image description

GODINA/ YEAR: LV.                                      ZAGREB, 18. PROSINCA 2018./ 18 DECEMBER, 2018                                 BROJ/ NUMBER: 8.2.1.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ U 2017.

RESEARCH AND DEVELOPMENT, 2017

 

 

 

U Republici Hrvatskoj u 2017. na istraživačko-razvojnu (IR) djelatnost utrošene su 3,2 milijarde kuna, što je za 4,3% više u odnosu na prethodnu godinu. Udio izdataka za istraživanje i razvoj (IR) u BDP-u u 2017. iznosio je 0,86%. Od ukupnih sredstava za IR, najviše je utrošeno u poslovnom sektoru, 48,4%. Slijedi visoko obrazovanje s 29,3%, dok je najmanje sredstava utrošeno u državnome i privatnome neprofitnom sektoru, 22,3%.

 

In 2017, a total of 3.2 billion kuna was spent on research and development (R&D) activity in the Republic of Croatia, which was an increase of 4.3% compared to the previous year. The share of R&D expenditures in GDP in 2017 was 0.86%. Of the total funds intended for R&D, the largest amount of funds was spent in the business enterprise sector, i.e. 48.4%. It was followed by higher education with 29.3%, while the smallest amount of funds was spent in the government and private non-profit sector, i.e. 22.3%.

 

 

 

Najveći dio izdataka za IR odnosi se na troškove rada i troškove naknada zaposlenima, 64,0%. Ostali tekući troškovi čine 26,5% ukupnih izdataka, a tek 9,5% odnosi se na kapitalne izdatke.

 

The largest share of expenditure for R&D was accounted for by labour costs, 64.0%. Other current costs accounted for 26.5% of total expenditure, while capital expenditure accounted for only 9.5%.

 

 

 

Ako promatramo izvore sredstava za IR za sektore ukupno, najveći dio financirale su jedinice vlastitim sredstvima, 47,2%, a slijedi izvor državna i lokalna uprava s 39,3%. Detaljnija analiza po sektorima pokazuje da poduzeća većinom (83,1%) financiraju IR vlastitim sredstvima, dok državni i privatni neprofitni sektor (70,5%) i visoko obrazovanje (78,1%) većinom financira državna i lokalna uprava.

 

Observing the sources of funds for R&D for total sectors, the largest amount was funded by units with internal funds, 47.2%, followed by the central and local government with 39.3%. A detailed analysis by sectors shows that enterprises mostly finance R&D with internal funds (83.1%), while government and private non-profit sector (70.5%) and higher education (78.1%) are mostly financed by the central and local government.

 

 

 

Ukupno zaposlenih na IR-u u 2017. bilo je 19 609, što je za 5,2% više u odnosu na prethodnu godinu. Od ukupnog broja zaposlenih, 9 971 (50,8%) bile su žene.

 

The total R&D personnel in 2017 amounted to 19 609, which was 5.2% more than the previous year. Of the total R&D personnel, 9 971 (50.8%) were women.

 

 

 

Djelatnošću IR-a većinom su se bavili zaposlenici jedinica koje provode IR, njih 94,1%, dok je 5,9% od ukupno zaposlenih bilo angažirano na temelju ugovora o djelu ili autorskog ugovora. Udio istraživača u ukupnom broju zaposlenih bio je 69,9% (među njima je bilo 48,4% žena). Među istraživačima je bilo 69,9% doktora znanosti (udio žena među istraživačima s doktoratom bio je 49,2%).

 

The employees of units performing the R&D were mostly engaged in the R&D activity, 94.1% of them, while 5.9% of the total R&D personnel were hired under contractual agreement or author’s contract. The share of researchers in the total R&D personnel was 69.9% (out of which 48.4% were women). Among the researchers, there were 69.9% doctors of science (the share of women among the researchers with a doctoral degree was 49.2%).

 

 

 

IR rad može biti osnovna djelatnost zaposlenih ili je njihova dodatna djelatnost koju ne obavljaju puno radno vrijeme. Kako bi se realno prikazao stvarni angažman zaposlenih na IR-u, prema normama međunarodne statistike upotrebljava se ekvivalent pune zaposlenosti (FTE). FTE se smatra glavnim pokazateljem o zaposlenima na IR-u za međunarodne usporedbe.

 

The R&D work may be the employees’ main activity or their additional activity in part-time employment. In order to present actual engagement of R&D employees, a full-time equivalent (FTE) is used in line with the standards of international statistics. The FTE is considered a main indicator of R&D personnel for the purpose of international comparison.

 

 

 

Izraženo ekvivalentom pune zaposlenosti, u 2017. na IR-u je ukupno bilo zaposleno 11 777,8 čovjek-godina (tj. osoba koje rade puno radno vrijeme na IR-u), od čega je bilo 50,0% žena. Istraživača izraženih FTE-om bilo je 7 815,2.

 

Expressed as a full-time equivalent, there were a total of 11 777.8 person-years employed in R&D in 2017 (i.e. persons in full-time employment in R&D), out of which 50.0% were women. There were
7 815.2 researchers expressed as FTE.

 

 

 

U smislu sektorske raspodjele, od 317 promatranih jedinica, poslovnom sektoru pripadaju 184 jedinice, državnome i privatnome neprofitnom sektoru 53 jedinice, a visokom obrazovanju 80 jedinica.

 

Regarding the sectoral distribution, 184 out of 317 observation units belonged to the business enterprise sector, 53 to the government and private non-profit sector and 80 to the higher education.

 

 

 

1.   OSNOVNI POKAZATELJI DJELATNOSTI IR-a U 2017.

      MAIN R&D INDICATORS, 2017

 

Bruto domaći izdaci,
tis. kuna

Gross
domestic expenditure,

thousand
kuna

Ukupno
zaposleni
na IR-u (broj osoba)

Total R&D personnel (headcount)

Od toga

Of that

Ukupno
zaposleni
na IR-u
(FTE)

Total R&D personnel
 (FTE)

Od toga

Of that

Broj
jedinica

Number
of
performing units

 

 

žene

Women

istraživači

Researchers

doktori znanosti

Doctors of science

žene

Women

istraživači

Researchers

doktori znanosti

Doctors of science

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sektori ― ukupno

3 161 000

 19 609

 9 971

 13 708

 9 747

11 777,8

5 892,8

7 815,2

5 144,2

  317

Sectors − total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslovni sektor

1 529 816

 3 934

 1 500

 1 925

  253

3 365,1

1 329,7

1 668,0

 224,1

184

Business enterprise sector

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Državni i privatni neprofitni sektor

 705 481

 4 289

 2 415

 2 728

 2 421

3 058,3

1 778,3

1 798,1

1 616,2

53

Government and private non-profit sector

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visoko obrazovanje

 925 703

 11 386

 6 056

 9 055

 7 073

5 354,4

2 784,8

4 349,1

3 303,9

80

Higher education

 

 

 

 

 

 

2.   BRUTO DOMAĆI IZDACI ZA IR PREMA SEKTORIMA I VRSTAMA IZDATAKA U 2017.

      GROSS DOMESTIC EXPENDITURE ON R&D, BY SECTORS AND TYPES OF EXPENDITURES, 2017

tis. kuna

Thousand kuna

 

Bruto
domaći izdaci
Gross domestic expenditure

Kapitalni izdaci
Capital
expenditures

Tekući izdaci
Current expenditures

 

ukupno
Total

troškovi rada

i troškovi naknada zaposlenima
Labour costs

ostali tekući
troškovi
Other current
costs

 

 

 

 

 

 

 

Sektori ― ukupno

3 161 000

 300 843

2 860 157

2 023 548

 836 609

Sectors − total

 

 

 

 

 

 

 

Poslovni sektor

1 529 816

 220 928

1 308 888

 808 417

 500 471

Business enterprise sector

 

 

 

 

 

 

 

Državni i privatni neprofitni

sektor

 705 481

 28 413

 677 068

 510 988

 166 080

Government and private non-profit
sector

 

 

 

 

 

 

 

Visoko obrazovanje

 925 703

 51 502

 874 201

 704 143

 170 058

Higher education

 

 

 

3.   IZDACI ZA IR U POSLOVNOM SEKTORU, UKUPNO ZAPOSLENI I ISTRAŽIVAČI IZRAŽENI EKVIVALENTOM 
      PUNE ZAPOSLENOSTI (FTE) PREMA VELIČINI PODUZEĆA U 2017.

      EXPENDITURE ON R&D IN BUSINESS ENTERPRISE SECTOR, TOTAL R&D PERSONNEL AND RESEARCHERS IN 
      FULL-TIME EQUIVALENT BY ENTERPRISE SIZE, 2017

 

 

Izdaci za IR, tis. kuna

Expenditure on R&D,

thousand kuna

Ukupno zaposleni
 na IR-u
Total R&D personnel

Istraživači
Researchers

 

 

 

 

 

 

Poslovni sektor ― ukupno

1 529 816

3 365,1

1 668,0

Business enterprise sector  total

 

 

 

 

 

    1 ―     9

 29 075

 106,1

 79,4

    1 ―     9

  10 ―   49

 94 210

 413,8

 237,8

  10 ―   49

  50 ― 249

 471 839

1 318,9

 770,5

  50 ― 249

250 ― 499

 59 878

 183,4

 128,3

250 ― 499

500 i više

 874 814

1 342,9

 452,0

500 and more

 

 

 

4.   IZVORI SREDSTAVA ZA IR U 2017.

      SOURCES OF FUNDS FOR R&D, 2017

 tis. kuna

Thousand kuna

 

Ukupno

Total

Vlastita
sredstva

Internal funds

Državna i
lokalna uprava

Central and
local
government

Poduzeća

Enterprises

Visoko
obrazovanje

Higher
education

Privatne
neprofitne
 ustanove

Private
 non-profit institutions

Inozemstvo

Rest
 of the world

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sektori ― ukupno

3 161 000

1 492 869

1 241 763

 74 437

 9 773

 2 197

 339 961

Sectors – total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postotak

100,0

47,2

39,3

2,3

0,3

0,1

10,8

Percentage

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslovni sektor

1 529 816

1 271 383

 21 843

 45 277

  52

  21

 191 240

Business enterprise sector

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postotak

100,0

83,1

1,4

3,0

0,0

0,0

12,5

Percentage

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Državni i privatni neprofitni sektor

 705 481

 121 001

 497 390

 19 827

  620

 1 354

 65 289

Government and private
non-profit sector

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postotak

100,0

17,2

70,5

2,8

0,1

0,2

9,2

Percentage

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visoko obrazovanje

 925 703

 100 485

 722 530

 9 333

 9 101

  822

 83 432

Higher education

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postotak

100,0

10,8

78,1

1,0

1,0

0,1

9,0

Percentage

 

 

 

 

 

 

5.   ZAPOSLENI NA IR-u PREMA VRSTI ZAPOSLENOSTI, SEKTORIMA, ZANIMANJU NA IR-u I SPOLU U 2017.

      R&D PERSONNEL, BY TYPE OF EMPLOYMENT, SECTORS, OCCUPATION IN R&D AND SEX, 2017

 

Ukupno

Total

Istraživači

Researchers

Stručno osoblje

Expert
associates

Tehničko osoblje

Technicians

Ostalo osoblje

Other supporting
staff

 

 

svega
All

žene
Women

svega
All

žene
Women

svega
All

žene
Women

svega
All

žene
Women

svega
All

žene
Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Broj osoba

Headcount

 

Ukupno zaposleni na IR-u

19 609

9 971

13 708

6 637

2 587

1 322

1 624

 805

1 690

1 207

Total R&D personnel

Poslovni sektor

3 934

1 500

1 925

 685

1 091

 419

 689

 282

 229

 114

Business enterprise sector

Državni i privatni neprofitni sektor

4 289

2 415

2 728

1 478

 748

 445

 368

 198

 445

 294

Government and private non-profit sector

Visoko obrazovanje

11 386

6 056

9 055

4 474

 748

 458

 567

 325

1 016

 799

Higher education

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaposleni na temelju ugovora o radu

18 450

9 468

12 869

6 280

2 392

1 238

1 538

 760

1 651

1 190

Persons working on employment contract basis

Poslovni sektor

3 817

1 473

1 842

 668

1 068

 412

 685

 280

 222

 113

Business enterprise sector

Državni i privatni neprofitni sektor

3 892

2 246

2 483

1 367

 652

 404

 334

 189

 423

 286

Government and private non-profit sector

Visoko obrazovanje

10 741

5 749

8 544

4 245

 672

 422

 519

 291

1 006

 791

Higher education

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angažirani na temelju ugovora o djelu ili autorskog ugovora

1 159

 503

 839

 357

 195

 84

 86

 45

 39

 17

Persons hired under contractual agreement or author’s contract

Poslovni sektor

 117

 27

 83

 17

 23

 7

 4

 2

 7

 1

Business enterprise sector

Državni i privatni neprofitni sektor

 397

 169

 245

 111

 96

 41

 34

 9

 22

 8

Government and private non-profit sector

Visoko obrazovanje

 645

 307

 511

 229

 76

 36

 48

 34

 10

 8

Higher education

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekvivalent pune zaposlenosti (FTE)

Full-time equivalent (FTE)

 

 

Ukupno zaposleni na IR-u

11 777,8

5 892,8

7 815,2

3 729,3

1 823,4

 894,1

1 164,0

 596,5

 975,2

 672,9

  Total R&D personnel

Poslovni sektor

3 365,1

1 329,7

1 668,0

 604,1

 930,2

 374,0

 596,3

 265,7

 170,6

 85,9

Business enterprise sector

Državni i privatni neprofitni sektor

3 058,3

1 778,3

1 798,1

1 003,2

 544,8

 328,2

 319,4

 176,7

 396,0

 270,2

Government and private non-profit sector

Visoko obrazovanje

5 354,4

2 784,8

4 349,1

2 122,0

 348,4

 191,9

 248,3

 154,1

 408,6

 316,8

Higher education

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaposleni na temelju ugovora o radu

11 254,7

5 672,7

7 421,7

3 571,3

1 745,8

 860,5

1 120,9

 572,0

 966,3

 668,9

Persons working on employment contract basis

Poslovni sektor

3 302,3

1 315,4

1 619,7

 593,6

 920,3

 370,9

 595,4

 265,3

 166,9

 85,6

Business enterprise sector

Državni i privatni neprofitni sektor

2 954,6

1 727,7

1 730,2

 969,9

 526,3

 318,4

 305,2

 171,2

 392,9

 268,2

Government and private non-profit sector

Visoko obrazovanje

4 997,8

2 629,6

4 071,8

2 007,8

 299,2

 171,2

 220,3

 135,5

 406,5

 315,1

Higher education

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angažirani na temelju ugovora o djelu ili autorskog ugovora

 523,1

 220,1

 393,5

 158,0

 77,6

 33,6

 43,1

 24,5

 8,9

 4,0

Persons hired under contractual agreement or author’s contract

Poslovni sektor

 62,8

 14,3

 48,3

 10,5

 9,9

 3,1

 0,9

 0,4

 3,7

 0,3

Business enterprise sector

Državni i privatni neprofitni sektor

 103,7

 50,6

 67,9

 33,3

 18,5

 9,8

 14,2

 5,5

 3,1

 2,0

Government and private non-profit sector

Visoko obrazovanje

 356,6

 155,2

 277,3

 114,2

 49,2

 20,7

 28,0

 18,6

 2,1

 1,7

Higher education

 

 

 

 

6.   ISTRAŽIVAČI PREMA VRSTI ZAPOSLENOSTI, SEKTORIMA, POSTIGNUTOM OBRAZOVANJU I SPOLU U 2017.

      RESEARCHERS, BY TYPE OF EMPLOYMENT, SECTORS, EDUCATIONAL ATTAINMENT AND SEX, 2017

 

Ukupno

Total

Istraživači prema postignutom obrazovanju

Researchers by educational attainment

 

doktorat znanosti

 Doctoral or
equivalent level

diplomska ili ekvivalentna razina

Master’s or equivalent level

preddiplomska ili ekvivalentna razina

Bachelor’s or
equivalent level

kratki stučni studij

 Short cycle tertiary education

 

svega
All

žene
Women

svega
All

žene
Women

svega
All

žene
Women

svega
All

žene
Women

svega
All

žene
Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Broj osoba

Headcount

 

Istraživači ― ukupno

13 708

6 637

9 579

4 713

3 813

1 848

 278

 71

 38

 5

Researchers − total

Poslovni sektor

1 925

 685

 244

 100

1 384

 517

 259

 63

 38

 5

Business enterprise sector

Državni i privatni neprofitni sektor

2 728

1 478

2 316

1 209

 412

 269

 -

 -

 -

 -

Government and private non-profit sector

Visoko obrazovanje

9 055

4 474

7 019

3 404

2 017

1 062

 19

 8

 -

 -

Higher education

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaposleni na temelju ugovora o radu

12 869

6 280

8 992

4 477

3 569

1 728

 271

 70

 37

 5

Persons working on employment contract basis

Poslovni sektor

1 842

 668

 202

 92

1 350

 509

 253

 62

 37

 5

Business enterprise sector

Državni i privatni neprofitni sektor

2 483

1 367

2 112

1 117

 371

 250

 -

 -

 -

 -

Government and private non-profit sector

Visoko obrazovanje

8 544

4 245

6 678

3 268

1 848

 969

 18

 8

 -

 -

Higher education

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angažirani na temelju ugovora o djelu ili autorskog ugovora

 839

 357

 587

 236

 244

 120

 7

 1

 1

 -

Persons hired under contractual agreement or author’s contract

Poslovni sektor

 83

 17

 42

 8

 34

 8

 6

 1

 1

 -

Business enterprise sector

Državni i privatni neprofitni sektor

 245

 111

 204

 92

 41

 19

 -

 -

 -

 -

Government and private non-profit sector

Visoko obrazovanje

 511

 229

 341

 136

 169

 93

 1

 -

 -

 -

Higher education

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekvivalent pune zaposlenosti (FTE)

Full-time equivalent (FTE)

 

 

Istraživači ― ukupno

7 815,2

3 729,3

5 037,4

2 514,4

2 487,3

1 144,1

 260,7

 67,9

 29,8

 2,9

Researchers − total

Poslovni sektor

1 668,0

 604,1

 215,1

 92,5

1 178,9

 448,1

 244,2

 60,6

 29,8

 2,9

Business enterprise sector

Državni i privatni neprofitni sektor

1 798,1

1 003,2

1 541,0

 834,9

 257,1

 168,3

 -

 -

 -

 -

Government and private non-profit sector

Visoko obrazovanje

4 349,1

2 122,0

3 281,3

1 587,0

1 051,3

 527,7

 16,5

 7,3

 -

 -

Higher education

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaposleni na temelju ugovora o radu

7 421,7

3 571,3

4 776,0

2 419,8

2 358,5

1 081,0

 258,4

 67,6

 28,8

 2,9

Persons working on employment contract basis

Poslovni sektor

1 619,7

 593,6

 187,4

 86,8

1 161,3

 443,6

 242,2

 60,3

 28,8

 2,9

Business enterprise sector

Državni i privatni neprofitni sektor

1 730,2

 969,9

1 482,7

 806,3

 247,5

 163,6

 -

 -

 -

 -

Government and private non-profit sector

Visoko obrazovanje

4 071,8

2 007,8

3 105,9

1 526,7

 949,7

 473,8

 16,2

 7,3

 -

 -

Higher education

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angažirani na temelju ugovorao djelu ili autorskog ugovora

 393,5

 158,0

 261,4

 94,6

 128,8

 63,1

 2,3

 0,3

 1,0

 -

Persons hired under contractual agreement or author’s contract

Poslovni sektor

 48,3

 10,5

 27,7

 5,7

 17,6

 4,5

 2,0

 0,3

 1,0

 -

Business enterprise sector

Državni i privatni neprofitni sektor

 67,9

 33,3

 58,3

 28,6

 9,6

 4,7

 -

 -

 -

 -

Government and private non-profit sector

Visoko obrazovanje

 277,3

 114,2

 175,4

 60,3

 101,6

 53,9

 0,3

 -

 -

 -

Higher education

 

 

 

7.   JEDINICE KOJE SE BAVE IR-om PREMA SEKTORIMA I PODRUČJIMA ZNANOSTI U 2017.

      R&D PERFORMING UNITS, BY SECTORS AND FIELDS OF SCIENCE, 2017

 

Ukupno

Total

Poslovni sektor

Business enterprise sector

Državni i privatni neprofitni sektor

Government and
p
rivate non-profit
sector

Visoko
obrazovanje

Higher
education

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

317

184

53

80

Total

 

 

 

 

 

 

Prirodne znanosti

29

11

8

10

Natural sciences

Tehničke znanosti

149

128

1

20

Engineering

Biomedicina i zdravstvo

37

13

17

7

Biomedicine and health

Biotehničke znanosti

32

21

4

7

Biotechnical sciences

Društvene znanosti

38

4

10

24

Social sciences

Humanističke znanosti

27

6

13

8

Humanities

Umjetničko područje

2

1

-

1

Artistic field

Interdisciplinarna područja znanosti

3

-

-

3

Interdisciplinary fields of science

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Svrha istraživanja

 

Purpose of the survey

 

 

 

Svrha istraživanja Istraživanje i razvoj jest praćenje djelatnosti IR-a u Republici Hrvatskoj. Istraživanje se provodi svake godine radi prikupljanja i objavljivanja podataka o zaposlenima koji se bave IR-om, izdacima i izvorima sredstava za IR i o rezultatima aktivnosti IR-a. Rezultati istraživanja omogućuju mjerenje djelatnosti IR-a u Republici Hrvatskoj te predstavljaju dio podloge za donošenje nacionalne politike o djelatnosti IR-a i praćenje njezine provedbe. Također predstavljaju službene podatke o djelatnosti IR-a u Republici Hrvatskoj koji se objavljuju u domaćim i međunarodnim publikacijama i bazama podataka. Osim kontinuiranog praćenja aktivnosti IR-a, istraživanje je važno i za obračun bruto domaćeg proizvoda (BDP-a).

 

The purpose of the Research and Development survey is to monitor the research and development activity in the Republic of Croatia. The survey is conducted every year with the aim of collecting and publishing data on R&D personnel, expenditure and sources of funds for R&D, as well as the results of the R&D activity. The survey results enable the measurement of research and development activities in the Republic of Croatia and represent a part of the basis for adopting national policy on research and development activity and monitoring its implementation.  They also represent official data on the research and development activity in the Republic of Croatia that are published in national and international publications and databases.      In addition to continuous monitoring of research and development activities, the survey is important for the calculation of gross domestic product (GDP).

 

 

 

Istraživanje se provodi na temelju Zakona o službenoj statistici (NN, br. 103/03., 75/09., 59/12. i 12/13. – pročišćeni tekst). Pravna osnova Europske unije za provedbu istraživanja jest Odluka br. 1608/2003/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. srpnja 2003. o izradi i razvoju statistike Zajednice o znanosti i tehnologiji i Provedbena Uredba Komisije (EU) br. 995/2012 od 26. listopada 2012. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Odluke br. 1608/2003/EZ.

 

The survey is conducted on the basis of the Official Statistics Act (NN, Nos 103/03, 75/09, 59/12 and 12/13 – consolidated text). The legal basis of the European Union for the implementation of the survey is Decision No. 1608/2003/EC of the European Parliament and of the Council of 22 July 2003 concerning the production and development of Community statistics on science and technology and Commission Implementing Regulation (EU) No. 995/2012 of 26 October 2012 laying down detailed rules for the implementation of Decision No 1608/2003/EC.

 

 

 

 

 

 

Izvori i metode prikupljanja podataka

 

Sources and methods of data collection

 

 

 

Podaci su dobiveni statističkom obradom godišnjih izvještaja prikupljenih od pravnih jedinica koje su obavljale djelatnost IR-a u Republici Hrvatskoj u kalendarskoj godini 2017. Poslovni sektor ispunjavao je Godišnji izvještaj o istraživanju i razvoju za poduzeća (obrazac IR-1), državni i privatni neprofitni sektor ispunjavali su Godišnji izvještaj o istraživanju i razvoju za državni sektor i privatne neprofitne organizacije (obrazac IR-2), a visoka učilišta ispunjavala su Godišnji izvještaj o istraživanju i razvoju za visoko obrazovanje (obrazac IR-3). Obrasci su poslani izvještajnim jedinicama putem elektroničke pošte, zajedno s općim uputama i prilozima potrebnima za ispunjavanje obrasca. Izvještajne jedinice vraćale su ispunjene izvještaje na isti način.

 

Data are the result of statistical processing of annual reports collected from legal units dealing with the R&D in the Republic of Croatia in the 2017 calendar year, from business sector on the Annual Report on R&D for Enterprises (IR-1 form), from government and private non-profit sector on the Annual Report on R&D for Government and Private Non-Profit Sector (IR-2 form) and from institutions of higher education on the Annual Report on R&D for Higher Education (IR-3 form). The forms were sent to the reporting units via electronic mail, along with general instructions and attachments required to fill out the forms. The reporting units returned the filled forms in the same way.

 

 

 

Referentno razdoblje na koje se odnose podaci o zaposlenima i izdacima za IR jest cijela 2017.

 

The reference period to which data on R&D personnel and expenditure refer is the entire 2017.

 

 

 

Prema Zakonu o službenoj statistici (NN, br. 103/03., 75/09., 59/12. i 12/13. – pročišćeni tekst), zajamčena je tajnost svih podataka koje izvještajne jedinice daju u obrascu. Prikupljeni podaci upotrebljavaju se isključivo za statističke svrhe i objavljuju u agregiranom obliku.

 

Pursuant to the Official Statistics Act (NN, Nos 103/03, 75/09, 59/12 and 12/13 – consolidated text), the confidentiality of all data provided by the reporting units in the form is guaranteed. The data collected are used solely for statistical purposes and are published in aggregated form.

 

 

 

 

 

 

Obuhvat i usporedivost

 

Coverage and comparability

 

 

 

Statističkim istraživanjem Istraživanje i razvoj u 2017. obuhvaćaju se pravne jedinice u Republici Hrvatskoj za koje se zna ili pretpostavlja da se bave IR-om. Zbog važnosti IR-a, koji se smatra pokretačem gospodarskog rasta i inovacija, analizirani su različiti izvori podataka kako bi se poboljšao obuhvat istraživanja i identificirale pravne jedinice koje se bave IR-om, a koje su dosad bile nepoznate. To su sljedeći izvori: Upisnik znanstvenih organizacija Ministarstva znanosti i obrazovanja, Istraživanje o inovacijskim aktivnostima poduzeća (poduzeća koja su navela da se bave IR-om), Statistički poslovni registar Državnog zavoda za statistiku (sve pravne jedinice čija je glavna djelatnost NKD-a 72 Znanstveno istraživanje i razvoj), prethodna istraživanja Istraživanje i razvoj, baza podataka projekata Obzor 2020. za Republiku Hrvatsku o dodijeljenim sredstvima po prijaviteljima (baza EU_CORDIS), informacije o dodijeljenim bespovratnim sredstvima poduzećima iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova, popis znanstvenih ustanova Hrvatske znanstvene bibliografije (CROSBI) i popis financiranih projekata HAMAG-BICRO-a. Na temelju analize navedenih izvora, osnovni adresar od 340 jedinica proširen je s dodatnih 470 jedinica kojima je poslan obrazac.

 

The statistical survey entitled Research and Development in 2017 covers legal units on the territory of the Republic of Croatia that are known or assumed to be engaged in the R&D activity. Due to the importance of research and development (R&D), which is seen as an initiator of economic growth and innovations, various data sources have been analysed in order to improve the survey coverage and to identify hitherto unknown legal units engaged in R&D. The following sources have been used: Register of Scientific Organisations of the Ministry of Science and Education, Survey on Innovation Activities in Croatian Enterprises (enterprises that indicated that they are engaged in R&D activities), Statistical Business Register of the Croatian Bureau of Statistics (all legal units whose main activity is NKD 72 Scientific research and development), previous Research and Development surveys and the project database within the Horizon 2020 programme for the Republic of Croatia for data on funds allocated by applicants (EU_CORDIS base), information on awarded grants to enterprises from the European Structural and Investment Funds, a list of scientific institutions of the Croatian Scientific Bibliography (CROSBI) as well as a list of funded HAMAG-BICRO projects. The analysis of the mentioned sources resulted in adding 470 units to the basic list of reporting units, which initially consisted of 340 units.


 

 

 

Ispunjen obrazac dostavilo je 317 jedinica, 318 jedinica odgovorilo je da se nije bavilo IR-om, a njih 175 nije poslalo nikakav odgovor. Podaci u ovom Priopćenju prikazuju agregirane rezultate za 317 jedinica koje se bave IR-om.

 

The completed form was submitted by 317 units, 318 units were not engaged in R&D activity and 175 units did not respond in any way. Data in this First Release present aggregate results for 317 units engaged in the research and development activity.

 

 

 

Podaci za 2017. objavljeni u ovom Priopćenju usporedivi su s revidiranim podacima za 2016. Podaci za 2016. nisu potpuno usporedivi s podacima iz prethodnih godina zbog unapređenja više procesa statističke proizvodnje te je došlo do prekida u vremenskoj seriji.

 

The 2017 data published in this First Release are comparable with revised data from 2016. Data for 2016 are not fully comparable with data from previous years due to the improvement of a number of statistical production processes and the interruption in time series.

 

 

 

Do 1996. provodilo se istraživanje NIRO – Godišnji izvještaj za znanstveno-istraživačke i istraživačko-razvojne pravne osobe, koje je obuhvaćalo sve znanstveno-istraživačke pravne osobe i istraživačke jedinice u sastavu poduzeća i ustanova te sva visoka učilišta koja su u kalendarskoj godini bila upisana u Upisnik Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske.

 

Until 1996, the statistics on scientific research was compiled by means of the Annual Report for Legal Entities Engaged in Science and Research and Legal Entities Engaged in Research and Development (NIRO form), which covered all legal entities engaged in science and research as well as research units within enterprises and institutions, and all institutions of higher education that were recorded with the Register of the Ministry of Science and Technology of the Republic of Croatia in the referent year.

 

 

 

Na temelju međunarodne metodologije – priručnika Frascati 2002. – počevši od 1997. uvodi se sektorski pristup kojem je cilj proširenje poslovnog sektora kao osnovnog nositelja IR-a u svijetu. Podaci za razdoblje od 1997. do 2003. prikupljeni su od poduzeća  sa 100 i više zaposlenih, podaci za 2004. prikupljeni su od poduzeća s 10 i više zaposlenih, a od 2005. u obuhvat ulaze i poduzeća s manje od 10 zaposlenih i privatni neprofitni sektor. Zbog malog broja jedinica podaci za privatni neprofitni sektor od 2013. prikupljaju se i objavljuju zajedno s podacima za državni sektor.

 

Since 1997, the sector approach has been introduced, based on the international methodology – The Frascati Manual 2002 – and aimed at the expansion of the business enterprise sector as the principal domain of research and development in the world. Data for the period from 1997 to 2003 were collected from business enterprises employing more than 100 persons, the 2004 data were collected from business enterprises employing more than 10 persons and, since 2005, enterprises with less than 10 employees as well as private non-profit sector have been covered. Since 2013, the private non-profit sector has been presented together with the government sector due to the small number of units.

 

 

 

 

 

 

Definicije i objašnjenja

 

Definitions and explanations

 

 

 

Definicije područja istraživanja i razvoja temelje se na međunarodnoj metodologiji – priručniku Frascati 2015. (Frascati Manual 2015: Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development, The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities, izdavač: OECD, Pariz, 2015.).

 

Definitions of the R&D  field are based on the international methodology – the Frascati Manual 2015 (Frascati Manual 2015: Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development, The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities, publisher: Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD, Paris, 2015).

 

 

 

Istraživanje i razvoj jest kreativni sustavni stvaralački rad s ciljem uvećavanja količine znanja uključujući znanja o čovjeku, kulturi i društvu, kao i osmišljavanje novih primjena dostupnog znanja. Da bi neka aktivnost bila IR, mora zadovoljiti pet kriterija. Aktivnost mora biti: originalna (nova), kreativna, neizvjesna, sustavna i prenosiva i/ili ponovno izvediva. Pojam IR obuhvaća tri vrste aktivnosti: temeljna, primijenjena i razvojna istraživanja.

 

Research and development (R&D) comprise systematic creative work aimed at increasing knowledge about man, culture and society and its application in practice.  For an activity to be an R&D activity, it must satisfy five criteria. The activity must be novel, creative, uncertain, systematic and transferable and/or reproducible. There are three types of research and development: basic research, applied research and experimental development.

 

 

 

Temeljno istraživanje jest teorijski ili pokusni rad poduzet ponajprije radi postignuća novih znanja o osnovama pojava i činjenica bez konkretne praktične primjene.

 

Basic research is a theoretical or experimental work, which mainly aims at attaining to new knowledge about basics of phenomena and facts with no practical application.

 

 

 

Primijenjeno istraživanje jest teorijski ili pokusni rad poduzet ponajprije radi postignuća novih znanja i usmjeren prije svega na ostvarivanje praktičnog cilja.

 

Applied research is a theoretical or experimental work, which mainly aims at attaining to new knowledge and which is primarily focused on achieving practical objectives.

 

 

 

Razvojno istraživanje jest sustavan rad temeljen na postojećim rezultatima znanstvenog istraživanja i praktičnog iskustva, usmjeren stvaranju novih materijala, proizvoda ili sustava te uvođenju novih procesa, sustava i usluga ili znatnom poboljšanju postojećih.

 

Experimental development is a systematic work based on the results of scientific research and practical experience, aimed at creating new materials, products and systems as well as at introducing new or improving existing processes.

 

 

 

Poslovni sektor obuhvaća poduzeća čija je glavna djelatnost proizvodnja roba i usluga za tržište po ekonomskoj cijeni. Poslovni sektor uključuje i javna poduzeća, kao i neprofitne ustanove koje su usmjerene na tržište.

 

Business enterprise sector comprises enterprises and organisations the main activity of which is production of goods and services intended for market at commercial price. The business enterprise sector includes public enterprises, as well as non-profit institutions that are market producers of goods or services.

 

 

 

Državni sektor obuhvaća sve jedinice središnje i lokalne države, uključujući fondove socijalne sigurnosti, osim visokih učilišta, kao i sve neprofitne ustanove koje nisu usmjerene na tržište, a kontrolira ih država i nisu dio sektora visokog obrazovanja.

 

Government sector comprises all units of central and local government, including social security funds, except higher education institutions, as well as all nonmarket non-profit institutions that are controlled by government units, and that are not themselves part of the Higher education sector. 

 

 

 

Privatni neprofitni sektor obuhvaća neprofitne ustanove koje pružaju netržišna dobra ili usluge kućanstvima, tj. široj javnosti, osim onih koje kontrolira i uglavnom financira država, a njihovo je osnovno obilježje da ne mogu biti izvor dohotka ili dobiti jedinicama koje ih kontroliraju.

 

Private non-profit sector comprises non-market, non-profit institutions serving households (that is, the general public), except those mainly controlled and financed by government, their main characteristic being that they should not be the source of revenue or profit to the institutions controlling them.

 

 

 

Visoko obrazovanje obuhvaća sva visoka učilišta koja pružaju programe formalnoga tercijarnog obrazovanja bez obzira na izvor financiranja ili pravni status, kao i sve istraživačke institute i centre čije su aktivnosti IR-a pod izravnom kontrolom ili kojima upravljaju ustanove tercijarnog obrazovanja.

 

Higher education includes all institutions providing formal tertiary education programmes, whatever their source of finance or legal status, and all research institutes and centres that have their R&D activities under the direct control of, or administered by, tertiary education institutions.

 

 

 

Bruto domaći izdaci za IR jesu ukupni unutarnji izdaci za IR na području države u promatranoj kalendarskoj godini. Uključuju IR proveden u zemlji financiran iz inozemstva, ali isključuju financiranje IR-a provedenog u inozemstvu. Unutarnji izdaci za IR jesu svi tekući izdaci i kapitalni izdaci u bruto iznosima za IR proveden u izvještajnoj jedinici, neovisno o izvoru sredstava.

 

Gross domestic expenditure on R&D (GERD) is the total intramural expenditure on R&D performed in the national territory during the reporting calendar year. GERD includes domestically performed R&D that is financed from abroad but excludes funding for R&D performed abroad. Intramural R&D expenditures are all current expenditures and gross fixed capital expenditures for R&D performed within reporting unit, irrespective of the source of funds.

 

 

 

Tekući izdaci obuhvaćaju troškove rada i troškove naknada zaposlenima te ostale tekuće troškove.

 

Current expenditures comprise labour costs and other current costs used in R&D.

 

 

 

Troškovi rada i troškovi naknada zaposlenima obuhvaćaju bruto place i naknade bruto plaća, socijalne doprinose koje plaća poslodavac, troškove obrazovanja i ostale troškove rada.

 

Labour costs include compensations of employees (wages and salaries and social contributions paid by an employer), vocational training costs and other labour costs.

 

 

 

Ostali tekući troškovi obuhvaćaju materijalne troškove, isplate na temelju ugovora o djelu i autorskih ugovora, nabavu usluge povezanih s IR-om i druge izdatke (izdatke za indirektne usluge).

 

Other current costs comprise material costs, costs of persons hired under contractual agreement of author’s contract, acquiring services to support intramural R&D and other costs (costs of indirect services).

 

 

 

Kapitalni izdaci jesu godišnji bruto iznosi plaćeni za nabavu fiksnih dobara koja se upotrebljavaju u IR-u kontinuirano ili u više navrata više od jedne godine. Obuhvaćaju ulaganja u zemljišta i zgrade, postrojenja i opremu, računalni softver i patente, licencije, studije i projekte.

 

Capital expenditures are the annual gross amount paid for the acquisition of fixed assets that are used repeatedly or continuously in the performance of R&D for more than one year.  They comprise investing in land and buildings, machinery and equipment, computer software and patents, licences, studies and projects.

 

 

 

Ukupno zaposleni na IR-u jesu sve osobe izravno uključene u IR, bez obzira na to jesu li zaposlenici izvještajne jedinice ili vanjski suradnici (angažirani na poslovima IR-a na temelju ugovora o djelu ili autorskog ugovora) koji su potpuno integrirani u aktivnosti IR-a, kao i osobe koje pružaju izravne usluge aktivnostima IR-a (rukovodeće, administrativno, tehničko osoblje). Prema preporukama priručnika Frascati 2015., ne uzimaju se u obzir osobe koje na IR-u rade manje od 10% punoga radnog vremena.

 

Total R&D personnel include all persons engaged directly in R&D, whether employed by the reporting unit or external contributors (persons hired under contractual agreement or author’s contract) fully integrated into the unit’s R&D activities, as well as those providing direct services for the R&D activities (such as R&D managers, administrators, technicians). According to the recommendations of the Frascati Manual 2015, persons who work less than 10% of full-time hours are not included.

 

 

 

Istraživači su stručnjaci koji se bave stvaranjem novog znanja. Oni provode istraživanje i poboljšavaju i razvijaju koncepte, teorije, modele, postupke, softver ili operativne metode.

 

Researchers are professionals engaged in the conception or creation of new knowledge. They conduct research and improve or develop concepts, theories, models, techniques instrumentation, software or operational methods.

 

 

 

Tehničko osoblje jesu oni zaposleni čiji glavni zadaci zahtijevaju tehničko znanje i iskustvo u jednome ili više polja tehničkih, prirodnih, društvenih i humanističkih znanosti i umjetnosti. Oni u IR-u obavljaju znanstvene i tehničke zadatke koji uključuju primjenu koncepata i operativnih metoda i korištenje istraživačke opreme, obično pod nadzorom istraživača.

 

Technicians and equivalent staff are persons whose main tasks require technical knowledge and experience in one or more fields of engineering, the physical and life sciences, or the social sciences, humanities and the arts.  They participate in R&D by performing scientific and technical tasks involving the application of concepts and operational methods and the use of research equipment, normally under the supervision of researchers.

 

 

 

Stručno osoblje jesu osobe u pravilu s visokim obrazovanjem zaposlene na stručnim radnim mjestima (knjižničari, informatičari, informacijski stručnjaci itd.) koje sudjeluju u znanstveno-istraživačkom i radu na IR-u, međutim nisu nositelj projekata IR-a.

 

Expert associates are persons with higher education employed to perform expert jobs (librarians, IT professionals, information specialists, etc.), who participate in the scientific and research and R&D work, but are not the managers of R&D projects.

 

 

 

Drugo osoblje (pomoćno) jesu oni zaposleni koji obavljaju sve aktivnosti koje izravno doprinose izvođenju IR-a a koje ne obavljaju istraživači ili tehničko i stručno osoblje. Te aktivnosti uključuju tajničke i druge administrativne poslove, upravljanje materijalima ili uređajima potrebnima za izvođenje projekta IR-a, potporne aktivnosti povezane s IR-om, kao što su planiranje, informacijska i financijska potpora, pravne usluge, pomoć u sastavljanju, prilagodbi, održavanju i popravku znanstvene opreme i instrumenata. Ovdje je uključeno i rukovodeće i administrativno osoblje koje se uglavnom bavi financijskim i kadrovskim pitanjima i općom administracijom ako su njihove aktivnosti izravno povezane s projektima IR-a.

 

Other supporting staff are employees who perform all the activities that directly contribute to the R&D performance, which are not performed by researchers or technicians and expert associates. These activities include secretarial and other administrative tasks, the management of materials or equipment required for the R&D project implementation, supporting activities related to R&D such as planning, information and financial support, legal services, assistance in the assembly, adjustment, maintenance and repair of scientific equipment and instruments. Managerial and administrative staff who mainly deal with financial and personnel issues and general administration also perform the aforementioned activities if their activities are directly related to R&D projects.

 

 

 

Ekvivalent pune zaposlenosti iskazuje se u čovjek-godinama, a predstavlja vrijeme kao udio punoga radnog vremena u kojem zaposleni obavljaju poslove iz područja IR-a (npr. ako je jedna osoba radila na poslovima IR-a šest mjeseci u punome radnom vremenu, to se prikazuje kao 0,5 ekvivalenta pune zaposlenosti).

 

Full-time equivalent (FTE) is expressed in person-years and presents time as a share of full working time in which persons in employment are engaged in the work related to research and development (for example, if a person was engaged in works related to research and development for six months in full working time, it is expressed as 0.5 full-time equivalent – 0.5 FTE).

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

 

 

BDP

bruto domaći proizvod

 

EU

European Union

EU

Europska unija

 

FTE

full-time equivalent

FTE

HAMAG-BICRO

ekvivalent pune zaposlenosti

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

 

GDP

HAMAG-BICRO

gross domestic product

Croatian Agency for SMEs, Innovations and Investments

IR

OECD

istraživanje i razvoj

Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj

 

OECD

Organisation for Economic Co-operation and Development

tis.

tisuća

 

R&D

Research and Development

 

 

 

 

 

 

 

 

Znakovi

 

Symbols

 

 

 

-

nema pojave

 

-

no occurrence

0,0

podatak je manji od 0,05 upotrijebljene mjerne jedinice

 

0.0

value not zero but less than 0.05 of the unit of measure used

 

 

 

 

 

 

Objavljuje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

 

Odgovara ravnatelj Marko Krištof.

Person responsible: Marko Krištof, Director General

 

Priredile: Matija Škegro Vdović i Ivana Goda

Prepared by: Matija Škegro Vdović and Ivana Goda

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE

 

 

 

Naklada: 20 primjeraka

20 copies printed

 

Podaci iz ovog Priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.

 

Služba za komunikaciju s korisnicima

User Communication Department

 

·     Informacije i korisnički zahtjevi

     Information and user requests

·     Pretplata publikacija

     Subscription

·     Novinarski upiti

     Press corner

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-138, 4806-154

      Elektronička pošta/ E-mail:
      stat.info@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148

 

      Telefon/ Phone:

      +385 (0) 1 4806-115

      Elektronička pošta/ E-mail:
      prodaja@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-121, 4806-168

      Elektronička pošta/ E-mail:
      press@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148