Crno-linija

 

GODINA/ YEAR: LIV.                                    ZAGREB, 8. STUDENOGA 2017./ 8 NOVEMBER, 2017                               BROJ/ NUMBER: 12.1.5.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

GODIŠNJI BRUTO DOMAĆI PROIZVOD ZA RAZDOBLJE 2010. − 2016., REVIDIRANI PODACI

ANNUAL GROSS DOMESTIC PRODUCT, 2010 − 2016, REVISED DATA

 

 

 

U ovom Priopćenju objavljuje se revidirana vremenska serija podataka o bruto domaćem proizvodu (BDP) i temeljnim agregatima nacionalnih računa prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. (NKD 2007.) i prema kategorijama izdataka prema metodologiji Europskog sustava nacionalnih i regionalnih računa (ESA 2010).

 

This First Release presents the revised time series of data on gross domestic product (GDP) and main aggregates of national accounts according to the National Classification of Activities, 2007 version (NKD 2007.) as well as by major categories of expenditure according to the methodology of the European System of National and Regional Accounts (ESA 2010).

 

 

 

U Priopćenju su prikazani podaci za 2010. − 2016. U tablicama priloženima u Excel-formatu nalazi se serija podataka od 1995. do 2015. Podaci su dostupni u tekućim cijenama, stalnim cijenama prethodne godine te u stalnim cijenama referentne godine (2010. = 100). Podaci za 2016. su privremeni podaci. Detaljni podaci za 2016. prema osnovnim kategorijama izdataka i područjima djelatnosti NKD-a 2007. bit će objavljeni 1. prosinca 2017.

 

The First Release presents the data for 2010 − 2016. The attached Excel tables present data series for the period from 1995 to 2015. The data are presented at current prices, constant prices of a previous year and constant prices of a reference year (2010 = 100). Data for 2016 are provisional. Detailed data for 2016 by major categories of expenditure and economic activities and according to activity sections of the NKD 2007. will be published on 1 December 2017.

 

 

 

Revizija obuhvaća sljedeće elemente metodoloških poboljšanja: uključivanje u obračun potrošnje fiksnog kapitala na izdatke za istraživanje i razvoj netržišnih proizvođača i vojnu opremu te prijevare kod plaćanja PDV-a „bez suučesništva“ (VAT fraud). Osim ove dvije najznačajnije metodološke promjene, u ovu reviziju uključena su i unaprjeđenja veznih tablica ESA-e i proračunskog računovodstva za sektor opće države kao i korekcija na kategorijama međufazne potrošnje i sredstava zaposlenih zbog dvostrukog bilježenja proizvodnje softvera za vlastiti račun, prilikom uključivanja u BDP.

 

The revision consists of the following methodological improvements: inclusion in the calculation of Consumption of Fixed Capital on research and development by non-market producers and military equipment and VAT fraud without complicity. In addition to these two most important methodological issues, the Croatian Bureau of Statistics also includes in this revision the  improvements in the ESA bridge tables and state accountancy for  general government sector and the correction of the categories of intermediate consumption and consumption of employees regarding the double counting of production on own account software, during GDP calculation.

 

 

 

Uvođenjem Uredbe (EU) br. 549/2013. Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o Europskom sustavu nacionalnih i regionalnih računa Europske unije tijekom 2014. proširena je granica obuhvata imovine. Proširenje se odnosilo na uključivanje izdataka na istraživanje i razvoj i izdataka za vojnu opremu. Priznavanje istraživanja i razvoja kao investicije koja stvara aktivu intelektualnog vlasništva stvorilo je obvezu evidentiranja potrošnje te vrste imovine u nacionalnim računima.

 

The introduction of Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union during 2014 has extended the asset boundary. The asset boundary was extended by including research and development and expenditures on weapon systems. The recognition of research and development as capital formation leading to assets of intellectual property, developed the obligation to estimate the consumption of research and development as new type of asset in the national accounts.

 

 

 

Prema prethodnom sustavu ESA 95 u investicije vojske evidentirali su se samo izdaci koji su imali svoj tzv. civilni ekvivalent, kao što su to bili, primjerice, izdaci za aerodrome, ceste, bolnice, automobile i sličnu opremu u vlasništvu vojske. ESA 2010 obuhvaća i sustave naoružanja u vlasništvu vojske, koji uključuju vozila i ostalu opremu, kao što su ratni brodovi, podmornice, vojni zrakoplovi, tenkovi, raketni nosači i bacači itd. Većina jednokratnog oružja koje navedeni sustavi koriste evidentiraju se kao vojne zalihe, te se na njih ne obračunava potrošnja fiksnog kapitala. U ovoj reviziji BDP je povećan uključivanjem dohodovne komponente BDP-a − potrošnje fiksnog kapitala na izdatke za istraživanje i razvoj netržišnih proizvođača i potrošnje fiksnog kapitala na izdatke za vojnu opremu. Ovime se dodana vrijednost povećava kroz cijeli vijek trajanja dugotrajne imovine.

 

According to the old system ESA 95 military structures and equipment which were considered to have a civilian equivalent were to be recorded as capital formation. Examples given were airfields, roads, hospitals, cars and other equipment owned by the military. ESA 2010 also includes weapon systems owned by military, which include vehicles and other equipment such as warships, submarines, military aircraft, tanks, missile carriers and launchers etc. Most single-use weapons they deliver are recorded as military inventories on which consumption of fixed capital is not calculated. In this revision, GDP is increased by including income components of GDP − consumption of fixed capital of the research and development and on weapon systems. This will increase the measure of gross value added over the economic life of the assets.

 

 

 

Teoretski primici PDV-a jesu iznosi PDV-a koji bi se naplatili kada bi svi obveznici plaćanja PDV-a zaista platili PDV sukladno zakonu, Razlika između teoretskog i stvarno naplaćenog PDV-a od strane poreznog tijela (obračunati PDV) nastaje zbog namjernog ili nenamjernog izbjegavanja plaćanja PDV-a te se to tretira kao prijevara kod plaćanja PDV-a. Prijevara kod plaćanja PDV-a ‘’bez suučesništva’’ nastaje kada kupac nije svjestan da prodavatelj ne prijavljuje određenu transakciju poreznim tijelima. Tako kupac plaća PDV, ali prodavatelj taj iznos ne prosljeđuje poreznim tijelima, nego ga zadržava te na taj način ostvaruje veću dobit. Izračun teoretskog PDV-a i prijevare kod plaćanja
PDV-a u vezi je s izračunom vlastitih sredstava te nije predmet ovog Priopćenja.

 

Theoretical VAT is the amount of VAT which would be received if all the actors in the economy paid VAT according to the existing VAT legislation. The difference between theoretical and actually received VAT by the tax authority (accrual VAT) occurs because of deliberate or non-deliberate omissions of VAT payments and this is treated as VAT fraud. VAT fraud without complicity occurs when the buyer is not aware that the seller does not report the transaction to the tax authorities. Thus, VAT is paid by the buyer but not paid on to the tax authorities and the seller benefits from higher profits. The calculation of theoretical VAT and VAT fraud is done in connection with the calculation of VAT own resources base, which is not the subject of this First Release.

 

 

 

 

 

 

Ovdje možete preuzeti tablice iz ovog Priopćenja u Excel-formatu.

 

 

Excel tables from this First Release can be downloaded here.

 

 

 

 

Ovdje možete preuzeti Metodološka objašnjenja iz ovog Priopćenja.

 

 

Notes on Methodology from this First Release can be downloaded here.

 

 

 

 

Utjecaj ove statističke revizije na razinu BDP-a u nominalnim vrijednostima čini u prosjeku povećanje od 0,6% u cijelom razdoblju od 2010. do 2016.

 

The impact of this statistical revision on the GDP level in nominal terms was the average increase of 0.6% throughout the whole period from 2010 to 2016.

 

 

 

Najveći utjecaj na korekciju nominalnog rasta BDP-a ima uključivanje u izračun potrošnje fiksnog kapitala na izdatke za istraživanje i razvoj, izdataka za vojnu opremu te prijevare kod plaćanja PDV-a ’’bez suučesništva’’ (VAT fraud).

 

The correction of nominal GDP growth was largely influenced by the inclusion of the consumption of fixed capital on research and development, expenditures on weapon systems and VAT fraud without complicity data in the calculation.

 

 

 

Ovom revizijom realne stope rasta nisu se značajnije promijenile. Najveće promjene zabilježene su u 2013. i 2014., kada su realne stope rasta BDP-a porasle za 0,4%. Stopa realnog rasta BDP-a u 2015. povećana je za 0,1%, dok je u 2016. ostala ista.

 

This revison has not changed real growth rates significantly. The biggest increase in volume terms was recorded in 2013 and 2014, when real GDP growth rates increased by 0.4%. In 2015, real GDP growth rate in volume terms increased by 0.1%, while in the 2016, it remained the same.

 

 

 

 

 

 

 

BDP s rashodne strane korigiran je u skladu s ukupnom korekcijom BDP-a s proizvodne strane.

 

GDP by expenditure approach is revised according to the GDP by the production approach.

 

 

 

Izdaci za konačnu potrošnju države korigirani su za obračun potrošnje fiksnoga kapitala na izdatke za istraživanje i razvoj i vojnu opremu kao i promjene veznih tablica između kategorija ESA 2010 i računovodstvenih kategorija. Izdaci za konačnu potrošnju države u razdoblju 2010. − 2016. nominalno su se u prosjeku povećali za 0,4%.

 

The final consumption expenditure of the general government is corrected for the calculation of the consumption of fixed capital on research and development expenditure and military equipment as well as new bridge tables between ESA 2010 categories and accounting categories. The final consumption expenditure of General Government for the period 2010-2016 in nominal terms at average increased by 0.4%.

 

 

 

Izdaci za konačnu potrošnju NPUSK-a korigirani su za obračun potrošnje fiksnog kapitala na izdatke za istraživanje i razvoj. Nominalni porast ostao je isti.

 

The final consumption expenditure of NPISH is corrected for the consumption of fixed capital on research and development expenditure. Nominal increase remained the same.

 

 

 

Državni zavod za statistiku objavit će 1. prosinca 2017. revidirane podatke tromjesečnog BDP-a i metodološka objašnjenja u Excel-formatu u Statistici u nizu. U tablicama će biti prikazani podaci za razdoblje od prvog tromjesečja 2010. do trećeg tromjesečja 2017. Podaci za tromjesečja 2010. − 2015. usklađeni su s konačnim godišnjim obračunom, dok su podaci za tromjesečja 2016. privremeni i dobiveni na temelju preliminarnoga tromjesečnog obračuna.

 

The Croatian Bureau of Statistics will publish the revised quarterly GDP data and the Notes on Methodology in Excel tables in Statistics in Line on 1 December 2017. Data for the period from the first quarter of 2010 to the third quarter of 2017 will be presented in these tables. Data for all quarters of 2010 − 2015 have been adjusted according to the annual GDP calculation, while data for all quarters of 2016 are provisional and calculated according to the preliminary quarterly calculation.

 

 

 

1.1.   BRUTO DOMAĆI PROIZVOD GODIŠNJI OBRAČUN, 2005. 2016.

         GROSS DOMESTIC PRODUCT, ANNUAL CALCULATION, 2005 – 2016

 

2005.

2006.

2007.

2008.

2009.

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

2016.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto domaći proizvod, tržišne cijene (tekuće),
mil. kuna

270 191

294 437

322 310

347 685

330 966

328 943

333  326

330 925

331 374

331 266

338 975

348 678

Gross domestic product,  market prices (current), 
mln kuna

Bruto domaći proizvod, tržišne cijene (tekuće),
mil. USD

45 411

50 424

60 065

70 461

62 679

59 808

62 380

56 560

58 076

57 618

49 397

51 248

Gross domestic product, market prices (current),
mln US $

Bruto domaći proizvod, tržišne cijene (tekuće),
mil. EUR

36 512

40 208

43 935

48 135

45 093

45 146

44 837

44 022

43 754

 43 416

44 546

46 309

Gross domestic product, market prices (current),
mln EUR

Stanovništvo, godišnji
prosjek broja stanovnika,
tis.2)

4 312

4 313

4 313

4 311

4 306

4 296

4 283

4 269

4 254

4 236

4 208

4 181

Population, the annual average of the total population,
'0002)

Bruto domaći proizvod
po stanovniku, kune

62 665

68 267

74 734

80 653

76 856

76 570

77 825

77 518

77 897

78 203

80 555

83 396

Gross domestic product per capita, kuna

Bruto domaći proizvod
po stanovniku, USD

10 532

11 691

13 927

16 345

14 555

13 922

14 564

13 249

13 652

13 602

11 739

12 257

Gross domestic product
per capita, US $

Bruto domaći proizvod
po stanovniku, EUR

8 468

9 322

10 187

11 166

10 471

10 509

10 469

10 312

10 285

10 249

10 586

11 076

Gross domestic product
per capita, EUR

Prosječni godišnji tečaj HRK/USD3)

5,949959

5,839170

5,365993

4,934417

5,280370

5,500015

5,343508

5,850861

5,705883

 5,749322

6,862262

6,803718

Average annual exchange rate HRK/US $3)

Prosječni godišnji tečaj HRK/EUR3)

7,400047

7,322849

7,336019

7,223178

7,339554

7,286230

7,434204

7,517340

7,573548

7,630014

7,609601

7,529383

Average annual exchange rate HRK/EUR3)

Realne stope rasta (%)

4,2

4,8

5,2

2,1

-7,4

-1,4

-0,3

-2,2

-0,6

-0,1

2,3

3,0

Real growth rate (%)

Implicitni deflatori BDP-a

103,4

104,0

104,1

105,7

102,8

100,8

101,7

101,6

100,8

100,1

100,0

99,9

Implicite GDP deflator

 

 

1)       Privremeni podaci

2)       Vidi Metodološka objašnjenja.

3)       Izvor: HNB, Bilten, Statistički pregled, broj 233 – travanj 2017., tablica G10a: Godišnji i mjesečni prosjeci srednjih deviznih tečajeva Hrvatske narodne banke

 

1)       Provisional data

2)       See Notes on Methodology.

3)       Source: CNB, Bulletin, Statistical Survey, No. 233 – April 2017, Table G10a: Midpoint Exchange Rates of the Croatian National Bank (period average).

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

 

BDP

BPM6

bruto domaći proizvod

Priručnik za statistiku platne bilance, 6. izdanje

 

BPM6

CNB

Balance of Payments Manual 6th edition

Croatian National Bank

ESA

EUR

Europski sustav nacionalnih i regionalnih računa

euro

 

ESA

EUR

European System of National and Regional Accounts

euro

EU-28

Europska unija (28 zemalja članica)

 

EU-28

European Union (28 Member States)

HRK

hrvatska kuna

 

GDP

gross domestic product

HNB

Hrvatska narodna banka

 

HRK

Croatian kuna

mil.

milijun

 

mln

million

NPUSK

neprofitne ustanove koje služe kućanstvima

 

NPISH

non-profit institutions serving households

PDV

porez na dodanu vrijednost

 

NKD 2007.

National Classification of Activities, 2007 version

USD

američki dolar

 

US $

US dollar

 

 

 

VAT

Value Added Tax

 

 

 

 

 

 

 

Objavljuje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P.O.B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

 

Odgovara ravnatelj Marko Krištof.

Person responsible: Marko Krištof, Director General

 

Priredili: Suzana Čajkušić, Marija Gojević, Valentina Hudiluk, Darko Vrančić, Vlasta Vrčak, Nataša Vucelić, Jasna Kiš i Verica Roknić

Prepared by: Suzana Čajkušić, Marija Gojević, Valentina Hudiluk, Darko Vrančić, Vlasta Vrčak, Nataša Vucelić, Jasna Kiš i Verica Roknić

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Naklada: 20 primjeraka

20 copies printed

 

Podaci iz ovog Priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet. 

 

Služba za komunikaciju s korisnicima

User Communication Department

 

·     Informacije i korisnički zahtjevi

     Information and user requests

·     Pretplata publikacija

     Subscription

·     Novinarski upiti

     Press corner

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-138, 4806-154, 4811-212

      Elektronička pošta/ E-mail:
      stat.info@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

 

      Telefon/ Phone:

      +385 (0) 1 4814-791

      Elektronička pošta/ E-mail:
      prodaja@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-121, 4806-115

      Elektronička pošta/ E-mail:
      press@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199