image description

GODINA/ YEAR: LIV.                                      ZAGREB, 29. STUDENI 2017./ 29 NOVEMBER  2017                             BROJ/ NUMBER: 12.1.1/3.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

PRVA PROCJENA TROMJESEČNOG BRUTO DOMAĆEG PROIZVODA

za treće tromjesečje 2017.

FIRST QUARTERLY GROSS DOMESTIC PRODUCT ESTIMATE

THIRD QUARTER OF 2017

 

 

 

U ovom Priopćenju objavljuje se procjena bruto domaćeg proizvoda (BDP) za treće tromjesečje 2017. prema osnovnim kategorijama izdataka i područjima djelatnosti NKD-a 2007.

 

The estimation of the quarterly gross domestic product (GDP) for the third quarter of 2017 by major categories of expenditure and economic activities and according to activity sections of the NKD 2007 is presented in this First Release.

 

 

 

U ovom Priopćenju objavljuje se i revidirana vremenska serija podataka o bruto domaćem proizvodu (BDP) i temeljnim agregatima nacionalnih računa za tromjesečja 2016. i 2017. Tromjesečni podaci su revidirani prema godišnjim podacima objavljenim u Priopćenju „Godišnji bruto domaći proizvod 2010. – 2016., revidirani podaci“. Detaljna metodološka objašnjenja revizije podataka BDP-u možete pogledati u navedenom Priopćenju.

 

This First Release presents also the revised time series of data on gross domestic product (GDP) and main aggregates of national accounts for the quarters 2016 and 2017. Quarterly data are revised according to annual data presented in the First Release “Annual Gross Domestic product 2010 – 2016, revised data”. Detailed methodological explanation of GDP revision is available at mentioned First Release.

 

 

 

Državni zavod za statistiku objavit će 1. prosinca 2017. revidirane podatke tromjesečnog BDP-a i Metodološka objašnjenja u Excel-formatu u Statistici u nizu. U tablicama će biti prikazani podaci za razdoblje od prvog tromjesečja 2010. do trećeg tromjesečja 2017. Podaci za tromjesečja 2010. − 2015. usklađeni su s konačnim godišnjim obračunom, dok su podaci za tromjesečja 2016. privremeni i dobiveni na temelju preliminarnoga tromjesečnog obračuna.

 

The Croatian Bureau of Statistics will publish the revised quarterly GDP data and the Notes on Methodology in Excel tables in Statistics in Line on 1 December 2017. Data for the period from the first quarter of 2010 to the third quarter of 2017 will be presented in these tables. Data for all quarters of 2010 − 2015 have been adjusted according to the annual GDP calculation, while data for all quarters of 2016 are provisional and calculated according to the preliminary quarterly calculation.

 

 

 

Tromjesečni BDP upućuje na kratkoročna gospodarska kretanja, dok je osnovna svrha obračuna tromjesečnog BDP-a izračun realne stope rasta.

 

Quarterly GDP data focus on short-term movements of the economy, while the main purpose of the quarterly GDP estimate is the calculation of the real growth rate.

 

 

 

Procjena pokazuje da je tromjesečni BDP u trećem tromjesečju 2017. realno veći za 3,3% u odnosu na isto tromjesečje 2016.

 

The estimate shows that the quarterly GDP in real terms increased by 3.3% in the third quarter of 2017, as compared to the same quarter of 2016.

 

 

 

Sezonski prilagođeni tromjesečni BDP u odnosu na prethodno razdoblje bilježi pozitivnu stopu promjene od 0,9%, a u odnosu na isto tromjesečje 2016. realno je veći za 3,2%.

 

Seasonally adjusted quarterly GDP increased by 0.9% compared to the previous quarter and increased by 3.2% compared to the same quarter of 2016.

 

 

 

1.   BRUTO DOMAĆI PROIZVOD, REALNE STOPE RASTA I TEKUĆE CIJENE

      GROSS DOMESTIC PRODUCT, REAL GROWTH RATES AND CURRENT PRICES

 

2016.

2017.

 

 

I. – III.

IV. – VI.

VII. – IX.

X. – XII.

I. – III.

IV. – VI.

VII. – IX.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Originalni podaci, realne stope rasta (%)
Non-seasonally adjusted data, real growth rates (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odnos prema istom razdoblju prethodne godine

3,3 

2,9 

3,1 

3,5 

2,6 

3,0 

3,3 

Comparison with the same quarter of previous year

 

Sezonski prilagođeni podaci, realne stope rasta (%)
Seasonally adjusted data, real growth rates (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odnos prema prethodnom razdoblju  

1,0 

0,7 

        1,3

         0,6

0,8 

0,9 

0,9 

Comparison with the previous quarter

Odnos prema istom razdoblju prethodne godine

3,0 

2,2 

2,7 

3,6 

3,5 

3,6 

3,2 

Comparison with the same quarter of previous year

 

Tekuće cijene, mil. kn
Current prices, mln kn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto domaći proizvod

77 359 

87 354 

97 250 

87 447 

79 732 

90 835 

102 034 

Gross domestic product

 

 

 


U tablici 2. prikazane su realne stope rasta tromjesečnog BDP-a prema kategorijama izdataka na temelju originalnih podataka.

 

The real growth rates of quarterly GDP by expenditure categories based on non-seasonally adjusted data are presented in table 2.

 

 

 

2.   BRUTO DOMAĆI PROIZVOD PREMA RASHODNOJ METODI

      REALNE STOPE RASTA, ODNOS PREMA ISTOM TROMJESEČJU PRETHODNE GODINE

      GROSS DOMESTIC PRODUCT ACCORDING TO EXPENDITURE APPROACH

      REAL GROWTH RATES, COMPARISON WITH CORRESPONDING QUARTER OF PREVIOUS YEAR

%

 

2016.

2017.

 

 

I. – III.

IV. – VI.

VII. – IX.

X. – XII.

I. – III.

IV. – VI.

VII. – IX.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konačna potrošnja

2,4

3,1

3,4

3,3

3,0

3,2

3,3

Final consumption expenditure

    Kućanstva

3,2

3,3

3,8

3,7

3,5

3,7

3,7

    Households

    NPUSK

2,4

2,0

2,3

1,7

1,4

3,0

3,2

    NPISH

    Država

0,2

2,6

2,4

2,2

1,5

1,7

2,3

    General government

Bruto investicije u fiksni kapital

5,7

7,0

3,7

5,0

5,4

3,3

3,4

Gross fixed capital formation

Izvoz roba i usluga

7,0

3,8

5,5

6,5

9,5

6,5

5,7

Exports of goods and services

    Robe (fob) 

7,8

4,7

1,9

6,9

16,2

5,6

8,9

    Goods (fob)

    Usluge

7,0

3,2

6,5

6,9

1,3

8,0

3,2

    Services

Uvoz roba i usluga

5,8

7,7

5,4

5,6

11,4

5,8

9,5

Imports of goods and services

    Robe (fob)

5,2

8,3

3,8

4,3

11,3

5,6

9,5

    Goods (fob)

    Usluge

9,4

4,5

13,8

12,4

12,1

7,0

9,4

    Services

Bruto domaći proizvod

3,3

2,9

3,1

3,5

2,6

3,0

3,3

Gross domestic product

 

 

 

Najveći pozitivan doprinos povećanju obujma BDP-a u trećem tromjesečju 2017. ostvaren je rastom izvoza roba i usluga.

 

The largest positive contribution of the GDP volume change in the third quarter of 2017 was realised in the increase of exports of goods and services.

 

 

 

Doprinos domaće potražnje je pozitivan.

 

The contribution of domestic demand was positive.

 

 

 

Među sastavnicama domaće potražnje najsnažniji utjecaj na kretanje gospodarske aktivnosti prouzročen je rastom izdataka za konačnu potrošnju kućanstava.

 

The contribution of domestic demand was positive. Among the components of the domestic demand, the largest contribution to the increase in the volume was realised in the households final consumption expenditure.

 

 

 

Doprinos neto inozemne potražnje je negativan.

 

The contribution of net foreign demand was negative.

 

 

 

U tablici 3. prikazane su realne stope rasta tromjesečne bruto dodane vrijednosti (BDV) prema područjima djelatnosti NKD-a 2007.

 

Table 3 shows the real growth rates of the quarterly gross value added (GVA) according to the NKD 2007 economic activities.

 

 

 

3.   BRUTO DODANA VRIJEDNOST PREMA PROIZVODNOJ METODI

      REALNE STOPE RASTA, ODNOS PREMA ISTOM TROMJESEČJU PRETHODNE GODINE

      GROSS VALUE ADDED ACCORDING TO PRODUCTION APPROACH

      REAL GROWTH RATES, COMPARISON WITH CORRESPONDING QUARTER OF PREVIOUS YEAR

%

 

 

2016.

2017.

 

 

 

 

I. – III.

IV. – VI.

VII. – IX.

X. – XII.

I. – III.

IV. – VI.

VII. – IX.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

0,9

0,9

1,6

-0,6

0,3

0,3

-3,1

A

Agriculture, forestry and fishing

B,C,D,E

Prerađivačka industrija, rudarstvo i vađenje te ostale industrije

6,5

5,1

1,7

6,7

2,2

0,8

2,6

B,C,D,E

Manufacturing, mining and quarrying and other industries

C

Prerađivačka industrija

8,9

5,9

1,7

6,6

3,1

2,2

2,2

C

Manufacturing

F

Građevinarstvo

3,4

4,1

0,8

1,1

3,5

0,1

0,7

F

Construction

G,H,I

Trgovina, prijevoz i skladištenje, smještaj, priprema i usluživanje
hrane

5,0

3,1

5,1

5,3

3,4

5,0

5,2

G,H,I

Wholesale and retail trade,
transportation, storage, accommodation and food service activities

J

Informacije i komunikacije

1,9

2,2

2,9

3,0

4,8

3,5

4,5

J

Information and communication

K

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

0,3

1,1

1,9

-0,2

1,5

1,1

0,0

K

Financial and insurance
activities

L

Poslovanje nekretninama

0,4

0,7

0,7

0,3

0,5

0,0

0,1

L

Real estate activities

M,N

Stručne, znanstvene, tehničke,
administrativne i pomoćne uslužne 
djelatnosti

0,5

1,0

2,9

2,8

3,2

3,8

2,8

M,N

Professional, scientific, technical, administrative and support service activities

O,P,Q

Javna uprava i obrana, obrazovanje, djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

0,4

0,8

1,9

1,2

1,7

2,1

1,7

O,P,Q

Public administration and defence, education, human health and social work activities

R,S,T,U

Ostale uslužne djelatnosti

0,8

0,4

3,3

2,4

2,8

2,0

0,2

R,S,T,U

Other service activities

BDV

Bruto dodana vrijednost

2,8

2,5

2,7

3,2

2,3

2,2

2,6

GVA

Gross value added

 

 

 

Prva procjena pokazuje da je tromjesečna bruto dodana vrijednost (BDV) u trećem tromjesečju 2017. realno veća za 2,6% u odnosu na isto tromjesečje 2016. prema originalnim podacima.

 

The first estimate shows that the quarterly gross value added (GVA) increased in real terms by 2.6% in the third quarter of 2017, as compared to the same quarter of 2016, based on non-seasonally adjusted data.

 

 

 

Najveći doprinos rastu tromjesečne BDV u trećem tromjesečju 2017. ostvaren je u djelatnosti Smještaja i pripreme hrane i pića.

 

The largest contribution to the GVA growth in the third quarter of 2017 was achieved in Accommodation and food service activities.

 

 

 

Državni zavod za statistiku objavit će 1. prosinca 2017. podatke i Metodološka objašnjenja u Excel-formatu u Statistici u nizu. U tablicama će biti prikazani podaci tromjesečnog BDP-a za razdoblje od prvog tromjesečja 2000. do trećeg tromjesečja 2017.

 

The Croatian Bureau of Statistics will publish the data and the Notes on Methodology in Excel tables in Statistics in Line on 1 December 2017. The data on the quarterly GDP for the period from the first quarter of 2000 to the third quarter of 2017 will be presented in those tables.

 

 

U Statistici u nizu bit će objavljeni podaci prema osnovnim kategorijama izdataka i područjima djelatnosti NKD-a 2007. u tekućim cijenama, stalnim cijenama prethodne godine, stalnim cijenama referentne godine (2010. = 100) te realne stope rasta.

 

In Statistics in Line the data on the quarterly GDP by major categories of expenditure and economic activities according to the NKD 2007 at current prices, constant prices of previous year, constant prices of referent year (2010 = 100) and real growth rates will be presented.

 

 

Podatke i Metodološka objašnjenja možete preuzeti u Excel-formatu na poveznici Statistika u nizu/BDP 1. prosinca 2017.

 

The data and Notes on Methodology can be downloaded in Excel tables in Statistics in Line/GDP on 1 december 2017.

 

Prva procjena BDP-a za četvrto tromjesečje 2017. objavit će se
28. veljače 2018.

 

First estimate of the GDP for the fourth quarter of 2017 will be published on 28 February 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

BDP

bruto domaći proizvod

 

ESA 2010

European System of National Accounts

BDV

bruto dodana vrijednost

 

GDP

gross domestic product

mil.

milijun

 

mln

million

NKD 2007.

Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

 

NKD 2007

National Classification of Activities, 2007 version

NPUSK

neprofitne ustanove koje služe kućanstvima

 

NPISH

non-profit institutions serving households

 

 

 

Objavljuje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

 

Odgovara ravnatelj Marko Krištof.

Person responsible: Marko Krištof, Director General

 

Priredile: Suzana Čajkušić, Jasna Kiš, Natalija Krunić, Verica Roknić, Sanja Šmigoc, Nataša Vucelić i Jelena Kelebuh Arambašić

Prepared by: Suzana Čajkušić, Jasna Kiš, Natalija Krunić, Verica Roknić, Sanja Šmigoc, Nataša Vucelić and Jelena Kelebuh Arambašić

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Naklada: 20 primjeraka

20 copies printed

Podaci iz ovog Priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.

Služba za komunikaciju s korisnicima

User Communication Department

 

·     Informacije i korisnički zahtjevi

     Information and user requests

·     Pretplata publikacija

     Subscription

·     Novinarski upiti

     Press corner

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-138, 4806-154, 4811-212

      Elektronička pošta/ E-mail:
      stat.info@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4814-791

      Elektronička pošta/ E-mail:
      prodaja@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-121, 4806-115

      Elektronička pošta/ E-mail:
      press@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199