image description

 

GODINA/ YEAR: LV.                                          ZAGREB, 8. VELJAČE 2019./ 8 FEBRUARY, 2019                                BROJ/ NUMBER: 5.1.4/12.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

PROMET U ZRAČNIM LUKAMA

U PROSINCU 2018.

TRAFFIC IN AIRPORTS

DECEMBER 2018

 

 

 

U prosincu 2018. hrvatske zračne luke zabilježile su 286 tisuća putnika ili 4,5% više nego u istome mjesecu prošle godine.

 

The total traffic of passengers in Croatian airports amounted to 286 thousand in December 2018, which was 4.5% more than in December 2018.

 

 

 

Najveći promet putnika ostvarila je zračna luka Zagreb s 213 tisuća putnika (porast od 3,9% u odnosu na prosinac 2017.), slijedi zračna luka Split sa 42 tisuće putnika (porast od 22,5% u odnosu na prosinac 2017.) i zračna luka Dubrovnik s 23 tisuće putnika (pad od 12,2% u odnosu na prosinac 2017.). Porast su zabilježile i zračna luka Rijeka (41,0%) te zračna luka Osijek (0,7%).

 

The largest traffic of passengers was recorded in the Zagreb Airport with 213 thousand passengers (an increase of 3.9% compared to December 2017), followed by the Split Airport with 42 thousand passengers (an increase of 22.5% compared to December 2017) and the Dubrovnik Airport with 23 thousand passengers (a decrease of 12.2% compared to December 2017). The increase was also recorded in the Rijeka Airport (41.0%) and the Osijek Airport (0.7%).

 

 

 

Ukupan broj slijetanja i polijetanja zrakoplova u zračnim lukama u prosincu 2018. iznosio je 4 566, što je u usporedbi s prosincem 2017. porast od 5,0%.

 

The total number of landings and take-offs in airports in December 2018 amounted to 4 566 movements, which was 5.0% more than in December 2017.

 

 

 

Ukupan promet tereta u zračnim lukama u prosincu 2018. iznosio je 1 084 tone, što je u usporedbi s prosincem 2017. porast od 8,7%.

 

The total traffic of freight in airports in December 2018 amounted to 1 084 tonnes, which was an increase of 8.7% compared to December 2017.

 

 

 

U razdoblju od siječnja do prosinca 2018. u hrvatskim zračnim lukama ostvareno je 124 tisuće slijetanja i polijetanja zrakoplova, što je više za 7,2% nego u istom razdoblju 2017. Više od 10,5 milijuna putnika ukrcano je i iskrcano u hrvatskim zračnim lukama u 2018., što je više za 10,2% u usporedbi s 2017. Ukupan promet tereta u zračnim lukama od siječnja do prosinca 2018. porastao je za 23,8% u odnosu na isto razdoblje 2017. te je iznosio 12 tisuća tona.

 

In the period from January to December 2018, there were 124 thousand landings and take-offs in Croatian airports, which was 7.2% more than in the same period of 2017. More than 10.5 million passengers departed from or arrived to Croatian airports in 2018, which was 10.2% more than in 2017. Total traffic of freight in airports in the period from January to December 2018 increased by 23.8% compared to the same period of 2017 and amounted to 12 thousand tonnes.

 

 

 

 

 

 

1.   PROMET U ZRAČNIM LUKAMA

      TRAFFIC IN AIRPORTS

 

Mjerna
jedinica

2017.

2018.

Indeksi

Indices

Unit of
measure

 

XII.

I. – XII.

XII.

I. – XII.

XII. 2018.
XII. 2017.

I. XII. 2018.
I.
– XII. 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operacije zrakoplova ukupno

broj

 4 347

 115 843

 4 566

 124 149

105,0

107,2

Number

Aircraft movements – total

Promet putnika

tis.

  274

 9 538

  286

 10 507

104,5

110,2

‘000

Traffic of passengers

Promet tereta

t

  997

 9 976

  1 084

 12 355

108,7

123,8

t

Traffic of freight

 

 

 

 

 

 

2.   PROMET PUTNIKA U ZRAČNIM LUKAMA
      U PROSINCU 2018.

      TRAFFIC OF PASSENGERS IN AIRPORTS,
      DECEMBER 2018

 

2018.

Indeksi

Indices

 

XII.

I. – XII.

XII. 2018.
XII. 2017.

I. – XII. 2018.
I. – XII. 2017.

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

286 100

10 506 594

104,5

110,2

 

 

 

 

 

Zagreb

 213 113

 3 322 044

103,9

107,8

Split

 42 434

 3 095 608

122,5

110,9

Dubrovnik

 23 218

 2 521 891

87,8

109,2

Osijek

 2 784

  66 598

100,7

155,4

Rijeka

 2 124

  179 002

141,0

130,9

Zadar

 1 349

  584 569

     93,0

101,9

Pula

 1 067

  705 020

57,2

121,5

Brač

  8

  28 494

-

140,4

Mali Lošinj

3

  3 368

-

113,9

 

3.   DESET ZEMALJA S NAJVEĆIM OSTVARENIM PROMETOM

      PUTNIKA S HRVATSKIM ZRAČNIM LUKAMA U PROSINCU 2018.      TOP 10 COUNTRIES, BY TRAFFIC OF PASSENGERS REALISED

      WITH CROATIAN AIRPORTS, DECEMBER 2018

 

Promet putnika

Traffic of passengers

Indeksi

Indices

XII. 2018.

XII. 2017.

 

 

 

 

 

Njemačka

 86 319

119,4

Germany

Ujedinjena Kraljevina

 15 213

123,2

United Kingdom

Francuska

 14 159

87,4

France

Nizozemska

 12 446

96,2

Netherlands

Austrija

 11 870

97,8

Austria

Turska

 11 633

110,5

Turkey

Katar

 9 710

100,1

Qatar

Švicarska

 7 901

    103,8

Switzerland

Španjolska

 6 403

183,3

Spain

Danska

 6 120

84,3

Denmark

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Izvori i metode prikupljanja podataka

 

Sources and methods of data collection

 

 

 

Kumulativni podatak nije uvijek jednak zbroju pojedinačnih mjesečnih rezultata zbog zaokruživanja na tisuće.

 

Cumulative data are not always equal to the sum of individual monthly results due to the rounding of numbers to the nearest thousand.

 

 

 

Svrha istraživanja jest prikupiti podatke o broju svih operacija zrakoplova, prometu putnika i tereta na komercijalnim operacijama u zračnim lukama te u pristaništima Republike Hrvatske.

 

The purpose of the survey is to collect data on the number of all aircraft movements and the traffic of passengers and freight on commercial operations in airports and air landing places of the Republic of Croatia.

 

 

 

Jedinice promatranja i izvještajne jedinice jesu zračne luke u Republici Hrvatskoj. Podaci su prikupljeni u obliku elektroničkih setova i na obrascu PZ/M-21.

 

The observation units and reporting units are airports in the Republic of Croatia. Data are collected in the form of electronic datasets and on the PZ/M-21 form.

 

 

 

 

 

 

Obuhvat

 

Coverage

 

 

 

Podaci o zračnom prometu (ukupne operacije zrakoplova, promet putnika i tereta u zračnim lukama) odnose se na rad zračnih luka Zagreb, Split, Dubrovnik, Pula, Rijeka, Zadar, Osijek, Brač te zračnog pristaništa Mali Lošinj.

 

The data on air traffic (total aircraft movements, traffic of passengers and freight in airports) relate to the activities of the airports of Zagreb, Split, Dubrovnik, Pula, Rijeka, Zadar, Osijek, Brač and the air landing place of Mali Lošinj.

 

 

 

Broj ukupnih operacija zrakoplova u zračnim lukama odnosi se na broj svih (komercijalnih i nekomercijalnih) operacija slijetanja i polijetanja zrakoplova, osim državnih letova (vojska, carina, policija).

 

The number of total aircraft movements in airports refers to the number of all (commercial and non-commercial) operations of landing and taking-off of an aircraft, except state flights (military, customs, police).

 

 

 

Promet putnika u zračnim lukama obuhvaća broj otputovalih i doputovalih putnika na komercijalnim operacijama. Isključeni su putnici u direktnom tranzitu. Putnici u direktnom tranzitu jesu putnici koji, nakon kratkog zaustavljanja, nastavljaju svoje putovanje istim zrakoplovom na letu s istim brojem leta kao let s kojega su stigli.

 

Traffic of passengers in airports includes the number of passengers who have departed or arrived on commercial operations. Passengers in direct transit are excluded. Direct transit passengers are passengers who, after a short stop, continue their journey on the same aircraft on a flight having the same flight number as the flight on which they arrived.

 

 

 

Promet tereta u zračnim lukama odnosi se na utovarenu i istovarenu robu i poštu na komercijalnim operacijama, osim prtljage putnika. Isključen je teret u direktnom tranzitu.

 

Traffic of freight in airports refers to the loaded and unloaded goods and mail on commercial operations other than the baggage of passengers. The freight in direct transit is excluded.

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

t

tona

 

t

tonne

tis.

tisuća

 

'000

thousand

 

 

 

 

 

 

 

 

Znakovi

 

Symbols

 

 

 

-

nema pojave

 

-

no occurrence

 

 

 

 

 

 

Objavljuje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

 

Odgovara ravnatelj Marko Krištof.

Person responsible: Marko Krištof, Director General

 

 

Priredile: Edita Omerzo, Lidija Pilat i Ninoslava Podnar

Prepared by: Edita Omerzo, Lidija Pilat and Ninoslava Podnar

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Naklada: 20 primjeraka

20 copies printed

 

Podaci iz ovog Priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.

 

 

Služba za komunikaciju s korisnicima

User Communication Department

 

·     Informacije i korisnički zahtjevi

     Information and user requests

·     Pretplata publikacija

     Subscription

·     Novinarski upiti

     Press corner

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-138, 4806-154

      Elektronička pošta/ E-mail:
      stat.info@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-115

      Elektronička pošta/ E-mail:
      prodaja@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-121, 4806-168

      Elektronička pošta/ E-mail:
      press@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148