image description

 

 

GODINA/ YEAR: LV.                                                ZAGREB, 9. SRPNJA 2018./ 9 JULY, 2018                                           BROJ/ NUMBER: 1.4.1.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

RIBARSTVO U 2017.

FISHERY, 2017

 

 

Ukupan broj ribara u morskom ribarstvu u 2017. u odnosu na 2016. manji je za 15,2%, dok je ukupan broj plovila manji za 2,4%.

 

The number of fishermen engaged in commercial fishing in maritime fishing decreased in 2017 by 15.2% and the total number of vessels by 2.4%, as compared to 2016.

 

 

 

Ukupan ulov i uzgoj (proizvodnja) morske ribe i drugih morskih organizama u 2017. manji je u odnosu na godinu prije za 1 710 tona, odnosno 2,0%.

 

Total catches and production of sea fish and other sea organisms decreased by 1 710 tonnes, that is, by 2.0% in 2017, as compared to the previous year.

 

 

 

Količina plave ribe manja je za 4,4%, dok je količina ostale ribe povećana za 10,7% te ljuskavaca za 17,3%.

 

The quantity of pelagic fish decreased by 4.4% while for other fish it increased by 10.7% and for crustaceans by 17.3%.

 

 

 

Od ukupnog ulova plave ribe najveći udio odnosi se na ulov srdele (76,6%).

 

Out of the total number of pelagic fish catches, the largest share, 76.6%, was related to the catches of pilchard.

 

 

 

Ulov i uzgoj kamenica, ostalih mekušaca i školjkaša smanjen je za 263 tone (9,9%).

 

Catches and production of oysters, other molluscs and shellfish decreased by 263 tonnes, that is, by 9.9%.

 

 

 

Ukupna proizvodnja slatkovodne ribe u 2017. smanjena je za 762 tone (18,9%).

 

Total production of freshwater fish decreased in 2017 by 762 tonnes, that is, by 18.9%.

 

 

 

Proizvodnja konzumne ribe u šaranskim ribnjacima smanjena je za 691 tonu (19,4%), a proizvodnja u pastrvskim ribnjacima za 71 tonu (15,2%) u odnosu na prethodnu godinu. Od ukupno proizvedene slatkovodne ribe 62,3% odnosi se na proizvodnju šarana, a 12,1% na proizvodnju pastrve.

 

Production of consumer fish in carp fishponds decreased by 691 tonnes (19.4%) and production in trout fishponds by 71 tonnes (15.2%) compared to the previous year. Out of the total freshwater fish produced, 62.3% was related to the production of carp and 12.1% to the production of trout.

 

 

 

Utrošak hrane u šaranskim i pastrvskim ribnjacima smanjen je za 1 609 tona (13,1%) u odnosu na godinu prije.

 

Quantity of food consumed in carp and trout fishponds decreased by 1 609 tonnes (13.1%) compared to the previous year.

 

 

 

Vrijednost ribarstva u 2017. u odnosu na 2016. pala je za 7,2%. Na taj pad utjecao je pad vrijednosti morskog ribarstva (za 6,7%), kod kojeg je zabilježen pad prodanih količina (za 2,9%) i cijena (za 3,9%).

 

The total value of fishery in 2017 decreased by 7.2% compared to 2016. This was due to a decrease in the value of maritime fishing (6.7%), which included a decrease both in quantities sold (2.9%) and prices (3.9%).

 

 

 

Vrijednost slatkovodnog ribarstva u 2017. u odnosu na 2016. pala je za 15,5%, što je prouzročeno manjim prodanim količinama (za 18,9%), dok su cijene svih vrsta slatkovodne ribe porasle. Šaran, koji ima najveći udio u vrijednosti slatkovodne ribe, bilježi rast cijene za 4,1%, ali i pad prodanih količina za 24,4%.

 

The total value of freshwater fishing in 2017 decreased by 15.5% compared to 2016, which was caused by a decrease in the total amount sold (18.9%), while the prices of all freshwater fish increased. The price of carp, which has the highest share in the value of freshwater fishing products, increased by 4.1%, but its quantities sold decreased by 24.4%.

 

 

 

MORSKO RIBARSTVO

MARITIME FISHING

 

1.   RIBARI KOJI OBAVLJAJU GOSPODARSKI I MALI OBALNI RIBOLOV

      FISHERMEN ENGAGED IN COMMERCIAL AND SMALL COASTAL FISHING

 

Ribari

Fishermen

Indeksi

Indices

2017.

2016.

 

2016.

2017.

 

 

 

 

 

Ukupno

7 746

6 565

84,8

Total

Gospodarski ribolov

5 049

3 179

63,0

Commercial fishing

Mali obalni ribolov

2 697

3 386

125,5

Small coastal fishing

 

 

 

2.   PLOVILA PREMA VRSTAMA

      VESSELS, BY TYPE

 

2016.

2017.

Indeksi

Indices

2017.

2016.

 

 

plovila

Vessels

ukupna

veličina

plovila, BT

Total vessel size, GT

ukupna

snaga

pogonskog

stroja

plovila, kW

Total engine power, kW

plovila

Vessels

ukupna

veličina

plovila, BT

Total vessel size, GT

ukupna

snaga

pogonskog

stroja

plovila, kW

Total engine power, kW

plovila

Vessels

ukupna

veličina

plovila, BT

Total vessel

size, GT

ukupna

snaga

pogonskog

stroja

plovila, kW

Total engine power, kW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

7 746

49 158

387 601

7 559

45 601

355 794

97,6

92,8

91,8

Total

Brodovi

628

34 040

160 474

323

28 350

111 093

51,4

83,3

69,2

Ships

Brodice

7 118

15 118

227 127

7 236

17 251

244 701

101,7

114,1

107,7

Boats

 

 

3.   RIBARSKE MREŽE PREMA VRSTAMA1)

      FISHING NETS, BY TYPE1)

 

Mreže, broj

Nets, number

Indeksi

Indices

2017.

2016.

 

2016.

2017.

 

 

 

 

 

 

Povlačne mreže (koće)

1 073

926

86,3

Trawl nets

Okružujuće mreže (plivarice)

799

758

94,9

Purse seine nets

Potegače

688

663

96,4

Drift nets

Jednostruke i trostruke mreže stajaćice

9 245

6 073

65,7

Single and triple gillnets

 

 

1)       Podaci se odnose na ukupan broj ribarskih alata (aktivnih i neaktivnih) upisan u povlastice.

1)       Data refer to a total number of fishing equipment (active and inactive) included in licences.

 

 

4.   ULOV I UZGOJ (PROIZVODNJA) MORSKE RIBE,  LJUSKAVACA, KAMENICA TE OSTALIH MEKUŠACA I ŠKOLJKAŠA

      CATCHES AND PRODUCTION OF SEA FISH, CRUSTACEANS, OYSTERS AND OTHER MOLLUSCS AND SHELLFISH

 

Ulov i uzgoj (proizvodnja), t

Catches and production, t

Indeksi,

ukupno

Indices,

total

2017.

2016.

 

 

2016.

2017.

 

ukupno

Total

ukupno

Total

ulov

Catches

uzgoj

(proizvodnja)

Production

 

 

 

 

 

 

 
Ukupno

85 028

83 318

69 476

13 842

98,0

Total

 

 

 

 

 

 

 

Ribe

81 441

79 834

66 974

12 860

98,0

Fish
 

 

 

 

 

 

 
Plava riba

68 339

65 335

63 173

2 162

95,6

Pelagic fish

Srdela

53 909

48 420

48 420

-

89,8

Pilchard

Inćun

8 125

10 883

10 883

-

133,9

Anchovy

Tuna

3 445

2 797

635

2 162

81,2

Bluefin tuna

Plavica

1 640

1 948

1 948

-

118,8

Atlantic chub mackerel

Šarun

899

922

922

-

102,6

Jack and horse mackerel

Ostale vrste

321

365

365

-

113,7

Other species

 

 

 

 

 

 

 

Ostala riba

13 102

14 499

3 801

10 698

110,7

Other fish

Oslić

744

931

931

-

125,1

Hake

Trlja

974

1 032

1 032

-

106,0

Red mullet

Cipal

120

119

119

-

99,2

Grey mullet

Ugor

40

35

35

-

87,5

Conger

Lubin

5 318

5 626

10

5 616

105,8

Seabass

Komarča

4 268

4 991

162

4 829

116,9

Gilthead seabream

Gira

113

99

99

-

87,6

Picarels

Bukva

81

112

112

-

138,3

Bogue

List

188

224

224

-

119,1

Sole

Ostale vrste

1 256

1 330

1 077

253

105,9

Other species

 

 

 

 

 

 

 

Ljuskavci1)

923

1 083

1 083

-

117,3

Crustaceans1)

Jastog

8

7

7

-

87,5

Spiny lobster

Škamp

235

200

200

-

85,1

Norway lobster

Kozice i ostali ljuskavci

680

876

876

-

128,8

Prawn and other crustaceans

 

 

 

 

 

 

 

Kamenice te ostali mekušci i školjkaši

2 664

2 401

1 419

982

90,1

Oysters and other molluscs and shellfish

Kamenice, dagnje i ostali
školjkaši1)

1 528

1 461

479

982

95,6

Oysters, mussels and other
shellfish1)

Lignja i lignjun

393

328

328

-

83,5

Squid

Sipa

111

106

106

-

95,5

Cuttlefish

Hobotnica

257

135

135

-

52,5

Octopus

Muzgavci i ostali mekušci

375

371

371

-

98,9

Cephalopods and other molluscs

 

 

1)       Podaci se odnose na jestivu i nejestivu težinu ulova.

1)       Data refer to edible and non-edible fish.

 

 

 

 

 

 

 

SLATKOVODNO RIBARSTVO

FRESHWATER FISHING

 

 

5.   POVRŠINA RIBNJAKA U EKSPLOATACIJI

      FISHPONDS AREA IN EXPLOITATION

 

Površina

Area

 

2016.

2017.

Indeksi

Indices

2017.

2016.

 

 

 

 

 

Šaranski ribnjaci, ha

10 309

9 550

92,6

Carp fishponds, ha

Pastrvski ribnjaci, m2

44 128

38 160

86,5

Trout fishponds, m2

 

 

 

6.   PROIZVODNJA MLAĐI

      PRODUCTION OF MILT

 

Proizvodnja, t

Production, t

 

2016.

2017.

Indeksi

Indices

2017.

2016.

 

 

 

 

 

Ukupno

3 249

3 446

106,1

Total

 

 

 

 

 

Šaran

2 771

3 013

108,7

Carp

Ostale ribe

478

433

90,6

Other fish

 

 

 

7.   PROIZVODNJA KONZUMNE RIBE

      PRODUCTION OF CONSUMER FISH

 

Proizvodnja, t

Production, t

 

2016.

2017.

Indeksi

Indices

2017.

2016.

ukupno

Total

u šaranskim ribnjacima

In carp fishponds

u pastrvskim ribnjacima

In trout fishponds

ukupno

Total

u šaranskim ribnjacima

In carp fishponds

u pastrvskim ribnjacima

In trout fishponds

ukupno

Total

u šaranskim ribnjacima

In carp fishponds

u pastrvskim ribnjacima

In trout fishponds

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

4 035

3 568

467

3 273

2 877

396

81,1

80,6

84,8

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šaran

2 698

2 698

-

2 039

2 039

-

75,6

75,6

-

Carp

Som

40

40

-

32

32

-

80,0

80,0

-

Wels catfish

Amur

134

134

-

169

169

-

126,1

126,1

-

Grass carp

Glavaš (bijeli i sivi)

608

608

-

549

549

-

90,3

90,3

-

Carp (silver and bighead)

Pastrva

467

-

467

396

-

396

84,8

-

84,8

Trout

Ostale ribe

88

88

-

88

88

-

100,0

100,0

-

Other fish

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.   KOLIČINA UTROŠENE HRANE

      QUANTITY OF FOOD CONSUMED

 

U šaranskim i pastrvskim ribnjacima, t

In carp and trout fishponds, t

 

2016.

2017.

Indeksi

Indices

2017.

2016.

 

 

 

 

 

Ukupno

12 296

10 687

86,9

Total

 

 

 

9.   KOLIČINA UTROŠENIH GNOJIVA

      QUANTITY OF FERTILISERS CONSUMED

 

U šaranskim ribnjacima, t

In carp fishponds, t

 

2016.

2017.

Indeksi

Indices

2017.

2016.

 

 

 

 

 

Ukupno

1 714

2 146

125,2

Total

 

 

 

 

 

Vapno

1 323

1 663

125,7

Lime

Mineralna gnojiva

7

4

57,1

Mineral fertilisers

Organska gnojiva

384

479

124,7

Organic fertilisers

 

 

 

10. PRODAJA RIBE, LJUSKAVACA, KAMENICA TE OSTALIH  MEKUŠACA I ŠKOLJKAŠA

      FISH, CRUSTACEANS, OYSTERS AND OTHER MOLLUSCS AND SHELLFISH SALES

 

2016.

2017.

Indeksi vrijednosti

Value

indices

2017.

2016.

Indeksi

 cijena

Price

 indices

2017.

2016.

 

 

Prodano, t

Sold, t

Vrijednost

 u tis. kn

Value,

 thousand

 kuna

Prosječna

cijena,

kn/kg

Average

 price,

kuna/kg

Prodano, t

Sold, t

Vrijednost

u tis. kn

Value,

thousand

kuna

Prosječna

cijena,

kn/kg

Average

price,

kuna/kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno1)

87 232

1 212 761

-

84 049

1 125 795

-

92,8

-

Total1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morsko ribarstvo

83 198

1 151 202

-

80 776

1 073 801

-

93,3

-

Maritime fishing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ribe

80 149

1 059 970

-

77 686

993 761

-

93,8

-

Fish 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Plava riba

67 670

508 260

-

63 859

394 342

-

77,6

-

  Pelagic fish

Srdela

53 592

154 186

2,88

47 906

134 560

2,81

87,3

97,6

Pilchard

Inćun

8 021

57 044

7,11

10 525

72 360

6,88

126,8

96,7

Anchovy

Tuna

2 990

284 513

95,15

2 201

174 937

79,48

61,5

83,5

Bluefin tuna

Miješana sitna riba

87

404

4,64

90

499

5,56

123,6

119,7

Mixed small fish

Ostale vrste

2 980

12 113

4,06

3 137

11 985

3,82

98,9

94,0

Other species

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ostala riba

12 479

551 710

-

13 827

599 419

-

108,6

-

  Other fish

Oslić

575

15 909

27,67

783

23 038

29,42

144,8

106,3

Hake

Trlja

919

12 368

13,46

911

11 980

13,15

96,9

97,7

Red mullet

Cipal

91

972

10,68

89

1 029

11,56

105,8

108,2

Grey mullet

Ugor

24

429

17,88

19

321

17,18

74,9

96,1

Conger

Lubin

5 315

258 203

48,58

5 622

270 771

48,16

104,9

99,1

Seabass

Komarča

4 231

206 615

48,83

4 944

237 390

48,01

114,9

98,3

Gilthead seabream

Gira

62

650

10,48

61

626

10,26

96,4

97,9

Picarels

Bukva

54

396

7,33

83

455

5,50

114,9

75,0

Bogue

List

166

10 936

65,88

214

12 647

59,00

115,6

89,6

Sole

Ostale vrste

1 042

45 232

43,41

1 100

41 160

37,41

91,0

86,2

Other species

Ljuskavci2)

811

34 855

-

927

33 698

-

96,7

-

Crustaceans2)

Jastog

5

1 514

302,80

4

1 162

310,44

76,7

102,5

Spiny lobster

Škamp

198

18 886

95,38

156

17 161

109,67

90,9

115,0

Norway lobster

Kozice i ostali ljuskavci

608

14 455

23,77

749

15 376

20,52

106,4

86,3

Prawn and other crustaceans

Kamenice te ostali mekušci i
školjkaši

2 238

56 377

-

2 164

46 342

-

82,2

-

Oysters and other  molluscs and
shellfish

Kamenice, dagnje i ostali
školjkaši2)

1 364

30 364

22,26

1 419

27 672

19,50

91,1

87,6

Oysters, mussels and other
shellfish2)

Lignja i lignjun

330

10 807

32,75

281

6 139

21,83

56,8

66,7

Squid

Sipa

67

2 392

35,70

64

2 341

36,68

97,9

102,7

Cuttlefish

Hobotnica

157

6 394

40,73

74

3 424

46,04

53,5

113,1

Octopus

Muzgavci

320

6 420

20,06

326

6 765

20,77

105,4

103,5

Cephalopods

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slatkovodno ribarstvo1)

4 034

61 559

-

3 272

51 994

-

84,5

-

Freshwater fishing1)

Šaran

2 697

41 634

15,44

2 039

32 767

16,07

78,7

104,1

Carp

Som

40

1 311

32,78

31

1 123

35,71

85,7

109,0

Wels catfish

Amur

134

1 679

12,53

169

2 275

13,47

135,5

107,5

Grass carp

Glavaš (bijeli i sivi)

608

3 564

5,86

549

3 994

7,27

112,1

124,0

Carp (silver and bighead)

Pastrva

467

11 852

25,38

396

10 078

25,48

85,0

100,4

Trout

Ostale ribe

88

1 519

17,26

88

1 757

19,93

115,7

115,5

Other fish

 

 

1)       Podaci ne sadržavaju ulov slatkovodne ribe

2)       Podaci se odnose na jestivu i nejestivu količinu.

 

1)       Data do not contain catches of freshwater fish.

2)       Data refer to edible and inedible amounts.

 

 

 

 

 

 

 


METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Izvor i metode prikupljanja podataka

 

Source and methods of data collection

 

 

 

Podaci o ulovu i uzgoju (proizvodnji) morske i slatkovodne ribe i drugih morskih organizama, podaci o ribarima, plovilima i njihovoj opremi te podaci o prodanim količinama i vrijednostima preuzeti su od Ministarstva poljoprivrede – Uprave ribarstva, u skladu sa Sporazumom o međusobnoj suradnji. Na taj način prate se kretanja osnovnih pokazatelja iz područja morskoga i slatkovodnog ribarstva te prikupljaju podaci o zaposlenom osoblju, osnovnim sredstvima potrebnima za obavljanje ribolova, plovnim sredstvima, ribarskoj opremi, površinama šaranskih i pastrvskih ribnjaka, ulovu i proizvodnji morske i slatkovodne ribe, ljuskavaca, kamenica, ostalih mekušaca i školjkaša i proizvodnji mlađi.

 

Data on catches and production of sea and freshwater fish and other sea organisms as well as the data on fishermen, vessels and equipment and the data on values and quantities of sold goods were taken over from the Directory of Fisheries of the Ministry of Agriculture, in line with the Co-operation Agreement, which enables the surveying of basic indicators in the area of freshwater and maritime fishing and the collection of data on personnel, basic fishing means, vessels, fishing equipment, surface areas of carp and trout fishponds, catches and production of sea and freshwater fish, crustaceans, oysters and other molluscs and shellfish and the production of milt.

 

 

 

Prikupljene podatke Uprava ribarstva obrađuje i prosljeđuje Državnom zavodu za statistiku prema unaprijed dogovorenom terminu i u obliku prilagođenom za daljnju obradu.

 

Collected data are processed in the Directory of Fisheries and forwarded to the Croatian Bureau of Statistics according to previously arranged deadlines and in the form suitable for the further processing.

 

 

 

Podaci iz područja ribarstva prikupljaju se na temelju Uredbe (EU) 2017/1004 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2017. o uspostavi okvira Unije za prikupljanje i upotrebu podataka u sektoru ribarstva te upravljanje njima i potporu za znanstveno savjetovanje u vezi sa zajedničkom ribarstvenom politikom, i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 199/2008.

 

Data on fisheries are collected on the basis of the Regulation (EU) 2017/1004 of the European Parliament and of the Council of 17 May 2017 on the establishment of a Union framework for the collection, management and use of data in the fisheries sector and support for scientific advice regarding the common fisheries policy and repealing the Council Regulation (EC) No 199/2008.

 

 

 

 

 

 

Obuhvat i usporedivost

 

Coverage and comparability

 

 

 

Izvještajne jedinice jesu pravne osobe i dijelovi pravnih osoba te ribari obrtnici koji obavljaju gospodarski morski i slatkovodni ribolov, mali obalni morski ribolov ili se bave uzgojem (proizvodnjom) slatkovodne i morske ribe i drugih morskih organizama prema evidenciji Ministarstva poljoprivrede – Uprave ribarstva o izdanim povlasticama.

 

Reporting units are legal entities and parts thereof as well as individual fishermen who are engaged in commercial maritime and freshwater fishing, small coastal fishing or in the production of sea fish and other sea organisms according to the records of the Directory of Fisheries of the Ministry of Agriculture on issued licences.

 

 

 

S obzirom na to da je 2016. uveden transportni dokument koji propisuje bilježenje količina morskih organizama po vrsti, od 2016. u evidenciju ulova nije dopušteno upisivati miješanu sitnu plavu ribu. Zbog toga je znatno smanjeno evidentiranje ulova miješane sitne plave ribe u odnosu na prethodna razdoblja, a isti ulov evidentiran je po vrstama.

 

Due to the fact that a transportation document, which prescribes recording of quantities of sea organisms by species, was introduced in 2016, mixed small pelagic fish has not been allowed to be recorded in records of catches since that same year. This resulted in significant decrease in recording of mixed small pelagic fish catches compared to previous periods, but these catches were recorded by species.

 

 

 

 

 

 

Definicije

 

Definitions

 

 

 

Gospodarski ribolov jest djelatnost ulova morske i slatkovodne ribe i drugih morskih organizama radi stjecanja dobiti.

 

Commercial fishing is an activity of catches of sea fish and other sea organisms for making profit.

 

 

 

Brod je plovni objekt čija je duljina veća od 12 m i veličina plovila veća od 15 BT.

 

Ship is a vessel that has the length of 12 m and more and weight of 15 GT and more.

 

 

 

Ribarski brod jest brod namijenjen i opremljen za ulov ribe ili drugih živih bića u moru ili na morskom dnu.

 

Fishing boat is intended and equipped for catching fish and other organisms in the sea or on the seabed.

 

 

 

Brodica je plovni objekt koji nije brod, namijenjen i opremljen za ulov ribe ili drugih živih bića u moru ili na morskom dnu (Pomorski zakonik; NN, br. 118/04.).

 

Boat is a vessel that is not a vessel intended for catching of fish or other living creatures in the sea or on its bottom, the Maritime Code (NN, No. 118/04).

 

 

 

Prema Zakonu o morskom ribarstvu (NN, br. 62/2017.) i pripadajućim podzakonskim propisima, najzvažnije skupine ribolovnih alata su povlačne mreže (koće), okružujuće mreže (plivarice), obalne mreže potegače i mreže stajaćice (jednostruke i trostruke).

 

According to the Act on Maritime Fishing (NN, No. 62/17) and related legislature, the most important groups of fishing gears are trawl nets, purse seine nets, drift nets and (single and triple) gillnets.

 

 

 

Povlačnim mrežama (koćama) pripadaju pridnena povlačna mreža (koća), pelagijska povlačna mreža (koća), obalna povlačna mreža (koćica), dredže (kunjkare i ramponi).

 

Trawl nets are benthic trawl net, pelagic trawl net, coastal trawl net, dredges for Noah’s ark and dredges.

 

 

 

Okružujućim mrežama (plivaricama) pripadaju plivarica za malu plavu ribu, plivarica za veliku plavu ribu (tunolovka), plivarica za ciple (ciplara), plivarica za igle (plivarica igličara) i plivarica za gavune olige (plivarica oližnica).

 

Purse seine nets are purse seine for small pelagic fish, purse seine for great pelagic fish, purse seine for mullets, purse seine for needlefish and purse seine for smelt.

 

 

 

 

 

Potegačama pripadaju ljetna trata ili srdelara, zimska trata ili girarica, migavica, igličara, šabakun, potegača za olige, kogol i strašin.

 

Drift nets are drift net for sardines, drift net for picarels, motion drift net, drift net for needlefish, drift net for amberjack, drift net for smelt, drift net for with trap and drift net with frightening rope.

 

 

 

 

 

Mrežama stajaćicama pripadaju jednostruke mreže stajaćice – oližnice, gavunare, girare, vojge, menulare, poklopnice, bukvare, prostice, polandare, psare, jastogare, sklatare i rakovice, trostruke mreže stajaćice – salpare, poponice, listarice i sipare.

 

Single gillnets are gillnet for sandsmelt, gillnet for smelt, gillnet for picarel (Spicara smaris), gillnet for sardines, gillnet for picarel (Spicara flexuosa), gillnet for cacckarel, gillnet for bogue, gillnet for various fish, gillnet for Atlantic bonito, gillnet for sharks, gillnet for lobsters, gillnet for angle shark and gillnet for sea spider. Triple gillnets are gillnet for salema, triple gillnet for various fish, gillnet for solea and gillnet for cuttlefish.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

 

 

BT

bruto tona

 

GT

gross tonne

 

ha

hektar

 

ha

hectare

 

kW

kilovat

 

kg

kilogram

 

m

metar

 

kuna/kg

kuna per kilogram

 

m2

četvorni metar

 

kW

kilowatt

 

NN

Narodne novine

 

m

meter

 

t

tona

 

m2

square meter

 

tis.kn

kn/kg

tisuće kuna

kuna po kilogramu

 

NN

Narodne novine, official gazette of the Republic of
Croatia

 

 

 

 

t

tonne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znakovi

 

Symbols

 

 

 

 

 

-

nema pojave

 

-

no occurrence

 

 

 

 

 

 

 

 

Objavljuje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

 

Odgovara ravnatelj Marko Krištof

Person responsible: Marko Krištof, Director General

 

Priredili: Mario Valentić, Delfa Ćališ i Ivan Dujman

Prepared by: Mario Valentić, Delfa Ćališ and Ivan Dujman

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Naklada: 20 primjeraka

20 copies printed

 

Podaci iz ovog Priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.

 

 

Služba za komunikaciju s korisnicima

User Communication Department

 

·     Informacije i korisnički zahtjevi

     Information and user requests

·     Pretplata publikacija

     Subscription

·     Novinarski upiti

     Press corner

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-138, 4806-154, 4811-212

      Elektronička pošta/ E-mail:
      stat.info@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148

 

      Telefon/ Phone:

      +385 (0) 1 4806-115

      Elektronička pošta/ E-mail:
      prodaja@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-121, 4806-168

      Elektronička pošta/ E-mail:
      press@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148