97

68

 105

 67

 123

 104

 82

 104

China

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afrika

 53

13

74

20

 86

 16

 89

 21

 58

 16

Africa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjeverna i Srednja Amerika

 133

68

146

59

 180

 53

 142

 75

 197

 75

North and Central America

Kanada

 21

7

25

3

 45

 7

 23

 8

 32

 11

Canada

SAD

 103

55

102

52

 115

 40

 103

 64

 150

 56

USA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Južna Amerika

 43

24

63

9

 51

 12

46

 11

 56

 10

South America

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oceanija

 13

7

23

5

 37

 9

23

11

 27

 13

Oceania

Australija

 12

5

19

4

 34

 8

16

10

 22

 11

Australia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nepoznato

 10

138

10

82

 10

 2

 7

 24

 5

 12

Unknown

 

 

 

3.   VANJSKA MIGRACIJA STANOVNIŠTVA U 2016. PREMA STAROSTI I SPOLU

      INTERNATIONAL MIGRATION OF POPULATION, BY AGE AND SEX, 2016

Starost

Age

Doseljeni iz inozemstva

Immigrants

Odseljeni u inozemstvo

Emigrants

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno
Total

13 985

8 388

5 597

36 436

19 703

16 733

0 –  4

325

179

146

1 580

836

744

5 –  9

304

154

150

2 192

1 144

1 048

10 – 14

254

132

122

1 737

910

827

15 – 19

720

405

315

1 569

800

769

20 – 24

1 414

819

595

3 145

1 644

1 501

25 – 29

1 706

991

715

5 263

2 751

2 512

30 – 34

1 523

943

580

4 774

2 661

2 113

35 – 39

1 359

856

503

3 825

2 235

1 590

40 – 44

1 179

753

426

3 284

1 864

1 420

45 – 49

1 078

709

369

2 721

1 501

1 220

50 – 54

938

637

301

2 042

1 204

838

55 – 59

769

474

295

1 232

672

560

60 – 64

893

505

388

1 027

495

532

65 – 69

764

442

322

976

501

475

70 – 74

327

205

122

523

254

269

75 i više
75 and over

432

184

248

546

231

315

 

 

 

4.   VANJSKA MIGRACIJA STANOVNIŠTVA U 2016. PREMA ZEMLJI PODRIJETLA/ODREDIŠTA I DRŽAVLJANSTVU

      INTERNATIONAL MIGRATION, BY COUNTRY OF ORIGIN/DESTINATION AND CITIZENSHIP, 2016

Zemlja podrijetla/odredišta

Doseljeni iz inozemstva

Immigrants

Odseljeni u inozemstvo

Emigrants

Country of origin/destination

ukupno

Total

hrvatski
državljani

Croatian citizens

stranci

Foreigners

nepoznato

Unknown

ukupno

Total

hrvatski
državljani

Croatian citizens

stranci

Foreigners

nepoznato

Unknown

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

13 985

7 733

6 247

 5

36 436

34 815

1 609

 12

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Europa

12 632

7 135

5 495

 2

34 642

33 416

1 216

 10

Europe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Europska unija

5 555

3 368

2 185

 2

28 659

28 079

 577

 3

European Union

Austrija

533

392

140

1

2 164

2 134

30

-

Austria

Belgija

62

25

37

-

175

171

4

-

Belgium

Češka

56

17

39

-

123

103

20

-

Czech Republic

Francuska

152

51

101

-

229

203

26

-

France

Irska

43

29

14

-

1 917

1 915

2

-

Ireland

Italija

627

329

298

-

923

795

127

1

Italy

Mađarska

118

20

98

-

122

79

43

-

Hungary

Nizozemska

124

61

63

-

160

156

3

1

Netherlands

Njemačka

2 582

2 109

473

-

20 432

20 343

88

1

Germany

Poljska

67

8

59

-

52

30

22

-

Poland

Rumunjska

73

5

68

-

35

9

26

-

Romania

Slovačka

57

6

51

-

54

35

19

-

Slovakia

Slovenija

580

114

465

1

702

625

77

-

Slovenia

Švedska

97

53

44

-

681

660

21

-

Sweden

Ujedinjena Kraljevina

159

66

93

-

509

494

15

-

United Kingdom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale europske zemlje

7 077

3 767

3 310

-

5 983

5 337

 639

 7

Other European countries

Bosna i Hercegovina

4 348

2 477

1 871

-

2 922

2 696

 225

 1

Bosnia and Herzegovina

Crna Gora

 84

 38

 46

-

 62

 42

 20

-

Montenegro

Makedonija

 213

 37

 176

-

 130

 66

 64

-

Macedonia, FYR

Rusija

 151

 19

 132

-

 88

 40

 48

-

Russian Federation

Srbija

1 368

 794

 574

-

1 675

1 532

 137

 6

Serbia

Švicarska

 342

 319

 23

-

 697

 682

 15

-

Switzerland

Ukrajina

 209

 3

 206

-

 42

 5

 37

-

Ukraine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azija

 447

 121

 326

-

 434

 263

 171

-

Asia

Kina

 98

 18

 80

-

 95

 15

 80

-

China

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afrika

 92

 36

 56

-

 61

 50

 11

-

Africa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjeverna i Srednja Amerika

 506

 301

 205

-

 759

 690

 68

 1

North and Central America

Kanada

 148

 115

 33

-

 355

 344

 10

 1

Canada

SAD

 340

 184

 156

-

 385

 335

 50

-

USA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Južna Amerika

 83

 28

 55

-

 18

 7

 11

-

South America

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oceanija

 135

 106

 29

-

 283

 270

 13

-

Oceania

Australija

 115

 92

 23

-

 260

 249

 11

-

Australia

Novi Zeland

 20

 14

 6

-

 21

 19

 2

-

New Zealand

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nepoznato

 90

 6

 81

 3

 239

 119

 119

 1

Unknown

 

 

 

 

 

5.     VANJSKA MIGRACIJA STANOVNIŠTVA PO ŽUPANIJAMA

        INTERNATIONAL MIGRATION OF POPULATION, BY COUNTIES

Županija
County of

2012.

2013.

2014.

2015.

2016.

doseljeni

Immigrants

odseljeni

Emigrants

doseljeni

Immigrants

odseljeni

Emigrants

doseljeni

Immigrants

odseljeni

Emigrants

doseljeni

Immigrants

odseljeni

Emigrants

doseljeni
Immigrants

odseljeni

Emigrants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

Republic of Croatia

8 959

12 877

10 378

15 262

10 638

20 858

11 706

29 651

13 985

36 436

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagrebačka

Zagreb

534

420

627

787

551

1 699

 652

2 276

 707

2 907

Krapinsko-zagorska

Krapina-Zagorje

59

114

56

124

79

256

 118

 409

 114

 625

Sisačko-moslavačka

Sisak-Moslavina

272

1 217

244

1 608

258

1 317

 361

1 748

 421

2 241

Karlovačka

Karlovac

184

601

164

700

198

762

 257

 901

 287

 964

Varaždinska

Varaždin

71

115

123

290

120

511

 203

 800

 195

1 021

Koprivničko-križevačka

Koprivnica-Križevci

66

78

48

115

62

271

 90

 374

 124

 886

Bjelovarsko-bilogorska

Bjelovar-Bilogora

76

303

70

367

108

441

 117

 621

 131

 986

Primorsko-goranska

Primorje-Gorski kotar

840

672

915

961

957

1 435

1 049

2 549

1 426

2 807

Ličko-senjska

Lika-Senj

132

498

137

371

146

491

 147

 513

 202

 419

Virovitičko-podravska

Virovitica-Podravina

82

285

67

236

66

443

 99

 804

 143

 941

Požeško-slavonska

Požega-Slavonia

67

589

80

239

87

404

 125

1 028

 125

1 238

Brodsko-posavska

Slavonski Brod-Posavina

226

395

216

695

212

914

 300

1 571

 329

2 208

Zadarska

Zadar

473

546

561

718

534

1 248

 612

1 542

 745

1 283

Osječko-baranjska

Osijek-Baranja

427

746

395

983

378

1 505

 470

2 212

 522

3 634

Šibensko-kninska

Šibenik-Knin

257

1 107

343

1 004

516

778

 415

 929

 491

 999

Vukovarsko-srijemska

Vukovar-Sirmium

353

499

325

1 019

287

1 594

 434

1 967

 494

2 763

Splitsko-dalmatinska

Split-Dalmatia

1 250

1 303

1 765

1 359

1 678

1 948

1 828

2 155

1 959

2 617

Istarska

Istria

735

889

895

638

1 009

879

1 076

1 280

1 562

1 379

Dubrovačko-neretvanska

Dubrovnik-Neretva

467

418

664

870

552

461

 465

 584

 515

 886

Međimurska

Međimurje

81

95

89

174

100

380

 130

 342

 163

 756

Grad Zagreb

City of Zagreb

2 307

1 987

2 594

2 004

2 740

3 121

2 758

5 046

3 330

4 876

 

 

 

 

 

 

II.     UNUTARNJA MIGRACIJA

        INTERNAL MIGRATION

 

 

1.     UNUTARNJA MIGRACIJA STANOVNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE PREMA PODRUČJU PRESELJENJA

        INTERNAL MIGRATION OF POPULATION OF REPUBLIC OF CROATIA, BY PLACE OF MIGRATION

 

Ukupno

Total

Preseljeno stanovništvo

Migrating population

među naseljima istoga
grada/općine

Between settlements of same town/municipality

među gradovima/općinama
iste županije

Between towns/municipalities
of same county

među županijama

Between counties

 

 

 

 

 

2007.

82 678

18 369

31 891

32 418

2008.

75 047

16 301

29 189

29 557

2009.

71 353

16 136

27 419

27 798

2010.

66 739

15 008

25 885

25 846

2011.

71 403

15 653

27 236

28 514

2012.

68 839

14 314

26 908

27 617

2013.

76 840

16 827

30 054

29 959

2014.

80 736

15 983

30 947

33 806

2015.

75 927

14 241

28 268

33 418

2016.

74 752

14 890

28 350

31 512

 

 

 

 

 

 

2.     DOBNA I SPOLNA STRUKTURA STANOVNIŠTVA KOJE SE SELILO UNUTAR REPUBLIKE HRVATSKE U 2016.
        PREMA PODRUČJU PRESELJENJA

        INTERNAL MIGRATION OF POPULATION OF REPUBLIC OF CROATIA, BY AGE, SEX AND PLACE OF MIGRATION, 2016

Starost

Spol

Ukupno

Total

Preseljeno stanovništvo

Migrating population

Sex

Age

među naseljima istoga grada/općine

Between settlements of same town/municipality

među gradovima/općinama iste županije

Between towns/municipalities
of same county

među županijama

Between counties

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

ukupno

74 752

14 890

28 350

31 512

Total

Total

 

muškarci

33 830

6 703

12 495

14 632

Men

 

 

žene

40 922

8 187

15 855

16 880

Women

 

   0 –  4

ukupno

5 526

1 152

2 394

1 980

Total

   0   4

 

muškarci

2 854

 575

1 249

1 030

Men

 

 

žene

2 672

 577

1 145

 950

Women

 

   5 –  9

ukupno

4 462

1 189

1 866

1 407

Total

   5   9

 

muškarci

2 241

 605

 898

 738

Men

 

 

žene

2 221

 584

 968

 669

Women

 

10 – 14

ukupno

3 135

 897

1 285

 953

Total

10 14

 

muškarci

1 557

 444

 637

 476

Men

 

 

žene

1 578

 453

 648

 477

Women

 

15 – 19

ukupno

3 642

 855

1 500

1 287

Total

15 19

 

muškarci

1 577

 404

 623

 550

Men

 

 

žene

2 065

 451

 877

 737

Women

 

20 – 24

ukupno

7 166

1 320

2 659

3 187

Total

20 24

 

muškarci

2 330

 386

 765

1 179

Men

 

 

žene

4 836

 934

1 894

2 008

Women

 

25 – 29

ukupno

11 914

2 220

4 210

5 484

Total

25 29

 

muškarci

4 288

 782

1 392

2 114

Men

 

 

žene

7 626

1 438

2 818

3 370

Women

 

30 – 34

ukupno

9 864

1 876

3 531

4 457

Total

30 34

 

muškarci

4 405

 838

1 480

2 087

Men

 

 

žene

5 459

1 038

2 051

2 370

Women

 

35 – 39

ukupno

6 934

1 393

2 548

2 993

Total

35 39

 

muškarci

3 471

 682

1 246

1 543

Men

 

 

žene

3 463

 711

1 302

1 450

Women

 

40 – 44

ukupno

4 732

 944

1 797

1 991

Total

40 44

 

muškarci

2 507

 470

 967

1 070

Men

 

 

žene

2 225

 474

 830

 921

Women

 

45 – 49

ukupno

3 516

 713

1 313

1 490

Total

45 49

 

muškarci

1 916

 379

 708

 829

Men

 

 

žene

1 600

 334

 605

 661

Women

 

50 – 54

ukupno

3 103

 609

1 153

1 341

Total

50 54

 

muškarci

1 646

 341

 597

 708

Men

 

 

žene

1 457

 268

 556

 633

Women

 

55 – 59

ukupno

2 819

 520

1 081

1 218

Total

55 59

 

muškarci

1 459

 270

 574

 615

Men

 

 

žene

1 360

 250

 507

 603

Women

 

60 – 64

ukupno

2 660

 413

 943

1 304

Total

60 64

 

muškarci

1 405

 216

 494

 695

Men

 

 

žene

1 255

 197

 449

 609

Women

 

65 – 69

ukupno

1 938

 279

 713

 946

Total

65 69

 

muškarci

 968

 126

 380

 462

Men

 

 

žene

 970

 153

 333

 484

Women

 

70 – 74

ukupno

1 156

 169

 458

 529

Total

70 74

 

muškarci

 527

 76

 214

 237

Men

 

 

žene

 629

 93

 244

 292

Women

 

75 i više

ukupno

2 185

 341

 899

 945

Total

75 and over

 

muškarci

 679

 109

 271

 299

Men

 

 

žene

1 506

 232

 628

 646

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.     UNUTARNJA MIGRACIJA STANOVNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE U 2016. PREMA PODRUČJU DOSELJENJA I ODSELJENJA
        PO ŽUPANIJAMA

        INTERNAL MIGRATION OF POPULATION OF REPUBLIC OF CROATIA, BY COUNTIES AND PLACE OF IMMIGRATION
        AND EMIGRATION,
2016

Županija
County of

Doseljeni

Immigrants

Odseljeni

Emigrants

Saldo
migracije
među
županijama

Net migration

between
counties

Preseljeno stanovništvo unutar županije

Migrating population within county

ukupno

Total

iz druge
županije

From

 another county

ukupno

Total

u drugu županiju

Into another
county

među naseljima
istoga
grada/općine

Between settlements of same town/municipality

među
gradovima/općinama
iste županije

Between towns/municipalities
of same county

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

Republic of Croatia

74 752

31 512

74 752

31 512

0

14 890

28 350

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagrebačka

Zagreb

6 522

3 830

6 116

3 424

 406

1 484

1 208

Krapinsko-zagorska

Krapina-Zagorje

1 911

 640

2 026

 755

-115

 468

 803

Sisačko-moslavačka

Sisak-Moslavina

2 687

 787

3 402

1 502

-715

 990

 910

Karlovačka

Karlovac

2 046

 654

2 364

 972

-318

 629

 763

Varaždinska

Varaždin

2 696

 790

2 704

 798

-8

 618

1 288

Koprivničko-križevačka

Koprivnica-Križevci

1 669

 560

1 908

 799

-239

 316

 793

Bjelovarsko-bilogorska

Bjelovar-Bilogora

2 069

 680

2 522

1 133

-453

 610

 779

Primorsko-goranska

Primorje-Gorski  kotar

6 701

2 231

6 242

1 772

 459

 688

3 782

Ličko-senjska

Lika-Senj

1 042

 484

1 084

 526

-42

 356

 202

Virovitičko-podravska

Virovitica-Podravina

1 270

 393

1 696

 819

-426

 347

 530

Požeško-slavonska

Požega-Slavonia

1 395

 401

1 744

 750

-349

 346

 648

Brodsko-posavska

Slavonski Brod-Posavina

2 085

 609

2 957

1 481

-872

 273

1 203

Zadarska

Zadar

3 302

1 480

2 932

1 110

 370

 330

1 492

Osječko-baranjska

Osijek-Baranja

4 752

1 270

5 592

2 110

-840

1 065

2 417

Šibensko-kninska

Šibenik-Knin

1 832

 785

1 936

 889

-104

 434

 613

Vukovarsko-srijemska

Vukovar-Sirmium

2 326

 656

3 583

1 913

-1 257

 249

1 421

Splitsko-dalmatinska

Split-Dalmatia

8 107

1 935

8 277

2 105

-170

1 100

5 072

Istarska

Istria

4 601

1 719

3 929

1 047

 672

 734

2 148

Dubrovačko-neretvanska

Dubrovnik-Neretva

2 610

 795

2 737

 922

-127

 847

 968

Međimurska

Međimurje

1 967

 378

2 091

 502

-124

 279

1 310

Grad Zagreb

City of Zagreb

13 162

10 435

8 910

6 183

4 252

2 7271)

-

 

 

1)       Za Grad Zagreb podaci se odnose na preseljenje između naselja unutar Grada Zagreba.

1)       Data for the City of Zagreb refer to migration between settlements within the City of Zagreb.

 

 

 

III.  UKUPNA MIGRACIJA U 2016.

      TOTAL MIGRATION IN 2016

 

 

 

1.   UKUPNO DOSELJENO I ODSELJENO STANOVNIŠTVO U 2016. PO ŽUPANIJAMA

      TOTAL NUMBER OF IMMIGRANTS AND EMIGRANTS, BY COUNTIES, 2016

Županija
County of

Doseljeni

Immigrants

Odseljeni

Emigrants

Saldo

ukupne migracije

Total net

migration

Saldo

migracije među županijama

Net migration between counties

Saldo
migracije s
inozemstvom

Net migration with foreign countries

ukupno

Total

iz druge županije

From
another
 county

iz
inozemstva

From
abroad

ukupno

Total

u drugu županiju

Into another county

u
inozemstvo

Abroad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

Republic of Croatia

-1)

31 512

13 985

-1)

31 512

36 436

-1)

0

-22 451

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagrebačka

Zagreb

4 537

3 830

 707

6 331

3 424

2 907

-1 794

 406

-2 200

Krapinsko-zagorska

Krapina-Zagorje

 754

 640

 114

1 380

 755

 625

- 626

-115

-511

Sisačko-moslavačka

Sisak-Moslavina

1 208

 787

 421

3 743

1 502

2 241

-2 535

-715

-1 820

Karlovačka

Karlovac

 941

 654

 287

1 936

 972

 964

- 995

-318

-677

Varaždinska

Varaždin

 985

 790

 195

1 819

 798

1 021

- 834

-8

-826

Koprivničko-križevačka

Koprivnica-Križevci

 684

 560

 124

1 685

 799

 886

-1 001

-239

-762

Bjelovarsko-bilogorska

Bjelovar-Bilogora

 811

 680

 131

2 119

1 133

 986

-1 308

-453

-855

Primorsko-goranska

Primorje-Gorski  kotar

3 657

2 231

1 426

4 579

1 772

2 807

- 922

 459

-1 381

Ličko-senjska

Lika-Senj

 686

 484

 202

 945

 526

 419

- 259

-42

-217

Virovitičko-podravska

Virovitica-Podravina

 536

 393

 143

1 760

 819

 941

-1 224

-426

-798

Požeško-slavonska

Požega-Slavonia

 526

 401

 125

1 988

 750

1 238

-1 462

-349

-1 113

Brodsko-posavska

Slavonski Brod-Posavina

 938

 609

 329

3 689

1 481

2 208

-2 751

-872

-1 879

Zadarska

Zadar

2 225

1 480

 745

2 393

1 110

1 283

- 168

 370

-538

Osječko-baranjska

Osijek-Baranja

1 792

1 270

 522

5 744

2 110

3 634

-3 952

-840

-3 112

Šibensko-kninska

Šibenik-Knin

1 276

 785

 491

1 888

 889

 999

- 612

-104

-508

Vukovarsko-srijemska

Vukovar-Sirmium

1 150

 656

 494

4 676

1 913

2 763

-3 526

-1 257

-2 269

Splitsko-dalmatinska

Split-Dalmatia

3 894

1 935

1 959

4 722

2 105

2 617

- 828

-170

-658

Istarska

Istria

3 281

1 719

1 562

2 426

1 047

1 379

 855

 672

 183

Dubrovačko-neretvanska

Dubrovnik-Neretva

1 310

 795

 515

1 808

 922

 886

- 498

-127

-371

Međimurska

Međimurje

 541

 378

 163

1 258

 502

 756

- 717

-124

-593

Grad Zagreb

City of Zagreb

13 765

10 435

3 330

11 059

6 183

4 876

2 706

4 252

-1 546

 

 

1)       Podaci za ukupno ne iskazuju se jer su uključena i preseljenja unutar Republike Hrvatske.

1)       Data for Total are not presented since data on migrations within the Republic of Croatia were included as well.

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Izvor podataka

 

Data source

 

 

 

Istraživanja o unutarnjoj i vanjskoj migraciji stanovništva Republike Hrvatske provode se na temelju podataka koji se prikupljaju u Ministarstvu unutarnjih poslova. Zakonska obveza prijave i odjave prebivališta temelji se na Zakonu o prebivalištu (NN, br. 144/12. i 158/13.). Zakonom o strancima (NN, br. 130/11. i 74/13.) propisuju se uvjeti ulaska, kretanja i boravka te rad stranaca u Republici Hrvatskoj.

 

Surveys on internal and international migration of population of the Republic of Croatia are carried out based on data collected by the Ministry of the Interior. Persons' legal duty to register changes of their place of permanent residence is based on the Permanent Residence Act (NN, Nos. 144/12 and 158/13). The Foreigners Act (NN, Nos. 130/11 and 74/13) regulates conditions for the entry, movement, stay and work of foreigners in the Republic of Croatia.

 

 

 

 

 

 

Obuhvat i usporedivost

 

Coverage and comparability

 

 

 

Podaci statistike vanjske migracije od 2011. obrađuju su prema novoj metodologiji koja se temelji na Preporukama UN-a za statistiku međunarodne migracije i na Uredbi (EZ-a) br. 862/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. srpnja 2007. o statistici Zajednice o migracijama i međunarodnoj zaštiti.

 

International migration statistics since 2011 are processed according to a new methodology based on the UN Recommendations on Statistics of International Migration and the Regulation (EC) No 862/2007 of the European Parliament and of the Council of 11 July 2007 on Community statistics on migration and international protection.

 

 

 

Statistička definicija međunarodnog migranta temelji se na konceptu uobičajenog mjesta stanovanja. Prema tom konceptu doseljenima iz inozemstva i odseljenima u inozemstvo smatraju se osobe koje su promijenile uobičajenu državu stanovanja na razdoblje koje je, ili se očekuje da će biti, dugo najmanje godinu dana.

 

The statistical definition of international migrant is based on the concept of usual residence. According to this concept, immigrants from abroad and emigrants to foreign countries are persons who have changed their country of usual residence for a period that is, or is expected to be, of at least one year.

 

 

 

Podaci o migracijama obuhvaćaju državljane Republike Hrvatske i strance na privremenome ili stalnom boravku u Republici Hrvatskoj.

 

Data on migration encompass Croatian citizens and foreigners who have been granted temporary or permanent stay in the Republic of Croatia.

 

 

 

Prema metodologiji koja se primjenjivala do 2010. podaci o vanjskoj migraciji stanovništva obuhvaćali su državljane Republike Hrvatske i strance na stalnom boravku koji su prijavili odnosno odjavili svoje prebivalište u Republici Hrvatskoj.

 

According to the methodology that was used until 2010, the international migration statistics included the citizens of the Republic of Croatia and foreigners with the granted permanent stay in the Republic of Croatia who registered or cancelled their place of permanent residence in the Republic of Croatia.

 

 

 

 

 

 

Definicije i objašnjenja

 

Definitions and explanations

 

 

 

Migracija ili preseljavanje stanovništva označuje prostornu pokretljivost stanovništva.

 

Migration is the spatial movement of people.

 

 

 

Migrant je osoba koja sudjeluje u procesu prostorne pokretljivosti stanovništva (doseljenik, odseljenik).

 

A migrant is a person who changed a place of residence (immigrant, emigrant).

 

 

 

Unutarnja migracija stanovništva podrazumijeva preseljenje osoba unutar Republike Hrvatske.

 

Internal migration of population is the change of a place of residence on the territory of the Republic of Croatia.

 

 

 

Vanjska migracija stanovništva podrazumijeva preseljenje osoba iz jedne države u drugu.

 

International migration of population is the change of a country of usual residence.

 

 

 

Statistika unutarnje migracije stanovništva prikuplja i obrađuje podatke o tijekovima migracije stanovništva unutar zemlje, tj. o broju i strukturi osoba koje su promijenile mjesto stanovanja unutar Republike Hrvatske u određenoj kalendarskoj godini.

 

The internal migration statistics collects and processes data on migration flows of population on the territory of the Republic of Croatia, that is, the data on number and characteristics of persons who changed their place of residence in a given calendar year.

 

 

 

Statistika vanjske migracije stanovništva prikuplja i obrađuje podatke o tijekovima vanjske migracije, tj. o broju i strukturi osoba koje su promijenile uobičajenu državu stanovanja u određenoj kalendarskoj godini.

 

The international migration statistics collects and processes data on international migration flows, that is, the data on number and characteristics of persons who changed their country of usual residence in a given calendar year.

 

 

 

Prebivalište je, prema članku 2. Zakona o prebivalištu, određeno kao "mjesto i adresa u Republici Hrvatskoj na kojoj se osoba trajno nastanila radi ostvarivanja svojih prava i obveza vezanih za životne interese kao što su obiteljski, profesionalni, ekonomski, socijalni, kulturni i drugi interesi".

 

Place of permanent residence, according to Article 2 of the Permanent Residence Act, is "a place and address in the Republic of Croatia where a person settled with an intention of staying permanently in order to exercise their rights and commitments related to life interests such as family, professional, economic, social, cultural and other interests".

 

 

 

Boravište je, prema članku 2. Zakona o prebivalištu, "mjesto i adresa u Republici Hrvatskoj gdje osoba privremeno boravi, ali se na toj adresi nije trajno nastanila".

 

Place of temporary residence, according to Article 2 of the Permanent Residence Act, is "a place and address in the Republic of Croatia where a person resides temporarily but without an intention of settling there".

 

 

 

Privremeni boravak, prema članku 47. Zakona o strancima, "odobrava se strancu koji namjerava boraviti ili boravi u Republici Hrvatskoj u svrhu:

 

Temporary stay, according to Article 47 of the Foreigners Act, "shall be granted to a foreigner who intends to stay or stays in the Republic of Croatia for the following purposes: