image description

 

 

GODINA/ YEAR: LIV.                                               ZAGREB, 4. SVIBNJA 2017./ 4 MAY, 2017                                           BROJ/ NUMBER: 9.2.7.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

ANKETA O RADNOJ SNAZI                          LABOUR FORCE SURVEY

 

 

 

AKTIVNO STANOVNIŠTVO U REPUBLICI HRVATSKOJ 2016.

PROSJEK GODINE

LABOUR FORCE IN THE REPUBLIC OF CROATIA, 2016

ANNUAL AVERAGE

 

 

 

 

Anketa o radnoj snazi, u skladu s nacrtom uzorka i metodom prikupljanja podataka, osigurava podatke o ekonomskoj aktivnosti stanovništva u Republici Hrvatskoj u tromjesečnoj i godišnjoj dinamici.

 

In accordance with the sample design and methods of data collection, the Labour Force Survey provides data on economic activity of the population in the Republic of Croatia in quarterly and annual dynamics.

 

 

 

Podaci u ovom Priopćenju od 2013. do 2016. prosjeci su četiriju tromjesečnih rezultata. Zbog dostupnosti novih i ažurnijih procjena ukupnog  stanovništva izvršili smo reviziju podataka za 2015. i 2016. kako bi podaci Ankete bili usklađeni i s demografskim podacima Republike Hrvatske. U ovom Priopćenju objavljeni su revidirani podaci za 2015. i 2016.

 

Data in this First Release for the period from 2013 to 2016 are averages of four quarterly results. Due to availability of new and more up-to-date estimates of the total population, data for 2015 and 2016 have been revised in order to adjust the Survey data with demographic figures for the Republic of Croatia. This First Release includes revised data for 2015 and 2016.

 

 

 

Budući da je metodologija Ankete usklađena s onom koju propisuje Statistički ured Europske unije (Eurostat), rezultati za Republiku Hrvatsku redovito se objavljuju na internetskim stranicama i u Eurostatovim publikacijama te omogućuju usporedbu sa svim zemljama članicama Europske unije.

 

As the methodology for the Survey is harmonised with regulations of the Statistical Office of the European Communities (Eurostat), results for the Republic of Croatia are regularly published on the web pages and in Eurostat's publications, thus enabling the comparison of the Republic of Croatia with all EU Member States.

 

 

 

Kontinuirana primjena metodološkog koncepta, kako su ga propisali Statistički ured Europske unije (Eurostat) i Međunarodna organizacija rada, osigurala je da rezultati Ankete o radnoj snazi na godišnjoj razini jasno upućuju na trendove na tržištu rada Republike Hrvatske.

 

A continuous application of methodological guidelines of the Statistical Office of the European Communities (Eurostat) and the International Labour Organization ensured that the Labour Force Survey results clearly point out to trends in the labour market of the Republic of Croatia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usporedba podataka o nezaposlenima dobivenih Anketom, prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ-a) i drugih statističkih praćenja temeljenih na administrativnim izvorima pokazuje da je prosječna stopa nezaposlenosti u 2016. prema podacima administrativnih evidencija veća (14,8%) od stope anketne nezaposlenosti (13,1%). U tom razdoblju prosječan broj nezaposlenih prema Anketi manji je za 2 000 od podataka Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Budući da su se anketirane osobe izjašnjavale o prijavljenosti službi za zapošljavanje, usporedba podataka pokazuje da je od ukupno 240 000 nezaposlenih prema Anketi, 187 000 ili 78,1% prijavljeno službi za zapošljavanje. Ostalih 21,9% anketno nezaposlenih nije bilo zainteresirano za prijavu službi za zapošljavanje. Istodobno od ukupno 242 000 registriranih u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, 55 000 ili 22,5% ne zadovoljava međunarodne kriterije nezaposlenosti.

 

The comparison of unemployment data obtained by the Labour Force Survey, the Croatian Employment Service and other administrative data records shows that the average unemployment rate for 2016, according to the administrative records, was much higher (14.8%) than the ILO unemployment rate (13.1%). In the same period, the average number of the unemployed was by 2 000 fewer according to the Survey than according to the Croatian Employment Service. Since interviewed persons provided information on their registration with the Croatian Employment Service, the data comparison shows that 187 000, or 78.1%, of the total of 240 000 unemployed persons were registered. The remaining 21.9% of persons who were classified as unemployed in the Labour Force Survey were not registered. At the same time, 55 000 (22.5%) of the total of 242 000 persons who were registered with the Croatian Employment Service did not fulfil the international criteria of unemployment.

 

 

 

1.   RADNO SPOSOBNO STANOVNIŠTVO PREMA AKTIVNOSTI I SPOLU

      WORKING-AGE POPULATION, BY ACTIVITY AND SEX

tis.

'000

 

2013.

2014.

2015.

2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

 

 

 

 

 

 

 

Radno sposobno stanovništvo (15+)

3 623

3 615

3 587

3 566

Working-age population (15+)

 

 

 

 

 

 

   Aktivno stanovništvo

1 842

1 893

1 891

1 830

   Labour force

      Zaposleni  

1 524

1 566

1 585

1 590

      Persons in employment

      Nezaposleni

318

327

306

240

      Unemployed persons

 

 

 

 

 

 

   Neaktivno stanovništvo (15+)

1 781

1 722

1 695

1 735

   Inactive population (15+)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

 

Stopa aktivnosti

50,8

52,4

52,7

51,3

Activity rate

 

 

 

 

 

 

Stopa zaposlenosti

42,1

43,3

44,2

44,6

Employment/population ratio

 

 

 

 

 

 

Stopa nezaposlenosti

17,3

17,3

16,2

13,1

Unemployment rate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muškarci

Men

 

 

 

 

 

 

 

Radno sposobno stanovništvo (15+)

1 728

1 726

1 711

1 702

Working-age population (15+)

 

 

 

 

 

 

   Aktivno stanovništvo

997

1 016

1 012

984

   Labour force

      Zaposleni  

821

849

855

860

      Persons in employment

      Nezaposleni

176

167

157

123

      Unemployed persons

 

 

 

 

 

 

   Neaktivno stanovništvo (15+)  

731

710

699

719

   Inactive population (15+)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

 

Stopa aktivnosti

57,7

58,9

59,1

57,8

Activity rate

 

 

 

 

 

 

Stopa zaposlenosti

47,5

49,2

50,0

50,5

Employment/population ratio

 

 

 

 

 

 

Stopa nezaposlenosti

17,7

16,5

15,6

12,6

Unemployment rate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

Radno sposobno stanovništvo (15+)

1 894

1 890

1 875

1 864

Working-age population (15+)

 

 

 

 

 

 

   Aktivno stanovništvo

845

877

879

847

   Labour force

      Zaposleni  

703

717

730

730

      Persons in employment

      Nezaposleni

142

160

149

117

      Unemployed persons

 

 

 

 

 

 

   Neaktivno stanovništvo (15+)

1 050

1 012

996

1 017

   Inactive population (15+)

 

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

 

Stopa aktivnosti

44,6

46,4

46,9

45,4

Activity rate

 

 

 

 

 

 

Stopa zaposlenosti

37,1

38,0

39,0

39,2

Employment/population ratio

 

 

 

 

 

 

Stopa nezaposlenosti

16,8

18,3

16,9

13,8

Unemployment rate

 

 

 

2.   RADNO SPOSOBNO STANOVNIŠTVO PREMA AKTIVNOSTI, DOBI I SPOLU

      WORKING-AGE POPULATION, BY ACTIVITY, AGE GROUPS AND SEX

tis.

'000

 

2013.

2014.

2015.

2016.

2013.

2014.

2015.

2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivno stanovništvo

Labour force

Zaposleni

Persons in employment

 

Ukupno

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno
Total

1 842

1 893

1 891

1 830

1 524

1 566

1 585

1 590

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 – 24

148

166

160

176

74

90

92

121

25 – 49

1 191

1 225

1 211

1 161

998

1 032

1 031

1 023

50 – 64

472

477

493

469

422

420

435

422

65 i više
65 and over

(31)

(25)

(26)

(23)

(30)

(24)

(26)

(23)

55 – 64

251

247

267

254

226

219

236

229

15 –  64

1 811

1 868

1 865

1 807

1 494

1 542

1 559

1 567

20 – 64

1 782

1 831

1 829

1 770

1 486

1 528

1 545

1 549

25 – 29

223

227

217

209

171

175

173

170

15 – 29

371

392

378

386

245

266

265

291

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muškarci

Men

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno
Total

997

1 016

1 012

984

821

849

855

860

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 – 24

88

97

94

102

44

53

55

70

25 – 49

628

637

631

608

526

544

545

543

50 – 64

263

269

273

259

233

238

240

232

65 i više
65 and over

(18)

((13))

(15)

((15))

(18)

((13))

((14))

((15))

55 – 64

148

152

160

148

130

134

140

131

15 –  64

979

1 003

998

969

803

836

840

845

20 – 64

963

983

977

946

799

828

831

834

25 – 29

120

122

116

110

90

96

95

91

15 – 29

208

218

210

212

135

149

150

161

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno
Total

845

877

879

847

703

717

730

730

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 – 24

60

69

66

75

(30)

(37)

(37)

51

25 – 49

563

588

581

553

471

488

486

480

50 – 64

209

208

220

210

189

181

195

190

65 i više
65 and over

(13)

((12))

((12))

((9))

((13))

((11))

((12))

((9))

55 – 64

103

95

107

106

96

85

95

98

15 –  64

832

865

867

838

690

706

719

721

20 – 64

819

848

852

824

687

700

713

715

25 – 29

103

105

101

99

80

80

78

78

15 – 29

163

174

167

174

110

117

115

129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nezaposleni

Unemployed persons

Neaktivni

Inactive population

 

Ukupno

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno
Total

318

327

306

240

1 781

1 722

1 695

1 735

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 – 24

74

75

68

55

349

326

323

297

25 – 49

193

193

180

138

245

200

190

221

50 – 64

50

57

58

47

439

432

408

428

65 i više
65 and over

.

.

.

.

748

764

774

789

55 – 64

(25)

(29)

(31)

(25)

348

356

335

347

15 –  64

318

326

306

240

1 032

958

921

947

20 – 64

296

303

284

221

816

750

719

752

25 – 29

(52)

(52)

(44)

(40)

(55)

(45)

(45)

(47)

15 – 29

126

127

112

95

403

372

367

344

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muškarci

Men

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno
Total

176

167

157

123

731

710

699

719

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 – 24

(44)

(43)

(39)

(32)

166

155

153

141

25 – 49

102

93

86

65

97

83

77

90

50 – 64

(30)

(31)

(33)

(26)

180

173

166

177

65 i više

65 and over

.

.

.

.

289

299

304

310

55 – 64

(17)

(18)

(20)

((17))

142

140

131

143

15 –  64

176

167

157

123

442

411

396

409

20 – 64

164

155

146

112

333

306

294

313

25 – 29

(30)

(26)

(21)

((19))

(21)

((17))

((17))

((20))

15 – 29

74

69

60

51

187

172

170

161

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno
Total

142

160

149

117

1 050

1 012

996

1 017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 – 24

(30)

(32)

(29)

(23)

183

172

170

156

25 – 49

91

101

95

73

148

117

113

130

50 – 64

(20)

(27)

(25)

(20)

259

258

243

251

65 i više
65 and over

-

.

-

-

460

466

471

479

55 – 64

((8))

((10))

((11))

((8))

206

216

204

204

15 –  64

142

159

149

117

590

547

525

538

20 – 64

132

148

139

109

483

444

424

439

25 – 29

((23))

(26)

((23))

((21))

(34)

(28)

(28)

(27)

15 – 29

53

57

52

(44)

217

200

197

183

 

 

 

3.   MJERE AKTIVNOSTI STANOVNIŠTVA PREMA DOBI I SPOLU

      POPULATION ACTIVITY MEASURES, BY AGE GROUPS AND SEX

%

 

Stope aktivnosti

Activity rates

Stope zaposlenosti

Employment/population rates

Stope nezaposlenosti

Unemployment rates

 

2013.

2014.

2015.

2016.

2013.

2014.

2015.

2016.

2013.

2014.

2015.

2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno
Total

50,8

52,4

52,7

51,3

42,1

43,3

44,2

44,6

17,3

17,3

16,2

13,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 – 24

29,9

33,6

33,2

37,2

14,9

18,3

19,1

25,6

50,0

45,5

42,3

31,3

25 – 49

83,0

86,0

86,4

84,0

69,5

72,4

73,6

74,0

16,2

15,8

14,9

11,9

50 – 64

51,8

52,5

54,7

52,3

46,3

46,2

48,3

47,1

10,6

12,0

11,7

10,0

65 i više
65 and over

(3,9)

(3,2)

(3,3)

(2,9)

(3,9)

(3,0)

(3,3)

(2,9)

.

.

.

.

55 – 64

41,9

41,0

44,3

42,2

37,8

36,3

39,2

38,1

(9,9)

(11,6)

(11,6)

(9,7)

15 –  64

63,7

66,1

66,9

65,6

52,5

54,6

56,0

56,9

17,5

17,5

16,4

13,3

20 – 64

68,6

71,0

71,8

70,2

57,2

59,2

60,6

61,4

16,6

16,6

15,5

12,5

25 – 29

80,3

83,4

83,0

81,7

61,5

64,4

66,0

66,2

(23,4)

(22,7)

(20,5)

(19,0)

15 – 29

47,9

51,4

50,7

52,8

31,6

34,8

35,6

39,9

34,1

32,3

29,8

24,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muškarci

Men

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno
Total

57,7

58,9

59,1

57,8

47,5

49,2

50,0

50,5

17,7

16,5

15,6

12,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 – 24

34,7

38,5

38,2

41,9

17,4

21,2

22,4

28,8

(49,9)

(44,9)

(41,4)

(31,2)

25 – 49

86,7

88,5

89,1

87,1

72,6

75,6

77,0

77,7

16,2

14,6

13,6

10,7

50 – 64

59,4

60,8

62,2

59,4

52,6

53,9

54,8

53,3

(11,5)

(11,4)

(11,9)

(10,2)

65 i više
65 and over

(5,8)

((4,1))

(4,6)

((4,6))

(5,7)

((4,1))

((4,5))

((4,5))

.

.

.

.

55 – 64

51,0

52,1

55,0

50,8

45,0

45,8

48,3

45,1

(11,7)

(12,0)

(12,2)

((11,3))

15 –  64

68,9

70,9

71,6

70,3

56,5

59,1

60,3

61,4

18,0

16,6

15,8

12,7

20 – 64

74,3

76,3

76,9

75,1

61,6

64,3

65,4

66,2

17,1

15,7

14,9

11,9

25 – 29

85,3

87,8

87,2

84,8

64,2

69,0

71,3

70,3

(24,7)

(21,4)

(18,3)

((17,1))

15 – 29

52,7

56,0

55,3

56,9

34,1

38,2

39,5

43,3

35,4

31,8

28,6

23,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno
Total

44,6

46,4

46,9

45,4

37,1

38,0

39,0

39,2

16,8

18,3

16,9

13,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 – 24

24,8

28,6

28,0

32,3

(12,4)

(15,3)

(15,8)

(22,2)

(50,2)

(46,4)

(43,7)

(31,3)

25 – 49

79,2

83,5

83,7

80,9

66,3

69,2

70,1

70,2

16,2

17,1

16,3

13,2

50 – 64

44,6

44,6

47,6

45,6

40,3

38,9

42,2

41,2

(9,6)

(12,9)

(11,4)

(9,6)

65 i više
65 and over

(2,7)

((2,6))

((2,5))

((1,8))

((2,7))

((2,3))

((2,5))

((1,8))

-

.

-

-

55 – 64

33,4

30,6

34,4

34,2

31,0

27,3

30,7

31,6

((7,4))

((10,8))

((10,6))

((7,5))

15 –  64

58,5

61,3

62,3

60,9

48,6

50,0

51,6

52,4

17,0

18,4

17,1

13,9

20 – 64

62,9

65,7

66,7

65,3

52,8

54,2

55,9

56,7

16,1

17,5

16,3

13,2

25 – 29

75,2

78,8

78,6

78,5

58,7

59,7

60,5

62,0

((22,0))

(24,2)

((23,0))

((21,0))

15 – 29

43,0

46,5

45,9

48,6

29,0

31,2

31,6

36,2

32,4

33,0

31,2

(25,5)

 

 

 

4.   STRUKTURA RADNO SPOSOBNOG STANOVNIŠTVA PREMA ŠKOLSKOJ SPREMI I SPOLU

      SHARE IN WORKING-AGE POPULATION, BY EDUCATIONAL ATTAINMENT AND SEX

%

 

Radna snaga

Labour force

Neaktivni

Inactive population

 

 

zaposleni

Persons in employment

nezaposleni

Unemployed persons

 

 

2013.

2014.

2015.

2016.

2013.

2014.

2015.

2016.

2013.

2014.

2015.

2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nezavršena osnovna škola

(1,6)

((0,8))

((0,8))

((0,7))

.

.

.

.

12,9

10,7

10,2

11,3

Uncompleted basic school

Osnovna škola

11,0

9,4

9,4

9,0

(14,9)

(15,7)

(13,3)

(12,3)

33,5

34,7

33,4

32,2

Basic school (8 years)

Strukovne škole (niža i srednja stručna sprema)

59,3

60,3

59,1

58,8

64,8

67,1

66,8

67,0

36,7

38,8

38,6

39,0

Vocational schools

Gimnazija

(3,3)

(3,0)

(3,1)

(3,7)

((4,0))

((3,0))

(4,0)

((3,8))

7,4

6,5

7,3

6,5

Grammar school

Visoko obrazovanje (stručni
i sveučilišni studij, magisterij znanosti, doktorat)

24,8

26,5

27,6

27,8

(15,0)

(13,4)

(14,6)

(15,8)

9,5

9,3

10,5

11,0

Higher education (professional and university study, master of science degree, doctorate)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nezavršena osnovna škola

((1,9))

((0,8))

((0,7))

((0,6))

.

.

.

.

16,3

13,5

13,1

14,5

Uncompleted basic school

Osnovna škola

11,2

10,5

10,6

9,3

(14,9)

(16,7)

(14,2)

((12,6))

37,0

39,0

38,0

36,1

Basic school (8 years)

Strukovne škole (niža i srednja stručna sprema)

53,3

53,0

51,4

51,4

60,3

63,5

63,1

62,1

29,9

32,1

31,4

32,4

Vocational schools

Gimnazija

(4,2)

(3,8)

(3,8)

(5,1)

.

((3,1))

((5,1))

.

8,4

7,8

8,6

7,4

Grammar school

Visoko obrazovanje (stručni
i sveučilišni studij, magisterij znanosti, doktorat)

29,3

31,9

33,5

33,6

(19,7)

(16,2)

(16,9)

((19,8))

8,4

7,6

8,9

9,6

Higher education (professional and university study, master of science degree, doctorate)

 

 

 

5.   ZAPOSLENI PREMA POLOŽAJU U ZAPOSLENJU I SPOLU

      PERSONS IN EMPLOYMENT, BY STATUS IN EMPLOYMENT AND SEX

tis.

'000

 

Ukupno

Total

Muškarci

Men

Žene

Women

 

 

2013.

2014.

2015.

2016.

2013.

2014.

2015.

2016.

2013.

2014.

2015.

2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaposleni

1 524

1 566

1 585

1 590

821

849

855

860

703

717

730

730

Persons in employment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaposlenici

1 249

1 321

1 337

1 369

654

693

696

716

594

629

640

653

Persons in paid employment

Samozaposleni

251

221

218

199

159

149

148

136

92

72

69

62

Self-employed persons

Pomažući članovi

(25)

(23)

(31)

(22)

((7))

((7))

((10))

((8))

(17)

(16)

(21)

(15)

Unpaid family workers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaposleni

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Persons in employment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaposlenici

81,9

84,4

84,4

86,1

79,7

81,6

81,4

83,2

84,6

87,6

87,7

89,5

Persons in paid employment

Samozaposleni

16,5

14,1

13,7

12,5

19,4

17,6

17,4

15,9

13,0

10,1

9,5

8,5

Self-employed persons

Pomažući članovi

(1,6)

(1,5)

(1,9)

(1,4)

((0,9))

((0,8))

((1,2))

((0,9))

(2,4)

(2,3)

(2,8)

(2,0)

Unpaid family workers

 

 

 

6.   ZAPOSLENI PREMA PODRUČJIMA NKD-a 2007. I SPOLU

      PERSONS IN EMPLOYMENT, ACCORDING TO NKD 2007. AND BY SEX

tis

‘000

 

Ukupno

Total

Muškarci

Men

Žene

Women

 

 

2014.

2015.

2016.

2014.

2015.

2016.

2014.

2015.

2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno1)

1 566

1 585

1 590

849

855

860

717

730

730

Total1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

149

146

121

92

92

80

57

54

40

Agriculture, forestry and fishing

Rudarstvo i vađenje

((8))

((8))

.

((7))

((6))

.

.

.

.

Mining and quarrying

Prerađivačka industrija

269

264

271

174

173

183

94

91

88

Manufacturing

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

((16))

((14))

((13))

((12))

((11))

((10))

.

.

.

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

(25)

(28)

(27)

(20)

(21)

(22)

((5))

((7))

((5))

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

Građevinarstvo

104

109

112

98

101

103

((6))

((8))

((9))

Construction

Trgovina na veliko i na malo;
popravak motornih vozila i motocikla

215

224

220

99

96

90

117

128

130

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles 

Prijevoz i skladištenje

115

104

99

91

83

80

(23)

(21)

((18))

Transportation and storage

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

95

102

109

(42)

(43)

(42)

53

59

67

Accommodation and food service activities

Informacije i komunikacije

(42)

(42)

(49)

((25))

(26)

(32)

((17))

((16))

((18))

Information and communication

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

(37)

(38)

(38)

((14))

((13))

((13))

(23)

(24)

(25)

Financial and insurance activities

Poslovanje nekretninama

((6))

((7))

((7))

.

.

.

.

.

.

Real estate activities

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

57

65

70

(24)

(33)

(34)

(33)

(32)

(36)

Professional, scientific and technical activities

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

(35)

(38)

(48)

((18))

((20))

(27)

((17))

((18))

((21))

Administrative and support service activities

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

109

110

104

55

61

60

54

49

(44)

Public administration and defence; compulsory social security

Obrazovanje

118

118

118

(28)

(26)

(28)

90

92

91

Education

Djelatnosti zdravstvene zaštite
i socijalne skrbi

106

104

107

((24))

((20))

((22))

83

84

85

Human health and social work activities

Umjetnost, zabava i rekreacija

((24))

(24)

((25))

((11))

((12))

((12))

((13))

((12))

((13))

Arts, entertainment and recreation

Ostale uslužne djelatnosti

(30)

(36)

(43)

((8))

((12))

((14))

((22))

(24)

(29)

Other service activities

Djelatnosti kućanstava kao
poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

.

.

.

-

-

-

.

.

.

Activities of households as employers; undifferentiated goods – and
services – producing activities
of households for own use

Djelatnosti izvanteritorijalnih
organizacija i tijela

.

.

-

.

-

-

.

.

-

Activities of extra-territorial organisations and bodies

Nepoznato

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Unknown

 

 

1)     Zbog nepouzdanih procjena podataka označenih s ((.)), zbroj podataka nižih razina ne daje ukupno.

1)     Due to unreliable estimates marked by ((.)), data do not add up to the total.

 

 

 

7.  STRUKTURA ZAPOSLENIH PREMA PODRUČJIMA NKD-a 2007. I SPOLU

      PERSONS IN EMPLOYMENT, ACCORDING TO NKD 2007. AND BY SEX

%

 

Ukupno

Total

Muškarci

Men

Žene

Women

 

 

2014.

2015.

2016.

2014.

2015.

2016.

2014.

2015.

2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno1)

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Total1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

9,5

9,2

7,6

10,8

10,7

9,3

8,0

7,4

5,5

Agriculture, forestry and fishing

Rudarstvo i vađenje

((0,5))

((0,5))

.

((0,8))

((0,7))

.

.

.

.

Mining and quarrying

Prerađivačka industrija

17,2

16,6

17,0

20,5

20,3

21,3

13,2

12,4

12,0

Manufacturing

Opskrba električnom energijom,
plinom, parom i klimatizacija

((1,0))

((0,9))

((0,8))

((1,4))

((1,3))

((1,1))

.

.

.

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

(1,6)

(1,8)

(1,7)

(2,4)

(2,4)

(2,5)

((0,7))

((1,0))

((0,7))

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

Građevinarstvo

6,6

6,9

7,1

11,6

11,9

12,0

((0,8))

((1,1))

((1,2))

Construction

Trgovina na veliko i na malo;
popravak motornih vozila i motocikla

13,7

14,2

13,8

11,6

11,2

10,4

16,3

17,6

17,8

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles 

Prijevoz i skladištenje

7,3

6,5

6,2

10,8

9,7

9,3

(3,3)

(2,9)

((2,5))

Transportation and storage

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

6,1

6,5

6,8

(5,0)

(5,0)

(4,9)

7,4

8,1

9,1

Accommodation and food service activities

Informacije i komunikacije

(2,7)

(2,7)

(3,1)

((2,9))

(3,0)

(3,7)

((2,4))

((2,2))

((2,4))

Information and communication

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

(2,3)

(2,4)

(2,4)

((1,6))

((1,6))

((1,5))

(3,2)

(3,3)

(3,4)

Financial and insurance activities

Poslovanje nekretninama

((0,4))

((0,4))

((0,5))

.

.

.

.

.

.

Real estate activities

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

3,6

4,1

4,4

(2,8)