image description

 

GODINA/ YEAR: LV.                                        ZAGREB, 14. RUJNA 2018./ 14 SEPTEMBER, 2018                                   BROJ/ NUMBER: 7.1.3.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

PROCJENE STANOVNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE U 2017.

POPULATION ESTIMATE OF REPUBLIC OF CROATIA, 2017

 

 

 

U ovom Priopćenju dana je procjena ukupnog broja stanovnika Republike Hrvatske na razini županija za razdoblje od 2013. do 2017., procjena stanovništva sredinom 2017. na razini države prema spolu i pojedinačnim godinama starosti te prema spolu i dobnim skupinama na razini županija.

 

This First Release contains the data on the estimate of the total population of the Republic of Croatia at the county level for the period from 2013 to 2017 and mid-2017 population estimate at the country level by sex and single age as well as by sex and age groups at the county level.

 

 

 

Prema procjeni sredinom 2017. Republika Hrvatska imala je 4 124 531 stanovnika, od toga 1 990 341 muškarca i 2 134 190 žena.

 

According to the mid-2017 estimate, the Republic of Croatia had 4 124 531 inhabitants, out of which there were 1 990 341 men and        2 134 190 women.

 

 

 

Kontinuirani pad broja stanovnika nastavlja se i u 2017. U odnosu na procjenu prethodne godine, broj stanovnika smanjio se za 49 818 osoba ili 1,2%.

 

A decrease in population number continues in 2017. As compared to the previous year estimate, the population number decreased by 49 818 or 1.2%.

 

 

 

Smanjenje ukupnog broja stanovnika bilježe sve županije, osim Grada Zagreba u kojem je, u odnosu na procjenu prethodne godine, zabilježen relativni porast od 0,05% i Istarske županije (0,06%). Najveći relativni pad broja stanovnika zabilježen je u Vukovarsko-srijemskoj županiji (3,97%) i Požeško-slavonskoj županiji (3,25%).

 

The decrease in the total population number was recorded in all counties, except in the City of Zagreb where, as compared to the previous year estimate, a relative increase of 0.05% was recorded and the County of Istria (0.06%). The highest relative decrease in the total population number was recorded in the County of Vukovar-Sirmium (3.97%) and the County of Požega-Slavonia (3.25%).

 

 

 

Udio žena u ukupnom stanovništvu Republike Hrvatske bio je 51,7%, a udio muškaraca 48,3%. Takav je omjer bio u većini županija. Najmanji udio ženskog stanovništva bio je u Ličko-senjskoj županiji (50,2%), dok je najveći udio bio u Gradu Zagrebu (53,2%).

 

The share of women in the total population of the Republic of Croatia was 51.7%, while the share of men was 48.3%. Such a ratio was recorded in most counties. The lowest share of female population was recorded in the County of Lika-Senj (50.2%), while the largest share was recorded in the City of Zagreb (53.2%).

 

 

 

Iako višegodišnji niz podataka o broju stanovnika zbog razlike u metodologiji nije neposredno usporediv, može se uočiti nastavak trenda kretanja određenih pokazatelja.

 

Although a multi-year series of data on the population is not directly comparable due to the differences in the methodology, the continuing trend of certain indicators is easily noticed.

 

 

 

U 2017. nastavlja se kontinuirano starenje stanovništva. Prosječna starost ukupnog stanovništva Republike Hrvatske iznosila je 43,1 godinu (muškarci 41,3, žene 44,8), što ga svrstava među najstarije nacije Europe.

 

In 2017, the continuous ageing of the population kept on. The average age of the total population of the Republic of Croatia was 43.1 years (men 41.3, women 44.8), which places it among the oldest nations in Europe.

 

 

 

Procesu starenja uvelike pridonosi višegodišnje opadanje udjela mladog stanovništva (0 – 19 godina) u ukupnom stanovništvu. Spomenuti udio na razini države u 2017. iznosio je 19,8%, dok je na razini županija najmanji bio u Primorsko-goranskoj županiji (16,6%), a najveći u Međimurskoj županiji (22,1%).

 

The ageing process was to a great degree caused by the multi-year drop in the share of youth (0 – 19 years of age) in the total population. At the country level, it amounted to 19.8% in 2017, while at the county level, this share was the lowest in the County of Primorje-Gorski kotar (16.6%) and the highest in the County of Međimurje (22.1%).

 

 

 

Udio fertilnoga kontingenta u ukupnome ženskom stanovništvu kontinuirano opada te je u 2017. iznosio 41,9%.

 

The share of the fertility contingent in the total female population continued to decrease. Therefore, in 2017, it amounted to 41.9%.

 

 

 

Najviše stanovništva u dobi od 65 i više godina u odnosu na ukupno stanovništvo bilo je u Ličko-senjskoj županiji (24,7%), a najmanje u Međimurskoj županiji (17,6%).

 

As compared to the total population, the largest number of persons aged 65 and over was recorded in the County of Lika-Senj (24.7%), while the smallest number was recorded in the County of Međimurje (17.6%).

 

 

 

U Republici Hrvatskoj 52% stanovništva živjelo je u samo pet županija, najviše u Gradu Zagrebu (802 762 ili 19,5%) i Splitsko-dalmatinskoj županiji (449 610 ili 10,9%), dok su najmanje stanovnika imali
Požeško-slavonska županija (69 583 ili 1,7%) i Ličko-senjska županija (45 943 ili 1,1%).

 

Fifty-two percent of the population of the Republic of Croatia lived in only five counties, most of them in the City of Zagreb (802 762 or 19.5%) and the County of Split-Dalmatia (449 610 or 10.9%), while the least populated counties were Požega-Slavonia (69 583 or 1.7%) and Lika-Senj (45 943 or 1.1%).

 

 

 

1.   PROCJENA UKUPNOG STANOVNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE PO ŽUPANIJAMA SREDINOM GODINE OD 2013. DO 2017.

      MID-YEAR TOTAL POPULATION ESTIMATE OF REPUBLIC OF CROATIA, BY COUNTIES, 2013 – 2017

Županija

2013.

2014.

2015.

2016.

2017.

County of

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

4 255 689

4 238 389

4 203 604

4 174 349

4 124 531

Republic of Croatia

 

 

 

 

 

 

 

Zagrebačka

318 837

318 453

316 506

314 549

311 416

Zagreb

Krapinsko-zagorska

130 895

129 967

128 905

127 748

126 334

Krapina-Zagorje

Sisačko-moslavačka

167 036

163 975

160 292

157 204

152 546

Sisak-Moslavina

Karlovačka

125 688

124 127

121 840

120 321

118 263

Karlovac

Varaždinska

174 434

173 454

171 879

170 563

168 560

Varaždin

Koprivničko-križevačka

114 346

113 688

112 357

110 976

109 137

Koprivnica-Križevci

Bjelovarsko-bilogorska

116 959

115 536

113 746

111 867

109 822

Bjelovar-Bilogora

Primorsko-goranska

294 705

293 811

291 654

289 479

286 677

Primorje-Gorski kotar

Ličko-senjska

49 364

48 670

47 634

46 888

45 943

Lika-Senj

Virovitičko-podravska

83 029

82 162

80 610

79 111

77 086

Virovitica-Podravina

Požeško-slavonska

75 801

74 991

73 473

71 920

69 583

Požega-Slavonia

Brodsko-posavska

155 956

154 082

151 012

148 373

143 827

Slavonski Brod-Posavina

Zadarska

171 594

171 462

170 168

169 581

168 672

Zadar

Osječko-baranjska

300 950

298 272

294 233

290 412

283 035

Osijek-Baranja

Šibensko-kninska

106 540

105 532

104 315

103 021

101 436

Šibenik-Knin

Vukovarsko-srijemska

175 932

173 441

169 224

165 799

159 213

Vukovar-Sirmium

Splitsko-dalmatinska

454 711

454 627

453 155

452 035

449 610

Split-Dalmatia

Istarska

207 793

208 201

208 180

208 105

208 229

Istria

Dubrovačko-neretvanska

122 197

122 355

122 280

121 970

121 381

Dubrovnik-Neretva

Međimurska

113 417

113 159

112 576

112 089

110 999

Međimurje

Grad Zagreb

795 505

798 424

799 565

802 338

802 762

City of Zagreb

 

 

 

 

 

 

2.   PROSJEČNA STAROST, INDEKS STARENJA I FERTILNI KONTINGENT STANOVNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE

      AVERAGE AGE, AGEING INDEX AND FERTILITY CONTINGENT OF POPULATION OF THE REPUBLIC OF CROATIA

 

Prosječna starost

Average age

Indeks starenja, %

Ageing index, %

Fertilni kontingent, 15 – 49, %

Fertility contingent, age 15 – 49, %

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

1971.

34,0

32,4

35,5

47,2

38,5

56,2

51,4

1981.

35,4

33,8

37,1

52,6

40,4

65,3

48,5

1991.

37,1

35,4

38,7

66,7

50,8

83,3

46,6

2001.

39,3

37,5

41,0

90,7

71,6

110,8

46,9

 

 

 

 

 

 

 

 

2002.

39,6

37,8

41,3

93,8

74,1

114,3

47,1

2003.

39,9

38,1

41,5

96,2

76,1

117,2

46,9

2004.

40,1

38,3

41,8

98,4

77,8

119,9

46,7

2005.

40,3

38,5

42,0

99,6

78,7

121,5

46,4

2006.

40,5

38,8

42,2

100,5

79,4

122,6

46,1

2007.

40,8

39,0

42,4

103,1

81,7

125,5

45,8

2008.

41,0

39,2

42,6

105,2

83,6

127,8

45,6

2009.

41,1

39,4

42,8

107,6

85,8

130,4

45,3

2010.

41,3

39,5

43,0

110,3

88,5

133,3

45,0

2011.

41,8

40,0

43,5

115,7

92,9

139,7

43,8

2012.

42,0

40,2

43,7

117,8

95,1

141,7

43,6

2013.

42,2

40,3

43,9

121,0

98,0

145,2

43,4

2014.

42,4

40,5

44,1

123,9

100,8

148,4

43,1

2015.

42,6

40,7

44,3

127,5

104,1

152,2

42,8

2016.

42,8

41,0

44,5

132,0

108,2

157,0

42,4

2017.

43,1

41,3

44,8

136,9

112,8

162,3

41,9

 

 

 

 

 

 

3.   PROCJENA STANOVNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE PREMA SPOLU I POJEDINAČNIM GODINAMA STAROSTI SREDINOM 2017.

      POPULATION ESTIMATE OF REPUBLIC OF CROATIA, BY SEX AND SINGLE AGE, MID-2017

 

 

 

 

 

(nastavak)

(continued)

 

 

 

Starost

Age

Ukupno

Total

Muškarci

Men

Žene

Women

 

Starost

Age

Ukupno

Total

Muškarci

Men

Žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno/ Total

4 124 531

1 990 341

2 134 190

 

42

54 796

27 646

27 150

 

 

 

 

 

43

54 490

27 441

27 049

0

37 157

18 994

18 163

 

44

54 645

27 614

27 031

1

36 390

18 552

17 838

 

45

55 089

27 607

27 482

2

38 129

19 663

18 466

 

46

52 396

26 362

26 034

3

39 051

20 140

18 911

 

47

52 759

26 198

26 561

4

39 853

20 863

18 990

 

48

54 523

27 006

27 517

5

40 676

20 909

19 767

 

49

56 362

28 082

28 280

6

40 784

21 034

19 750

 

50

58 182

28 660

29 522

7

43 114

22 074

21 040

 

51

59 627

29 375

30 252

8

41 951

21 449

20 502

 

52

58 288

28 691

29 597

9

41 585

21 223

20 362

 

53

56 846

28 031

28 815

10

39 373

20 315

19 058

 

54

58 956

28 733

30 223

11

40 443

20 768

19 675

 

55

60 258

29 226

31 032

12

41 620

21 424

20 196

 

56

60 303

29 245

31 058

13

38 730

19 852

18 878

 

57

61 608

29 883

31 725

14

38 956

20 022

18 934

 

58

61 205

29 706

31 499

15

40 060

20 552

19 508

 

59

59 448

28 584

30 864

16

41 753

21 487

20 266

 

60

60 790

29 259

31 531

17

43 927

22 477

21 450

 

61

61 104

29 367

31 737

18

45 104

23 093

22 011

 

62

62 213

30 061

32 152

19

48 043

24 464

23 579

 

63

57 427

27 686

29 741

20

50 493

25 974

24 519

 

64

58 329

27 686

30 643

21

49 305

25 327

23 978

 

65

52 624

24 816

27 808

22

47 411

24 121

23 290

 

66

52 455

24 568

27 887

23

47 039

23 832

23 207

 

67

52 920

24 306

28 614

24

47 899

24 575

23 324

 

68

49 601

21 983

27 618

25

47 525

24 439

23 086

 

69

45 412

19 984

25 428

26

49 741

25 422

24 319

 

70

46 441

20 202

26 239

27

48 940

24 964

23 976

 

71

32 229

13 870

18 359

28

50 177

25 439

24 738

 

72

32 042

13 586

18 456

29

51 748

26 274

25 474

 

73

34 986

14 515

20 471

30

51 334

26 034

25 300

 

74

36 442

15 013

21 429

31

52 556

26 414

26 142

 

75

36 883

14 973

21 910

32

55 627

28 123

27 504

 

76

35 969

14 559

21 410

33

56 880

29 138

27 742

 

77

35 626

14 046

21 580

34

56 051

28 451

27 600

 

78

32 697

12 546

20 151

35

56 716

28 778

27 938

 

79

31 893

11 978

19 915

36

57 570

29 236

28 334

 

80

30 129

11 055

19 074

37

57 770

29 334

28 436

 

81

27 726

9 998

17 728

38

57 562

29 275

28 287

 

82

25 387

8 901

16 486

39

56 539

28 559

27 980

 

83

23 390

7 933

15 457

40

55 492

27 992

27 500

 

84

20 023

6 460

13 563

41

55 513

28 071

27 442

 

85 +

83 425

23 773

59 652

 

 

 

 

 

 

4.   PROCJENA STANOVNIŠTVA PREMA SPOLU I DOBNIM SKUPINAMA PO ŽUPANIJAMA SREDINOM 2017.

      POPULATION ESTIMATE, BY SEX AND AGE GROUPS, BY COUNTIES, MID-2017

Dobne skupine

Age groups

Republika Hrvatska

Republic of Croatia

Zagrebačka županija

County of Zagreb

Krapinsko-zagorska županija

County of Krapina-Zagorje

Sisačko-moslavačka županija

County of Sisak-Moslavina

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

4 124 531

1 990 341

2 134 190

311 416

151 005

160 411

126 334

61 384

64 950

152 546

74 169

78 377

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00 – 04

190 580

98 212

92 368

13 926

7 145

6 781

5 398

2 765

2 633

6 445

3 276

3 169

05 – 09

208 110

106 689

101 421

16 497

8 429

8 068

6 042

3 088

2 954

7 269

3 662

3 607

10 – 14

199 122

102 381

96 741

16 420

8 493

7 927

6 112

3 179

2 933

7 342

3 714

3 628

15 – 19

218 887

112 073

106 814

17 508

8 920

8 588

6 976

3 493

3 483

8 470

4 378

4 092

20 – 24

242 147

123 829

118 318

18 105

9 230

8 875

7 576

3 880

3 696

8 812

4 576

4 236

25 – 29

248 131

126 538

121 593

18 250

9 320

8 930

7 993

4 151

3 842

8 199

4 275

3 924

30 – 34

272 448

138 160

134 288

20 346

10 344

10 002

8 120

4 164

3 956

8 993

4 831

4 162

35 – 39

286 157

145 182

140 975

22 478

11 465

11 013

8 203

4 217

3 986

9 351

4 814

4 537

40 – 44

274 936

138 764

136 172

22 194

11 198

10 996

8 355

4 261

4 094

9 624

5 033

4 591

45 – 49

271 129

135 255

135 874

21 204

10 778

10 426

8 852

4 504

4 348

9 908

5 052

4 856

50 – 54

291 899

143 490

148 409

21 740

10 777

10 963

10 025

5 084

4 941

11 285

5 811

5 474

55 – 59

302 822

146 644

156 178

22 165

10 572

11 593

9 612

4 965

4 647

11 785

5 887

5 898

60 – 64

299 863

144 059

155 804

22 922

10 891

12 031

9 063

4 460

4 603

11 894

5 795

6 099

65 – 69

253 012

115 657

137 355

19 003

8 767

10 236

7 223

3 366

3 857

10 017

4 565

5 452

70 – 74

182 140

77 186

104 954

13 769

6 049

7 720

5 701

2 453

3 248

7 216

2 990

4 226

75 – 79

173 068

68 102

104 966

11 422

4 566

6 856

4 948

1 759

3 189

7 159

2 719

4 440

80 – 84

126 655

44 347

82 308

8 091

2 720

5 371

3 760

1 032

2 728

5 526

1 875

3 651

85 +

83 425

23 773

59 652

5 376

1 341

4 035

2 375

 563

1 812

3 251

 916

2 335

 

 

 

Dobne skupine

Age groups

Karlovačka županija

County of Karlovac

Varaždinska županija

County of Varaždin

Koprivničko-križevačka županija

County of Koprivnica-Križevci

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

118 263

57 518

60 745

168 560

81 881

86 679

109 137

52 974

56 163

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00 – 04

4 866

2 486

2 380

7 289

3 690

3 599

5 066

2 566

2 500

05 – 09

5 302

2 662

2 640

8 294

4 270

4 024

5 571

2 949

2 622

10 – 14

5 331

2 720

2 611

8 580

4 354

4 226

5 534

2 906

2 628

15 – 19

5 768

2 978

2 790

9 335

4 699

4 636

6 114

3 095

3 019

20 – 24

6 099

3 186

2 913

10 045

5 151

4 894

6 549

3 380

3 169

25 – 29

6 533

3 341

3 192

10 095

5 278

4 817

6 442

3 340

3 102

30 – 34

7 339

3 842

3 497

11 307

5 886

5 421

6 781

3 495

3 286

35 – 39

7 867

4 114

3 753

11 845

6 110

5 735

7 012

3 682

3 330

40 – 44

7 538

3 956

3 582

11 393

5 902

5 491

6 983

3 529

3 454

45 – 49

7 651

3 957

3 694

11 538

5 798

5 740

7 343

3 703

3 640

50 – 54

8 971

4 526

4 445

12 794

6 416

6 378

8 238

4 096

4 142

55 – 59

9 518

4 812

4 706

12 811

6 367

6 444

8 340

4 135

4 205

60 – 64

9 437

4 702

4 735

11 758

5 835

5 923

8 010

4 004

4 006

65 – 69

7 208

3 425

3 783

9 579

4 506

5 073

6 650

3 007

3 643

70 – 74

5 306

2 207

3 099

7 425

3 128

4 297

4 945

2 016

2 929

75 – 79

5 635

2 169

3 466

6 539

2 324

4 215

4 332

1 547

2 785

80 – 84

4 742

1 561

3 181

4 839

1 436

3 403

3 177

 966

2 211

85 +

3 152

 874

2 278

3 094

 731

2 363

2 050

 558

1 492

 

 

 

Dobne skupine

Age groups

Bjelovarsko-bilogorska županija

County of Bjelovar-Bilogora

Primorsko-goranska županija

County of Primorje-Gorski kotar

Ličko-senjska županija

County of Lika-Senj

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

109 822

53 576

56 246

286 677

138 273

148 404

45 943

22 893

23 050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00 – 04

4 963

2 604

2 359

11 490

5 913

5 577

1 887

 980

 907

05 – 09

5 533

2 918

2 615

12 630

6 470

6 160

1 950

 991

 959

10 – 14

5 510

2 798

2 712

11 583

5 909

5 674

2 074

1 085

 989

15 – 19

6 230

3 178

3 052

11 980

6 220

5 760

2 426

1 247

1 179

20 – 24

6 894

3 599

3 295

14 029

7 207

6 822

2 637

1 357

1 280

25 – 29

6 312

3 347

2 965

16 376

8 303

8 073

2 530

1 283

1 247

30 – 34

6 440

3 446

2 994

19 217

9 659

9 558

2 533

1 345

1 188

35 – 39

6 609

3 503

3 106

21 088

10 913

10 175

2 643

1 378

1 265

40 – 44

6 832

3 508

3 324

19 541

9 963

9 578

2 678

1 426

1 252

45 – 49

7 079

3 527

3 552

18 423

9 116

9 307

2 985

1 614

1 371

50 – 54

8 024

4 020

4 004

19 903

9 502

10 401

3 412

1 790

1 622

55 – 59

8 527

4 200

4 327

22 301

10 586

11 715

3 405

1 856

1 549

60 – 64

8 470

4 148

4 322

23 433

11 208

12 225

3 459

1 816

1 643

65 – 69

7 163

3 330

3 833

21 223

9 812

11 411

2 788

1 332

1 456

70 – 74

4 909

2 008

2 901

13 857

6 203

7 654

2 202

 949

1 253

75 – 79

4 645

1 666

2 979

13 228

5 480

7 748

2 738

1 131

1 607

80 – 84

3 427

1 137

2 290

9 830

3 809

6 021

2 239

 827

1 412

85 +

2 255

 639

1 616

6 545

2 000

4 545

1 357

 486

 871

 

 

 

Dobne skupine

Age groups

Virovitičko-podravska županija

County of Virovitica-Podravina

Požeško-slavonska županija

County of Požega-Slavonia

Brodsko-posavska županija

County of Slavonski Brod-Posavina

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

77 086

37 299

39 787

69 583

33 930

35 653

143 827

69 831

73 996

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00 – 04

3 486

1 792

1 694

3 214

1 636

1 578

6 611

3 476

3 135

05 – 09

3 936

2 072

1 864

3 563

1 861

1 702

7 532

3 885

3 647

10 – 14

3 910

1 999

1 911

3 665

1 890

1 775

7 717

4 080

3 637

15 – 19

4 596

2 353

2 243

4 450

2 323

2 127

9 384

4 816

4 568

20 – 24

5 118

2 564

2 554

5 045

2 541

2 504

10 114

5 183

4 931

25 – 29

4 513

2 403

2 110

4 088

2 158

1 930

8 762

4 605

4 157

30 – 34

4 557

2 358

2 199

3 923

2 046

1 877

8 301

4 432

3 869

35 – 39

4 862

2 518

2 344

3 992

2 017

1 975

8 223

4 193

4 030

40 – 44

4 631

2 321

2 310

4 147

2 077

2 070

8 614

4 308

4 306

45 – 49

4 977

2 466

2 511

4 420

2 281

2 139

9 201

4 574

4 627

50 – 54

6 003

2 976

3 027

5 041

2 557

2 484

10 542

5 236

5 306

55 – 59

6 322

3 152

3 170

5 185

2 608

2 577

11 090

5 479

5 611

60 – 64

5 664

2 792

2 872

5 121

2 558

2 563

10 167

4 995

5 172

65 – 69

4 563

2 105

2 458

4 023

1 857

2 166

7 908

3 611

4 297

70 – 74

3 251

1 276

1 975

3 005

1 241

1 764

6 323

2 576

3 747

75 – 79

3 151

1 148

2 003

3 133

1 175

1 958

6 144

2 234

3 910

80 – 84

2 256

 685

1 571

2 222

 732

1 490

4 559

1 449

3 110

85 +

1 290

 319

 971

1 346

 372

 974

2 635

 699

1 936

 

 

 

Dobne skupine

Age groups

Zadarska županija

County of Zadar

Osječko-baranjska županija

County of Osijek-Baranja

Šibensko-kninska županija

County of Šibenik-Knin

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

168 672

82 830

85 842

283 035

136 403

146 632

101 436

49 811

51 625

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00 – 04

8 048

4 141

3 907

12 645

6 506

6 139

4 252

2 198

2 054

05 – 09

8 723

4 456

4 267

13 666

6 884

6 782

4 649

2 347

2 302

10 – 14

8 371

4 256

4 115

13 861

7 111

6 750

4 558

2 347

2 211

15 – 19

9 286

4 758

4 528

16 192

8 304

7 888

5 396

2 809

2 587

20 – 24

10 428

5 317

5 111

17 944

9 288

8 656

6 005

3 032

2 973

25 – 29

9 992

5 064

4 928

17 466

9 065

8 401

5 646

2 915

2 731

30 – 34

10 378

5 134

5 244

18 625

9 587

9 038

5 560

2 922

2 638

35 – 39

11 072

5 646

5 426

18 235

9 264

8 971

5 982

3 085

2 897

40 – 44

10 933

5 412

5 521

17 668

8 921

8 747

5 941

3 062

2 879

45 – 49

10 492

5 325

5 167

18 435

9 099

9 336

6 189

3 186

3 003

50 – 54

11 191

5 542

5 649

21 603

10 504

11 099

6 857

3 422

3 435

55 – 59

11 552

5 837

5 715

22 301

10 971

11 330

7 587

3 779

3 808

60 – 64

11 986

5 938

6 048

21 583

10 479

11 104

7 831

3 990

3 841

65 – 69

11 098

5 399

5 699

16 588

7 516

9 072

7 049

3 389

3 660

70 – 74

8 411

3 879

4 532

12 047

4 889

7 158

4 912

2 280

2 632

75 – 79

7 717

3 423

4 294

11 414

4 216

7 198

5 785

2 421

3 364

80 – 84

5 556

2 178

3 378

8 143

2 624

5 519

4 428

1 719

2 709

85 +

3 438

1 125

2 313

4 619

1 175

3 444

2 809

 908

1 901

 

 

 

Dobne skupine

Age groups

Vukovarsko-srijemska županija

County of Vukovar-Sirmium

Splitsko-dalmatinska županija

County of Split-Dalmatia

Istarska županija

County of Istria

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

159 213

76 965

82 248

449 610

218 850

230 760

208 229

101 550

106 679

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00 – 04

7 285

3 799

3 486

21 003

10 895

10 108

8 785

4 572

4 213

05 – 09

8 274

4 220

4 054

23 667

12 112

11 555

9 839

5 132

4 707

10 – 14

8 770

4 429

4 341

23 218

11 959

11 259

8 985

4 695

4 290

15 – 19

10 177

5 248

4 929

25 370

12 931

12 439

9 007

4 584

4 423

20 – 24

10 708

5 444

5 264

28 326

14 285

14 041

10 193

5 252

4 941

25 – 29

9 188

4 780

4 408

28 567

14 557

14 010

12 000

6 165

5 835

30 – 34

9 400

4 965

4 435

29 015

14 788

14 227

14 345

7 200

7 145

35 – 39

9 271

4 674

4 597

29 935

15 053

14 882

15 639

8 160

7 479

40 – 44

9 798

5 007

4 791

29 807

15 089

14 718

14 023

7 262

6 761

45 – 49

10 206

5 154

5 052

29 795

14 921

14 874

13 231

6 589

6 642

50 – 54

11 692

5 848

5 844

30 667

15 181

15 486

15 307

7 492

7 815

55 – 59

12 084

5 983

6 101

32 673

15 851

16 822

16 590

8 081

8 509

60 – 64

11 521

5 530

5 991

31 383

15 220

16 163

16 436

7 902

8 534

65 – 69

9 394

4 213

5 181

27 163

12 465

14 698

14 205

6 775

7 430

70 – 74

6 842

2 767

4 075

18 115

7 940

10 175

8 995

4 128

4 867

75 – 79

6 791

2 495

4 296

18 573

7 763

10 810

9 283

3 807

5 476

80 – 84

5 035

1 633

3 402

13 131

5 025

8 106

6 603

2 456

4 147

85 +

2 777

 776

2 001

9 202

2 815

6 387

4 763

1 298

3 465

 

 

 

Dobne skupine

Age groups

Dubrovačko-neretvanska županija

County of Dubrovnik-Neretva

Međimurska županija

County of Međimurje

Grad Zagreb

City of Zagreb

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

121 381

59 284

62 097

110 999

54 299

56 700

802 762

375 616

427 146

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00 – 04

6 260

3 212

3 048

5 917

3 076

2 841

41 744

21 484

20 260

05 – 09

6 458

3 345

3 113

6 141

3 157

2 984

42 574

21 779

20 795

10 – 14

5 840

3 025

2 815

5 938

3 078

2 860

35 803

18 354

17 449

15 – 19

6 369

3 238

3 131

6 558

3 312

3 246

37 295

19 189

18 106

20 – 24

7 625

3 935

3 690

6 772

3 516

3 256

43 123

21 906

21 217

25 – 29

7 418

3 815

3 603

6 666

3 432

3 234

51 095

24 941

26 154

30 – 34

7 769

3 890

3 879

7 375

3 864

3 511

62 124

29 962

32 162

35 – 39

7 991

4 096

3 895

7 621

3 845

3 776

66 238

32 435

33 803

40 – 44

7 769

4 002

3 767

7 420

3 806

3 614

59 047

28 721

30 326

45 – 49

7 656

3 837

3 819

7 160

3 593

3 567

54 384

26 181

28 203

50 – 54

7 968

3 847

4 121

7 992

3 950

4 042

52 644

24 913

27 731

55 – 59

8 643

4 210

4 433

8 165

4 033

4 132

52 166

23 280

28 886

60 – 64

8 698

4 203

4 495

7 740

3 954

3 786

53 287

23 639

29 648

65 – 69

7 678

3 601

4 077

6 212

2 954

3 258

46 277

19 662

26 615

70 – 74

5 144

2 314

2 830

4 584

2 028

2 556

35 181

13 865

21 316

75 – 79

5 227

2 248

2 979

3 894

1 420

2 474

31 310

12 391

18 919

80 – 84

3 885

1 511

2 374

2 907

 825

2 082

22 299

8 147

14 152

85 +

2 983

 955

2 028

1 937

 456

1 481

16 171

4 767

11 404

 

 

 


METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Izvori podataka

 

Data sources

 

 

 

Izvori podataka za procjenu broja stanovnika Republike Hrvatske jesu sljedeća istraživanja:

 

The following surveys are the data sources for the population estimate of the Republic of Croatia:

 

 

 

-

Popis stanovništva, kućanstava i stanova 2011.

 

-

2011 Census of Population, Households and Dwellings

-

statistika rođenih

 

-

birth statistics

-

statistika umrlih

 

-

death statistics

-

statistika unutarnje migracije stanovništva

 

-

statistics of the internal migration of population

-

statistika vanjske migracije stanovništva.

 

-

statistics of the international migration of population.

 

 

 

Osnova procjene broja stanovnika jesu popisni podaci prikupljeni Popisom stanovništva, kućanstava i stanova 2011.

 

Population estimate is done on the basis of the census data collected in the 2011 Census of Population, Households and Dwellings.

 

 

 

Podaci o rođenima prikupljaju se na Statističkom izvještaju o rođenju (DEM-1) za svaki upis u državnu maticu rođenih.

 

The data on births are collected through the Statistical Report on Births
(DEM-1) for every entry in the State birth register.

 

 

 

Podaci o umrlima prikupljaju se na Statističkom izvještaju o smrti
(DEM-2) za svaki upis u državnu maticu umrlih.

 

The data on deaths are collected through the Statistical Report on Deaths (DEM-2) for every entry in the State death register.

 

 

 

Istraživanja o unutarnjoj i vanjskoj migraciji stanovništva temelje se na podacima koji se prikupljaju u Ministarstvu unutarnjih poslova.

 

The surveys on the internal and international migration of population are based on data collected by the Ministry of Interior.

 

 

 

 

 

 

Obuhvat

 

Coverage

 

 

 

Podaci o broju stanovnika objavljeni u ovom Priopćenju obuhvaćaju sve osobe koje su Popisom stanovništva, kućanstava i stanova 2011. uključene u ukupan broj stanovnika Republike Hrvatske, sve osobe koje su rođene, a upisane su u državnu maticu rođenih u razdoblju od 1. travnja 2011. do datuma procjene, sve osobe koje su umrle, a upisane su u državnu maticu umrlih u razdoblju od 1. travnja 2011. do datuma procjene te sve osobe koje su se doselile iz inozemstva odnosno odselile u inozemstvo kao i osobe koje su se preselile unutar Republike Hrvatske u razdoblju od 1. travnja 2011. do datuma procjene.

 

The population estimate data published in this First Release encompasses all persons included in the total population of the Republic of Croatia in the 2011 Census of Population, Households and Dwellings, all who were born and entered into the State birth register in the period from 1 April 2011 to the estimate date, all persons who died and were entered into the State death register in the period from 1 April 2011 to the estimate date and all persons who immigrated from abroad or emigrated to abroad, as well as persons who migrated inside the territory of the Republic of Croatia in the period from 1 April 2011 to the estimate date.

 

 

 

Radi usklađivanja s međunarodnim standardima i pravnom stečevinom Europske unije podaci statistike vanjske migracije od 2011. obrađuju se prema novoj metodologiji koja se temelji na konceptu uobičajenog mjesta stanovanja.

 

In order to harmonize the international migration statistics with the international standards and the acquis communautaire, the data have been processed according to a new methodology based on the concept of usual residence since 2011.

 

 

 

 

 

 

Definicije i objašnjenja

 

Definitions and explanations

 

 

 

Procjena broja stanovnika izračunana je na temelju podataka Popisa 2011., prirodnoga kretanja i migracijskog salda.

 

Population estimate is calculated on the basis of the 2011 Census, natural change and net migration data.

 

 

 

U Popisu stanovništva, kućanstava i stanova 2011., u skladu s međunarodnim statističkim standardima, za definiranje ukupnog stanovništva primjenjuje se koncept uobičajenog mjesta stanovanja. Uobičajenim mjestom stanovanja smatra se ono mjesto u kojem osoba provodi većinu svoga dnevnog odmora bez obzira na kratkotrajnu odsutnost iz tog mjesta (npr. zbog odlaska na odmor, putovanje, liječenje, u posjet i sl.). U skladu s definicijom uobičajenog mjesta stanovanja, ukupan broj stanovnika obuhvaća:

 

In the 2011 Census of Population, Households and Dwellings, according to the international statistical standards, the concept of the place of usual residence is used in defining the total population. The place of usual residence is considered a place where a person spends most of his/her daily time, irrespective of a short-term absence from it (e.g. due to going on a vacation, trip, medical treatment, visit etc.). In line with the definition of the place of usual residence, the total population includes the following persons:

 

 

 

-

osobe koje uoči kritičnog trenutka popisa žive neprekidno u svome uobičajenome mjestu stanovanja barem 12 mjeseci

 

-

Those who have lived in their place of usual residence for a continuous period of at least 12 months before the census moment

 

 

 

-

osobe koje su tijekom 12 mjeseci uoči kritičnog trenutka popisa došle u svoje uobičajeno mjesto stanovanja s namjerom da u njemu ostanu barem godinu dana.

 

-

Those who arrived in their place of usual residence during the 12 months before the census moment with the intention of staying there for at least one year.

 

 

 

Živorođenim djetetom smatra se svako dijete koje pri rođenju diše i pokazuje druge znakove života kao što su kucanje srca, pulsiranje pupčane vrpce i nedvojbeno kretanje voljnih mišića.

 

A live born child (live birth) is every child who at birth exhibits signs of life, such as breathing, beating of the heart, pulsation of the umbilical cord or definite movements of voluntary muscles.

 

 

 

Umrli je svaka živorođena osoba kod koje je nastupio trajni prestanak svih vitalnih funkcija.

 

A deceased person (death) is every live born person in whom there is a permanent disappearance of all evidence of life.

 

 

 

 

 

 

Prirodni prirast jest razlika između broja živorođene djece i broja umrlih osoba.

 

Natural increase is the difference between the number of live births and the number of deaths.

 

 

 

Starost stanovništva iskazuje se prema navršenim godinama života na referentni datum. Podaci iskazani u dobnim skupinama obuhvaćaju osobe koje su navršile godine života unutar granica intervala.

 

Data by age are expressed by completed years of age on the referent date. The data by age groups include persons who reached the age within the limits of an interval.

 

 

 

Prosječna starost ili prosječna životna dob označuje srednje godine života cjelokupnog stanovništva, a izračunava se kao aritmetička sredina starosti ukupnog stanovništva.

 

Average age indicates the mean age of the total population and it is calculated as the arithmetic mean of the age of the total population.

 

 

 

Indeks starenja pokazuje odnos broja stanovnika, odnosno udio (%) stanovnika u dobi od 60 i više godina prema broju stanovnika u dobi od 0 do uključujući 19 godina života.

 

Ageing index represents the ratio of the number of the population, that is, the share (%) of inhabitants aged 60 and over in the number of inhabitants aged from 0 to 19 inclusive.

 

 

 

Fertilno žensko stanovništvo čine žene u dobi od 15 do 49 godina života.

 

Fertile female population includes women between 15 and 49 years of age.

 

 

 

Prebivalište je, prema članku 2. Zakona o prebivalištu (NN, br. 144/12. i 158/13.) određeno kao "mjesto i adresa u Republici Hrvatskoj na kojoj se osoba trajno nastanila radi ostvarivanja svojih prava i obveza vezanih za životne interese kao što su obiteljski, profesionalni, ekonomski, socijalni, kulturni i drugi interesi".

 

Place of permanent residence, according to Article 2 of the Permanent Residence Act (NN, Nos 144/12 and 158/13) is "a place and address in the Republic of Croatia where a person settled with an intention of staying permanently in order to exercise their rights and commitments related to life interests such as family, professional, economic, social, cultural and other interests".

 

 

 

Doseljenim odnosno odseljenim stanovništvom smatra se stanovništvo koje je promijenilo uobičajeno mjesto stanovanja na području Republike Hrvatske ili koje je promijenilo uobičajenu državu stanovanja na razdoblje koje je ili se očekuje da će biti dugo najmanje godinu dana.

 

Immigrated or emigrated population is the population that changed their place of usual residence on the territory of the Republic of Croatia or that changed their country of usual residence for a period that is, or is expected to be, of at least one year.

 

 

 

Migracijski saldo stanovništva (neto migracija) jest razlika broja doseljenih i broja odseljenih danog područja ili države u određenom razdoblju.

 

Net migration of population (migration balance) is the difference between the number of immigrants and the number of emigrants of a particular area or country in a given period of time.

 

 

 

 

 

 

Teritorijalni ustroj

 

Territorial constitution

 

 

 

Podaci su prikazani po teritorijalnom ustroju prema Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 86/06.) sa stanjem 31. prosinca 2017.

 

The data are given by territorial constitution according to the Act on Territories of Counties, Towns and Municipalities in the Republic of Croatia (NN, No. 86/06) with the situation as on 31 December 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

NN

Narodne novine

 

NN

Narodne novine, official gazette of the Republic of Croatia

tis.

tisuća

 

'000

thousand

 

 

 

Objavljuje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

 

Odgovara ravnatelj Marko Krištof.

Person responsible: Marko Krištof, Director General

 

Priredila: Grozdana Stolnik

Prepared by: Grozdana Stolnik

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Naklada: 20 primjeraka

20 copies printed

 

Podaci iz ovog Priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.

 

 

Služba za komunikaciju s korisnicima

User Communication Department