image description

 

GODINA/ YEAR: LV.                                        ZAGREB, 11. SIJEČNJA 2019./ 11 JANUARY, 2019                               BROJ/ NUMBER: 5.1.4/11.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

PROMET U ZRAČNIM LUKAMA

U STUDENOME 2018.

TRAFFIC IN AIRPORTS

NOVEMBER 2018

 

 

U studenome 2018. hrvatske zračne luke zabilježile su 320 tisuća putnika ili 5,3% više nego u istome mjesecu prošle godine.

 

The total traffic of passengers in Croatian airports amounted to 320 thousand in November 2018, which was 5.3% more than in the same month last year.

 

 

 

Najveći promet putnika ostvarila je zračna luka Zagreb s 232 tisuće putnika (porast od 4,4% u odnosu na studeni 2017.), slijedi zračna luka Split s 53 tisuće putnika (porast od 41,8% u odnosu na studeni 2017.) i zračna luka Dubrovnik s 26 tisuća putnika (pad od 22,0% u odnosu na studeni 2017.).

 

The largest traffic of passengers was recorded in the Zagreb Airport with 232 thousand passengers (an increase of 4.4% compared to November 2017), followed by the Split Airport with 53 thousand passengers (an increase of 41.8% compared to November 2017) and the Dubrovnik Airport with 26 thousand passengers (a decrease of 22.0% compared to November 2017).

 

 

 

Najznatniji međunarodni putnički promet ostvaren je sa zračnim lukama Njemačke, 96 tisuća putnika, što je porast od 21,1% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

 

The most significant international traffic was realised with German airports, 96 thousand passengers, which was an increase of 21.1% compared to the same period in the previous year.

 

 

 

Ukupan broj slijetanja i polijetanja zrakoplova u zračnim lukama u studenome 2018. iznosio je 4 938, što je u usporedbi sa studenim 2017. porast od 3,3%.

 

The total number of landings and take-offs in airports in November 2018 amounted to 4 938 movements, which was 3.3% more than in November 2017.

 

 

 

Ukupan promet tereta u zračnim lukama u studenome 2018. iznosio je 1 014 tona, što je u usporedbi sa studenim 2017. porast od 0,7%.

 

The total traffic of freight in airports in November 2018 amounted to 1 014 tonnes, which was an increase of 0.7% compared to November 2017.

 

 

 

 

 

1.   PROMET U ZRAČNIM LUKAMA

      TRAFFIC IN AIRPORTS

 

Mjerna
jedinica

2017.

2018.

Indeksi

Indices

Unit of
measure

 

XI.

I. – XI.

XI.

I. – XI.

XI. 2018.

XI. 2017.

I. XI. 2018.
I.
– XI. 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operacije zrakoplova ukupno

broj

 4 781

 111 496

 4 938

 119 583

103,3

107,3

Number

Aircraft movements – total

Promet putnika

tis.

  304

 9 264

  320

 10 220

105,3

110,3

‘000

Traffic of passengers

Promet tereta

t

 1 007

 8 979

 1 014

 11 271

100,7

125,5

t

Traffic of freight

 

 

 

2.   PROMET PUTNIKA U ZRAČNIM LUKAMA
      U STUDENOME 2018.

      TRAFFIC OF PASSENGERS IN AIRPORTS,
      NOVEMBER 2018

 

Promet putnika

Traffic of passengers

Indeksi

Indices

XI. 2018.

XI. 2017.

 

 

 

Ukupno

 319 559

105,3

Total

 

 

          Zagreb

 231 905

104,4

          Split

 52 942

141,8

          Dubrovnik

 26 494

78,0

          Osijek

 3 221

132,6

          Rijeka

 1 960

188,3

          Zadar

 1 837

41,8

          Pula

 1 137

49,5

          Mali Lošinj

  41

91,1

          Brač

  22

122,2

 

3.  DESET ZEMALJA S NAJVEĆIM OSTVARENIM PROMETOM
     PUTNIKA S HRVATSKIM ZRAČNIM LUKAMA U STUDENOME 2018.
     TOP 10 COUNTRIES, BY TRAFFIC OF PASSENGERS REALISED
     WITH CROATIAN AIRPORTS, NOVEMBER 2018

 

Promet
putnika

Traffic of passengers

Indeksi

Indices

XI. 2018.

XI. 2017.

 

 

 

 

 

Njemačka

 95 999

121,1

Germany

Francuska

 16 956

113,5

France

Austrija

 16 004

101,6

Austria

Turska

 14 948

126,6

Turkey

Ujedinjena Kraljevina

 14 805

119,3

United Kingdom

Nizozemska

 12 656

96,8

Netherlands

Katar

 9 618

104,6

Qatar

Ujedinjeni Arapski Emirati

 8 916

99,2

United Arab Emirates

Švicarska

 8 707

110,0

Switzerland

Danska

 6 397

82,9

Denmark

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Izvori i metode prikupljanja podataka

 

Sources and methods of data collection

 

 

 

Kumulativni podatak nije uvijek jednak zbroju pojedinačnih mjesečnih rezultata zbog zaokruživanja na tisuće.

 

Cumulative data are not always equal to the sum of individual monthly results due to the rounding of numbers to the nearest thousand.

 

 

 

Svrha istraživanja jest prikupiti podatke o broju svih operacija zrakoplova, prometu putnika i tereta na komercijalnim operacijama u zračnim lukama te u pristaništima Republike Hrvatske.

 

The purpose of the survey is to collect data on the number of all aircraft movements and the traffic of passengers and freight on commercial operations in airports and air landing places of the Republic of Croatia.

 

 

 

Jedinice promatranja i izvještajne jedinice jesu zračne luke u Republici Hrvatskoj. Podaci su prikupljeni u obliku elektroničkih setova i na obrascu PZ/M-21.

 

The observation units and reporting units are airports in the Republic of Croatia. Data are collected in the form of electronic datasets and on the PZ/M-21 form.

 

 

 

 

 

 

Obuhvat

 

Coverage

 

 

 

Podaci o zračnom prometu (ukupne operacije zrakoplova, promet putnika i tereta u zračnim lukama) odnose se na rad zračnih luka Zagreb, Split, Dubrovnik, Pula, Rijeka, Zadar, Osijek, Brač te zračnog pristaništa Mali Lošinj.

 

The data on air traffic (total aircraft movements, traffic of passengers and freight in airports) relate to the activities of the airports of Zagreb, Split, Dubrovnik, Pula, Rijeka, Zadar, Osijek, Brač and the air landing place of Mali Lošinj.

 

 

 

Broj ukupnih operacija zrakoplova u zračnim lukama odnosi se na broj svih (komercijalnih i nekomercijalnih) operacija slijetanja i polijetanja zrakoplova, osim državnih letova (vojska, carina, policija).

 

The number of total aircraft movements in airports refers to the number of all (commercial and non-commercial) operations of landing and taking-off of an aircraft, except state flights (military, customs, police).

 

 

 

Promet putnika u zračnim lukama obuhvaća broj otputovalih i doputovalih putnika na komercijalnim operacijama. Isključeni su putnici u direktnom tranzitu. Putnici u direktnom tranzitu jesu putnici koji, nakon kratkog zaustavljanja, nastavljaju svoje putovanje istim zrakoplovom na letu s istim brojem leta kao let s kojega su stigli.

 

Traffic of passengers in airports includes the number of passengers who have departed or arrived on commercial operations. Passengers in direct transit are excluded. Direct transit passengers are passengers who, after a short stop, continue their journey on the same aircraft on a flight having the same flight number as the flight on which they arrived.

 

 

 

Promet tereta u zračnim lukama odnosi se na utovarenu i istovarenu robu i poštu na komercijalnim operacijama, osim prtljage putnika. Isključen je teret u direktnom tranzitu.

 

Traffic of freight in airports refers to the loaded and unloaded goods and mail on commercial operations other than the baggage of passengers. The freight in direct transit is excluded.

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

t

tona

 

t

tonne

tis.

tisuća

 

'000

thousand

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objavljuje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

 

Odgovara ravnatelj Marko Krištof.

Person responsible: Marko Krištof, Director General

 

 

Priredile: Edita Omerzo, Lidija Pilat i Štefica Vrtarić Njegovan

Prepared by: Edita Omerzo, Lidija Pilat and Štefica Vrtarić Njegovan

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Naklada: 20 primjeraka

20 copies printed

 

Podaci iz ovog Priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.

 

 

Služba za komunikaciju s korisnicima

User Communication Department

 

·     Informacije i korisnički zahtjevi

     Information and user requests

·     Pretplata publikacija

     Subscription

·     Novinarski upiti

     Press corner

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-138, 4806-154, 4811-212

      Elektronička pošta/ E-mail:
      stat.info@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-115

      Elektronička pošta/ E-mail:
      prodaja@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-121, 4806-168

      Elektronička pošta/ E-mail:
      press@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148