image description

 

GODINA/ YEAR: LIV.                                               ZAGREB, 6. SRPNJA 2018./ 6 JULY, 2018                                           BROJ/ NUMBER: 9.2.5.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

STRUKTURA ZAPOSLENIH PREMA VISINI PROSJEČNE ISPLAĆENE NETO PLAĆE
I DJELATNOSTIMA, stanje u ožujku 2017.

DISTRIBUTION OF PERSONS IN PAID EMPLOYMENT, BY AVERAGE PAID OFF NET EARNINGS AND BY ECONOMIC ACTIVITIES, SITUATION AS IN MARCH 2017

 

 

 

Iz strukture zaposlenih u pravnim osobama Republike Hrvatske prema visini prosječne isplaćene neto plaće za ožujak 2017. vidi se da je 5,3% zaposlenih primilo neto plaću do 2 700 kuna. Neto plaću od 2 701 do     6 000 kuna primilo je 56,4% zaposlenih, a neto plaću od 6 001 do 12 000 kuna primilo je 34,1% zaposlenih. Neto plaću iznad 12 000 kuna primilo je 4,2% zaposlenih u pravnim osobama.

 

Regarding the amount of the average net earnings paid off for March 2017, the structure of persons in paid employment in legal entities of the Republic of Croatia shows that 5.3% of them received up to 2 700 kuna, 56.4% received from 2 701 to 6 000 kuna and 34.1% from 6 001 to 12 000 kuna, while 4.2% of persons in paid employment in legal entities received net earnings that exceeded 12 000 kuna.

 

 

 

Podaci koji su prikazani u ovom Priopćenju dobiveni su obradom podataka iz Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (obrazac JOPPD), vidi Metodološka objašnjenja. Za prijašnja razdoblja podaci su dobiveni obradom podataka  iz Godišnjeg istraživanja o zaposlenima i isplaćenoj plaći za ožujak (obrazac RAD-1G). Stoga, zbog promjene izvora podataka, podaci iz ovog Priopćenja nisu usporedivi s podacima za prijašnja razdoblja.

 

The data presented in this First Release were obtained by processing data taken over from the Report on Income, Income Tax and Surtax as well as Contributions for Mandatory Insurances (JOPPD form), see the Notes on Methodology. Data for previous periods had been obtained by processing data taken over from the Annual Survey on Persons in Employment and Paid-off Earnings for March (RAD-1G form). Therefore, due to the change of the data source, the data in this First Release are not comparable with data for previous periods.

 

 

 

1.   STRUKTURA ZAPOSLENIH PREMA VISINI PROSJEČNE ISPLAĆENE NETO PLAĆE ZA OŽUJAK 2017. I PREMA NKD-u 2007.1)

      DISTRIBUTION OF PERSONS IN PAID EMPLOYMENT, BY AMOUNT OF AVERAGE PAID OFF NET EARNINGS FOR MARCH 2017,
      ACCORDING TO NKD 2007.1)

 

 

 

Zaposleni
koji su
primili
isplatu2)

Number of persons in employment who
received
their pay2)

Struktura zaposlenih prema visini neto plaće za 160 – 200 plaćenih sati rada
za ožujak 2017., %

Structure of persons in employment, by amounts of net earnings for 160 – 200 working hours paid
for March 2017, %

 

 

 

 

 

 

do
2 700
 kuna

Up to
2 700
 kuna

2 701–
3 500

3 501–
4 000

4 001–
4 500

4 501–
5 000

5 001–
5 500

5 501–
6 000

6 001–
6 500

6 501–

7 000

7 001–
8 000

8 001–

10 000

10 001–

12 000

12 001
i više
kuna
12 001
 and more
kuna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

 962 644

5,3

12,8

9,3

10,4

8,7

7,9

7,3

7,2

6,3

8,8

8,3

3,5

4,2

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

 19 012

5,5

12,9

11,3

10,8

9,3

9,3

8,3

8,1

7,6

7,4

5,9

2,1

1,6

  A

 

Agriculture, forestry and fishing

 

01

Biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima

 9 851

7,2

19,6

17,9

16,1

11,4

7,6

4,2

3,5

2,2

3,1

3,5

1,6

2,1

 

01

Crop and animal production, hunting and related service activities

 

02

Šumarstvo i sječa drva

 7 400

2,4

3,7

1,3

2,2

6,6

12,0

14,3

15,1

16,2

13,5

9,1

2,8

0,9

 

02

Forestry and logging

 

03

Ribarstvo

 1 761

9,8

14,1

16,4

16,7

8,6

7,2

5,3

4,3

2,6

5,4

5,8

1,8

2,1

 

03

Fishing and aquaculture

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

Rudarstvo i vađenje

 3 051

3,1

7,3

6,7

7,1

6,4

7,9

9,3

9,2

7,8

12,9

12,9

5,4

3,8

  B

 

Mining and quarrying

 

06

Vađenje sirove nafte i prirodnog plina

  50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8,0

24,0

30,0

38,0

 

06

Extraction of crude petroleum and natural gas

 

08

Ostalo rudarstvo i vađenje

 1 501

6,3

14,8

13,4

13,3

9,1

7,8

6,4

5,5

4,2

6,9

6,1

3,1

3,2

 

08

Other mining and quarrying

 

09

Pomoćne uslužne djelatnosti  u rudarstvu

 1 500

0,1

-

0,2

1,2

3,9

8,3

12,6

13,1

11,7

19,2

19,4

6,9

3,3

 

09

Mining support service activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

Prerađivačka industrija

 177 987

6,4

17,6

11,4

12,0

10,0

8,2

6,8

5,5

4,2

5,7

5,8

2,6

3,7

  C

 

Manufacturing

 

10

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

 36 843

5,6

19,5

13,2

14,8

13,0

9,2

6,4

4,2

2,9

3,6

3,9

1,5

2,3

 

10

Manufacture of food products

 

11

Proizvodnja pića

 4 703

4,4

9,0

10,5

9,6

9,4

6,9

6,0

6,6

5,4

9,4

11,4

4,0

7,3

 

11

Manufacture of beverages

 

12

Proizvodnja duhanskih proizvoda

  599

0,3

6,8

4,8

6,5

11,0

10,9

10,4

6,0

4,0

10,0

9,5

5,7

14,0

 

12

Manufacture of tobacco products

 

13

Proizvodnja tekstila

 2 288

7,8

30,2

21,0

14,9

9,9

4,5

3,2

2,1

1,5

1,4

1,9

0,7

1,0

 

13

Manufacture of textiles

 

14

Proizvodnja odjeće

 9 319

21,2

42,6

12,1

10,9

4,8

2,5

1,1

1,2

0,7

0,9

0,9

0,4

0,8

 

14

Manufacture of wearing apparel

 

15

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

 7 136

9,5

43,3

21,7

10,6

5,9

3,0

1,6

1,1

0,6

0,8

0,8

0,3

0,7

 

15

Manufacture of leather and related products

 

16

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

 10 183

12,7

28,8

16,5

14,3

9,4

5,9

3,2

2,3

1,6

2,1

1,4

0,7

0,9

 

16

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

 

17

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

 3 335

3,6

14,3

12,7

13,8

12,5

10,0

7,7

5,6

4,6

5,4

4,9

2,0

2,8

 

17

Manufacture of paper and paper products

 

18

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

 5 591

4,4

13,5

11,1

11,0

10,8

8,8

8,4

7,0

5,1

6,7

7,8

3,0

2,3

 

18

Printing and reproduction of recorded media

 

19

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

 4 106

0,0

0,1

0,1

0,5

1,3

3,5

8,8

11,6

14,2

21,4

21,6

9,5

7,3

 

19

Manufacture of coke and refined petroleum products

 

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

 4 640

2,6

9,1

9,9

10,9

8,3

8,2

9,7

10,1

8,8

9,5

7,1

2,7

3,1

 

20

Manufacture of chemicals and chemical products

 

21

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

 3 948

0,3

0,3

0,7

1,5

4,7

6,1

7,1

9,0

8,8

14,0

19,3

8,6

19,6

 

21

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

 

22

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

 8 232

7,2

22,1

14,1

15,4

11,0

8,2

5,2

3,9

2,7

3,5

3,3

1,2

2,1

 

22

Manufacture of rubber and plastic products

 

23

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

 8 171

5,7

10,3

10,7

11,6

9,7

9,0

7,8

6,9

5,8

7,9

7,5

3,1

4,1

 

23

Manufacture of other non-metallic mineral products

 

24

Proizvodnja metala

 3 205

6,3

18,1

14,0

12,4

11,3

9,9

7,1

5,2

3,8

4,6

4,0

1,9

1,5

 

24

Manufacture of basic metals

 

25

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

 19 985

5,6

11,8

9,6

11,9

11,9

11,0

9,4

6,9

5,1

6,7

5,7

1,9

2,5

 

25

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

 

26

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

 4 153

2,4

6,3

5,1

4,8

6,4

6,8

4,5

5,8

4,3

7,4

13,2

11,1

22,1

 

26

Manufacture of computer, electronic and optical products

 

27

Proizvodnja električne  opreme

 8 248

2,6

9,1

8,2

11,7

9,4

8,9

8,2

6,9

4,6

7,4

8,9

5,8

8,2

 

27

Manufacture of electrical equipment

 

28

Proizvodnja strojeva iuređaja, d. n.

 8 983

1,6

7,6

8,5

12,0

12,8

11,9

10,1

7,6

5,8

7,9

7,5

3,1

3,5

 

28

Manufacture of machinery and equipment n. e. c.

 

29

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

 2 075

1,4

12,7

9,9

20,3

14,0

8,2

7,2

6,2

4,7

5,2

4,3

2,1

3,7

 

29

Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

 

30

Proizvodnja ostalih  prijevoznih sredstava

 5 658

5,0

6,5

4,3

6,4

8,6

11,0

15,4

10,8

8,2

9,4

8,1

3,4

2,9

 

30

Manufacture of other transport equipment

 

31

Proizvodnja namještaja

 7 529

10,1

32,0

16,3

13,0

7,2

5,3

3,5

2,9

2,2

2,9

2,4

1,1

1,1

 

31

Manufacture of furniture

 

32

Ostala prerađivačka   industrija

 1 953

13,8

26,7

13,8

11,6

6,7

6,4

4,7

3,9

2,9

4,2

3,4

0,9

1,1

 

32

Other manufacturing

 

33

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

 7 104

4,9

7,2

7,3

12,2

10,3

11,2

9,8

8,3

6,2

7,7

7,9

3,0

4,1

 

33

Repair and installation of machinery and equipment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

Opskrba električnom energijom,  plinom, parom i klimatizacija

 13 060

0,6

0,9

1,1

1,1

1,6

2,6

4,1

5,8

9,1

21,7

31,8

11,7

8,0

  D

 

Electricity, gas, steam and air conditioning supply


 

35

Opskrba električnom energijom, plinom, parom
i klimatizacija

 13 060

0,6

0,9

1,1

1,1

1,6

2,6

4,1

5,8

9,1

21,7

31,8

11,7

8,0

 

35

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

 

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

 26 560

1,7

5,7

6,3

9,2

11,7

11,1

10,0

8,8

7,6

10,5

12,5

2,9

2,0

  E

 

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

 

36

Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom

 6 593

0,2

2,3

3,8

9,0

13,0

13,8

11,9

10,8

8,9

11,9

9,5

2,9

2,1

 

36

Water collection, treatment and supply

 

37

Uklanjanje otpadnih voda

  437

1,6

2,7

1,8

5,3

9,8

11,4

14,2

10,8

7,8

9,4

14,9

5,9

4,3

 

37

Sewerage

 

38

Skupljanje otpada, djelatnosti obrade i zbrinjavanja otpada; oporaba materijala

 18 225

2,0

6,9

7,3

9,5

11,5

10,5

9,5

8,2

7,5

10,3

12,9

2,2

1,5

 

38

Waste collection, treatment and disposal activities; materials recovery

 

39

Djelatnosti sanacije okoliša te ostale djelatnosti gospodarenja otpadom

 1 305

4,6

6,6

5,8

6,1

7,4

5,9

6,2

5,4

3,3

7,3

23,0

10,7

7,7

 

39

Remediation activities and other waste management services

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

Građevinarstvo

 55 352

15,1

16,8

12,5

12,5

9,3

7,5

6,0

4,6

3,2

4,5

4,2

1,8

2,2

  F

 

Construction

 

41

Gradnja zgrada

 22 106

21,3

21,1

13,4

12,0

7,6

6,0

4,5

3,5

2,3

3,3

2,9

1,1

1,1

 

41

Construction of buildings

 

42

Gradnja građevina niskogradnje

 15 453

4,2

9,4

9,0

12,1

13,1

10,8

8,6

6,7

4,7

6,2

6,7

3,3

5,0

 

42

Civil engineering

 

43

Specijalizirane građevinske djelatnosti

 17 793

16,8

17,8

14,6

13,4

8,2

6,6

5,4

4,1

3,0

4,4

3,5

1,3

1,1

 

43

Specialised construction activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G

 

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla

 150 105

6,6

22,4

14,7

13,2

8,8

6,6

5,0

4,2

3,0

4,4

4,8

2,5

3,7

  G

 

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

 

45

Trgovina na veliko i na malo motornim vozilima i motociklima; popravak motornih vozila i motocikla

 12 579

7,9

12,1

11,2

11,3

8,5

8,5

7,4

6,7

5,3

7,5

7,1

3,0

3,5

 

45

Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles

 

46

Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

 53 030

6,4

11,8

12,0

13,2

9,5

8,1

6,2

5,3

4,0

6,3

6,8

3,8

6,4

 

46

Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles

 

47

Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

 84 496

6,5

30,5

16,9

13,6

8,4

5,4

3,9

3,1

2,1

2,8

3,2

1,6

2,0

 

47

Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H

 

Prijevoz i skladištenje

 50 038

4,2

9,6

7,3

12,8

13,3

9,4

7,0

5,6

4,8

8,7

10,2

3,1

3,9

  H

 

Transportation and storage

 

49

Kopneni prijevoz i cjevovodni transport

 21 423

7,7

17,6

11,5

12,1

9,3

8,8

7,4

5,6

4,1

6,6

6,1

1,5

1,7

 

49

Land transport and transport via pipelines

 

50

Vodeni prijevoz

 1 695

7,1

8,9

9,7

12,1

10,5

7,6

7,1

5,4

4,4

7,3

9,1

5,7

5,1

 

50

Water transport

 

51

Zračni prijevoz

  846

0,1

-

0,2

1,9

4,3

4,8

4,5

6,7

5,9

12,4

20,0

13,6

25,5

 

51

Air transport

 

52

Skladištenje i prateće djelatnosti u prijevozu

 17 287

1,6

4,1

4,1

6,3

6,8

8,8

8,5

7,6

7,1

14,3

18,6

5,6

6,7

 

52

Warehousing and support activities for transportation

 

53

Poštanske i kurirske djelatnosti

 8 787

0,7

2,0

3,7

28,5

37,3

12,8

3,6

1,8

1,7

2,5

3,1

0,9

1,4

 

53

Postal and courier activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

 

Djelatnosti pružanja  smještaja te pripreme i usluživanja hrane

 40 735

8,9

17,9

12,2

14,0

10,7

8,8

6,7

5,1

3,3

4,4

4,0

1,5

2,4

  I

 

Accommodation and food service activities

 

55

Smještaj

 22 009

2,9

8,9

8,8

13,7

12,9

11,9

9,7

7,4

4,9

6,4

6,0

2,4

4,1

 

55

Accommodation

 

56

Djelatnost pripreme i usluživanja hrane i pića

 18 726

16,0

28,5

16,1

14,3

8,1

5,2

3,2

2,4

1,4

2,1

1,6

0,5

0,5

 

56

Food and beverage service activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J

 

Informacije i komunikacije

 29 562

2,7

4,3

4,9

6,7

6,1

7,5

6,8

7,2

6,4

10,4

14,6

9,4

13,0

  J

 

Information and communication

 

58

Izdavačke djelatnosti

 3 790

3,4

8,7

7,9

8,5

8,7

7,6

7,4

7,3

6,8

9,9

12,3

5,2

6,3

 

58

Publishing activities

 

59

Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa

 1 076

6,4

11,3

12,1

14,3

8,4

8,6

4,6

6,3

3,9

7,8

7,3

4,8

4,0

 

59

Motion picture, video and television programme production, sound recording and music publishing activities

 

60

Emitiranje programa

 4 243

1,5

3,8

3,4

4,4

7,3

11,8

10,3

8,7

8,5

12,6

13,5

6,0

8,2

 

60

Programming and broadcasting activities

 

61

Telekomunikacije

 7 250

1,9

2,8

2,5

4,5

4,6

6,5

7,6

8,9

7,5

10,3

15,3

10,7

16,9

 

61

Telecommunications

 

62

Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima

 11 410

2,7

3,1

5,0

7,7

5,4

6,2

5,2

5,8

5,0

10,1

16,0

11,8

16,1

 

62

Computer programming, consultancy and related activities

 

63

Informacijske uslužne djelatnosti

 1 793

4,7

5,8

7,2

7,3

6,8

8,1

6,0

5,9

6,3

10,7

14,3

8,4

8,5

 

63

Information service activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K

 

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

 33 549

2,0

3,5

2,6

4,8

7,6

9,1

9,3

7,9

6,8

10,8

14,5

8,3

12,9

  K

 

Financial and insurance activities

 

64

Financijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i mirovinskih fondova

 19 889

0,4

0,4

0,9

2,9

6,5

9,3

10,2

8,5

7,8

11,9

16,1

9,7

15,4

 

64

Financial service activities, except insurance and pension funding

 

65

Osiguranje, reosiguranje i mirovinski fondovi, osim obveznoga socijalnog osiguranja

 7 941

4,5

8,6

5,1

5,8

6,0

6,0

6,7

6,7

5,8

10,6

15,2

7,9

11,2

 

65

Insurance, reinsurance and pension funding, except compulsory social security

 

66

Pomoćne djelatnosti kod financijskih usluga i djelatnosti osiguranja

 5 719

3,9

6,9

5,4

10,1

13,3

12,5

10,1

7,5

4,6

7,2

8,3

3,9

6,3

 

66

Activities auxiliary to financial services and insurance activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


L

 

Poslovanje nekretninama

 7 386

8,9

16,4

11,0

11,3

8,2

7,7

6,3

5,4

4,0

6,8

6,4

3,3

4,3

  L

 

Real estate activities

 

68

Poslovanje nekretninama

 7 386

8,9

16,4

11,0

11,3

8,2

7,7

6,3

5,4

4,0

6,8

6,4

3,3

4,3

 

68

Real estate activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

 43 963

5,6

7,7

8,6

10,3

8,1

7,7

6,4

6,3

4,8

8,7

11,6

6,0

8,2

  M

 

Professional, scientific and technical activities

 

69

Pravne i računovodstvene djelatnosti

 8 492

7,6

9,7

10,4

14,0

11,2

9,6

7,7

7,1

4,4

5,6

6,3

3,2

3,2

 

69

Legal and accounting activities

 

70

Upravljačke djelatnosti; savjetovanje u vezi s upravljanjem

 5 348

6,7

7,3

9,0

9,6

6,4

7,9

6,4

5,9

4,2

8,3

9,8

6,0

12,6

 

70

Activities of head offices; management consultancy activities

 

71

Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo; tehničko ispitivanje i analiza

 17 396

4,9

5,8

8,2

10,5

8,2

7,7

6,1

6,4

5,3

10,6

13,6

6,5

6,4

 

71

Architectural and engineering activities; technical testing and analysis

 

72

Znanstveno istraživanje i razvoj

 4 737

0,5

2,9

2,2

3,9

5,6

6,3

7,4

7,0

5,0

10,4

19,3

12,0

17,5

 

72

Scientific research and development

 

73

Promidžba (reklama i propaganda) i istraživanje tržišta

 3 936

7,0

14,0

11,5

8,6

5,1

5,5

4,4

4,2

3,4

6,3

9,2

5,4

15,2

 

73

Advertising and market research

 

74

Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

 2 332

10,0

10,9

12,5

13,5

11,3

7,3

5,8

5,2

4,1

7,2

6,1

2,9

3,2

 

74

Other professional, scientific and technical activities

 

75

Veterinarske djelatnosti

 1 722

4,8

12,5

9,2

9,5

7,3

7,7

6,4

7,6

5,9

9,1

13,6

3,7

2,7

 

75

Veterinary activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

 31 100

16,0

28,9

14,0

10,4

7,7

5,2

3,8

3,1

2,0

3,1

2,8

1,3

1,5

  N

 

Administrative and support service activities

 

77

Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing)

 2 727

9,9

11,8

12,6

12,1

8,8

8,6

7,3

6,7

4,6

7,1

5,1

2,3

3,0

 

77

Rental and leasing activities

 

78

Djelatnosti zapošljavanja

 7 308

13,4

24,2

17,9

13,0

11,2

6,0

4,1

2,5

1,7

2,0

2,0

0,9

1,3

 

78

Employment activities

 

79

Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima

 3 546

11,2

10,2

12,5

10,9

8,6

8,4

6,7

6,6

4,5

7,6

6,5

2,9

3,5

 

79

Travel agency, tour operator reservation service and related activities

 

80

Zaštitne i istražne djelatnosti

 8 617

14,7

49,9

13,3

8,3

4,8

2,1

1,5

1,3

0,9

1,3

1,1

0,4

0,5

 

80

Security and investigation activities

 

81

Usluge u vezi s  upravljanjem
i održavanjem zgrada te djelatnosti uređenja i održavanja krajolika

 7 048

27,8

28,1

11,0

8,8

6,6

5,2

3,3

2,5

1,3

2,2

1,9

0,9

0,6

 

81

Services to buildings and landscape activities

 

82

Uredske  administrativne i pomoćne djelatnosti te ostale
poslovne pomoćne djelatnosti

 1 854

6,3

14,1

18,8

13,2

9,3

6,0

4,3

4,2

2,9

5,7

6,8

3,8

4,8

 

82

Office administrative, office support and other business support activities

O

 

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

 92 111

0,3

2,1

5,1

9,3

7,8

9,6

8,8

9,1

9,4

15,2

14,4

5,4

3,7

  O

 

Public administration and defence; compulsory social security

 

84

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

 92 111

0,3

2,1

5,1

9,3

7,8

9,6

8,8

9,1

9,4

15,2

14,4

5,4

3,7

 

84

Public administration and defence; compulsory social security

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

Obrazovanje

 90 586

0,7

7,2

4,1

5,6

4,5

5,9

10,1

15,7

15,3

17,0

8,6

2,3

3,0

  P

 

Education

 

85

Obrazovanje

 90 586

0,7

7,2

4,1

5,6

4,5

5,9

10,1

15,7

15,3

17,0

8,6

2,3

3,0

 

85

Education

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

 66 945

1,1

7,0

7,2

9,3

9,3

8,9

9,8

11,2

10,3

11,6

7,6

3,4

3,2

  Q

 

Human health and social work activities

 

86

Djelatnosti zdravstvene zaštite

 51 588

0,4

4,7

6,1

7,5

8,8

9,6

10,2

11,7

11,1

12,9

8,6

4,2

4,1

 

86

Human health activities

 

87

Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem

 10 402

3,0

16,7

12,7

17,2

12,6

7,1

7,5

8,5

6,0

5,4

2,9

0,4

0,1

 

87

Residential care activities

 

88

Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja

 4 955

4,7

10,8

6,9

11,2

7,4

5,7

10,5

11,6

11,0

11,2

6,9

1,7

0,5

 

88

Social work activities without accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R

 

Umjetnost, zabava  i rekreacija

 20 083

3,6

11,4

8,4

10,1

11,5

10,1

8,9

7,5

6,0

8,8

8,6

3,0

2,1

  R

 

Arts, entertainment and recreation

 

90

Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti

 2 990

1,4

1,9

3,3

5,3

7,7

11,3

12,2

9,4

9,0

13,5

17,6

5,2

2,2

 

90

Creative, arts and entertainment activities

 

91

Knjižnice, arhivi, muzeji i  ostale kulturne djelatnosti

 5 751

0,5

2,9

4,6

8,8

12,2

11,9

11,5

10,0

9,6

12,6

11,0

3,2

1,0

 

91

Libraries, archives, museums and other cultural activities

 

92

Djelatnosti kockanja i klađenja

 5 637

1,9

26,3

14,2

12,9

14,6

7,5

4,8

3,7

2,0

4,2

3,8

1,9

2,2

 

92

Gambling and betting activities

 

93

Sportske djelatnosti te zabavne i rekreacijske djelatnosti

 5 705

9,5

10,3

9,3

11,2

9,8

10,3

8,4

7,6

4,8

6,9

6,3

2,6

3,0

 

93

Sports activities and amusement and recreation activities

S

 

Ostale uslužne djelatnosti

 11 459

14,1

14,1

11,5

11,1

7,5

7,2

5,7

4,9

3,8

6,4

6,6

2,9

4,1

  S

 

Other service activities

 

94

Djelatnosti članskih organizacija

 5 979

6,0

8,1

6,8

9,5

9,0

9,6

8,4

6,8

5,7

10,2

10,4

4,7

5,0

 

94

Activities of membership organisations

 

95

Popravak računala  i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo

 1 493

11,0

11,3

12,3

14,7

10,2

6,8

5,4

5,0

2,5

4,6

4,4

1,7

10,1

 

95

Repair of computers and personal and household goods

 

96

Ostale osobne uslužne djelatnosti

 3 987

27,4

24,2

18,4

12,2

4,2

3,8

1,9

2,1

1,5

1,5

1,7

0,6

0,6

 

96

Other personal service activities

 

 

1)

Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

2)

Podatak se odnosi na zaposlene koji su ostvarili puni fond radnog vremena, odnosno koji su ostvarili najmanje 160, a najviše 200 plaćenih sati rada bez obzira na to jesu li svi sati ostvareni u punome radnom vremenu ili duljemu od punoga radnog vremena.

 

 

1)

Activity sections T (Activities of households as employers; undifferentiated goods – and services – producing activities of households for own use) and U (Activities of extraterritorial organisations and bodies) as well as their divisions are not presented in this First Release, since they were not covered by the survey.

2)

Figure refers to persons in employment working full hours, not less than 160 hours but 200 hours at the most, irrespective whether they were working full time or more than full time.

 

 

 

 

 

3.   ZAPOSLENI PREMA BROJU PLAĆENIH SATI RADA I PODRUČJIMA NKD-a 2007.1) U OŽUJKU 2017.

      PERSONS IN EMPLOYMENT, BY NUMBER OF PAID WORKING HOURS AND ACCORDING TO NKD 2007.1), MARCH 2017

 
 

Zaposleni prema broju
plaćenih sati rada

Persons in employment,
by number of paid working hours

Struktura zaposlenih prema broju
plaćenih sati rada, %

Structure of persons in employment,
by number of paid working hours, %

 

 

 

 

ukupno

Total

do 160
sati

Up to 160
 hours

160 – 200 sati

160 – 200
hours

više od 200
sati

200 hours
 and more

do
160
sati

Up to 160
 hours

160 – 200 sati

160 – 200 hours

više od 200
sati

200 hours and more

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

1 074 051

 59 235

 962 644

 52 172

5,5

89,6

4,9

 

Total

A

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

 20 330

  865

 19 012

  453

4,3

93,5

2,2

A

Agriculture, forestry and fishing

B

Rudarstvo i vađenje

 3 494

  80

 3 051

  363

2,3

87,3

10,4

B

Mining and quarrying

C

Prerađivačka industrija

 203 419

 7 403

 177 987

 18 029

3,6

87,5

8,9

C

 Manufacturing

D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

 13 525

  225

 13 060

  240

1,7

96,6

1,8

D

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

E

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

 29 325

  792

 26 560

 1 973

2,7

90,6

6,7

E

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

F

Građevinarstvo

 62 256

 3 626

 55 352

 3 278

5,8

88,9

5,3

F

Construction

G

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla

 162 823

 10 038

 150 105

 2 680

6,2

92,2

1,6

G

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

H

Prijevoz i skladištenje

 54 969

 2 106

 50 038

 2 825

3,8

91,0

5,1

H

Transportation and storage

I

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

 46 906

 5 197

 40 735

  974

11,1

86,8

2,1

I

Accommodation and food service activities

J

Informacije i komunikacije

 31 541

 1 249

 29 562

  730

4,0

93,7

2,3

J

Information and communication

K

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

 35 347

 1 324

 33 549

  474

3,7

94,9

1,3

K

Financial and insurance activities

L

Poslovanje nekretninama

 8 048

  564

 7 386

  98

7,0

91,8

1,2

L

Real estate activities

M

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

 47 660

 2 952

 43 963

  745

6,2

92,2

1,6

M

Professional, scientific and technical activities

N

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

 38 537

 4 166

 31 100

 3 271

10,8

80,7

8,5

N

Administrative and support service activities

O

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

 98 388

 2 354

 92 111

 3 923

2,4

93,6

4,0

O

Public administration and defence; compulsory
social security

P

Obrazovanje

 102 121

 9 293

 90 586

 2 242

9,1

88,7

2,2

P

Education

Q

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

 80 413

 4 294

 66 945

 9 174

5,3

83,3

11,4

Q

Human health and social work activities

R

Umjetnost, zabava i rekreacija

 21 635

 1 187

 20 083

  365

5,5

92,8

1,7

R

Arts, entertainment and recreation

S

Ostale uslužne djelatnosti

 13 314

 1 520

 11 459

  335

11,4

86,1

2,5

S

Other service activities

 

 

1)

Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

1)

Activity sections T (Activities of households as employers; undifferentiated goods – and services – producing activities of households for own use) and U (Activities of extraterritorial organisations and bodies) as well as their divisions are not presented in this First Release, since they were not covered by the survey.

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Podaci o strukturi zaposlenih prema visini prosječne isplaćene neto plaće po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske dobiveni su obradom podataka iz Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (obrazac JOPPD), koje se primjenjuje od 1. siječnja 2014.

 

Data on the structure of persons in employment by the amount of paid off net earnings in legal entities in the Republic in Croatia were gathered by processing data from the “Report on Income, Income Tax and Surtax as well as Contributions for Mandatory Insurances” (JOPPD form) in effect since 1 January 2014.

 

 

 

Obveznici dostavljanja obrasca JOPPD jesu isplatitelji svih vrsta dohodaka za koje je propisima o porezu na dohodak propisana obveza obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku.

 

All persons or entities that are payers of income for which the income tax regulations prescribe the obligation of accounting and paying deduction tax are under the obligation to submit the JOPPD form.

 

 

 

Obuhvaćeni su zaposleni u pravnim osobama svih oblika vlasništva, tijelima državne vlasti i tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Republike Hrvatske.

 

Data comprises persons in employment in legal entities of all types of ownership, government bodies as well as bodies of local and regional self-government units on the territory of the Republic of Croatia.

 

 

 

Nisu obuhvaćeni zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama i zaposleni osiguranici poljoprivrednici te unutar podataka o prosječnim mjesečnim plaćama nedostaju podaci o njihovim isplatama.

 

Persons employed in crafts and trades and free lances as well as employed insured persons – private farmers –  are not covered, so data on their pays are not included in the data on average earnings.

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

 

 

d. n.

drugdje nespomenuto

 

NKD 2007.

National Classification of Activities, 2007 version

NKD 2007.

Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

 

n. e. c.

not elsewhere classified

 

 

 

 

 

 

Znakovi

 

Symbols

 

 

 

-

nema pojave

 

-

no occurrence

 

 

 

 

 

 

Objavljuje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

 

Odgovara ravnatelj Marko Krištof.

Person responsible: Marko Krištof, Director General

 

Priredila: Snježana Varga

Prepared by: Snježana Varga

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

 

 

Naklada: 25 primjeraka

25 copies printed

 

Podaci iz ovog Priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.

 

 

Služba za komunikaciju s korisnicima

User Communication Department

 

·     Informacije i korisnički zahtjevi

     Information and user requests

·     Pretplata publikacija

     Subscription

·     Novinarski upiti

     Press corner

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-138, 4806-154, 4811-212

      Elektronička pošta/ E-mail:
      stat.info@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148

 

      Telefon/ Phone:

      +385 (0) 1 4806-115

      Elektronička pošta/ E-mail:
      prodaja@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-121, 4806-168

      Elektronička pošta/ E-mail:
      press@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148