image description

 

GODINA/ YEAR: LV.                                        ZAGREB, 11. SIJEČNJA 2019./ 11 JANUARY, 2019                                BROJ/ NUMBER: 4.3.5/7.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

KRUŽNA PUTOVANJA STRANIH BRODOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ
u razdoblju od siječnja do studenoga 2018.

 

FOREIGN VESSELS ON CRUISE IN THE REPUBLIC OF CROATIA
January – November 2018

 

 

 

Ukupno ostvareno 677 kružnih putovanja stranih brodova

 

Foreign vessels on cruise realised the total of 677 journeys

 

 

 

U razdoblju od siječnja do studenoga 2018. u hrvatske morske luke uplovilo je 75 stranih brodova za kružna putovanja, s ostvarenih 677 kružnih putovanja. Na tim brodovima bio je 1,0 milijun putnika, koji su u Hrvatskoj boravili 1 344 dana.

 

In the period from January to November 2018, there were 75 foreign vessels on cruise that arrived in Croatian seaports, which realised 677 journeys. A total of 1.0 million passengers were on board and they stayed for 1 344 days in Croatia.

 

 

 

Najveći broj putovanja ostvarili su brodovi pod zastavama Bahama (173 putovanja) i Malte (154 putovanja), dok je najveći broj putnika pristigao brodovima pod zastavom Paname (259 tisuća putnika) i Bahama (222 tisuće putnika).

 

The highest number of cruises was realised by vessels under the flag of Bahamas (173 cruises) and Malta (154 cruises), while the highest number of passengers on board the arrived vessels were under the flag of Panama (259 thousand passengers) and Bahamas (222 thousand passengers).

 

 

 

Od ukupno 677 kružnih putovanja, najviše putovanja ostvareno je u Dubrovačko-neretvanskoj (55,7%) i Splitsko-dalmatinskoj županiji (25,3%), što je ukupno 81,0%. Ostalih 19,0% putovanja ostvareno je u sljedećim županijama: Zadarskoj (6,3%), Istarskoj (5,6%), Šibensko-kninskoj (5,0%) i Primorsko-goranskoj (2,1%).

 

Out of the total of 677 journeys of foreign vessels on cruise, the majority was realised in the County of Dubrovnik-Neretva (55.7%) and the County of Split-Dalmatia (25.3%), which makes up the total of 81.0%. The remaining 19.0% of journeys were realised in the following counties: Zadar (6.3%), Istria (5.6%), Šibenik-Knin (5.0%) and Primorje-Gorski kotar (2.1%).

 

 

 

 

 

 

Najposjećenije su morske luke Dubrovnik, Split i Zadar

 

The most visited seaports were Dubrovnik, Split and Zadar

 

 

 

Najviše posjeta stranih brodova za kružna putovanja imala je luka Dubrovnik (506 posjeta), slijede luke Split (242 posjeta) i Zadar (117 posjeta).

 

The majority of visits of foreign vessels on cruise were realised in the seaport of Dubrovnik (506 visits), followed by the seaports of Split (242 visits) and Zadar (117 visits).

 

 

 

 

 

 

Jednak broj putovanja stranih brodova za kružna putovanja

 

Equal number of journeys of foreign vessels on cruise

 

 

 

Strani brodovi za kružna putovanja u razdoblju od siječnja do studenoga 2018. ostvarili su jednak broj putovanja kao u istom razdoblju 2017. U spomenutom razdoblju 2018. broj putnika na tim brodovima veći je za 9,1%, dok je ukupan broj dana boravka manji za 6,5% u odnosu na isto razdoblje 2017.

 

In the period from January to November 2018, foreign vessels on cruise realised the same number of journeys as in the same period in 2017. In the aforementioned period in 2018, the number of passengers on board increased by 9.1%, while the total number of sojourns decreased by 6.5%, as compared to the same period in 2017.

 

 

 

1.   KRUŽNA PUTOVANJA STRANIH BRODOVA

      FOREIGN VESSELS ON CRUISE

 

I. – XI. 2017.

I. – XI. 2018.

Indeksi

Indices

I. – XI. 2018.

I. – XI. 2017.

 

 

 

 

Putovanja

Cruises

677

677

100,0

 

 

 

 

Dani boravka brodova

Sojourns

1 437

1 344

93,5

 

 

 

 

Putnici na brodu

Passengers on board

936 481

1 021 405

109,1

 

 

 

 

2.   KRUŽNA PUTOVANJA STRANIH BRODOVA, DANI BORAVKA I PUTNICI PREMA ZASTAVI BRODA U RAZDOBLJU

      OD SIJEČNJA DO STUDENOGA 2018.

      FOREIGN VESSELS ON CRUISE, SOJOURNS AND PASSENGERS, BY FLAG OF VESSEL, JANUARY – NOVEMBER 2018

Zastava broda

Putovanja

Cruises

Dani boravka brodova

Sojourns

Putnici na brodu

Passengers on board

Flag of vessel

XI.

I. – XI.

XI.

I. – XI.

XI.

I. – XI.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

   33

   677

   77

  1 344

  44 945

1 021 405

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahami

   6

   173

   9

   324

  9 073

  221 872

Bahamas

Belgija

-

   20

-

   111

-

  3 468

Belgium

Bermudi

   3

   49

   3

   71

  1 986

  93 180

Bermuda

Francuska

-

   25

-

   63

-

  5 540

France

Grčka

-

   2

-

   7

-

   79

Greece

Italija

   10

   91

   10

   126

  23 229

  217 441

Italy

Malta

   7

   154

   44

   448

  3 131

  151 442

Malta

Maršalovi Otoci

   3

   16

   4

   21

  2 560

  16 582

Marshall Islands

Nizozemska

-

   15

-

   19

-

  32 424

Netherlands

Norveška

   3

   21

   6

   33

  2 727

  19 323

Norway

Panama

   1

   109

   1

   117

  2 239

  259 346

Panama

Portugal

-

   2

-

   4

-

   708

Portugal

 

 

 

3.   KRUŽNA PUTOVANJA STRANIH BRODOVA, DANI BORAVKA I PUTNICI PO MJESECIMA U 2017. I 2018.

      FOREIGN VESSELS ON CRUISE, SOJOURNS AND PASSENGERS, BY MONTHS, 2017 AND 2018

 

Putovanja

Cruises

Dani boravka brodova

Sojourns

Putnici na brodu

Passengers on board

2017.

2018.

indeksi

Indices

2018.

2017.

2017.

2018.

indeksi

Indices

2018.

2017.

2017.

2018.

indeksi

Indices

2018.

2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

   677

   677

100,0

  1 437

  1 344

93,5

  936 481

 1 021 405

109,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

4

4

100,0

33

13

39,4

309

2 867

927,8

II.

8

9

112,5

37

46

124,3

366

442

120,8

III.

18

14

77,8

43

24

55,8

8 523

16 198

190,1

IV.

42

33

78,6

76

53

69,7

64 788

59 644

92,1

V.

78

85

109,0

158

172

108,9

103 723

128 712

124,1

VI.

86

101

117,4

172

214

124,4

138 945

148 744

107,1

VII.

99

98

99,0

218

182

83,5

150 217

162 166

108,0

VIII.

   96

   107

111,5

   227

   223

98,2

  142 850

  167 061

116,9

IX.

   109

   103

94,5

   212

   196

92,5

  148 971

  148 638

99,8

X.

   104

   90

86,5

   183

   144

78,7

  133 534

  141 988

106,3

XI.

   33

   33

100,0

   78

   77

98,7

  44 255

  44 945

101,6

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Svrha statističkog istraživanja

 

The purpose of the statistical survey

 

 

 

Svrha statističkog istraživanja jest praćenje ulazaka stranih brodova za kružna putovanja u teritorijalno more Republike Hrvatske, broja putnika na brodu te dana boravka broda u teritorijalnome moru Republike Hrvatske. Rezultati ovog istraživanja daju pokazatelje potrebne za analizu turizma u Republici Hrvatskoj.

 

The statistical survey is aimed at monitoring the entries of foreign vessels on cruise in the internal sea waters of the Republic of Croatia, the number of passengers aboard and the days in which a ship stays in the internal sea waters of the Republic of Croatia. The results of this survey provide indicators used in the analysis of tourism in the Republic of Croatia.

 

 

 

 

 

 

Pravna osnova

 

Legal basis

 

 

 

Istraživanje se provodi prema Zakonu o službenoj statistici (NN, br. 103/03., 75/09., 59/12. i 12/13. − pročišćeni tekst) i Godišnjemu provedbenom planu statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2018. (NN, br. 33/18.).

 

The survey is carried out on the basis of the Official Statistics Act (NN, Nos 103/03, 75/09, 59/12 and 12/13 ‒ consolidated text) and the Annual Implementation Plan of Statistical Activities of the Republic of Croatia 2018 (NN, No. 33/18).

 

 

 

 

 

 

Izvori i metode prikupljanja podataka

 

Sources and methods of data collection

 

 

 

Izvor podataka za statističko istraživanje o kružnim putovanjima stranih brodova u Republici Hrvatskoj jest Hrvatski integrirani pomorski informacijski sustav (CIMIS).

 

The data source for the statistical survey on cruises of foreign vessels in the Republic of Croatia is the Croatian Integrated Maritime Information System (CIMIS).

 

 

 

Od 1. srpnja 2013. u skladu s Pravilnikom o ispravama, dokumentima i podacima o pomorskom prometu te o njihovoj dostavi, prikupljanju i razmjeni, kao i o načinu i uvjetima izdavanja odobrenja za slobodan promet s obalom (NN, br. 70/13.), stupila je na snagu obveza elektroničkog poslovanja u službenim postupcima najave i prijave dolazaka i odlazaka brodova u međunarodnoj plovidbi uporabom informacijskog sustava CIMIS. U taj sustav brodovi putem ovlaštenih pomorskih agenata i brodara dostavljaju, među ostalim podacima, i podatke o prometu robe i putnicima. Točnost i cjelovitost podataka u službenom postupku prijave verificira lučka kapetanija.

 

Since 1 July 2013, in accordance with the Ordinance on Documents and Data on Maritime Transport, their Delivery, Collection and Exchange as well as Terms and Methods of Issuing Permits for Free Use of Inshore Traffic Zone (NN, No. 70/13), the obligation of e-business in official procedures of the announcement and registration of arrivals and departures of ships in international navigation by applying the CIMIS – the Croatian Integrated Maritime Information System has entered into force. Among other data, ships submit information on the traffic of goods and passengers to CIMIS through authorised maritime agents and shippers. Accuracy and completeness of data in the official proceedings of registration is verified by harbour master’s offices.


 

 

 

Državni zavod za statistiku preuzima dio baze podataka od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture te je dalje statistički obrađuje.

 

The Croatian Bureau of Statistics takes over a part of the database from the Ministry of Sea, Transport and Infrastructure, after which it performs further processing.

 

 

 

 

 

 

Obuhvat i usporedivost

 

Coverage and comparability

 

 

 

Jedinica promatranja za ovo istraživanje jest strani brod koji je na turističkome kružnom putovanju i ulazi u teritorijalno more Republike Hrvatske.

 

Observation unit for this survey is a foreign vessel on a tourist cruise that enters the internal sea waters of the Republic of Croatia.

 

 

 

Podaci o kružnim putovanjima stranih brodova obuhvaćaju samo morske luke prvog ulaska stranog broda za kružno putovanje u teritorijalno more Republike Hrvatske (tablica 1., tablica 2. i tablica 3.).

 

Data on foreign vessels on cruise cover only seaports of the first entry of a foreign vessel into the internal sea waters of the Republic of Croatia (table 1, table 2 and table 3).

 

 

 

U grafikonu G-2. prikazane su najposjećenije morske luke koje su  strani brodovi za kružna putovanja posjetili za vrijeme boravka u teritorijalnome moru Republike Hrvatske.

 

Data on the most visited seaports cover all seaports visited by foreign vessels on cruise during their sojourn in the Republic of Croatia (graph G-2.).

 

 

 

 

 

 

Definicije

 

Definitions

 

 

 

Brod za kružna putovanja jest putnički brod čija namjena nije prijevoz osoba od jedne luke do druge luke odredišta, nego je namijenjen za uživanje u putovanju i sadržajima na brodu (luksuznom ugođaju, avanturama, obrazovanju, kulturi, zabavi, sportskim aktivnostima, wellnessu ili rekreaciji). Opremljen je za višednevni boravak putnika i mora pružati usluge prehrane, pića i napitaka te usluge smještaja. Brod za kružna putovanja pristaje na svojem putu u lukama koje su zanimljive turističke destinacije.

 

Foreign vessel on cruise means a passenger ship intended rather to provide passengers with a pleasure of a journey and facilities for entertainment aboard (luxurious atmosphere, adventures, education, culture, entertainment, sports activities, wellness or recreation) than the transport of persons from one seaport to another. It is equipped for a multi-day stay of passengers aboard and must provide food, drinks and accommodation services. On its journey, a foreign vessel on cruise stops in seaports of several interesting destinations.

 

 

 

Putovanje je ulazak stranog broda za kružna putovanja u prvu luku teritorijalnog mora Republike Hrvatske.

 

A journey is an entry of a foreign vessel on cruise into the first seaport of the internal sea waters of the Republic of Croatia.

 

 

 

Putnici na brodu jesu osobe koje su doputovale brodom, bez obzira na dob. Članovi posade na brodu ne smatraju se putnicima.

 

Passengers on board are any persons who arrived by ship irrespective of age, providing that he/she is not a crew member.

 

 

 

Dani boravka broda čine ukupan broj dana koje brod provede u teritorijalnome moru Republike Hrvatske.

 

Sojourns represent a total number of days a ship spends in the internal sea waters of the Republic of Croatia.

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

NN

Narodne novine

 

NN

Narodne novine, official gazette of the Republic of Croatia

 

 

 

 

 

 

Znakovi

 

Symbols

 

 

 

 

 

-

nema pojave

 

-

no occurrence

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objavljuje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

 

Odgovara ravnatelj Marko Krištof.

Person responsible: Marko Krištof, Director General

 

Priredile: Suzana Nujić, Jadranka Pavić i Ivana Brozović

Prepared by: Suzana Nujić, Jadranka Pavić and Ivana Brozović

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Naklada: 20 primjeraka

20 copies printed

 

Podaci iz ovog Priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.

 

Služba za komunikaciju s korisnicima

User Communication Department

 

·     Informacije i korisnički zahtjevi

     Information and user requests

·     Pretplata publikacija

     Subscription

·     Novinarski upiti

     Press corner

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-138, 4806-154, 4811-212

      Elektronička pošta/ E-mail:
      stat.info@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148

 

      Telefon/ Phone:

      +385 (0) 1 4806-115

      Elektronička pošta/ E-mail:
      prodaja@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-121, 4806-168

      Elektronička pošta/ E-mail:
      press@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148