image description

 

GODINA/ YEAR: LIV.                                       ZAGREB, 14. RUJNA 2017./ 14 SEPTEMBER, 2017                                   BROJ/ NUMBER: 7.1.3.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

PROCJENE STANOVNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE U 2016.

POPULATION ESTIMATE OF REPUBLIC OF CROATIA, 2016

 

 

 

U ovom Priopćenju dana je procjena ukupnog broja stanovnika Republike Hrvatske na razini županija za razdoblje od 2012. do 2016., procjena stanovništva sredinom 2016. na razini države prema spolu i pojedinačnim godinama starosti te prema spolu i dobnim skupinama na razini županija.

 

This First Release contains the data on the estimate of the total population of the Republic of Croatia at the county level for the period from 2012 to 2016 and mid-2016 population estimate at the country level by sex and single age as well as by sex and age groups at the county level.

 

 

 

Prema procjeni sredinom 2016. Republika Hrvatska imala je 4 174 349 stanovnika, od toga 2 014 837 muškaraca i 2 159 512 žena.

 

According to the mid-2016 estimate, the Republic of Croatia had 4 174 349 inhabitants, out of which there were 2 014 837 men and 2 159 512 women.

 

 

 

Kontinuirani pad broja stanovnika nastavlja se i u 2016. U odnosu na procjenu prethodne godine, broj stanovnika smanjio se za 29 255 osoba ili 0,7%.

 

Decrease in population number continues in 2016. As compared to the previous year estimate, the population number decreased by 29 255 or 0.7%.

 

 

 

Smanjenje ukupnog broja stanovnika bilježe sve županije, osim Grada Zagreba gdje je, u odnosu na procjenu prethodne godine, zabilježen relativni porast od 0,35%. Najveći relativni pad broja stanovnika zabilježen je u Vukovarsko-srijemskoj županiji, 2,02%.

 

Decrease in the total population number was recorded in all counties, except in the City of Zagreb where a relative increase of 0.35% was recorded, as compared to the previous year estimate. The highest relative decrease in the total population number was recorded in the County of Vukovar-Sirmium, 2.02%.

 

 

Udio žena u ukupnom stanovništvu Republike Hrvatske je 51,7%, a udio muškaraca 48,3%. Takav je omjer u većini županija, a najmanji udio ženskog stanovništva je u Ličko-senjskoj županiji, 50,1%, dok je najveći u Gradu Zagrebu, 53,2%.

 

The share of women in the total population of the Republic of Croatia was 51.7%, while the share of men was 48.3%. Such a ratio was recorded in most counties. The lowest share of female population was recorded in the County of Lika-Senj, 50.1%, while the largest share was recorded in the City of Zagreb, 53.2%.

 

 

Iako višegodišnji niz podataka o broju stanovnika zbog razlike u metodologiji nije neposredno usporediv, može se uočiti nastavak trenda kretanja određenih pokazatelja.

 

Although a multi-year series of data on the population is not directly comparable due to the differences in the methodology, the continuing trend of certain indicators is easily noticed.

 

 

 

U 2016. nastavlja se kontinuirano starenje stanovništva. Prosječna starost ukupnog stanovništva Republike Hrvatske iznosila je 42,8 godina (muškarci 41,0; žene 44,5), što ga svrstava među najstarije nacije Europe.

 

In 2016, the continuous ageing of the population kept on. The average age of the total population of the Republic of Croatia was 42.8 years (men 41.0, women 44.5), which places it among the oldest nations in Europe.

 

 

 

Procesu starenja uvelike pridonosi višegodišnje opadanje udjela mladog stanovništva (0 – 19 godina) u ukupnom stanovništvu. Spomenuti udio na razini države u 2016. iznosio je 20,1%, dok je na razini županija najmanji u Primorsko-goranskoj županiji, 16,8%, a najveći u Brodsko-posavskoj županiji, 22,3%.

 

The ageing process was to a great degree caused by the multi-year drop in the share of youth (0 – 19 years of age) in the total population. At the country level, it amounted to 20.1% in 2016, while at the county level this share was the lowest in the County of Primorje-Gorski kotar, 16.8%, and the highest in the County of Slavonski Brod-Posavina, 22.3%.

 

 

 

Udio fertilnoga kontingenta u ukupnome ženskom stanovništvu kontinuirano opada te je u 2016. iznosio 42,4%.

 

The share of the fertility contingent in the total female population continued to decrease. Therefore, in 2016, it amounted to 42.4%.

 

 

 

Najviše stanovništva u dobi od 65 i više godina u odnosu na ukupno stanovništvo ima u Ličko-senjskoj županiji, 24,6%, a najmanje u Međimurskoj županiji, 17,2%.

 

As compared to the total population, the largest number of persons aged 65 and over was recorded in the County of Lika-Senj (24.6%), while the smallest number was recorded in the County of Međimurje (17.2%).

 

 

 

U Republici Hrvatskoj 51% stanovništva živi u samo pet županija, najviše u Gradu Zagrebu, 802 338 ili 19,2%, i Splitsko-dalmatinskoj županiji, 452 035 ili 10,8%, dok najmanje stanovnika imaju
Požeško-slavonska županija, 71 920 ili 1,7%, i Ličko-senjska županija, 46 888 ili 1,1%.

 

Fifty-one percent of the population of the Republic of Croatia lived in only five counties, most of them in the City of Zagreb (802 338 or 19.2%) and the County of Split-Dalmatia (452 035 or 10.8%), while the least populated counties were Požega-Slavonia (71 920 or 1.7%) and Lika-Senj (46 888 or 1.1%).

 

 

 

1.   PROCJENA UKUPNOG STANOVNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE PO ŽUPANIJAMA SREDINOM GODINE OD 2012. DO 2016.

      MID-YEAR TOTAL POPULATION ESTIMATE OF REPUBLIC OF CROATIA, BY COUNTIES, 2012 – 2016

Županija

2012.

2013.

2014.

2015.

2016.

County of

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

4 267 558

4 255 689

4 238 389

4 203 604

4 174 349

Republic of Croatia

 

 

 

 

 

 

 

Zagrebačka

318 235

318 837

318 453

316 506

314 549

Zagreb

Krapinsko-zagorska

131 734

130 895

129 967

128 905

127 748

Krapina-Zagorje

Sisačko-moslavačka

169 379

167 036

163 975

160 292

157 204

Sisak-Moslavina

Karlovačka

126 997

125 688

124 127

121 840

120 321

Karlovac

Varaždinska

175 150

174 434

173 454

171 879

170 563

Varaždin

Koprivničko-križevačka

114 846

114 346

113 688

112 357

110 976

Koprivnica-Križevci

Bjelovarsko-bilogorska

118 083

116 959

115 536

113 746

111 867

Bjelovar-Bilogora

Primorsko-goranska

295 300

294 705

293 811

291 654

289 479

Primorje-Gorski kotar

Ličko-senjska

49 942

49 364

48 670

47 634

46 888

Lika-Senj

Virovitičko-podravska

83 820

83 029

82 162

80 610

79 111

Virovitica-Podravina

Požeško-slavonska

76 651

75 801

74 991

73 473

71 920

Požega-Slavonia

Brodsko-posavska

157 086

155 956

154 082

151 012

148 373

Slavonski Brod-Posavina

Zadarska

170 955

171 594

171 462

170 168

169 581

Zadar

Osječko-baranjska

302 751

300 950

298 272

294 233

290 412

Osijek-Baranja

Šibensko-kninska

107 595

106 540

105 532

104 315

103 021

Šibenik-Knin

Vukovarsko-srijemska

177 583

175 932

173 441

169 224

165 799

Vukovar-Sirmium

Splitsko-dalmatinska

454 777

454 711

454 627

453 155

452 035

Split-Dalmatia

Istarska

207 719

207 793

208 201

208 180

208 105

Istria

Dubrovačko-neretvanska

122 337

122 197

122 355

122 280

121 970

Dubrovnik-Neretva

Međimurska

113 561

113 417

113 159

112 576

112 089

Međimurje

Grad Zagreb

793 057

795 505

798 424

799 565

802 338

City of Zagreb

 

 

 

 

 

 

2.   PROSJEČNA STAROST, INDEKS STARENJA I FERTILNI KONTINGENT STANOVNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE

      AVERAGE AGE, AGEING INDEX AND FERTILITY CONTINGENT OF POPULATION OF THE REPUBLIC OF CROATIA

 

Prosječna starost

Average age

Indeks starenja, %

Ageing index, %

Fertilni kontingent, 15 – 49, %

Fertility contingent, age 15 – 49, %

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

1971.

34,0

32,4

35,5

47,2

38,5

56,2

51,4

1981.

35,4

33,8

37,1

52,6

40,4

65,3

48,5

1991.

37,1

35,4

38,7

66,7

50,8

83,3

46,6

2001.

39,3

37,5

41,0

90,7

71,6

110,8

46,9

 

 

 

 

 

 

 

 

2002.

39,6

37,8

41,3

93,8

74,1

114,3

47,1

2003.

39,9

38,1

41,5

96,2

76,1

117,2

46,9

2004.

40,1

38,3

41,8

98,4

77,8

119,9

46,7

2005.

40,3

38,5

42,0

99,6

78,7

121,5

46,4

2006.

40,5

38,8

42,2

100,5

79,4

122,6

46,1

2007.

40,8

39,0

42,4

103,1

81,7

125,5

45,8

2008.

41,0

39,2

42,6

105,2

83,6

127,8

45,6

2009.

41,1

39,4

42,8

107,6

85,8

130,4

45,3

2010.

41,3

39,5

43,0

110,3

88,5

133,3

45,0

2011.

41,8

40,0

43,5

115,7

92,9

139,7

43,8

2012.

42,0

40,2

43,7

117,8

95,1

141,7

43,6

2013.

42,2

40,3

43,9

121,0

98,0

145,2

43,4

2014.

42,4

40,5

44,1

123,9

100,8

148,4

43,1

2015.

42,6

40,7

44,3

127,5

104,1

152,2

42,8

2016.

42,8

41,0

44,5

132,0

108,2

157,0

42,4

 

 

 

 

 

 

3.   PROCJENA STANOVNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE PREMA SPOLU I POJEDINAČNIM GODINAMA STAROSTI SREDINOM 2016.

      POPULATION ESTIMATE OF REPUBLIC OF CROATIA, BY SEX AND SINGLE AGE, MID-2016

 

 

 

 

 

(nastavak)

(continued)

 

 

 

Starost

Age

Ukupno

Total

Muškarci

Men

Žene

Women

 

Starost

Age

Ukupno

Total

Muškarci

Men

Žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno/ Total

4 174 349

2 014 837

2 159 512

 

42

55 115

27 791

27 324

 

 

 

 

 

43

55 312

27 969

27 343

0

36 563

18 645

17 918

 

44

55 761

27 994

27 767

1

38 458

19 836

18 622

 

45

53 017

26 683

26 334

2

39 576

20 412

19 164

 

46

53 433

26 600

26 833

3

40 351

21 121

19 230

 

47

55 151

27 342

27 809

4

41 218

21 181

20 037

 

48

57 032

28 479

28 553

5

41 327

21 315

20 012

 

49

58 843

29 029

29 814

6

43 686

22 386

21 300

 

50

60 327

29 776

30 551

7

42 491

21 721

20 770

 

51

58 917

29 058

29 859

8

42 042

21 475

20 567

 

52

57 402

28 354

29 048

9

39 827

20 559

19 268

 

53

59 529

29 095

30 434

10

40 939

21 026

19 913

 

54

60 864

29 602

31 262

11

42 057

21 659

20 398

 

55

60 854

29 592

31 262

12

39 049

20 015

19 034

 

56

62 244

30 272

31 972

13

39 321

20 210

19 111

 

57

61 847

30 145

31 702

14

40 401

20 738

19 663

 

58

60 063

28 988

31 075

15

42 084

21 659

20 425

 

59

61 478

29 714

31 764

16

44 204

22 619

21 585

 

60

61 867

29 885

31 982

17

45 330

23 211

22 119

 

61

62 976

30 557

32 419

18

48 322

24 616

23 706

 

62

58 250

28 251

29 999

19

50 901

26 183

24 718

 

63

59 213

28 277

30 936

20

49 822

25 564

24 258

 

64

53 481

25 365

28 116

21

47 951

24 378

23 573

 

65

53 391

25 182

28 209

22

47 673

24 185

23 488

 

66

53 858

24 941

28 917

23

48 640

24 966

23 674

 

67

50 650

22 643

28 007

24

48 398

24 906

23 492

 

68

46 420

20 613

25 807

25

50 746

25 904

24 842

 

69

47 496

20 826

26 670

26

49 948

25 488

24 460

 

70

33 061

14 364

18 697

27

51 331

26 064

25 267

 

71

32 956

14 119

18 837

28

52 861

26 860

26 001

 

72

36 063

15 147

20 916

29

52 394

26 597

25 797

 

73

37 639

15 715

21 924

30

53 557

26 951

26 606

 

74

38 214

15 667

22 547

31

56 693

28 707

27 986

 

75

37 474

15 333

22 141

32

57 809

29 656

28 153

 

76

37 275

14 909

22 366

33

56 908

28 972

27 936

 

77

34 406

13 419

20 987

34

57 546

29 267

28 279

 

78

33 779

12 927

20 852

35

58 404

29 705

28 699

 

79

32 181

12 011

20 170

36

58 570

29 764

28 806

 

80

29 848

10 972

18 876

37

58 366

29 736

28 630

 

81

27 542

9 785

17 757

38

57 343

29 035

28 308

 

82

25 738

8 909

16 829

39

56 276

28 461

27 815

 

83

22 332

7 381

14 951

40

56 253

28 494

27 759

 

84

19 983

6 385

13 598

41

55 468

28 036

27 432

 

85 +

79 963

22 488

57 475

 

 

 

 

 

 

4.   PROCJENA STANOVNIŠTVA PREMA SPOLU I DOBNIM SKUPINAMA PO ŽUPANIJAMA SREDINOM 2016.

      POPULATION ESTIMATE, BY SEX AND AGE GROUPS, BY COUNTIES, MID-2016

Dobne skupine

Age groups

Republika Hrvatska

Republic of Croatia

Zagrebačka županija

County of Zagreb

Krapinsko-zagorska županija

County of Krapina-Zagorje

Sisačko-moslavačka županija

County of Sisak-Moslavina

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

4 174 349

2 014 837

2 159 512

314 549

152 612

161 937

127 748

62 128

65 620

157 204

76 534

80 670

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00 – 04

196 166

101 195

94 971

14 525

7 435

7 090

5 510

2 826

2 684

6 733

3 429

3 304

05 – 09

209 373

107 456

101 917

16 903

8 672

8 231

6 112

3 131

2 981

7 375

3 743

3 632

10 – 14

201 767

103 648

98 119

16 487

8 508

7 979

6 203

3 233

2 970

7 546

3 849

3 697

15 – 19

230 841

118 288

112 553

18 254

9 294

8 960

7 337

3 703

3 634

9 140

4 772

4 368

20 – 24

242 484

123 999

118 485

18 117

9 209

8 908

7 655

3 936

3 719

8 898

4 524

4 374

25 – 29

257 280

130 913

126 367

18 754

9 583

9 171

8 155

4 195

3 960

8 835

4 677

4 158

30 – 34

282 513

143 553

138 960

21 262

10 829

10 433

8 304

4 274

4 030

9 655

5 161

4 494

35 – 39

288 959

146 701

142 258

22 915

11 680

11 235

8 262

4 245

4 017

9 817

5 102

4 715

40 – 44

277 909

140 284

137 625

22 349

11 256

11 093

8 526

4 338

4 188

9 916

5 132

4 784

45 – 49

277 476

138 133

139 343

21 521

10 937

10 584

9 237

4 733

4 504

10 524

5 431

5 093

50 – 54

297 039

145 885

151 154

21 930

10 866

11 064

10 064

5 166

4 898

11 600

5 910

5 690

55 – 59

306 486

148 711

157 775

22 511

10 716

11 795

9 655

4 939

4 716

12 041

6 041

6 000

60 – 64

295 787

142 335

153 452

22 624

10 850

11 774

8 826

4 371

4 455

11 758

5 723

6 035

65 – 69

251 815

114 205

137 610

18 478

8 467

10 011

7 222

3 372

3 850

10 057

4 596

5 461

70 – 74

177 933

75 012

102 921

13 493

5 946

7 547

5 559

2 328

3 231

7 188

2 941

4 247

75 – 79

175 115

68 599

106 516

11 446

4 521

6 925

5 057

1 758

3 299

7 426

2 800

4 626

80 – 84

125 443

43 432

82 011

7 900

2 580

5 320

3 766

1 024

2 742

5 573

1 889

3 684

85 +

79 963

22 488

57 475

5 080

1 263

3 817

2 298

556

1 742

3 122

814

2 308

 

 

 

Dobne skupine

Age groups

Karlovačka županija

County of Karlovac

Varaždinska županija

County of Varaždin

Koprivničko-križevačka županija

County of Koprivnica-Križevci

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

120 321

58 468

61 853

170 563

82 971

87 592

110 976

53 839

57 137

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00 – 04

4 937

2 513

2 424

7 521

3 840

3 681

5 204

2 629

2 575

05 – 09

5 478

2 765

2 713

8 449

4 364

4 085

5 652

3 011

2 641

10 – 14

5 364

2 742

2 622

8 651

4 320

4 331

5 662

2 947

2 715

15 – 19

6 114

3 170

2 944

9 712

4 942

4 770

6 523

3 330

3 193

20 – 24

6 082

3 147

2 935

10 029

5 181

4 848

6 535

3 388

3 147

25 – 29

6 893

3 523

3 370

10 543

5 504

5 039

6 657

3 400

3 257

30 – 34

7 596

3 995

3 601

11 722

6 099

5 623

7 147

3 699

3 448

35 – 39

8 027

4 171

3 856

11 909

6 162

5 747

7 017

3 656

3 361

40 – 44

7 661

4 090

3 571

11 654

6 061

5 593

7 233

3 694

3 539

45 – 49

7 986

4 075

3 911

11 858

5 990

5 868

7 613

3 794

3 819

50 – 54

9 149

4 585

4 564

13 050

6 551

6 499

8 359

4 187

4 172

55 – 59

9 792

4 974

4 818

12 740

6 331

6 409

8 434

4 230

4 204

60 – 64

9 099

4 560

4 539

11 537

5 774

5 763

7 868

3 920

3 948

65 – 69

7 186

3 340

3 846

9 593

4 420

5 173

6 536

2 872

3 664

70 – 74

5 211

2 173

3 038

7 319

3 035

4 284

4 950

2 002

2 948

75 – 79

6 004

2 249

3 755

6 684

2 374

4 310

4 404

1 555

2 849

80 – 84

4 756

1 581

3 175

4 687

1 333

3 354

3 187

970

2 217

85 +

2 986

815

2 171

2 905

690

2 215

1 995

555

1 440

 

 

 

Dobne skupine

Age groups

Bjelovarsko-bilogorska županija

County of Bjelovar-Bilogora

Primorsko-goranska županija

County of Primorje-Gorski kotar

Ličko-senjska županija

County of Lika-Senj

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

111 867

54 598

57 269

289 479

139 486

149 993

46 888

23 378

23 510

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00 – 04

5 074

2 700

2 374

11 862

6 091

5 771

1 905

990

915

05 – 09

5 696

2 964

2 732

12 475

6 375

6 100

1 973

1 027

946

10 – 14

5 585

2 849

2 736

11 657

5 955

5 702

2 166

1 125

1 041

15 – 19

6 573

3 340

3 233

12 596

6 564

6 032

2 611

1 343

1 268

20 – 24

6 955

3 682

3 273

14 072

7 195

6 877

2 560

1 298

1 262

25 – 29

6 555

3 480

3 075

17 033

8 627

8 406

2 591

1 325

1 266

30 – 34

6 742

3 604

3 138

20 077

10 012

10 065

2 642

1 417

1 225

35 – 39

6 773

3 546

3 227

21 176

10 986

10 190

2 720

1 431

1 289

40 – 44

7 010

3 602

3 408

19 447

9 891

9  556

2 809

1 517

1 292

45 – 49

7 222

3 643

3 579

18 745

9 126

9 619

3 032

1 620

1 412

50 – 54

8 281

4 096

4 185

20 456

9 774

10 682

3 545

1 899

1 646

55 – 59

8 758

4 364

4 394

22 721

10 763

11 958

3 442

1 847

1 595

60 – 64

8 417

4 122

4 295

23 579

11 343

12 236

3 354

1 731

1 623

65 – 69

6 942

3 191

3 751

21 315

9 863

11 452

2 861

1 353

1 508

70 – 74

4 825

1 970

2 855

12 851

5 742

7 109

2 284

 966

1 318

75 – 79

4 813

1 708

3 105

13 433

5 556

7 877

2 848

1 174

1 674

80 – 84

3 521

1 144

2 377

9 727

3 736

5 991

2 271

 859

1 412

85 +

2 125

593

1 532

6 257

1 887

4 370

1 274

456

818

 

 

 

Dobne skupine

Age groups

Virovitičko-podravska županija

County of Virovitica-Podravina

Požeško-slavonska županija

County of Požega-Slavonia

Brodsko-posavska županija

County of Slavonski Brod-Posavina

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

79 111

38 361

40 750

71 920

35 165

36 755

148 373

72 140

76 233

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00 – 04

3 662

1 903

1 759

3 309

1 681

1 628

7 065

3 661

3 404

05 – 09

3 972

2 073

1 899

3 726

1 980

1 746

7 712

4 012

3 700

10 – 14

4 042

2 082

1 960

3 822

1 954

1 868

8 154

4 266

3 888

15 – 19

5 027

2 554

2 473

4 913

2 547

2 366

10 103

5 148

4 955

20 – 24

5 125

2 562

2 563

5 099

2 577

2 522

10 262

5 275

4 987

25 – 29

4 762

2 551

2 211

4 336

2 314

2 022

9 367

4 986

4 381

30 – 34

4 907

2 547

2 360

4 194

2 180

2 014

8 712

4 657

4 055

35 – 39

4 958

2 589

2 369

4 198

2 144

2 054

8 588

4 329

4 259

40 – 44

4 752

2 367

2 385

4 321

2 197

2 124

9 070

4 567

4 503

45 – 49

5 305

2 654

2 651

4 701

2 379

2 322

9 658

4 833

4 825

50 – 54

6 225

3 101

3 124

5 232

2 678

2 554

10 971

5 469

5 502

55 – 59

6 335

3 141

3 194

5 274

2 700

2 574

11 111

5 497

5 614

60 – 64

5 576

2 798

2 778

5 000

2 473

2 527

9 998

4 926

5 072

65 – 69

4 432

2 008

2 424

3 984

1 833

2 151

7 829

3 529

4 300

70 – 74

3 350

1 297

2 053

3 067

1 215

1 852

6 356

2 588

3 768

75 – 79

3 142

1 122

2 020

3 246

1 227

2 019

6 283

2 293

3 990

80 – 84

2 311

696

1 615

2 211

709

1 502

4 655

1 454

3 201

85 +

1 228

316

912

1 287

377

910

2 479

650

1 829

 

 

 

Dobne skupine

Age groups

Zadarska županija

County of Zadar

Osječko-baranjska županija

County of Osijek-Baranja

Šibensko-kninska županija

County of Šibenik-Knin

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

169 581

83 243

86 338

290 412

140 134

150 278

103 021

50 603

52 418

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00 – 04

8 209

4 231

3 978

13 346

6 859

6 487

4 391

2 290

2 101

05 – 09

8 705

4 460

4 245

14 056

7 124

6 932

4 683

2 415

2 268

10 – 14

8 449

4 284

4 165

14 317

7 333

6 984

4 632

2 355

2 277

15 – 19

9 737

5 022

4 715

17 157

8 848

8 309

5 853

3 045

2 808

20 – 24

10 247

5 228

5 019

18 348

9 466

8 882

6 014

3 045

2 969

25 – 29

10 107

5 074

5 033

18 672

9 654

9 018

5 715

2 936

2 779

30 – 34

10 695

5 335

5 360

19 452

10 012

9 440

5 807

3 031

2 776

35 – 39

11 276

5 669

5 607

18 825

9 642

9 183

6 045

3 138

2 907

40 – 44

10 836

5 402

5 434

18 204

9 198

9 006

6 067

3 114

2 953

45 – 49

10 746

5 428

5 318

19 557

9 657

9 900

6 326

3 226

3 100

50 – 54

11 174

5 551

5 623

22 185

10 872

11 313

6 992

3 498

3 494

55 – 59

11 848

5 991

5 857

22 765

11 153

11 612

7 766

3 923

3 843

60 – 64

11 776

5 841

5 935

20 854

10 157

10 697

7 796

3 932

3 864

65 – 69

11 376

5 514

5 862

16 449

7 329

9 120

7 278

3 533

3 745

70 – 74

7 856

3 620

4 236

12 169

4 925

7 244

4 696

2 147

2 549

75 – 79

7 697

3 373

4 324

11 542

4 246

7 296

5 796

2 386

3 410

80 – 84

5 474

2 146

3 328

8 097

2 546

5 551

4 433

1 731

2 702

85 +

3 373

1 074

2 299

4 417

1 113

3 304

2 731

858

1 873

 

 

 

Dobne skupine

Age groups

Vukovarsko-srijemska županija

County of Vukovar-Sirmium

Splitsko-dalmatinska županija

County of Split-Dalmatia

Istarska županija

County of Istria

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

165 799

80 224

85 575

452 035

219 930

232 105

208 105

101 216

106 889

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00 – 04

7 796

4 057

3 739

21 591

11 180

10 411

8 938

4 677

4 261

05 – 09

8 667

4 414

4 253

23 808

12 168

11 640

9 889

5 117

4 772

10 – 14

9 269

4 735

4 534

23 433

12 049

11 384

8 773

4 649

4 124

15 – 19

10 896

5 539

5 357

26 427

13 417

13 010

9 258

4 672

4 586

20 – 24

10 868

5 556

5 312

28 348

14 417

13 931

10 210

5 204

5 006

25 – 29

10 115

5 248

4 867

28 916

14 653

14 263

12 519

6 371

6 148

30 – 34

10 090

5 338

4 752

29 621

15 070

14 551

14 628

7 379

7 249

35 – 39

9 840

5 003

4 837

30 230

15 199

15 031

15 468

8 026

7 442

40 – 44

10 418

5 326

5 092

30 085

15 238

14 847

13 769

7 067

6 702

45 – 49

10 929

5 551

5 378

29 885

14 936

14 949

13 482

6 656

6 826

50 – 54

12 238

6 074

6 164

31 279

15 405

15 874

15 622

7 679

7 943

55 – 59

12 216

6 048

6 168

32 698

15 951

16 747

16 544

8 067

8 477

60 – 64

11 395

5 456

5 939

30 719

14 890

15 829

16 218

7 786

8 432

65 – 69

9 488

4 176

5 312

27 691

12 591

15 100

13 687

6 510

7 177

70 – 74

6 838

2 824

4 014

16 854

7 360

9 494

8 712

3 922

4 790

75 – 79

7 004

2 542

4 462

18 611

7 854

10 757

9 321

3 812

5 509

80 – 84

5 054

1 597

3 457

12 971

4 899

8 072

6 442

2 383

4 059

85 +

2 678

740

1 938

8 868

2 653

6 215

4 625

1 239

3 386

 

 

 

Dobne skupine

Age groups

Dubrovačko-neretvanska županija

County of Dubrovnik-Neretva

Međimurska županija

County of Međimurje

Grad Zagreb

City of Zagreb

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

121 970

59 493

62 477

112 089

54 917

57 172

802 338

375 397

426 941

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00 – 04

6 314

3 263

3 051

5 940

3 117

2 823

42 334

21 823

20 511

05 – 09

6 461

3 312

3 149

6 150

3 172

2 978

41 431

21 157

20 274

10 – 14

5 902

3 048

2 854

6 149

3 156

2 993

35 504

18 209

17 295

15 – 19

6 860

3 515

3 345

6 711

3 428

3 283

39 039

20 095

18 944

20 – 24

7 510

3 861

3 649

6 804

3 542

3 262

42 746

21 706

21 040

25 – 29

7 519

3 840

3 679

6 972

3 546

3 426

52 264

25 426

26 838

30 – 34

7 877

3 951

3 926

7 571

3 995

3 576

63 812

30 968

32 844

35 – 39

8 061

4 165

3 896

7 819

3 979

3 840

65 035

31 839

33 196

40 – 44

7 660

3 922

3 738

7 457

3 824

3 633

58 665

28 481

30 184

45 – 49

7 820

3 850

3 970

7 269

3 649

3 620

54 060

25 965

28 095

50 – 54

8 115

3 901

4 214

8 162

4 026

4 136

52 410

24 597

27 813

55 – 59

8 705

4 283

4 422

8 259

4 138

4 121

52 871

23 614

29 257

60 – 64

8 677

4 207

4 470

7 602

3 883

3 719

53 114

23 592

29 522

65 – 69

7 677

3 544

4 133

5 958

2 807

3 151

45 776

19 357

26 419

70 – 74

4 854

2 178

2 676

4 612

2 020

2 592

34 889

13 813

21 076

75 – 79

5 316

2 292

3 024

3 944

1 387

2 557

31 098

12 370

18 728

80 – 84

3 856

1 499

2 357

2 812

794

2 018

21 739

7 862

13 877

85 +

2 786

862

1 924

1 898

454

1 444

15 551

4 523

11 028

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Izvor podataka

 

Data sources

 

 

 

Izvori podataka za procjenu broja stanovnika Republike Hrvatske jesu sljedeća istraživanja:

 

The following surveys are the data sources for the population estimate of the Republic of Croatia:

 

 

 

-

Popis stanovništva, kućanstava i stanova 2011.

 

-

2011 Census of Population, Households and Dwellings

-

statistika rođenih

 

-

birth statistics  

-

statistika umrlih

 

-

death statistics

-

statistika unutarnje migracije stanovništva

 

-

statistics of the internal migration of population

-

statistika vanjske migracije stanovništva.

 

-

statistics of the international migration of population.

 

 

 

Osnova procjene broja stanovnika jesu popisni podaci prikupljeni Popisom stanovništva, kućanstava i stanova 2011.

 

Population estimate is done on the basis of the census data collected in the 2011 Census of Population, Households and Dwellings.

 

 

 

Podaci o rođenima prikupljaju se na Statističkom izvještaju o rođenju (DEM-1) za svaki upis u državnu maticu rođenih.

 

The data on births are collected through the Statistical Report on Births
(DEM-1) for every entry in the State birth register.

 

 

 

Podaci o umrlima prikupljaju se na Statističkom izvještaju o smrti (DEM-2) za svaki upis u državnu maticu umrlih.

 

The data on deaths are collected through the Statistical Report on Deaths (DEM-2) for every entry in the State death register.

 

 

 

Istraživanja o unutarnjoj i vanjskoj migraciji stanovništva temelje se na podacima koji se prikupljaju u Ministarstvu unutarnjih poslova.

 

The surveys on the internal and international migration of population are based on data collected by the Ministry of Interior.

 

 

 

 

 

 

Obuhvat

 

Coverage

 

 

 

Podaci o broju stanovnika objavljeni u ovom Priopćenju obuhvaćaju sve osobe koje su Popisom stanovništva, kućanstava i stanova 2011. uključene u ukupan broj stanovnika Republike Hrvatske, sve osobe koje su rođene, a upisane su u državnu maticu rođenih u razdoblju od 1. travnja 2011. do datuma procjene, sve osobe koje su umrle, a upisane su u državnu maticu umrlih u razdoblju od 1. travnja 2011. do datuma procjene te sve osobe koje su se doselile iz inozemstva odnosno odselile u inozemstvo kao i osobe koje su se preselile unutar Republike Hrvatske u razdoblju od 1. travnja 2011. do datuma procjene.

 

The population estimate data published in this First Release encompasses all persons included in the total population of the Republic of Croatia in the 2011 Census of Population, Households and Dwellings, all who were born and entered into the State birth register in the period from 1 April 2011 to the estimate date, all persons who died and were entered into the State death register in the period from 1 April 2011 to the estimate date and all persons who immigrated from abroad or emigrated to abroad, as well as persons who migrated inside the territory of the Republic of Croatia in the period from 1 April 2011 to the estimate date.

 

 

 

Radi usklađivanja s međunarodnim standardima i pravnom stečevinom Europske unije podaci statistike vanjske migracije od 2011. obrađuju se prema novoj metodologiji koja se temelji na konceptu uobičajenog mjesta stanovanja.

 

In order to harmonize the international migration statistics with the international standards and the acquis communautaire, the data have been processed according to a new methodology based on the concept of usual residence since 2011.

 

 

 

 

 

 

Definicije i objašnjenja

 

Definitions and explanations

 

 

 

Procjena broja stanovnika izračunana je na temelju podataka Popisa 2011., prirodnoga kretanja i migracijskog salda.

 

Population estimate is calculated on the basis of the 2011 Census, natural change and net migration data.

 

 

 

U Popisu stanovništva, kućanstava i stanova 2011., u skladu s međunarodnim statističkim standardima, za definiranje ukupnog stanovništva primjenjuje se koncept uobičajenog mjesta stanovanja. Uobičajenim mjestom stanovanja smatra se ono mjesto u kojem osoba provodi većinu svoga dnevnog odmora bez obzira na kratkotrajnu odsutnost iz tog mjesta (npr. zbog odlaska na odmor, putovanje, liječenje, u posjet i sl.). U skladu s definicijom uobičajenog mjesta stanovanja, ukupan broj stanovnika obuhvaća:

 

In the 2011 Census of Population, Households and Dwellings, according to the international statistical standards, the concept of the place of usual residence is used in defining the total population. The place of usual residence is considered a place where a person spends most of his/her daily time, irrespective of a short-term absence from it (e.g. due to going on a vacation, trip, medical treatment, visit etc.). In line with the definition of the place of usual residence, the total population includes the following persons:

 

 

 

-

osobe koje uoči kritičnog trenutka popisa žive neprekidno u svome uobičajenome mjestu stanovanja barem 12 mjeseci

 

-

Those who have lived in their place of usual residence for a continuous period of at least 12 months before the census moment

 

 

 

-

osobe koje su tijekom 12 mjeseci uoči kritičnog trenutka popisa došle u svoje uobičajeno mjesto stanovanja s namjerom da u njemu ostanu barem godinu dana.

 

-

Those who arrived in their place of usual residence during the 12 months before the census moment with the intention of staying there for at least one year.

 

 

 

Živorođenim djetetom smatra se svako dijete koje pri rođenju diše i pokazuje druge znakove života kao što su kucanje srca, pulsiranje pupčane vrpce i nedvojbeno kretanje voljnih mišića.

 

A live born child (live birth) is every child who at birth exhibits signs of life, such as breathing, beating of the heart, pulsation of the umbilical cord or definite movements of voluntary muscles.

 

 

 

Umrli je svaka živorođena osoba kod koje je nastupio trajni prestanak svih vitalnih funkcija.

 

A deceased person (death) is every live born person in whom there is a permanent disappearance of all evidence of life.

 

 

 

Prirodni prirast jest razlika između broja živorođene djece i broja umrlih osoba.

 

Natural increase is the difference between the number of live births and the number of deaths.

 

 

 

Starost stanovništva iskazuje se prema navršenim godinama života na referentni datum. Podaci iskazani u dobnim skupinama obuhvaćaju osobe koje su navršile godine života unutar granica intervala.

 

Data by age are expressed by completed years of age on the referent date. The data by age groups include persons who reached the age within the limits of an interval.

 

 

 

Prosječna starost ili prosječna životna dob označuje srednje godine života cjelokupnog stanovništva, a izračunava se kao aritmetička sredina starosti ukupnog stanovništva.

 

Average age indicates the mean age of the total population and it is calculated as the arithmetic mean of the age of the total population.

 

 

 

Indeks starenja pokazuje odnos broja stanovnika, odnosno udio (%) stanovnika u dobi od 60 i više godina prema broju stanovnika u dobi od 0 do uključujući 19 godina života.

 

Ageing index represents the ratio of the number of the population, that is, the share (%) of inhabitants aged 60 and over in the number of inhabitants aged from 0 to 19 inclusive.

 

 

 

Fertilno žensko stanovništvo čine žene u dobi od 15 do 49 godina života.

 

Fertile female population includes women between 15 and 49 years of age.

 

 

 

Prebivalište je, prema članku 2. Zakona o prebivalištu, određeno kao "mjesto i adresa u Republici Hrvatskoj na kojoj se osoba trajno nastanila radi ostvarivanja svojih prava i obveza vezanih za životne interese kao što su obiteljski, profesionalni, ekonomski, socijalni, kulturni i drugi interesi".

 

Place of permanent residence, according to Article 2 of the Permanent Residence Act, is "a place and address in the Republic of Croatia where a person settled with an intention of staying permanently in order to exercise their rights and commitments related to life interests such as family, professional, economic, social, cultural and other interests".

 

 

 

Doseljenim odnosno odseljenim stanovništvom smatra se stanovništvo koje je promijenilo uobičajeno mjesto stanovanja na području Republike Hrvatske ili koje je promijenilo uobičajenu državu stanovanja na razdoblje koje je ili se očekuje da će biti dugo najmanje godinu dana.

 

Immigrated or emigrated population is the population that changed their place of usual residence on the territory of the Republic of Croatia or that changed their country of usual residence for a period that is, or is expected to be, of at least one year.

 

 

 

Migracijski saldo stanovništva (neto migracija) jest razlika broja doseljenih i broja odseljenih danog područja ili države u određenom razdoblju.

 

Net migration of population (migration balance) is the difference between the number of immigrants and the number of emigrants of a particular area or country in a given period of time.

 

 

 

 

 

 

Teritorijalni ustroj

 

Territorial constitution

 

 

 

Podaci su prikazani po teritorijalnom ustroju prema Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 86/06.) sa stanjem 31. prosinca 2016.

 

The data are given by territorial constitution according to the Act on Territories of Counties, Towns and Municipalities in the Republic of Croatia (NN, No. 86/06) with the situation as on 31st December 2016.

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

NN

Narodne novine

 

NN

Narodne novine, official gazette of the Republic of Croatia

tis.

tisuća

 

'000

thousand

 

 

 

Objavljuje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

 

Odgovara ravnatelj Marko Krištof.

Person responsible: Marko Krištof, Director General

 

Priredila: Tatjana Radić

Prepared by: Tatjana Radić

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Naklada: 20 primjeraka

20 copies printed

 

Podaci iz ovog Priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.

 

 

Služba za komunikaciju s korisnicima

User Communication Department

 

·     Informacije i korisnički zahtjevi

     Information and user requests

·     Pretplata publikacija

     Subscription

·     No