image description

GODINA/ YEAR: LIV.                                       ZAGREB, 30. KOLOVOZA 2017./ 30 AUGUST 2017                              BROJ/ NUMBER: 12.1.1/2.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

PRVA PROCJENA TROMJESEČNOG BRUTO DOMAĆEG PROIZVODA

za drugo tromjesečje 2017.

FIRST QUARTERLY GROSS DOMESTIC PRODUCT ESTIMATE

SECOND QUARTER OF 2017

 

 

 

U ovom Priopćenju objavljuje se procjena bruto domaćeg proizvoda (BDP) za drugo tromjesečje 2017. prema osnovnim kategorijama izdataka i područjima djelatnosti NKD-a 2007.

 

The estimation of the quarterly gross domestic product (GDP) for the second quarter of 2017 by major categories of expenditure and economic activities and according to activity sections of the NKD 2007 is presented in this First Release.

 

 

 

Tromjesečni BDP upućuje na kratkoročna gospodarska kretanja, dok je osnovna svrha obračuna tromjesečnog BDP-a izračun realne stope rasta.

 

Quarterly GDP data focus on short-term movements of the economy, while the main purpose of the quarterly GDP estimate is the calculation of the real growth rate.

 

 

 

Procjena pokazuje da je tromjesečni BDP u drugom tromjesečju 2017. realno veći za 2,8% u odnosu na isto tromjesečje 2016.

 

The estimate shows that the quarterly GDP in real terms increased by 2.8% in the second quarter of 2017, as compared to the same quarter of 2016.

 

 

 

Sezonski prilagođeni tromjesečni BDP u odnosu na prethodno razdoblje bilježi pozitivnu stopu promjene od 0,8%, a u odnosu na isto tromjesečje 2016. realno je veći za 3,4%.

 

Seasonally adjusted quarterly GDP increased by 0.8% compared to the previous quarter and increased by 3.4% compared to the same quarter of 2016.

 

 

 

1.   BRUTO DOMAĆI PROIZVOD, REALNE STOPE RASTA I TEKUĆE CIJENE

      GROSS DOMESTIC PRODUCT, REAL GROWTH RATES AND CURRENT PRICES

 

2016.

2017.

 

IV. – VI.

VII. – IX.

X. – XII.

I. – III.

IV. – VI.

 

Originalni podaci, realne stope rasta (%)
Non-seasonally adjusted data, real growth rates (%)

 

 

 

 

 

 

 

   Odnos prema istom razdoblju prethodne godine

2,7

3,0

3,4

2,5

2,8

Comparison with the same quarter of previous year

 

 

 

 

 

 

 

Sezonski prilagođeni podaci, realne stope rasta (%)
Seasonally adjusted data, real growth rates (%)

 

 

 

 

 

 

 

Odnos prema prethodnom razdoblju  

0,8

1,4

0,5

0,6

0,8

Comparison with previous quarter

Odnos prema istom razdoblju prethodne godine

2,1

2,9

3,4

3,4

3,4

Comparison with same quarter of previous year

 

 

 

 

 

 

 

Tekuće cijene, mil. kn
Current prices, mln kn

 

 

 

 

 

 

 

Bruto domaći proizvod

85 511

95 050

86 844

80 077

88 699

Gross domestic product

 

 

 

 

U tablici 2. prikazane su realne stope rasta tromjesečnog BDP-a prema kategorijama izdataka na temelju originalnih podataka.

 

The real growth rates of quarterly GDP by expenditure categories based on non-seasonally adjusted data are presented in table 2.

 

 

 

2.   BRUTO DOMAĆI PROIZVOD PREMA RASHODNOJ METODI

      REALNE STOPE RASTA, ODNOS PREMA ISTOM TROMJESEČJU PRETHODNE GODINE

      GROSS DOMESTIC PRODUCT ACCORDING TO EXPENDITURE APPROACH

      REAL GROWTH RATES, COMPARISON WITH CORRESPONDING QUARTER OF PREVIOUS YEAR

%

 

2016.

2017.

 

 

IV. – VI.

VII. – IX.

X. – XII.

I. – III.

IV. – VI.

 

 

 

 

 

 

 

 

Konačna potrošnja

2,8

3,0

3,1

3,0

3,3

Final consumption expenditure

   Kućanstva

3,1

3,4

3,7

3,5

3,8

   Households

    NPUSK

2,1

2,4

1,7

1,5

3,1

   NPISH

   Država

2,0

1,8

1,7

1,6

1,7

   General government

Bruto investicije u fiksni kapital

7,1

3,2

4,6

5,4

3,2

Gross fixed capital formation

Izvoz roba i usluga

3,8

5,7

6,8

8,6

3,6

Exports of goods and services

    Robe (fob) 

4,8

2,1

7,2

14,9

4,3

   Goods (fob)

    Usluge

3,2

6,7

7,0

1,0

3,3

    Services

Uvoz roba i usluga

7,3

5,4

5,0

10,1

4,6

Imports of goods and services

   Robe (fob)

8,2

4,3

3,9

9,5

5,4

    Goods (fob)

   Usluge

2,9

11,2

10,2

13,7

0,2

     Services

Bruto domaći proizvod

2,7

3,0

3,4

2,5

2,8

Gross domestic product

 

 

 

Najveći pozitivan doprinos povećanju obujma BDP-a u drugom tromjesečju 2017. ostvaren je rastom izdataka za konačnu potrošnju kućanstava.

 

The largest positive contribution of the GDP volume change in the second quarter of 2017 was realised in the increase of the final consumption expenditure of households.

 

 

 

Doprinos domaće potražnje je pozitivan (3,3 postotnih bodova).

 

The contribution of domestic demand was positive (3.3 percentage points).

 

 

 

Među sastavnicama domaće potražnje najsnažniji pozitivan utjecaj na kretanje gospodarske aktivnosti prouzročen je rastom izdataka za konačnu potrošnju kućanstava (2,2 postotnih bodova).

 

Among the components of the domestic demand, the largest contribution to the increase in the volume is realised in the final consumption expenditure of households (2.2 percentage points).

 

 

 

Doprinos neto inozemne potražnje je negativan.

 

The contribution of net foreign demand was negative.

 

 

 

U tablici 3. prikazane su realne stope rasta tromjesečne bruto dodane vrijednosti (BDV) prema područjima djelatnosti NKD-a 2007.

 

Table 3 shows the real growth rates of the quarterly gross value added (GVA) according to the NKD 2007 economic activities.

 

 

 

3.   BRUTO DODANA VRIJEDNOST PREMA PROIZVODNOJ METODI

      REALNE STOPE RASTA, ODNOS PREMA ISTOM TROMJESEČJU PRETHODNE GODINE

      GROSS VALUE ADDED ACCORDING TO PRODUCTION APPROACH

      REAL GROWTH RATES, COMPARISON WITH CORRESPONDING QUARTER OF PREVIOUS YEAR

%

 

 

2016.

2017.

 

 

 

 

IV. – VI.

VII. – IX.

X. – XII.

I. – III.

IV. – VI.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

1,0

1,5

-3,1

-0,4

0,3

A

Agriculture, forestry and fishing

B,C,D,E

Prerađivačka industrija, rudarstvo i vađenje te ostale industrije

5,1

1,7

6,7

2,3

0,8

B,C,D,E

Manufacturing, mining and quarrying and other industries

C

Prerađivačka industrija

5,9

1,7

6,5

2,8

2,2

C

Manufacturing

F

Građevinarstvo

4,2

0,9

2,4

3,6

0,2

F

Construction

G,H,I

Trgovina, prijevoz i skladištenje, smještaj, priprema i usluživanje
hrane

3,2

5,0

5,4

3,2

5,0

G,H,I

Wholesale and retail trade,
transportation, storage, accommodation and food service activities

J

Informacije i komunikacije

1,8

3,2

4,1

4,6

3,4

J

Information and communication

K

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

1,1

1,8

-0,5

1,5

1,1

K

Financial and insurance
activities

L

Poslovanje nekretninama

0,7

0,7

0,3

0,5

0,0

L

Real estate activities

M,N

Stručne, znanstvene, tehničke,
administrativne i pomoćne uslužne 
djelatnosti

1,2

2,8

3,3

3,0

4,0

M,N

Professional, scientific, technical, administrative and support service activities

O,P,Q

Javna uprava i obrana, obrazovanje, djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

0,8

2,0

1,5

1,5

2,0

O,P,Q

Public administration and defence, education, human health and social work activities

R,S,T,U

Ostale uslužne djelatnosti

0,5

3,3

2,9

2,9

2,1

R,S,T,U

Other service activities

BDV

Bruto dodana vrijednost

2,5

2,7

3,3

2,2

2,2

BDV

Gross value added

 

 

 

 

Prva procjena pokazuje da je tromjesečna bruto dodana vrijednost (BDV) u drugom tromjesečju 2017. realno veća za 2,2% u odnosu na isto tromjesečje 2016. prema originalnim podacima.

 

The first estimate shows that the quarterly gross value added (GVA) increased in real terms by 2.2% in the second quarter of 2017, as compared to the same quarter of 2016, based on non-seasonally adjusted data.

 

 

 

Najveći doprinos rastu tromjesečne BDV u drugom tromjesečju 2017. ostvaren je u djelatnosti Trgovine na veliko i na malo; Popravak motornih vozila i motocikala.

 

The largest contribution to the GVA growth in the second quarter of 2017 was achieved in Wholesale and retail trade; Repair of motor vehicles and motorcycles.

 

 

 

Državni zavod za statistiku objavit će 1. rujna 2017. podatke i Metodološka objašnjenja u Excel-formatu u Statistici u nizu. U tablicama će biti prikazani podaci tromjesečnog BDP-a za razdoblje od prvog tromjesečja 2000. do drugog tromjesečja 2017.

 

The Croatian Bureau of Statistics will publish the data and the Notes on Methodology in Excel tables in Statistics in Line on 1 September 2017. The data on the quarterly GDP for the period from the first quarter of 2000 to the second quarter of 2017 will be presented in those tables.

 

 

 

U Statistici u nizu bit će objavljeni podaci prema osnovnim kategorijama izdataka i područjima djelatnosti NKD-a 2007. u tekućim cijenama, stalnim cijenama prethodne godine, stalnim cijenama referentne godine (2010. = 100) te realne stope rasta.

 

In Statistics in Line the data on the quarterly GDP by major categories of expenditure and economic activities according to the NKD 2007 at current prices, constant prices of previous year, constant prices of referent year (2010 = 100) and real growth rates will be presented.

 

 

 

Podatke i Metodološka objašnjenja možete preuzeti u Excel-formatu na poveznici Statistika u nizu/BDP 1. rujna 2017.

 

The data and Notes on Methodology can be downloaded in Excel tables in Statistics in Line/GDP on 1 September 2017.

 

 

 

Prva procjena BDP-a za treće tromjesečje 2017. objavit će se
29. studenog 2017.

 

First estimate of the GDP for the third quarter of 2017 will be published on 29 November 2017.

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

BDP

bruto domaći proizvod

 

ESA 2010

European System of National Accounts

BDV

bruto dodana vrijednost

 

GDP

gross domestic product

mil.

milijun

 

mln

million

NKD 2007.

Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

 

NKD 2007

National Classification of Activities, 2007 version

NPUSK

neprofitne ustanove koje služe kućanstvima

 

NPISH

non-profit institutions serving households

 

 

Objavljuje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

 

Odgovara ravnatelj Marko Krištof.

Person responsible: Marko Krištof, Director General

 

Priredile: Jasna Kiš, Natalija Krunić, Verica Roknić, Sanja Šmigoc, Nataša Vucelić i Jelena Kelebuh Arambašić

Prepared by: Jasna Kiš, Natalija Krunić, Verica Roknić, Sanja Šmigoc, Nataša Vucelić i Jelena Kelebuh Arambašić

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Naklada: 20 primjeraka

20 copies printed

Podaci iz ovog Priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.

Služba za komunikaciju s korisnicima

User Communication Department

 

·     Informacije i korisnički zahtjevi

     Information and user requests

·     Pretplata publikacija

     Subscription

·     Novinarski upiti

     Press corner

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-138, 4806-154, 4811-212

      Elektronička pošta/ E-mail:
      stat.info@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4814-791

      Elektronička pošta/ E-mail:
      prodaja@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-121, 4806-115

      Elektronička pošta/ E-mail:
      press@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199