GLAVA PRIOPCENJA 2014_boja

 

 

GODINA/ YEAR: LIV.                                             ZAGREB, 11. SRPNJA 2017./ 11 JULY, 2017                                   BROJ/ NUMBER: 13.1.2/1.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

INDEKSI CIJENA STAMBENIH NEKRETNINA ZA PRVO TROMJESEČJE 2017.
HOUSE PRICE INDICES, FIRST QUARTER OF 2017

 

 

 

Cijene stambenih objekata, mjerene indeksom cijena stambenih nekretnina, u prvom tromjesečju 2017. u odnosu na četvrto tromjesečje 2016. u prosjeku su više za 0,1%, a u odnosu na prvo tromjesečje 2016. (na godišnjoj razini) u prosjeku su niže za 0,4%.

 

In the first quarter of 2017, as compared to the fourth quarter of 2016, the prices of dwellings, measured by house price index, increased by 0.1% on average. As compared to the first quarter of 2016, that is, at the annual level, they decreased by 0.4%.

 

 

 

Novi stambeni objekti bilježe pad cijena u prosjeku za 2,1% u odnosu na četvrto tromjesečje 2016. te u prosjeku za 6,3% u odnosu na prvo tromjesečje 2016. Postojeći stambeni objekti bilježe u prosjeku porast cijena za 0,5% u odnosu na četvrto tromjesečje 2016. te u prosjeku
za 0,8% u odnosu na prvo tromjesečje 2016.

 

Compared to the fourth quarter of 2016, prices of new dwellings decreased by 2.1%, while, compared to the first quarter of 2016, they decreased by 6.3% on average. Prices of existing dwellings increased by 0.5% compared to the fourth quarter of 2016 and by 0.8% on average compared to the first quarter of 2016.

 

 

 

Cijene stambenih objekata u prvom tromjesečju 2017. u odnosu na četvrto tromjesečje 2016. u prosjeku su više za Grad Zagreb za 0,2% i za Jadran za 0,8%, dok su za Ostalo u prosjeku niže za 2,8%. U odnosu na prvo tromjesečje 2016. (na godišnjoj razini) cijene stambenih objekata bilježe porast cijena za Grad Zagreb u prosjeku za 0,3% i za Jadran u prosjeku za 0,5%, dok su za Ostalo u prosjeku niže za 4,7%.

 

In the first quarter of 2017, as compared to the fourth quarter of 2016, prices of dwellings for the City of Zagreb increased by 0.2%, for Adriatic coast by 0.8%, while for Other they decreased by 2.8% on average. Compared to the first quarter of 2016, at annual level, an increase of 0.3% was recorded in the prices of dwellings for the City of Zagreb and of 0.5% for the Adriatic coast, while for Other they decreased by 4.7%, on average.

 

 

 

Podatke iz ovog Priopćenja možete preuzeti na www.dzs.hr.

 

Ovdje možete preuzeti tablicu Indeksi cijena stambenih nekretnina za razdoblje od prvog tromjesečja 2008. do prvog tromjesečja 2017. u Excel-formatu – Statistika u nizu

 

 

Data from this release can be downloaded at www.dzs.hr.

 

Excel table with House price indices for the period from the first quarter of 2008 to the first quarter of 2017 can be downloaded here – Statistics In Line

 

 

1.   INDEKSI CIJENA STAMBENIH NEKRETNINA, STOPE PROMJENE

      HOUSE PRICE INDICES, RATES OF CHANGE

 

I. – III. 2017.1)
Ø 2015.

I. – III. 2017.
X. – XII. 2016.

I. – III. 2017.
I. – III. 2016.

 

 

 

 

 

 

Indeks stambenih nekretnina – ukupno

100,85

0,1

-0,4

House price index – total

Novi stambeni objekti

92,86

-2,1

-6,3

New dwellings

Postojeći stambeni objekti

102,51

0,5

0,8

Existing dwellings

 

 

 

 

Grad Zagreb

100,72

0,2

0,3

City of Zagreb

Jadran

102,25

0,8

0,5

Adriatic coast

Ostalo

95,53

-2,8

-4,7

Other

 

 

1)       Indeksi (od prvog tromjesječja 2017. referentno razdoblje za indeks cijena stambenih nekretnina jest 2015. = 100.)

1)       Indices (from first quarter 2017 common index reference period for the House price index is 2015 = 100).

 

 

 

 


METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Indeks cijena stambenih nekretnina

 

The house price index

 

 

 

 

 

 

Pravna i metodološka osnova

 

Legal basis and notes on methodology

 

 

 

Pravna osnova za izračun i dostavu podataka indeksa cijena stambenih nekretnina definirani su Uredbom (EU) 2016/792 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o harmoniziranim indeksima potrošačkih cijena i indeksu cijena stambenih objekata i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 2494/95 i Uredbom Komisije (EU) br. 93/2013 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 2494/95 o harmoniziranim indeksima potrošačkih cijena u vezi s utvrđivanjem indeksa cijena stambenih objekata u vlasništvu stanara od 1. veljače 2013. Prema navedenoj Uredbi Komisije (EU) br. 93/2013 definiran je obuhvat kategorija izdataka indeksa cijena stambenih nekretnina na nove i postojeće stambene objekte te kategoriju ukupno na razini Republike Hrvatske. Državni zavod za statistiku je, za potrebe korisnika, dodatno definirao tri geografska područja – Grad Zagreb, Jadran i Ostalo. Izračun indeksa cijena stambenih nekretnina u skladu je s metodološkim smjernicama Eurostatova priručnika ''Priručnik o indeksima cijena stambenih nekretnina''.

 

A legal basis for calculating and transmitting data on a house price index (HPI) are defined in the Regulation (EU) 2016/792 of the European Parliament of the Council of 11 May 2016 on harmonised indices of consumer prices and the house price index, and repealing Council Regulation (EC) No 2494/95 and Commission Regulation (EU) No 93/2013 of 1 February 2013 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 2494/95 concerning harmonised indices of consumer prices, as regards establishing owner-occupied housing price indices. According to the mentioned Commission Regulation (EU) No 93/2013, coverage of HPI expenditure categories is defined for new and existing dwellings as well as for the category total at the Republic of Croatia level. The Croatian Bureau of Statistics has defined additional three geographic areas in order to meet users’ needs – the City of Zagreb (capital city), the Adriatic coast and Other. A calculation of HPI is in accordance with the methodological guidelines of Eurostat's "Handbook on Residential Property Price Indices – RPPI”.

 

 

 

 

 

 

Obuhvat

 

Coverage

 

 

 

Indeks cijena stambenih nekretnina mjeri kretanje tržišnih cijena stambenih objekata koja su kupila kućanstva neovisno o prethodnom vlasniku ili svrsi upotrebe. Vrijednost zemljišta uključena je u tržišnu cijenu.

 

The house price index (HPI) covers all transactions of dwellings made by households independently of their previous owners and independently of their final use. Transaction prices include a value of land.

 

 

 

Indeks obuhvaća sve raspoložive podatke o transakcijama nekretnina (kuća i stanova/apartmana) na području Republike Hrvatske, dostavljene od Porezne uprave Ministarstva financija prema unaprijed definiranim rokovima.

 

The HPI covers all available data on dwelling transactions (houses and flats/apartments) on the territory of the Republic of Croatia that are delivered by the Tax Administration of the Ministry of Finance according to predefined deadlines.

 

 

 

Osnovni izvor podataka za izradu pondera je vrijednost transakcija stambenih objekata kupljenih prethodne godine. Ponderi su preračunani prema kretanju cijena stambenih objekata posljednjeg tromjesečja prethodne godine.

 

The main data source for calculating the weights is a value of dwelling transactions from the previous year. Weights were recalculated on the basis of changes in prices of dwellings in a last quarter of a previous year.

 

 

 

 

 

 

Metoda izračuna indeksa

 

Index calculation method

 

 

 

Izračunavanje počinje izračunom indeksa na temelju unaprijed definiranih hedonističkih regresijskih modela, čije su varijable definirane na temelju raspoloživih podataka o svojstvima stambenih objekata. Indeksi su do kraja 2011. izračunani na temelju standardne time-dummy hedonističke regresije, a od prvog tromjesečja 2012., zbog dostupnosti šireg skupa podataka o svojstvima stambenih objekata, za izračun se primjenjuje tzv. rolling window time dummy hedonistička regresija. Tako dobiveni indeksi agregiraju se prema formuli Laspeyresova tipa na više razine i na razinu ukupno.

 

The index calculation starts with pre-defined hedonic regression models, whose variables are defined on the basis of available dwelling characterisctics. Until the end of 2011, standard time-dummy hedonic regression was used in the calculation of indices, while since the first quarter of 2012, they have been calculated by using a so-called rolling window time-dummy hedonic regression due to availability of extended set of dwelling characteristics data. These indices are then aggregated to higher levels and level total using a Laspeyres-type formula.

 

 

 

 

 

 

Objavljuje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

 

Odgovara ravnatelj Marko Krištof.

Person responsible: Marko Krištof, Director General

 

Priredile: Jasminka Stančić, Ninoslava Podnar i Sanja Jurleka

Prepared by Jasminka Stančić, Ninoslava Podnar and Sanja Jurleka

 

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Naklada: 20 primjeraka

20 copies printed

 

Podaci iz ovog Priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.

 

Služba za komunikaciju s korisnicima

User Communication Department

 

·     Informacije i korisnički zahtjevi

     Information and user requests

·     Pretplata publikacija

     Subscription

·     Novinarski upiti

     Press corner

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-138, 4806-154, 4811-212

      Elektronička pošta/ E-mail:
      stat.info@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4814-791

      Elektronička pošta/ E-mail:
      prodaja@dzs.hr

      Tel