image description

 

GODINA/ YEAR: LIV.                                           ZAGREB, 28. TRAVNJA 2017./ 28 APRIL, 2017                                     BROJ/ NUMBER: 9.2.1/3.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

ZAPOSLENI PREMA DJELATNOSTIMA

u ožujku 2017.

PERSONS IN PAID EMPLOYMENT, BY ACTIVITIES

March 2017

 

 

 

U ožujku 2017. broj zaposlenih u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosio je 1 129 922, a od toga 543 913 čine žene. U odnosu na veljaču 2017. broj ukupno zaposlenih u pravnim osobama porastao je za 0,2%, a broj zaposlenih žena za 0,1%.

 

In March 2017, the number of persons in paid employment in legal entities in the Republic of Croatia amounted to 1 129 922, out of which 543 913 were women. As compared to February 2017, the total number of persons in paid employment in legal entities increased by 0.2% and the number of employed women by 0.1%.

 

 

 

Broj ukupno zaposlenih u ožujku 2017. u odnosu na prethodni mjesec porastao je za 0,3%, a broj zaposlenih žena za 0,2%.

 

In March 2017, as compared to the previous month, the total number of persons in employment increased by 0.3% and the number of employed women by 0.2%.

 

 

 

Broj ukupno zaposlenih u obrtu i slobodnim profesijama porastao je u ožujku 2017. u odnosu na prethodni mjesec za 1,1%, a broj zaposlenih žena za 0,9%. Broj ukupno zaposlenih osiguranika poljoprivrednika ostao je na istoj razini, a broj žena pao je za 0,5%.

 

In March 2017, as compared to the previous month, the total number of persons in employment in trades and crafts and free lances increased by 1.1% and the number of employed women by 0.9%. The total number of employed insured persons – private farmers remained the same, while the number of women decreased by 0.5%.

 

 

 

Broj nezaposlenih u ožujku 2017. u odnosu na veljaču 2017. pao je za 6,2%, a broj nezaposlenih žena za 5,3%. Stopa registrirane nezaposlenosti u ožujku 2017. iznosila je 14,4%, a za žene 16,8%.

 

The total number of unemployed persons decreased by 6.2% and the number of unemployed women by 5.3% in March 2017, as compared to February 2017. The total registered unemployment rate in March 2017 was 14.4% and for women 16.8%.

 

 

 

Ovdje možete preuzeti podatke prema djelatnostima - Statistika u nizu

 

Data by activities can be downloaded here - Statistics In Line

 

 

 

1.   AKTIVNO STANOVNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE PREMA ADMINISTRATIVNIM IZVORIMA I SPOLU

      LABOUR FORCE OF REPUBLIC OF CROATIA, ACCORDING TO ADMINISTRATIVE SOURCES AND BY SEX

 

II. 2017.

III. 2017.

Indeksi

Indices

III. 2017.

II. 2017.

 

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivno stanovništvo

1 565 993

 762 938

1 555 411

 756 909

99,3

99,2

Active population (labour force)

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno zaposleni

1 327 059

 628 395

1 331 343

 629 455

100,3

100,2

Total persons in employment

Zaposleni u pravnim osobama1)

1 127 674

 543 497

1 129 922

 543 913

100,2

100,1

Persons in paid employment in legal entities1)

Zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama2)

 179 733

 78 243

 181 777

 78 922

101,1

100,9

Persons in employment in crafts and trades
and free lances2)

Zaposleni osiguranici poljoprivrednici2)

 19 652

 6 655

 19 644

 6 620

100,0

99,5

Employed insured persons – private farmers2)

 

 

 

 

 

 

 

 

Nezaposleni3)

 238 934

 134 543

 224 068

 127 454

93,8

94,7

Unemployed persons3)

 

 

 

 

 

 

 

 

Stopa registrirane nezaposlenosti4), %

15,3

17,6

14,4

16,8

 

 

Registered unemployment rate4), %

 

 

 

1)   Rezulat obrade podataka iz obrasca JOPPD. Podaci za veljaču i ožujak 2017. privremeni su.

2)   Podaci su preuzeti iz evidencije aktivnih osiguranika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

3)   Podaci su preuzeti od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

4)   Stopa nezaposlenosti izračunana je kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

1)   The results of processing data from JOPPD forms. The data for February and March 2017 are provisional.

2)   The data were taken over from the records of active insured persons kept at the Croatian Institute for Pension Insurance.

3)   The data were taken over from the Croatian Employment Service.

4)   The registered unemployment rate is calculated as a ratio of unemployed persons to the total active population (labour force).

 

 

 

2.   INDEKSI KRETANJA BROJA ZAPOSLENIH U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I SPOLU U OŽUJKU 2017.

      INDICES OF CHANGE IN NUMBER OF PERSONS IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1)
         
AND BY SEX, MARCH 2017

 

 

Broj zaposlenih

u ožujku 2017.2)

Number of persons

in paid employment,

March 20172)

Indeksi
Indices

 

 

 

 III. 2017.

  II. 2017.

III. 2017.

III. 2016.

I. III. 2017.

I. III. 2016.

 

 

 

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno 

1 129 922

 543 913

100,2

100,1

98,4

98,7

98,3

98,7

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

 20 821

 5 582

100,3

100,4

99,3

100,2

98,9

99,8

A

Agriculture, forestry and fishing

B

Rudarstvo i vađenje

 3 978

  528

99,4

97,1

90,8

89,5

85,1

83,2

B

Mining and quarrying

C

Prerađivačka industrija

 202 800

 72 180

100,6

100,4

98,2

97,4

97,6

97,3

C

Manufacturing

D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

 13 694

 2 922

100,2

100,3

99,8

100,1

99,0

99,0

D

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

E

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

 24 054

 4 956

100,4

100,6

100,4

102,4

100,0

101,9

E

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

F

Građevinarstvo

 68 629

 7 912

101,0

100,7

97,8

98,6

97,1

97,7

F

Construction

G

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla

 183 419

 101 625

99,8

99,9

98,0

98,5

98,9

99,2

G

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

H

Prijevoz i skladištenje

 60 359

 14 536

100,6

99,9

99,8

100,0

99,4

99,8

H

Transportation and storage

I

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

 47 167

 25 561

96,8

96,0

95,9

97,5

96,9

98,3

I

Accommodation and food service activities

J

Informacije i komunikacije

 32 502

 12 003

100,4

100,6

97,6

98,5

97,6

98,5

J

Information and communication

K

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

 37 497

 26 028

99,9

99,9

95,4

95,7

95,4

95,7

K

Financial and insurance activities

L

Poslovanje nekretninama

 7 784

 3 690

99,8

100,1

95,0

96,2

94,5

95,4

L

Real estate activities

M

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

 52 430

 25 790

100,1

100,1

97,5

98,1

97,6

98,2

M

Professional, scientific and technical activities

N

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

 39 809

 16 823

102,0

101,9

100,9

100,2

99,9

99,9

N

Administrative and support service activities

O

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

 102 221

 48 385

99,8

99,9

97,8

98,3

97,6

97,9

O

Public administration and defence; compulsory social security

P

Obrazovanje

 110 014

 86 281

100,9

101,0

100,6

100,7

100,4

100,6

P

Education

Q

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

 85 955

 67 413

99,9

100,0

99,4

99,7

99,2

99,5

Q

Human health and social work activities

R

Umjetnost, zabava i rekreacija

 22 151

 12 646

100,0

100,0

99,8

99,5

99,9

99,6

R

Arts, entertainment and recreation

S

Ostale uslužne djelatnosti

 14 638

 9 052

100,1

99,8

94,9

94,4

94,8

94,6

S

Other service activities

 

 

1)

Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

2)

Privremeni podatak

 

 

1)

Activity sections T (Activities of households as employers; undifferentiated goods – and services – producing activities of households for own use) and U (Activities of extraterritorial organisations and bodies) as well as their divisions are not presented in this First Release since they were not covered by the survey.

2)

Provisional data.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Područja djelatnosti prema NKD-u 2007.

NKD 2007. activity sections

 

 

A

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

A

Agriculture, forestry and fishing

B

Rudarstvo i vađenje

B

Mining and quarrying

C

Prerađivačka industrija

C

Manufacturing

D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

D

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

E

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

E

Water supply; sewerage, waste management
and remediation activities

F

Građevinarstvo

F

Construction

G

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla

G

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

H

Prijevoz i skladištenje

H

Transportation and storage

I

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

I

Accommodation and food service activities

J

Informacije i komunikacije

J

Information and communication

K

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

K

Financial and insurance activities

L

Poslovanje nekretninama

L

Real estate activities

M

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

M

Professional, scientific and technical activities

N

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

N

Administrative and support service activities

O

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

O

Public administration and defence; compulsory social security

P

Obrazovanje

P

Education

Q

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Q

Human health and social work activities

R

Umjetnost, zabava i rekreacija

R

Arts, entertainment and recreation

S

Ostale uslužne djelatnosti

S

Other service activities

 

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Izvor podataka

 

Data source

 

 

 

Podaci o zaposlenima u pravnim osobama dobiveni su obradom podataka iz Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (obrazac JOPPD), koje se primjenjuje od 1. siječnja 2014.

 

Data on persons in employment in legal entities were gathered by processing data from the “Report on income, income tax and surtax as well as contributions for mandatory insurances” (JOPPD form) in effect since 1 January 2014.

 

 

 

Obveznici dostavljanja obrasca JOPPD jesu isplatitelji svih vrsta dohodaka za koje je propisima o porezu na dohodak propisana obveza obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku.

 

All persons or entities that are payers of income for which the income tax regulations prescribe the obligation of accounting and paying deduction tax are under the obligation to submit the JOPPD form.

 

 

 

Podaci o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obrađuju se na temelju matične evidencije o osiguranicima mirovinskog osiguranja, a podaci se preuzimaju od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

The data on persons in employment in crafts and trades and free lances are processed according to the records on pension insurance beneficiaries obtained from the Croatian Institute for Pension Insurance.

 

 

 

Podaci o zaposlenim osiguranicima poljoprivrednicima preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

The Croatian Institute for Pension Insurance also provides the data on employed insured persons − private farmers.

 

 

 

Broj nezaposlenih preuzima se od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

The data on the number of unemployed persons are obtained from the Croatian Employment Service.

 

 

 

 

 

 

Obuhvat i usporedivost

 

Coverage and comparability

 

 

 

Istraživanjem o zaposlenima u pravnim osobama obuhvaćeni su zaposleni koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena.

 

The survey on persons in paid employment in legal entities includes all persons who have signed a work contract, regardless of the type of work contract and whether they work full-time or less than full-time.

 

 

 

Istraživanjem o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obuhvaćeni su vlasnici i zaposlenici prijavljeni službama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

The survey on persons in crafts and trades and free lances includes owners and employees registered with the Croatian Institute for Pension Insurance.

 

 

 

 

 

 

Definicije

 

Definitions

 

 

 

Zaposleni su sve osobe koje su zasnovale radni odnos s poslodavcem, na određeno ili neodređeno vrijeme, neovisno o duljini radnog vremena i vlasništvu pravne osobe.

 

Persons in paid employment are all persons who have signed a work contract with an employer for a fixed or an unspecified period of time, irrespective of the type of ownership and of whether they work full-time or less than full-time.

 

 

 

Stopa registrirane nezaposlenosti izračunava se kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

 

Registered unemployment rate is calculated as a ratio of the number of unemployed persons to the total active population (labour force).

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

NKD 2007.

Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

 

NKD 2007.

National Classification of Activities, 2007 version

 

 

 

 

 

 

Objavljuje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

 

Odgovara ravnatelj Marko Krištof.

Person responsible: Marko Krištof, Director General

 

Priredila: Snježana Varga

Prepared by: Snježana Varga

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Naklada: 20 primjeraka

20 copies printed

 

Podaci iz ovog Priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.

 

 

Služba za komunikaciju s korisnicima

User Communication Department

 

·     Informacije i korisnički zahtjevi

     Information and user requests

·     Pretplata publikacija

     Subscription

·     Novinarski upiti

     Press corner

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-138, 4806-154, 4811-212

      Elektronička pošta/ E-mail:
      stat.info@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4814-791

      Elektronička pošta/ E-mail:
      prodaja@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-121, 4806-115

      Elektronička pošta/ E-mail:
      press@dzs.hr

      Telefaks/