image description

 

GODINA/ YEAR: LIV.                                      ZAGREB, 31. KOLOVOZA 2017./ 31 AUGUST, 2017                                 BROJ/ NUMBER: 9.2.1/7.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

ZAPOSLENI PREMA DJELATNOSTIMA

u srpnju 2017.

PERSONS IN PAID EMPLOYMENT, BY ACTIVITIES

July 2017

 

 

 

U srpnju 2017. broj zaposlenih u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosio je 1 175 978, a od toga 568 671 čine žene. U odnosu na lipanj 2017. broj ukupno zaposlenih u pravnim osobama porastao je za 1%, a broj zaposlenih žena za 1,1%.

 

In July 2017, the number of persons in paid employment in legal entities in the Republic of Croatia amounted to 1 175 978, out of which 568 671 were women. As compared to June 2017, the total number of persons in paid employment in legal entities increased by 1% and the number of employed women by 1.1%.

 

 

 

Broj ukupno zaposlenih u srpnju 2017. u odnosu na prethodni mjesec porastao je za 1,1%, a broj zaposlenih žena za 1,2%.

 

In July 2017, as compared to the previous month, the total number of persons in employment increased by 1.1% and the number of employed women by 1.2%.

 

 

 

Broj ukupno zaposlenih u obrtu i slobodnim profesijama porastao je u srpnju 2017. u odnosu na prethodni mjesec za 1,7%, a broj zaposlenih žena za 2,3%. Broj ukupno zaposlenih osiguranika poljoprivrednika ostao je na istoj razini, a broj žena pao je za 0,3%.

 

In July 2017, as compared to the previous month, the total number of persons in employment in trades and crafts and free lances increased by 1.7% and the number of employed women by 2.3%. The total number of employed insured persons – private farmers remained the same, while the number of women decreased by 0.3%.

 

 

 

Broj nezaposlenih u srpnju 2017. u odnosu na lipanj 2017. porastao je za 0,6%, a broj nezaposlenih žena za 1,1%. Stopa registrirane nezaposlenosti u srpnju 2017. iznosila je 10,8%, a za žene 12,9%.

 

The total number of unemployed persons increased by 0.6% and the number of unemployed women by 1.1% in July 2017, as compared to June 2017. The total registered unemployment rate in July 2017 was 10.8% and for women 12.9%.

 

 

 

Ovdje možete preuzeti podatke prema djelatnostima - Statistika u nizu

 

Data by activities can be downloaded here - Statistics In Line

 

 

 

1.   AKTIVNO STANOVNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE PREMA ADMINISTRATIVNIM IZVORIMA I SPOLU

      LABOUR FORCE OF REPUBLIC OF CROATIA, ACCORDING TO ADMINISTRATIVE SOURCES AND BY SEX

 

VI. 2017.

VII. 2017.

Indeksi

Indices

VII. 2017.

VI. 2017.

 

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivno stanovništvo

1 559 386

 757 957

1 575 770

 767 300

101,1

101,2

Active population (labour force)

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno zaposleni

1 390 198

 660 241

1 405 643

 668 471

101,1

101,2

Total persons in employment

Zaposleni u pravnim osobama1)

1 163 972

 562 488

1 175 978

 568 671

101,0

101,1

Persons in paid employment in legal entities1)

Zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama2)

 206 681

 91 161

 210 123

 93 226

101,7

102,3

Persons in employment in crafts and trades
and free lances2)

Zaposleni osiguranici poljoprivrednici2)

 19 545

 6 592

 19 542

 6 574

100,0

99,7

Employed insured persons – private farmers2)

 

 

 

 

 

 

 

 

Nezaposleni3)

 169 188

 97 716

 170 127

 98 829

100,6

101,1

Unemployed persons3)

 

 

 

 

 

 

 

 

Stopa registrirane nezaposlenosti4), %

10,8

12,9

10,8

12,9

 

 

Registered unemployment rate4), %

 

 

1)

Rezulat obrade podataka iz obrasca JOPPD. Podaci za lipanj i srpanj 2017. privremeni su.

2)

Podaci su preuzeti iz evidencije aktivnih osiguranika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

3)

Podaci su preuzeti od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

4)

Stopa nezaposlenosti izračunana je kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

1)

The results of processing data from JOPPD forms. The data for June and July 2017 are provisional.

2)

The data were taken over from the records of active insured persons kept at the Croatian Institute for Pension Insurance.

3)

The data were taken over from the Croatian Employment Service.

4)

The registered unemployment rate is calculated as a ratio of unemployed persons to the total active population (labour force).

 

 

 

2.   INDEKSI KRETANJA BROJA ZAPOSLENIH U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I SPOLU U SRPNJU 2017.

      INDICES OF CHANGE IN NUMBER OF PERSONS IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1)
         
AND BY SEX, JULY 2017

 

 

Broj zaposlenih

u srpnju 2017.2)

Number of persons

in paid employment,

July 20172)

Indeksi
Indices

 

 

 

 VII. 2017.

  VI. 2017.

VII. 2017.

VII. 2016.

I. VII. 2017.

I. VII. 2016.

 

 

 

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno 

1 175 978

 568 671

101,0

101,1

98,0

98,3

98,1

98,5

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

 22 211

 6 016

102,6

102,3

100,7

102,7

99,8

101,6

A

Agriculture, forestry and fishing

B

Rudarstvo i vađenje

 4 016

  532

100,3

100,8

94,0

94,5

89,4

88,0

B

Mining and quarrying

C

Prerađivačka industrija

 204 985

 73 528

100,0

100,3

97,8

97,6

97,9

97,6

C

Manufacturing

D

Opskrba električnom energijom,
plinom, parom i klimatizacija

 13 560

 2 907

99,5

99,9

98,8

98,9

99,1

99,2

D

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

E

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

 25 193

 5 165

101,3

101,9

101,8

102,5

101,3

102,5

E

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

F

Građevinarstvo

 68 444

 8 086

99,6

101,5

95,2

95,8

96,6

97,0

F

Construction

G

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla

 188 663

 104 784

100,7

100,9

97,2

97,7

98,1

98,4

G

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

H

Prijevoz i skladištenje

 62 002

 15 099

100,8

101,1

98,9

98,6

99,3

99,4

H

Transportation and storage

I

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

 70 972

 39 209

108,0

108,0

96,9

97,8

97,0

98,2

I

Accommodation and food service activities

J

Informacije i komunikacije

 32 483

 12 088

100,3

100,2

98,1

99,8

97,7

98,9

J

Information and communication

K

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

 37 274

 25 932

99,7

99,9

94,8

95,1

95,2

95,5

K

Financial and insurance activities

L

Poslovanje nekretninama

 8 552

 4 168

102,8

104,0

97,2

100,2

95,6

97,3

L

Real estate activities

M

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

 52 519

 25 927

100,0

100,2

96,6

97,6

97,0

97,7

M

Professional, scientific and technical activities

N

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

 44 617

 19 798

104,8

106,5

95,6

96,9

97,8

98,2

N

Administrative and support service activities

O

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

 105 874

 49 998

101,4

101,2

99,2

98,0

97,8

97,5

O

Public administration and defence; compulsory social security

P

Obrazovanje

 108 262

 84 728

98,5

98,2

100,4

100,5

100,5

100,7

P

Education

Q

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

 86 637

 67 913

101,2

101,1

99,9

99,8

99,5

99,6

Q

Human health and social work activities

R

Umjetnost, zabava i rekreacija

 23 692

 13 242

101,9

101,0

100,4

98,9

99,9

99,2

R

Arts, entertainment and recreation

S

Ostale uslužne djelatnosti

 16 022

 9 551

105,6

102,3

93,9

92,9

94,3

93,4

S

Other service activities

 

 

1)

Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

2)

Privremeni podatak

 

 

1)

Activity sections T (Activities of households as employers; undifferentiated goods – and services – producing activities of households for own use) and U (Activities of extraterritorial organisations and bodies) as well as their divisions are not presented in this First Release since they were not covered by the survey.

2)

Provisional data.

 

 

 

 

 

 

Područja djelatnosti prema NKD-u 2007.

NKD 2007. activity sections

 

 

A

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

A

Agriculture, forestry and fishing

B

Rudarstvo i vađenje

B

Mining and quarrying

C

Prerađivačka industrija

C

Manufacturing

D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

D

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

E

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

E

Water supply; sewerage, waste management
and remediation activities

F

Građevinarstvo

F

Construction

G

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla

G

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

H

Prijevoz i skladištenje

H

Transportation and storage

I

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

I

Accommodation and food service activities

J

Informacije i komunikacije

J

Information and communication

K

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

K

Financial and insurance activities

L

Poslovanje nekretninama

L

Real estate activities

M

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

M

Professional, scientific and technical activities

N

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

N

Administrative and support service activities

O

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno
osiguranje

O

Public administration and defence; compulsory social
security

P

Obrazovanje

P

Education

Q

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Q

Human health and social work activities

R

Umjetnost, zabava i rekreacija

R

Arts, entertainment and recreation

S

Ostale uslužne djelatnosti

S

Other service activities

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Izvor podataka

 

Data source

 

 

 

Podaci o zaposlenima u pravnim osobama dobiveni su obradom podataka iz Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (obrazac JOPPD), koje se primjenjuje od 1. siječnja 2014.

 

Data on persons in employment in legal entities were gathered by processing data from the “Report on Income, Income Tax and Surtax as well as Contributions for Mandatory Insurances” (JOPPD form) in effect since 1 January 2014.

 

 

 

Obveznici dostavljanja obrasca JOPPD jesu isplatitelji svih vrsta dohodaka za koje je propisima o porezu na dohodak propisana obveza obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku.

 

All persons or entities that are payers of income for which the income tax regulations prescribe the obligation of accounting and paying deduction tax are under the obligation to submit the JOPPD form.

 

 

 

Podaci o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obrađuju se na temelju matične evidencije o osiguranicima mirovinskog osiguranja, a podaci se preuzimaju od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

The data on persons in employment in crafts and trades and free lances are processed according to the records on pension insurance beneficiaries obtained from the Croatian Institute for Pension Insurance.

 

 

 

Podaci o zaposlenim osiguranicima poljoprivrednicima preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

The Croatian Institute for Pension Insurance also provides the data on employed insured persons − private farmers.

 

 

 

Broj nezaposlenih preuzima se od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

The data on the number of unemployed persons are obtained from the Croatian Employment Service.

 

 

 

 

 

 

Obuhvat i usporedivost

 

Coverage and comparability

 

 

 

Istraživanjem o zaposlenima u pravnim osobama obuhvaćeni su zaposleni koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena.

 

The survey on persons in paid employment in legal entities includes all persons who have signed a work contract, regardless of the type of work contract and whether they work full-time or less than full-time.

 

 

 

Istraživanjem o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obuhvaćeni su vlasnici i zaposlenici prijavljeni službama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

The survey on persons in crafts and trades and free lances includes owners and employees registered with the Croatian Institute for Pension Insurance.

 

 

 

 

 

 

Definicije

 

Definitions

 

 

 

Zaposleni su sve osobe koje su zasnovale radni odnos s poslodavcem, na određeno ili neodređeno vrijeme, neovisno o duljini radnog vremena i vlasništvu pravne osobe.

 

Persons in paid employment are all persons who have signed a work contract with an employer for a fixed or an unspecified period of time, irrespective of the type of ownership and of whether they work full-time or less than full-time.

 

 

 

Stopa registrirane nezaposlenosti izračunava se kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

 

Registered unemployment rate is calculated as a ratio of the number of unemployed persons to the total active population (labour force).

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

NKD 2007.

Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

 

NKD 2007.

National Classification of Activities, 2007 version

 

 

 

 

 

 

Objavljuje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

 

Odgovara ravnatelj Marko Krištof.

Person responsible: Marko Krištof, Director General

 

Priredila: Snježana Varga

Prepared by: Snježana Varga

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Naklada: 20 primjeraka

20 copies printed

 

Podaci iz ovog Priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.

 

 

Služba za komunikaciju s korisnicima

User Communication Department

 

·     Informacije i korisnički zahtjevi

     Information and user requests

·     Pretplata publikacija

     Subscription

·     Novinarski upiti

     Press corner

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-138, 4806-154, 4811-212

      Elektronička pošta/ E-mail:
      stat.info@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4814-791

      Elektronička pošta/ E-mail:
      prodaja@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-121, 4806-115

      Elektronička pošta/ E-mail:
      press@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199