image description

 

GODINA/ YEAR: LIV.                                               ZAGREB, 9. SVIBNJA 2017./ 9 MAY, 2017                                      BROJ/ NUMBER: 11.1.1/1.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

BROJ I STRUKTURA POSLOVNIH SUBJEKATA U OŽUJKU 2017.

NUMBER AND STRUCTURE OF BUSINESS ENTITIES, MARCH 2017

 

 

Usporedba broja pravnih osoba u Registru Državnog zavoda za statistiku s brojem aktivnih pravnih osoba u drugim registrima pokazuje da udio aktivnih pravnih osoba iznosi 57,3%.

 

The comparison of the number of legal entities in the Register of the Croatian Bureau of Statistics with the number of active legal entities in other registers shows that the share of active legal entities was 57.3%.

 

 

 

Razlika se pojavljuje zbog primjene različite metodologije načina upisa i određivanja aktivnosti pri pojedinim registrima.

 

This discrepancy occurs due to differences in methodology of data entry method and of defining activities applied in individual registers.

 

 

 

Podatak o broju subjekata obrta i slobodnih zanimanja odnosi se na broj samostalnih poduzetnika koji zapošljavaju ili ne zapošljavaju zaposlenike i na broj osoba koje obavljaju profesionalnu djelatnost prema evidencijama mirovinskog osiguranja.

 

The data on the number of entities in crafts and trades and free lances refers to the number of self-employed entrepreneurs, with or without employees, as well as to the number of persons engaged in a professional activity according to pension Insurance records.

 

 

1.   POSLOVNI SUBJEKTI, STANJE 31. OŽUJKA 2017.

      BUSINESS ENTITIES, SITUATION AS ON 31 MARCH 2017

 

Registrirane pravne osobe

Number of registered legal entities

Aktivni subjekti

Number of active entities

Udio aktivnih pravnih osoba, %

Share of active legal entities, %

 

 

 

 

 

 

Ukupno

259 929

149 052

57,3

Total

 

 

 

 

 

Trgovačka društva

190 021

118 383

62,3

Trade companies

Zadruge

4 254

1 063

25,0

Co-operatives

Ustanove, tijela, udruge i
organizacije

65 654

29 606

45,1

Institutions, bodies, associations and
organisations

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subjekti u obrtu i slobodnim zanimanjima

-

76 827

-

Entities in crafts and trades and free lances

 

 

 

 

1)

Uključena su tijela državne vlasti te tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

1)

Including government bodies and bodies of local and regional self-government units.

 

 

2.   STRUKTURA POSLOVNIH SUBJEKATA PREMA AKTIVNOSTI I PODRUČJIMA NKD-a 2007., STANJE 31. OŽUJKA 2017.

      STRUCTURE OF BUSINESS ENTITIES, BY ACTIVITY AND ACCORDING TO NKD 2007. SECTIONS, SITUATION AS ON 31 MARCH 2017

 

 

Pravne osobe

Number of legal entities

Aktivne pravne osobe

Active legal entities

Obrt i slobodna zanimanja

Crafts and trades and free
 lances

 

 

 

 

registrirane

Registered

struktura registriranih,
%

Structure of registered
legal entities, %

aktivne

Active

struktura aktivnih,
%

Structure of active legal entities
 %

profitne

Profit

neprofitne

Non-profit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

259 929

100,0

149 052

100,0

119 446

29 606

76 827

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

5 293

2,0

2 830

1,9

2 828

2

 2 814

A

Agriculture, forestry and fishing

B

Rudarstvo i vađenje

364

0,1

213

0,1

213

-

56

B

Mining and quarrying

C

Prerađivačka industrija

21 338

8,2

13 963

9,4

13 960

3

7 454

C

Manufacturing

D

Opskrba električnom energijom,
plinom, parom i klimatizacija

1 372

0,5

661

0,4

661

-

11

D

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

E

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih
voda, gospodarenje otpadom te
djelatnosti sanacije okoliša

1 188

0,5

832

0,6

829

3

65

E

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

F

Građevinarstvo

24 027

9,2

13 439

9,0

13 438

1

7 546

F

Construction

G

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla

52 616

20,2

29 382

19,7

29 202

180

9 072

G

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

H

Prijevoz i skladištenje

7 339

2,8

4 768

3,2

4 733

35

5 495

H

Transportation and storage

I

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

17 874

6,9

10 734

7,2

10 684

50

7 420

I

Accommodation and food service activities

J

Informacije i komunikacije

8 636

3,3

6 118

4,1

6 092

26

1 172

J

Information and communication

K

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

1 822

0,7

956

0,6

931

25

489

K

Financial and insurance activities

L

Poslovanje nekretninama

7 955

3,1

4 361

2,9

4 361

-

348

L

Real estate activities

M

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

26 033

10,0

18 749

12,6

18 616

133

 8 461

M

Professional, scientific and technical activities

N

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

8 716

3,4

5 786

3,9

5 781

5

1 893

N

Administrative and support service activities

O

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

3 022

1,2

1 064

0,7

15

1 049

8 190

O

Public administration and defence; compulsory social security

P

Obrazovanje

3 909

1,5

3 311

2,2

904

2 407

230

P

Education

Q

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

4 370

1,7

2 900

1,9

673

2 227

5 256

Q

Human health and social work activities

R

Umjetnost, zabava i rekreacija

19 813

7,6

9 355

6,3

1 436

7 919

 2 338

R

Arts, entertainment and recreation

S

Ostale uslužne djelatnosti

44 186

17,0

19 628

13,2

4 087

15 541

8 361

S

Other service activities

T

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

2

0,0

2

0,0

2

-

59

T

Activities of households as employers; undifferentiated goods-and services-producing activities of households for own use

U

Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela

54

0,0

-

-

-

-

-

U

Activities of extraterritorial organisations and bodies

Nepoznato

-

-

-

-

-

-

97

Unknown

 

 

 

 

Podaci o strukturi poslovnih subjekata prema djelatnostima pokazuju da je više od polovine registriranih i aktivnih subjekata zastupljeno u četirima područjima djelatnosti: Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla, s udjelom registriranih od 20,2% i aktivnih od 19,7%, Prerađivačka industrija, s udjelom registriranih od 8,2% i aktivnih od 9,4%, Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, s udjelom registriranih od 10,0% i aktivnih od 12,6%, te Ostale uslužne djelatnosti, s udjelom registriranih od 17,0% i aktivnih od 13,2%.

 

The data on the structure of business entities by economic activities show that more than half of both registered and active entities belong to the following four activity sections: Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles, motorcycles with 20.2% of registered and 19.7% of active entities, Manufacturing with 8.2% of registered and 9.4% of active entities, Professional, scientific and technical activities with 10.0% of registered and 12.6% of active entities and Other service activities with 17.0% of registered and 13.2% of active entities.

 

 

 

Udio profitnih subjekata u ukupnim aktivnim poslovnim subjektima iznosi 80,1% i njihova struktura po djelatnostima pokazuje da ih je 71,9% zastupljeno u pet područja djelatnosti prema sljedećem redoslijedu učestalosti: Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla (24,4%), Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (15,6%), Prerađivačka industrija (11,7%), Građevinarstvo (11,3%) te Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (8,9%).

 

The share of profit entities in the total active business entities was 80.1%. Their structure by economic activities shows that 71.9% of them belonged to five activity sections, shown in the order of frequency: Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles, motorcycles (24.4%), Professional, scientific and technical activities (15.6%), Manufacturing (11.7%), Construction (11.3%) and Accommodation and food service activities (8.9%).

 

 

 

Udio neprofitnih aktivnih subjekata jest 19,9%. Polovina ih se nalazi u djelatnosti Ostale uslužne djelatnosti. Druga polovina raspoređena je na djelatnosti Umjetnost, zabava i rekreacija (26,7%), Obrazovanje (8,1%), Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (7,5%) te Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje (3,5%).

 

The share of non-profit active entities was 19.9%. Half of them were classified into the activity section Other service activities, while the remaining half was distributed between Arts, entertainment and recreation (26.7%), Education (8.1%), Human health and social work activities (7.5%) and Public administration and defence; compulsory social security (3.5%).

 

 

 

Struktura po djelatnostima poslovnih subjekata obrta i slobodnih zanimanja bitno je ujednačenija u odnosu na strukturu pravnih osoba. Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla je najučestalija djelatnost. Uz Trgovinu još pet djelatnosti pokriva polovinu ukupnih subjekata.

 

The structure of entities in crafts and trades and free lances by economic activities was much more balanced than the structure of legal entities. Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles, motorcycles was the most frequent activity section. Besides Trade, five other activities covered one half of the total number of entities.

 

 

 

 

 

Područja djelatnosti prema područjima NKD-a 2007.

 

NKD 2007. activity sections

 

 

 

A    Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

 

A     Agriculture, forestry and fishing

B    Rudarstvo i vađenje

 

B     Mining and quarrying

C    Prerađivačka industrija

 

C    Manufacturing

D    Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

 

D    Electricity, gas, steam and air conditioning supply

E    Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom
      te djelatnosti sanacije okoliša

 

E     Water supply; sewerage, waste management and remediation
       activities

F    Građevinarstvo

 

F     Construction

G    Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i
      motocikla

 

G    Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and
       motorcycles

H    Prijevoz i skladištenje

 

H    Transportation and storage

I     Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

 

I      Accommodation and food service activities

J     Informacije i komunikacije

 

J     Information and communication

K    Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

 

K     Financial and insurance activities

L     Poslovanje nekretninama

 

L     Real estate activities

M    Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

 

M    Professional, scientific and technical activities

N    Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

 

N    Administrative and support service activities

O    Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

 

O    Public administration and defence; compulsory social security

P    Obrazovanje

 

P     Education

Q    Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

 

Q    Human health and social work activities

R    Umjetnost, zabava i rekreacija

 

R    Arts, entertainment and recreation

S    Ostale uslužne djelatnosti

 

S     Other service activities

T    Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja
      proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

 

T     Activities of households as employers; undifferentiated goods – and
       services – producing activities of households for own use

U    Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela

 

U    Activities of extraterritorial organisations and bodies

 

 

1)

Uključena su tijela državne vlasti te tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

1)

Including government bodies and bodies of local and regional self-government units.

 

 

 

3.   STRUKTURA AKTIVNIH PRAVNIH OSOBA PREMA OBLICIMA VLASNIŠTVA I PODRUČJIMA NKD-a 2007., STANJE 31. OŽUJKA 2017.     

      STRUCTURE OF ACTIVE LEGAL ENTITIES, BY OWNERSHIP TYPES AND NKD 2007. SECTIONS, SITUATION AS ON 31 MARCH 2017

 

 

 

Ukupno

Total

Oblici vlasništva

Ownership types

 

 

 

 

državno

State ownership

privatno

Private ownership

zadružno

Co-operative ownership

mješovito

Mixed ownership

nema vlasništva

No ownership

 

 

 

 

broj pravnih osoba

The number
of legal entities

udio u ukup-nome,
% Share in total,
%

broj pravnih osoba

The number of legal entities

udio u ukup-nome,
%

Share in total,
%

broj pravnih osoba

The number
of legal entities

udio u ukup-nome,
%
Share in total,
%

broj pravnih osoba

The number of legal entities

udio u ukup-nome,
%

Share in total,
%

broj pravnih osoba

The number of legal entities

udio u ukup-nome,
% Share in total,
%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

149 052

1 155

0,8

116 495

78,1

1 062

0,7

1 001

0,7

29 339

19,7

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Poljoprivreda, šumarstvo i
ribarstvo

2 830

17

0,6

2 326

82,2

449

15,9

36

1,3

2

0,1

A

Agriculture, forestry and fishing

B

Rudarstvo i vađenje

213

6

2,8

191

89,7

4

1,9

12

5,6

-

-

B

Mining and quarrying

C

Prerađivačka industrija

13 963

85

0,6

13 438

96,2

175

1,3

263

1,9

2

0,0

C

Manufacturing

D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

661

35

5,3

619

93,6

-

-

7

1,1

-

-

D

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

E

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

832

317

38,1

498

59,9

3

0,4

11

1,3

3

0,4

E

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

F

Građevinarstvo

13 439

86

0,6

13 208

98,3

75

0,6

69

0,5

1

0,0

F

Construction

G

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i
motocikla

29 382

45

0,2

28 862

98,2

114

0,4

191

0,7

170

0,6

G

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

H

Prijevoz i skladištenje

4 768

57

1,2

4 612

96,7

20

0,4

45

0,9

34

0,7

H

Transportation and storage

I

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

10 734

42

0,4

10 495

97,8

57

0,5

92

0,9

48

0,4

I

Accommodation and food service activities

J

Informacije i komunikacije

6 118

40

0,7

5 988

97,9

10

0,2

58

0,9

22

0,4

J

Information and communication

K

Financijske djelatnostii
djelatnosti osiguranja

956

19

2,0

879

91,9

19

2,0

15

1,6

24

2,5

K

Financial and insurance activities

L

Poslovanje nekretninama

4 361

38

0,9

4 294

98,5

4

0,1

25

0,6

-

-

L

Real estate activities

M

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

18 749

155

0,8

18 298

97,6

48

0,3

129

0,7

119

0,6

M

Professional, scientific and technical activities

N

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

5 786

49

0,8

5 691

98,4

23

0,4

19

0,3

4

0,1

N

Administrative and support service activities

O

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

1 064

19

1,8

-

-

1

0,1

-

-

1 044

98,1

O

Public administration and defence; compulsory social security

P

Obrazovanje

3 311

41

1,2

967

29,2

-

-

4

0,1

2 299

69,4

P

Education

Q

Djelatnosti zdravstvene zaštite
i socijalne skrbi

2 900

20

0,7

716

24,7

26

0,9

4

0,1

2 134

73,6

Q

Human health and social work activities

R

Umjetnost, zabava i rekreacija

9 355

52

0,6

1 387

14,8

18

0,2

5

0,1

7 893

84,4

R

Arts, entertainment and recreation

S

Ostale uslužne djelatnosti

19 628

32

0,2

4 024

20,5

16

0,1

16

0,1

15 540

79,2

S

Other service activities

T

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

2

-

-

2

100,0

-

-

-

-

-

-

T

Activities of households as employers; undifferentiated goods-and services-producing activities of households for own use

U

Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

U

Activities of extraterritorial organisations and bodies

 

 

 

 

 

Strukutra aktivnih pravnih osoba prema oblicima vlasništva pokazuje da je privatno vlasništvo najčešći oblik. Njime je obuhvaćeno 78,1% subjekata. U državnom je vlasništvu 0,8% subjekata, u mješovitom vlasništvu 0,7% subjekata, u zadružnom vlasništvu 0,7% subjekata, a za 19,7% pravnih osoba vlasništvo se ne prati.

 

The structure of active legal entities by ownership types shows that the private ownership predominated with 78.1% of entities, while 0.8% of entities were owned by the state, 0.7% of them were in mixed ownership and 0.7% of entities were in co-operative ownership, while the ownership of 19.7% of legal entities was not monitored.

 

 

 

Struktura vlasništva prema djelatnostima pokazuje da su subjekti u privatnom vlasništvu najzastupljeniji u uslužnim djelatnostima, npr. u djelatnostima Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla, s udjelom od 98,2%, Poslovanje nekretninama, s udjelom od 98,5%, te Prijevoz i skladištenje, s udjelom od 96,7%. Približno isti udio tog oblika vlasništva od proizvodnih djelatnosti imaju Građevinarstvo (98,3%), Prerađivačka industrija (96,2%) te Informacije i komunikacije (97,9%).

 

The ownership structure by activities shows that privately owned entities were predominant in service activities, e.g. Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles, motorcycles had a share of 98.2%, Real estate activities of 98.5% and Transportation and storage of 96.7%. Approximately the same share of private ownership existed in the productive activities such as Construction (98.3%), Manufacturing (96.2%) and Information and communication (97.9%).

 

 

 

4.   AKTIVNE PRAVNE OSOBE PREMA PODRUČJIMA NKD-a 2007. I BROJU ZAPOSLENIH, STANJE 31. OŽUJKA 2017.

      NUMBER OF ACTIVE LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007. SECTIONS AND BY NUMBER OF PERSONS IN EMPLOYMENT,
      SITUATION AS ON 31 MARCH 2017

 

 

Ukupno

Total

Broj zaposlenih

Number of persons in employment

 

 

 

 

0

1 – 9

10 – 49

50 – 249

250 – 499

500 i više

500
and more

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

149 052

63 027

70 896

11 389

3 187

304

249

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

2 830

1 198

1 372

200

50

5

5

A

Agriculture, forestry and fishing

B

Rudarstvo i vađenje

213

67

96

41

7

-

2

B

Mining and quarrying

C

Prerađivačka industrija

13 963

3 775

7 404

2 003

637

85

59

C

Manufacturing

D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

661

342

252

49

12

3

3

D

Electricity, gas, steam and air conditioning
supply

E

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

832

156

298

271

93

12

2

E

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

F

Građevinarstvo

13 439

4 853

7 162

1 193

208

15

8

F

Construction

G

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla

29 382

9 494

17 368

2 131

308

49

32

G

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

H

Prijevoz i skladištenje

4 768

1 652

2 616

359

110

17

14

H

Transportation and storage

I

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

10 734

4 510

5 303

785

112

12

12

I

Accommodation and food service activities

J

Informacije i komunikacije

6 118

2 242

3 351

446

64

11

4

J

Information and communication

K

Financijske djelatnosti i djelatnosti
osiguranja

956

246

555

92

38

4

21

K

Financial and insurance activities

L

Poslovanje nekretninama

4 361

2 872

1 366

108

11

1

3

L

Real estate activities

M

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

18 749

6 123

11 588

930

97

7

4

M

Professional, scientific and technical activities

N

Administrativne i pomoćne uslužne
djelatnosti

5 786

2 670

2 671

348

75

9

13

N

Administrative and support service activities

O

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

1 064

66

310

461

182

28

17

O

Public administration and defence; compulsory social security

P

Obrazovanje

3 311

438

1 000

943

908

15

7

P

Education

Q

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

2 900

1 010

1 129

506

199

21

35

Q

Human health and social work activities

R

Umjetnost, zabava i rekreacija

9 355

6 903

2 118

268

49

9

8

R

Arts, entertainment and recreation

S

Ostale uslužne djelatnosti

19 628

14 410

4 936

254

27

1

-

S

Other service activities

T

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

2

-

1

1

-

-

-

T

Activities of households as employers; undifferentiated goods – and services –
-producing activities of households for own use

U

Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija
i tijela

-

-

-

-

-

-

-

U

Activities of extraterritorial organisations and bodies

 

 

 

 

Promatra li se struktura aktivnih pravnih osoba prema broju zaposlenih, uočljivo je da najveći udio (47,6%) imaju subjekti s 1 − 9 zaposlenih, 42,3% je udio subjekata bez zaposlenih, 7,6% je udio subjekata s 10 – 49 zaposlenih, 2,1% je udio subjekata s 50 – 249 zaposlenih, a samo 0,4% udjela imaju subjekti s više od 250 zaposlenih.

 

By examining the structure of active legal entities according to the number of persons in paid employment, it should be noted that the highest share of 47.6% belonged to entities employing 1 – 9 persons, followed by 42.3% of entities without persons in employment, 7.6% of entities employing 10 – 49 persons and 2.1% of entities employing 50 – 249 persons, while entities employing more than 250 persons had a share of only 0.4%.

 

 

 

5.   TRGOVAČKA DRUŠTVA PREMA PODRUČJIMA NKD-a 2007., PRAVNO USTROJBENIM OBLICIMA I AKTIVNOSTI, STANJE 31. OŽUJKA 2017.

      TRADE COMPANIES, ACCORDING TO NKD 2007. SECTIONS AND BY LEGAL ORGANISATIONAL FORMS AND ACTIVITY,

      SITUATION AS ON 31 MARCH 2017

 

 

Pravno ustrojbeni oblici

Legal organisational forms

 

 

ukupno

Total

dionička
 društva

Joint stock
companies

društva
 s ograničenom odgovornošću

Limited liability companies

jednostavna
društva s
ograničenom odgovornošću

Simple limited
 liability
companies

javna trgovačka
 društva

Public trade
 companies

glavne podružnice inozemnih
trgovačkih
društava ili
inozemnih trgovaca
pojedinaca

Main subsidiaries
of foreign trade companies
 or individual
traders

ostali pravno
ustrojbeni
oblici

Other
 legal forms

 

 

registrirani Registered

aktivni Active

registrirani Registered

aktivni Active

registrirani Registered

aktivni Active

registrirani Registered

aktivni Active

registrirani Registered

aktivni Active

registrirani Registered

aktivni Active

registrirani Registered

aktivni Active

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno
Total

190 021

118 383

1 353

965

153 826

92 262

33 388

24 409 

380

201

810

391

264

155

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
Agriculture, forestry and
fishing

3 845

2 379

48

31

3 093

1 891

697

451

1

1

2

2

4

3

B

Rudarstvo i vađenje
Mining and quarrying

354

209

14

10

316

183

22

15

-

-

2

1

-

-

C

Prerađivačka industrija
Manufacturing

20 843

13 785

413

282

17 369

11 226

2 941

2 222

5

3

105

46

10

6

D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
Electricity, gas, steam and air conditioning supply

1 364

661

7

4

1 156

575

197

81

-

-

4

1

-

-

E

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša
Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

1 168

826

10

7

1 022

741

127

75

-

-

8

3

1

-

F

Građevinarstvo
Construction

23 133

13 363

134

88

18 940

10 274

3 791

2 908

57

14

201

75

10

4

G

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

51 964

29 088

182

117

44 484

23 918

7 070

4 936

13

4

195

103

20

10

H

Prijevoz i skladištenje
Transportation and storage

7 218

4 713

67

46

5 584

3 464

1 525

1 180

7

3

34

19

1

1

I

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane
Accommodation and food service activities

17 624

10 627

142

114

11 387

6 445

6 067

4 055

3

-

20

11

5

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J

Informacije i komunikacije Information and
communication

8 551

6 082

45

36

6 977

4 872

1 488

1 154

7

4

30

14

4

2

K

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja
Financial and insurance activities

1 338

911

110

96

1 124

740

50

31

1

-

12

9

41

35

L

Poslovanje nekretninama
Real estate activities

7 944

4 357

32

27

7 365

3 989

510

319

5

2

22

13

10

7

M

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
Professional, scientific
and technical activities

25 742

18 568

118

84

21 134

14 985

4 048

3 239

270

162

146

83

26

15

N

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti
Administrative and support service activities

8 606

5 758

13

11

6 829

4 438

1 721

1 284

5

4

21

9

17

12

O

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje
Public administration and defence; compulsory
social security

23

14

-

-

14

9

1

-

-

-

-

-

8

5

P

Obrazovanje
Education

1 207

904

2

2

904

653

297

248

1

-

3

1

-

-

Q

Djelatnosti zdravstvene
zaštite i socijalne skrbi
Human health and social
work activities

886

647

-

-

717

530

168

117

-

-

1

-

-

-

R

Umjetnost, zabava i rekreacija
Arts, entertainment and recreation

2 151

1 418

10

7

1 570

974

559

425

1

1

-

-

11

11

S

Ostale uslužne djelatnosti
Other service activities

6 058

4 071

6

3

3 840

2 354

2 108

1 668

4

3

4

1

96

42

T

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju
različite usluge za vlastite potrebe
Activities of households as employers; undifferentiated goods – and services –producing activities of households for own use

2

2

-

-

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

U

Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela
Activities of extraterritorial organisations and bodies

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

U strukturi trgovačkih društava prema pravno ustrojbenim oblicima uvelike prevladava oblik društava s ograničenom odgovornošću, čiji je udio registriranih 81,0% i aktivnih 77,9%. Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću prema brojnosti je drugi oblik. Na njega otpada 17,6% registriranih i 20,6% aktivnih. Ostali oblici trgovačkih društava čine ostalih 1,4%.

 

Limited liability companies were markedly predominant in the structure of trade companies by legal organisational forms, with a share of 81.0% of registered and 77.9% of active companies. Simple limited liability companies held second place by size, with a share of 17.6% of registered and 20.6% of active companies. Other legal forms of trade companies comprise the remaining 1.4%.

 

 

 

6.   REGISTRIRANE NEPROFITNE PRAVNE OSOBE PREMA PODRUČJIMA NKD-a 2007., AKTIVNOSTI I PRAVNO USTROJBENIM OBLICIMA,

      STANJE 31. OŽUJKA 2017.

      REGISTERED NON-PROFIT LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007. SECTIONS AND BY ACTIVITY AND LEGAL ORGANISATIONAL FORMS,
      SITUATION AS ON 31 MARCH 2017

 

 

Ukupno
registrirani
Total

registered
legal

entities

Udio
aktivnih, %

Share of
active legal
 entities, %

Skupine pravno ustrojbenih oblika

Groups of legal constitutional formation

 

 

 

 

udruge, ustanove, gospodarska udruženja,
pravosuđe,
 zaklade, fundacije,
političke stranke i ostale organizacije

Associations,
 institutions,
economic
 co-operations,
legislation,
foundations,
political parties
and other
organisations

tijela državne
vlasti i
tijela jedinica
lokalne i
područne
(regionalne) samouprave

State
government
bodies and
bodies
of local and
 regional
self-government
 units

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

65 654

45,1

63 113

2 541

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

4

50,0

4

-

A

Agriculture, forestry and fishing

B

Rudarstvo i vađenje

-

-

-

-

B

Mining and quarrying

C

Prerađivačka industrija

7

42,9

7

-

C

Manufacturing

D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

1

0,0

1

-

D

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

E

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

6

50,0

6

-

E

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

F

Građevinarstvo

1

100,0

1

-

F

Construction

G

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla

202

89,1

202

-

G

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

H

Prijevoz i skladištenje

35

100,0

35

-

H

Transportation and storage

I

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

55

90,9

55

-

I

Accommodation and food service activities

J

Informacije i komunikacije

58

44,8

58

-

J

Information and communication

K

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

247

10,1

247

-

K

Financial and insurance activities

L

Poslovanje nekretninama

-

-

-

-

L

Real estate activities

M

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

159

83,6

159

-

M

Professional, scientific and technical activities

N

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

8

62,5

8

-

N

Administrative and support service activities

O

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

2 998

35,0

457

2 541

O

Public administration and defence; compulsory social security

P

Obrazovanje

2 696

89,3

2 696

-

P

Education

Q

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

3 432

64,9

3 432

-

Q

Human health and social work activities

R

Umjetnost, zabava i rekreacija

17 631

44,9

17 631

-

R

Arts, entertainment and recreation

S

Ostale uslužne djelatnosti

38 060

40,8

38 060

-

S

Other service activities

T

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu
robu i obavljaju različite usluge za vlastite
potrebe

-

-

-

-

T

Activities of households as employers; undifferentiated goods – and services – producing activities of households for own
use

U

Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela

54

0,0

54

-

U

Activities of extraterritorial organisations and bodies

 

 

Struktura registriranih neprofitnih pravnih osoba prema vrstama pravno ustrojbenih oblika pokazuje da 96,1% čine udruge, ustanove, udruženja i slične organizacije, a 3,9% odnosi se na tijela državne vlasti te tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

 

The structure of registered non-profit legal entities by legal forms shows that associations, institutions, co-operations and similar organisations had a share of 96.1%, while state government bodies and bodies of local and regional self-government units had a share of 3.9%.

 

 

 

Promatra li se aktivnost spomenutih pravnih osoba, uočljivo je da je 45,1% aktivnih. Njihova struktura po djelatnostima pokazuje da su to subjekti iz četiriju područja djelatnosti: Ostale uslužne djelatnosti, s udjelom registriranih od 58,0% i udjelom aktivnih od 40,8%, Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje, s udjelom registriranih od 4,6% i udjelom aktivnih od 35,0%, Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, s udjelom registriranih od 5,2% i aktivnih od 64,9%, te Obrazovanje, sa samo 4,1% registriranih, ali s najvećim udjelom aktivnih (89,3%).

 

Concerning the activity of the mentioned legal entities, there were 45.1% of active ones. Their structure by activities shows that they were entities belonging to four activity sections: Other service activities with 58.0% of registered and 40.8% of active ones, Public administration and defence; compulsory social security with 4.6% of registered and 35.0% of active ones, Human health and social work activities with 5.2% of registered and 64.9% of active entities and Education with only 4.1% of registered ones, but with the largest share of active entities (89.3%).

 

 

 

7.   STRUKTURA POSLOVNIH SUBJEKATA PO ŽUPANIJAMA, STANJE 31. OŽUJKA 2017.

      STRUCTURE OF BUSINESS ENTITIES, BY COUNTIES, SITUATION AS ON 31 MARCH 2017

Županija

Registrirane pravne osobe ukupno

Total registered legal entities

Trgovačka društva

Trade companies

Zadruge

Co-operatives

Registrirane ustanove, tijela, udruge i organizacije

Registered institutions, bodies, associations and organisations

Subjekti u obrtu i slobodnim zanimanjima

Entities in crafts and trades and free lances

County of

registrirana

Registered

aktivna

Active

registrirani

Registered

aktivni

Active

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

259 929

190 021

118 383

4 254

1 063

65 654

76 827

Republic of Croatia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagrebačka

15 978

12 123

7 720

168

36

3 687

4 586

Zagreb

Krapinsko-zagorska

4 669

2 921

1 908

84

19

1 664

2 199

Krapina-Zagorje

Sisačko-moslavačka

5 788

3 221

1 846

196

36

2 371

1 849

Sisak-Moslavina

Karlovačka

5 213

3 228

2 015

163

46

1 822

1 761

Karlovac

Varaždinska

7 852

5 413

3 523

122

28

2 317

2 503

Varaždin

Koprivničko-križevačka

4 732

2 768

1 749

394

63

1 570

1 340

Koprivnica-Križevci

Bjelovarsko-bilogorska

5 024

3 101

1 901

253

70

1 670

1 261

Bjelovar-Bilogora

Primorsko-goranska

21 801

16 809

10 330

160

34

4 832

8 408

Primorje-Gorski kotar

Ličko-senjska

2 100

1 153

781

76

18

871

824

Lika-Senj

Virovitičko-podravska

2 911

1 583

993

139

35

1 189

952

Virovitica-Podravina

Požeško-slavonska

2 335

1 241

812

63

17

1 031

1 001

Požega-Slavonia

Brodsko-posavska

5 086

3 138

1 878

108

25

1 840

1 878

Slavonski Brod-Posavina

Zadarska

8 941

6 393

3 919

258

75

2 290

4 182

Zadar

Osječko-baranjska

13 211

8 009

5 025

318

105

4 884

3 674

Osijek-Baranja

Šibensko-kninska

5 572

3 544

2 109

242

57

1 786

2 277

Šibenik-Knin

Vukovarsko-srijemska

5 668

2 975

1 809

262

76

2 431

2 154

Vukovar-Sirmium

Splitsko-dalmatinska

26 775

19 900

12 328

451

139

6 424

10 583

Split-Dalmatia

Istarska

19 624

16 075

9 818

117

33

3 432

6 368

Istria

Dubrovačko-neretvanska

8 023

5 542

3 586

105

38

2 376

3 548

Dubrovnik-Neretva

Međimurska

6 417

4 922

3 094

67

14

1 428

1 201

Međimurje

Grad Zagreb

82 209

65 962

41 239

508

99

15 739

14 278

City of Zagreb

 

 

 

Podaci o teritorijalnoj raspoređenosti poslovnih subjekata na županijskoj razini pokazuju da je nešto manje od jedne trećine ukupno registriranih poslovnih subjekata (pravnih osoba) smješteno u Gradu Zagrebu. Udio Grada Zagreba za subjekte obrta i slobodnih zanimanja bitno je manji i iznosi 18,6%. Splitsko-dalmatinska županija na drugome je mjestu po brojnosti registriranih pravnih i fizičkih osoba, s udjelom od 10,3% odnosno 13,8%.

 

The data on the territorial distribution of business entities at the county level show that slightly less than one third of the total number of registered business entities (legal entities) were situated in the City of Zagreb. The City of Zagreb, however, had a significantly lower share in the entities in crafts and free lances (18.6%). The County of Split-Dalmatia followed, with a share of 10.3% of legal entities and 13.8% of natural persons.

 

 

 

Tri županije imaju više od 5% udjela registriranih pravnih osoba: Primorsko-goranska (8,4%), Istarska (7,5%) i Zagrebačka (6,1%). Isti je redoslijed tih županija i u broju fizičkih osoba.

 

Other three counties had a share larger than 5% of registered legal entities: the County of Primorje-Gorski kotar (8.4%), the County of Istria (7.5%) and the County of Zagreb (6.1%). The number of natural persons came in the same order.

 

 

 

Teritorijalna struktura aktivnih trgovačkih društava različita je u odnosu na strukturu registriranih. Tako je npr. udio Grada Zagreba u skupinama tih subjekata u registriranim subjektima 34,7% i u aktivnima 34,8%. Udio po brojnosti druge županije, Splitsko-dalmatinske, u aktivnim 10,4% i u registriranim subjektima je 10,5%.

 

The territorial structure of active trade companies was different in relation to the structure of the registered ones. Hence, the City of Zagreb had a share of 34.7% of registered and 34.8% of active entities, while the share of the second largest county, the County of Split-Dalmatia, was 10.4% of active and 10.5% of registered entities.

 

 

 

8.   OSNIVANJE, BRISANJE I USKLAĐENJE REGISTRIRANIH PRAVNIH OSOBA U 2016. I 2017.

      CREATING, DELETING AND HARMONISING OF REGISTERED LEGAL ENTITIES, 2016 AND 2017

 

2016.

2017.

 

 

I. – III.

IV. – VI.

VII. – IX.

X. – XII.

I. – III.

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnivanje

4 065

4 131

3 220

4 059

4 598

Creating

Trgovačka društva

3 463

3 602

2 821

3 564

4 081

Trade companies

Ostali

602

529

399

495

517

Other

 

 

 

 

 

 

 

Brisanje

72 451

90

95

110

98

Deleting

Poduzeća

62 539

7

3

–*

11)

Enterprises

Trgovačka društva

100

71

76

98

86

Trade companies

Ostalo

9 812

12

16

12

11

Other

 

 

 

 

 

 

 

Usklađenja prema Zakonu o trgovačkim društvima

136

111

106

177

205

Harmonising according to
Company Law

 

 

1)       Poduzeća i zadruge

1)       Enterprises and co-operatives.

 

 

 

Podaci o promjenama registriranih subjekata raspoređeni su u trima skupinama: osnivanje, brisanje i usklađenje. Oni pokazuju da se u naznačenom razdoblju povećava broj osnivanja i usklađenja, a smanjuje broj brisanja.

 

The data on the changes in registered entities are divided into three groups: creations, deletions and harmonisations. They show that in the mentioned period the number of creations and harmonisations increased, while the number of deletions decreased.

 

 

 

Udio trgovačkih društava u broju novoosnovanih subjekata u promatranom razdoblju iznosi 88,8%.

 

The share of trade companies in the number of newly created entities in the given period was 88.8%.

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

I. Uvod

 

I Introduction

 

 

 

Na temelju Zakona o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NN, br. 98/94.), Odluke o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti– NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.) i Pravilnika o razvrstavanju poslovnih subjekata prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti– NKD 2007. (NN, br. 55/16) Državni zavod za statistiku vodi Registar poslovnih subjekata (u nastavku teksta: Registar). Registar, prema odredbama navedenog Pravilnika, obuhvaća pravne osobe, tijela državne vlasti, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te dijelove tih subjekata (u nastavku teksta: poslovni subjekti). U Registar se zasad ne upisuju fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u skladu s propisima, strane udruge koje imaju sjedište u Republici Hrvatskoj i poslovni subjekti koji nemaju sjedište u Republici Hrvatskoj.

 

Based on the Act on the National Classification of Activities (NN, No. 98/94), the Decision on the National Classification of Activities
− NKD 2007. (NN, Nos 58/07 and 72/07) and the Ordinance on the Classification of Business Entities According to the National Classification of Activities − NKD 2007. (NN, No. 55/16), the Croatian Bureau of Statistics keeps the Register of Business Entities (hereinafter referred to as: Register). The Register, pursuant to provisions of the aforementioned Ordinance, includes legal entities, state government bodies and bodies of local as well as regional self-government units and parts thereof (hereinafter referred to as: business entities). The Register does not presently include natural persons engaged in activities according to regulations, foreign associations headquartered in the Republic of Croatia and business entities not headquartered in the Republic of Croatia.

 

 

 

NKD 2007. utemeljen je na Statističkoj klasifikaciji ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici – NACE, Rev. 2, koja je obvezatna za države članice Europske unije.

 

NKD 2007. is based on the Statistical Classification of Economic Activities in the European Community – NACE Rev. 2, which is obligatory in EU Member States.

 

 

 

Na temelju odluke ravnatelja te javno dostupnih i raspoloživih izvora tehničkom korekcijom u Registru poslovnih subjekata izbrisan je 72 341 poslovni subjekt.

 

Upon the technical correction of the Register of Business Entities, 72 341 business entities have been erased on the basis of the Director General’s decision and publicly accessible and available sources.

 

 

 

 

 

 

II. Metoda rada i izvori prikupljanja podataka

 

II Methods and sources of data collection

 

 

 

Upisom u Registar svakom se subjektu dodjeljuje sedmeroznamenkasti matični broj, a dijelu subjekta određuje se redni broj uz matični broj.

 

On registration, each business entity is assigned a seven-digit registration number, while its constituent parts are assigned an additional four-digit ordinal number besides that number.

 

 

 

Svakom subjektu i njegovu dijelu upisanu u Registar dodjeljuje se i šifra djelatnosti prema NKD-u 2007.

 

Moreover, each business entity and parts thereof are assigned an activity code according to the NKD 2007.

 

 

 

Subjekti upisani u Registar razvrstavaju se prema djelatnosti koju pretežito obavljaju tako da se prema NKD-u 2007. određuje brojčana oznaka razreda glavne djelatnosti. Kada je za poslovni subjekt rješenjem o upisu u Registar kod ovlaštenog tijela ili propisom utvrđeno obavljanje nekoliko djelatnosti, prvo razvrstavanje prema NKD-u 2007. provodi se na prijedlog poslovnog subjekta. Svako sljedeće razvrstavanje poslovnog subjekta kojim se mijenja glavna djelatnost provodi se:

 

Registered business entities are classified according to their prevailing activities in such a way that a numerical denotation of a class of the main activity is defined according to the NKD 2007. When, on the basis of a formal decision on registration with a competent authority or by law, a business entity is established to be engaged in more than one activities, the first classification according to the NKD 2007. is made upon the proposal of the business entity. Every subsequent classification of the business entity resulting in a change of the main activity is made in the following cases:

 

 

 

1)

na zahtjev subjekta

 

1)

Upon the request of the business entity

2)

prema službenoj dužnosti na temelju promjene rješenja o upisu u Registar kod nadležnog tijela ili na temelju promjene propisa.

 

2)

Upon official duty, based on a change in the decision on registration with a competent authory or a change in the law, or based on statistical survey results.

 

 

 

Djelatnost dijelova poslovnog subjekta određuje se prema rješenju o upisu u Registar kod ovlaštenog tijela ili prema propisu o osnivanju ili temeljnoj namjeni osnivanja, neovisno o djelatnosti subjekta u čijem su sastavu.

 

The activity of the constituent parts of a business entity is established on the basis of a decision on registration with a competent authority or law on creation, irrespective of the activity of the business entity they are a part of.

 

 

 

Upis, prijava, promjena i odjava subjekta prati se dnevnom ažurnošću Registra. Pravni izvori za ažuriranje Registra jesu:

 

Entry, registration, change and withdrawal of business entities are updated daily in the Register. Legal basis for updating the Register are the following:

 

 

 

1)

registri što ih vode:

 

1)

Registers kept by:

 

- trgovački sudovi

 

 

- trade courts

 

- ministarstva

 

 

- ministries

 

- uredi državne uprave

 

 

- state administration offices

 

- druga registarska tijela

 

 

- other registration bodies

2)

zakoni, odluke i drugi akti objavljeni u Narodnim novinama.

 

2)

Laws, decisions and other legal documents published in Narodne novine.

 

 

 

Struktura upisanih poslovnih subjekata prema pravnom temelju upisa jest sljedeća:

 

Registered business entities are structured according to the legal basis, as follows:

-

trgovačka društva, zadruge i ustanove upisani na temelju rješenja registarskog tijela (trgovački sudovi)

 

-

trade companies, enterprises, co-operatives and institutions are registered in the Register upon the decision of registration bodies (trade courts),

-

tijela državne vlasti i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave upisani na temelju pravnih propisa

 

-

state government bodies and bodies of local and regional self government units registered according to law

-

udruge, zaklade, političke stranke i drugi upisani na temelju rješenja registarskih tijela prema posebnim pravnim propisima.

 

-

associations, foundations, political parties and others, which are registered on the basis of decisions of registry bodies according to specific laws.

 

 

 

Teškoće u ažuriranju velikog broja jedinica Registra nastaju kao posljedica dugotrajnih prijelaznih razdoblja u kojima registarska tijela usklađuju poslovne subjekte prema novoj zakonodavnoj regulativi. Time se odgađa i postupak brisanja poslovnih subjekata koji nisu podnijeli zahtjev za usklađenje u skladu s novim propisima. Slijedom navedenoga kontinuirano se provodi promjena podataka Registra u skladu s naknadno prikupljenim podacima o poslovnim subjektima iz javnih (općedostupnih) zbirki podataka.

 

Difficulties in updating of a significant proportion of units in the Register are a consequence of long-term transition periods during which register bodies harmonise business entities according to a new legislation. This also postpones the procedure of deletions of business entities who have not submitted a request for harmonisation in line with new regulations. Consequently, the Register data are constantly changed in line with data on business entities subsequently collected from publicly available data bases.

 

 

 

Nedostatak u obuhvatu Registra odnosi se na poslovne subjekte koji obavljaju djelatnost obrta, slobodnih zanimanja, stranih udruga sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i poslovnih subjekata koji nemaju sjedište u Republici Hrvatskoj. Osim toga, važno je istaknuti da postoje metodološke razlike između Registra, kao administrativne baze podataka i Statističkoga poslovnog registra (u nastavku teksta: eSPRi).

 

A lack in the coverage of the Register is related to business entities engaged in activities of crafts and free lances, foreign associations headquartered in the Republic of Croatia and business entities not headquartered in the Republic of Croatia. In addition, it must be pointed out that there are methodological discrepancies between the Register as an administrative data base and the Statistical Business Register (hereinafter referred to as: eSPRi).

 

 

 

Podaci Registra poslovnih subjekata povezani su s pomoću matičnog broja, registarskog broja i osobnoga identifikacijskog broja s administrativnim bazama podataka.

 

The data of the Register of Business Entities are linked to administrative data bases through an identification number, a registration number and a personal identification number.

 

 

 

 

 

 

III. Značenje pojedinih izraza

 

III Meaning of individual terms

 

 

 

Poslovni subjekti jesu pravne osobe i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u skladu s pravnim propisima, tijela javne vlasti (tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe i druga tijela koja imaju javne ovlasti, pravne osobe čiji je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave, pravne osobe koje obavljaju javnu službu, pravne osobe koje se na temelju posebnog propisa financiraju pretežito ili u cijelosti iz državnog proračuna ili iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno iz javnih sredstava (nameta, davanja i sl.) te trgovačka društva u kojima Republika Hrvatska i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju zasebno ili zajedničko većinsko vlasništvo).

 

Business entities are legal entities and natural persons that perform activities according to the law, public government bodies (government administration bodies, other government bodies, bodies of local and regional self-government units, legal entities and other public authorities, legal entities established by the Republic of Croatia or local and regional self-government units, legal entities performing public service, legal entities financed mostly or completely from the state or local and regional self-government units’ budgets, that is, from public funds (taxes, provisions etc.), on basis of a special act as well as trade companies in which the Republic of Croatia or the local and regional self-government units hold individual or joint majority ownership).

 

 

 

Registrirane pravne osobe (poslovni subjekti) jesu jedinice upisane u Registar, i to: trgovačka društva, ustanove, zadruge, udruge, političke stranke, tijela javne vlasti i ostale neusklađene jedinice koje su imale pravnu osobnost prema propisima koji su prije bili na snazi.

 

Registered legal entities (business entities) are units that are registered in the Register. These are: trade companies, institutions, co-operatives, associations, political parties, public government bodies and other non-harmonised units which held a legal subjectivity status according to previously valid laws.

 

 

 

Aktivne pravne osobe (poslovni subjekti) jesu registrirane pravne osobe upisane u Registar, za koje je status aktivnosti određen prema podacima iz eSPRi-ja. 

 

Active legal entities /(business entities) are registered legal entities entered into the Register, for which the activity status has been determined according to the eSPRi data. 

 

 

 

Fizičke osobe jesu jedinice koje obavljaju djelatnost u skladu s pravnim propisima, a odnose se na obrt i slobodna zanimanja.

 

Natural persons are units that carry out activities in line with the law and refer to crafts and trades and free lances.

 

 

 

Glavna djelatnost jest djelatnost koja se za poslovne subjekte koji ostvaruju dobit proizvodnjom, prometom robe ili pružanjem usluga na tržištu određuje prema najvećem udjelu u ukupnoj dodanoj vrijednosti. Za subjekte koji ne ostvaruju dobit proizvodnjom, prometom robe ili pružanjem usluga na tržištu glavna djelatnost određuje se prema najvećem udjelu broja zaposlenih, platnoj listi i isplaćenim bruto plaćama.

 

Main activity is an activity established according to the largest share in the total value added in the case of business entities that make profit through production, trade or rendering of services on the market or by the largest share in the number of persons in employment according to the payroll and gross paid-off salaries in the case of business entities that do not make profit through production, trade and rendering of services on the market.

 

 

 

Matični broj jest stalna identifikacijska oznaka svakoga poslovnog subjekta. Matični broj upotrebljava se u svim aktivnostima službene statistike. Određuje se postupkom dodjele kontrolnog broja prema modulu 11, dok se dijelu poslovnog subjekta određuje i četveroznamenkasti redni broj uz matični broj.

 

Identification number is a permanent identification denomination of each business entity. It is used in all activities of official statistics. It is determined in the process of allocation of a control number according to module 11, while any part of a business entity is at the same time determined a four-digit ordinal number along with the identification number.

 

 

 

Registarski broj je broj pod kojim je poslovni subjekt upisan u sudski ili drugi posebni registar.

 

Registration number is a number under which a business entity is entered in a court or another specific register.

 

 

 

Osobni identifikacijski broj (OIB) jest stalna identifikacijska oznaka obveznika OIB-a koju korisnici OIB-a upotrebljavaju u službenim evidencijama, u svakodnevnom radu i u razmjeni podataka. OIB je jedinstven, nekazujući, nepromjenjiv i neponovljiv.

 

Personal identification number (OIB) is a permanent identification designation of an OIB holder, used by OIB users in official records, in everyday activities and in data exchange. OIB is unique, non-revealing, unchangeable and non-iterative.

 

 

 

Pravno ustrojbeni oblik jest obilježje jedinica Registra na temelju kojega se one međusobno razlikuju kao dionička društva, društva s ograničenom odgovornošću, jednostavna društva s ograničenom odgovornošću, zadruge, ustanove, udruge, tijela državne vlasti i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te drugi pravno ustrojbeni oblici. Pravno ustrojbeni oblik jedinica Registra određen je rješenjem nadležnoga registarskog tijela ili propisom o osnivanju na temelju kojeg su jedinice upisane u Registar.

 

Legal organisational form is a characteristic of units in the Register that divides them as joint-stock companies, limited liability companies, simple limited liability companies, co-operatives, institutions, associations, state government bodies and bodies of local and regional self-government units and other legal organisational forms. A legal organisational form of the Register has been determined by a decision of a competent registration body or by act on creation that is a basis for their entry into the Register.

 

 

 

Oblik vlasništva jest obilježje jedinica Registra koje pokazuje vlasničku strukturu jedinice, a odnosi se na vlasništvo sredstava, odnosno osnivački ulog poslovnog subjekta.

 

Type of ownership is a characteristic of units entered into the Register that indicates the ownership structure of the unit and refer to the ownership of assets, that is, to startup deposit of a business entity.

 

 

 

Broj zaposlenih upotrebljava se za iskazivanje veličine i strukture pravnih osoba. Dobiven je na temelju godišnjih financijskih izvještaja Fine. Radi dobivanja ažurnog stanja tih podataka danih u tablicama podaci su usklađeni s redovitim mjesečnim statističkim istraživanjem kojim se prati zaposlenost.

 

Number of persons in employment is the feature used for indicating the size and structure of business entities. It is derived from Fina’s annual financial reports. In order to update this feature, as indicated in tables, the data have been harmonised with the regular monthly statistical survey that covers employment.

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

 

 

 

 

Fina

Financial Agency

Fina

Financijska agencija

 

NKD 2007.

National Classification of Activities, 2007 version

NKD 2007.

NN

Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

Narodne novine

 

NN

Narodne novine, official gazette of the Republic of
Croatia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znakovi

 

Symbols

 

 

 

 

 

-

nema pojave

 

-

no occurrence

0,0

podatak je manji od 0,05 upotrijebljene mjerne jedinice

 

0,0

value not zero but less than 0.05 of the unit of measure used

*

ispravljeni podatak

 

*

corrected data

 

 

 

 

 

 

Objavljuje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

 

Odgovara ravnatelj Marko Krištof.

Person responsible: Marko Krištof, Director General

 

Priredile: Žaklina Čizmović i Višnja Petrović

Prepared by: Žaklina Čizmović and Višnja Petrović

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Naklada: 20 primjeraka

20 copies printed

 

Podaci iz ovog Priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.

 

Služba za komunikaciju s korisnicima

User Communication Department

 

·     Informacije i korisnički zahtjevi

     Information and user requests

·     Pretplata publikacija

     Subscription

·     Novinarski upiti

     Press corner

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-138, 4806-154, 4811-212

      Elektronička pošta/ E-mail:
      stat.info@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4814-791

      Elektronička pošta/ E-mail:
      prodaja@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-121, 4806-115

      Elektronička pošta/ E-mail:
      press@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199