image description

 

GODINA/ YEAR: LV.                                            ZAGREB, 25. TRAVNJA 2018./ 25 APRIL, 2018                                   BROJ/ NUMBER: 9.1.1/2.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

PROSJEČNE MJESEČNE NETO I BRUTO PLAĆE ZAPOSLENIH

za veljaču 2018.

AVERAGE MONTHLY NET AND GROSS EARNINGS OF PERSONS IN PAID EMPLOYMENT

For February 2018

 

 

 

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za veljaču 2018. iznosila je 6 128 kuna, što je nominalno niže za 1%, a realno za 0,9% u odnosu na siječanj 2018.

 

For February 2018, the average monthly paid off net earnings per person in paid employment in legal entities in the Republic of Croatia amounted to 6 128 kuna, which represents a nominal decrease of 1% and a real one of 0.9%, as compared to January 2018.

 

 

 

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za veljaču 2018. iznosila je 8 274 kune, što je nominalno niže za 1%, a realno za 0,9% u odnosu na siječanj 2018.

 

For February 2018, the average monthly gross earnings per person in paid employment in legal entities in the Republic of Croatia amounted to 8 274 kuna, which represents a nominal decrease of 1% and a real one of 0.9%, as compared to January 2018.

 

 

 

Najviša prosječna mjesečna neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za veljaču 2018. isplaćena je u djelatnosti Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda, u iznosu od 10 444 kune, a najniža je isplaćena u djelatnosti Proizvodnja kože i srodnih proizvoda, u iznosu od 3 940 kuna.

 

The highest average monthly net earnings per person in paid employment in legal entities for February 2018 were paid off in the activity Manufacture of computer, electronic and optical products and amounted to 10 444 kuna, while the lowest earnings were paid off in the activity Manufacture of leather and related products and amounted to 3 940 kuna.

 

 

 

Najviša prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za veljaču 2018. isplaćena je u djelatnosti Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda, u iznosu od 15 500 kuna, a najniža je isplaćena u djelatnosti Proizvodnja kože i srodnih proizvoda, u iznosu od 4 806 kuna.

 

The highest average gross earnings per person in paid employment in legal entities for February 2018 were paid off in the activity Manufacture of computer, electronic and optical products and amounted to 15 500 kuna, while the lowest earnings were paid off in the activity Manufacture of leather and related products and amounted to 4 806 kuna.

 

 

 

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za veljaču 2018. u odnosu na isti mjesec prethodne godine nominalno je viša za 4%, a realno za 3,2%.

 

The average monthly paid off net earnings per person in paid employment in legal entities in the Republic of Croatia were nominally by 4% and really by 3.2% higher for February 2018 than for February 2017.

 

 

 

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za veljaču 2018. u odnosu na isti mjesec prethodne godine nominalno je viša za 4,3%, a realno za 3,5%.

 

The average gross earnings per person in paid employment in legal entities in the Republic of Croatia were nominally by 4.3% and really by 3.5% higher for February 2018 than for February 2017.

 

 

 

Za razdoblje od siječnja do veljače 2018. prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosila je 6 159 kuna, što je u odnosu na isto razdoblje 2017. nominalno više za 4,5%, a realno za 3,6%.

 

For the period from January to February 2018, the average monthly paid off net earnings per person in paid employment in legal entities in the Republic of Croatia amounted to 6 159 kuna, which represents a nominal increase of 4.5% and a real one of 3.6%, as compared to the same period of 2017.

 

 

 

Za razdoblje od siječnja do veljače 2018. prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosila je 8 317 kuna, što je u odnosu na isto razdoblje 2017. nominalno više za 5%, a realno za 4,1%.

 

For the period from January to February 2018, the average monthly gross earnings per person in paid employment in legal entities in the Republic of Croatia amounted to 8 317 kuna, which represents a nominal increase of 5% and a real one of 4.1%, as compared to the same period of 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U veljači 2018. bilo je 159 plaćenih sati, što je za 12,2% manje nego u prethodnome mjesecu. Najveći broj plaćenih sati bio je u djelatnosti Vodni prijevoz (167), a najmanji broj plaćenih sati bio je u Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja (140).

 

In February 2018, there were 159 paid hours, which means they decreased by 12.2% compared to the previous month. The greatest number of paid hours was recorded in the activity Water transport (167) and the smallest one in the activity Social work activities without accommodation (140).

 

 

 

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po satu za veljaču 2018. iznosila je 38,54 kune, što je u odnosu na siječanj 2018. više za 13%, a u odnosu na veljaču prethodne godine za 4,1%.

 

The average monthly paid off net earnings per hour for February 2018 amounted to 38.54 kuna, which was by 13% higher than in January 2018. As compared to the same month of last year, it increased by 4.1%.

 

 

 

Prosječna mjesečna bruto plaća po satu za veljaču 2018. iznosila je 52,04 kune, što je u odnosu na siječanj 2018. više za 12,9%, a u odnosu na isti mjesec prethodne godine za 4,5%.

 

The average monthly gross earnings per hour amounted to 52.04 kuna, which was by 12.9% higher than in January 2018. As compared to the same month of last year, it increased by 4.5%.

 

 

 

Medijalna neto plaća za veljaču 2018. iznosila je 4 975 kuna.

 

Median net earnings for February 2018 amounted to 4 975 kuna.

 

 

 

Medijalna bruto plaća za veljaču 2018. iznosila je 6 799 kuna.

 

Median gross earnings for February 2018 amounted to 6 799 kuna.

 

 

 

Ovdje možete preuzeti podatke prema djelatnostima - Statistika u nizu

 

 

Data by activities can be found here - Statistics In Line

 

 

 

 

1.   PROSJEČNA MJESEČNA NETO I BRUTO PLAĆA ZA VELJAČU 2018.

      AVERAGE MONTHLY NET AND GROSS EARNINGS FOR FEBRUARY 2018

 

II. 2018.

I. – II. 2018.

Indeksi

Indices

 

II. 2018.

I. 2018.

II. 2018.

II. 2017.

I. – II. 2018.

I. – II. 2017.

Neto plaća

Net earnings

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome, kune

6 128

6 159

99,0

104,0

104,5

Average monthly paid off net earnings per employee, kuna

Realna neto plaća po zaposlenome

 

 

99,1

103,2

103,6

Real net earnings per employee

Bruto plaća

Gross earnings

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome, kune

8 274

8 317

99,0

104,3

105,0

Average monthly gross earnins per employee, kuna

Realna bruto plaća po zaposlenome

 

 

99,1

103,5

104,1

Real gross earnings per employee

Neto plaća po satu

Net earnings per hour

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po satu, kune

38,54

36,18

113,0

104,1

102,4

Average paid off net earnings per hour, kuna

Realna neto plaća po satu

 

 

113,1

103,3

101,5

Real net earnings per hour

Bruto plaća po satu

Gross earnings per hour

Prosječna mjesečna bruto plaća po satu, kune

52,04

48,86

112,9

104,5

102,9

Average monthly gross earnings per hour, kuna

Realna bruto plaća po satu

 

 

113,0

103,7

102,0

Real gross earnings per hour

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Područja djelatnosti prema NKD-u 2007.

 

NKD 2007. activity sections

 

 

 

A    Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

 

A     Agriculture, forestry and fishing

B    Rudarstvo i vađenje

 

B     Mining and quarrying

C    Prerađivačka industrija

 

C    Manufacturing

D    Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

 

D    Electricity, gas, steam and air conditioning supply

E    Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te       djelatnosti sanacije okoliša

 

E     Water supply; sewerage, waste management and

       remediation activities

F    Građevinarstvo

 

F     Construction

G    Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i

      motocikla

 

G    Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and

       motorcycles

H    Prijevoz i skladištenje

 

H    Transportation and storage

I     Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

 

I      Accommodation and food service activities

J     Informacije i komunikacije

 

J     Information and communication

K    Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

 

K     Financial and insurance activities

L     Poslovanje nekretninama

 

L     Real estate activities

M    Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

 

M    Professional, scientific and technical activities

N    Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

 

N    Administrative and support service activities

O    Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

 

O    Public administration and defence; compulsory social security

P    Obrazovanje

 

P     Education

Q    Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

 

Q    Human health and social work activities

R    Umjetnost, zabava i rekreacija

 

R    Arts, entertainment and recreation

S    Ostale uslužne djelatnosti

 

S     Other service activities

 

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

Izvor podataka

 

Data source

 

 

 

Podaci o prosječnim mjesečnim neto i bruto plaćama te broju sati za koje su zaposlene osobe primile plaću dobiveni su obradom podataka iz Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (obrazac JOPPD), koji se primjenjuje od 1. siječnja 2014.

 

Data on average monthly net and gross earnings as well as data on paid hours were gathered by processing data from the “Report on income, income tax and surtax as well as contributions for mandatory insurances” (JOPPD form), which has been in effect since 1 January 2014.

 

 

 

Obveznici dostavljanja obrasca JOPPD jesu isplatitelji svih vrsta dohodaka za koje je propisima o porezu na dohodak propisana obveza obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku.

 

All persons or entities that are payers of income for which the income tax regulations prescribe the obligation of accounting and paying deduction tax are under the obligation to submit the JOPPD form.

 

 

 

 

 

 

Obuhvat i usporedivost

 

Coverage and comparability

 

 

 

Obuhvaćeni su zaposleni u pravnim osobama svih oblika vlasništva, tijelima državne vlasti i tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Republike Hrvatske.

 

Data include persons in employment in legal entities of all types of ownership, government bodies and bodies of local and regional government and self-government units on the territory of the Republic of Croatia.

 

 

 

Nisu obuhvaćeni zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama i zaposleni osiguranici poljoprivrednici te unutar podataka o prosječnim mjesečnim plaćama nedostaju podaci o njihovim isplatama.

 

Persons employed in crafts and trades and free lances and employed insured persons – private farmers are not covered, so data on their pays are not included in the data on average earnings.

 

 

 

Podaci o prosječnim mjesečnim neto i bruto plaćama zaposlenih u pravnim osobama obuhvaćaju neto i bruto plaće zaposlenih koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena.

 

Data on average monthly net and gross earnings of persons employed in legal entities includes net and gross earnings of persons in permanent employment, irrespective of the kind of employment and number of working-hours.

 

 

 

Ako je zaposlenik u obračunskom razdoblju imao manje od 80 plaćenih sati rada, tada njegove isplate nisu uključene u obradu.

 

If an employee had less than 80 hours of paid work in the accounting period, then those earnings are not included in the data.

 

 

 

Podaci o prosječnoj mjesečnoj neto i bruto plaći iskazuju se prema načelu obavljenih isplata u tekućemu za prethodni mjesec, što odgovara dinamici isplata u najvećem broju pravnih osoba te se i prosjek plaće odnosi na mjesec za koji je isplata primljena.

 

Data on average monthly net and gross earnings are presented according to realised pay-offs in current for previous month, which is in line with the pay-off dynamics in most legal entities, so the average earnings refers to the month for which the pay-off has been received.


 

 

 

Od siječnja 2016. podaci nisu usporedivi s prethodno objavljenim mjesečnim podacima.

 

Since January 2016 data have not been comparable to previously published monthly data.

 

 

 

 

 

 

Definicije

 

Definitions

 

 

 

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća obuhvaća plaće zaposlenih za obavljene poslove prema osnovi radnog odnosa i naknade za godišnji odmor, plaćeni dopust, blagdane i neradne dane određene zakonom, bolovanja do 42 dana, odsutnost za vrijeme stručnog obrazovanja, zastoje na poslu bez krivnje zaposlenog i primitke prema osnovi naknada, potpora i nagrada u iznosima na koje se plaćaju doprinosi, porezi i prirezi.

 

Average monthly paid off net earnings include income of a person in employment earned for work done during regular working hours as well as annual leave, paid leave, public holidays and day-offs as prescribed by law, sickness leave up to 42 days, absence for continuing professional education, during lay-off and job stop caused against person’s will and of no fault of his own  and net pays on the basis of compensations, allowances and rewards in sums which are subjects to contributions, taxes and surtaxes.

 

 

 

Mjesečna bruto plaća obuhvaća sve vrste neto isplata prema osnovi radnog odnosa i zakonom propisana obvezatna izdvajanja, doprinose, poreze i prireze.

 

Monthly gross earnings includes all kinds of net pays on the basis of employment plus participation, co-payments, contributions and taxes, as prescribed by law.

 

 

 

Broj plaćenih sati jest broj sati za koje su zaposlene osobe primile plaću. Plaćeni sati uključuju izvršene sate rada (sati izvršeni u redovitome radnom vremenu i prekovremeni sati) i neizvršene sate rada (godišnji odmor, praznici, bolovanje kraće od 42 dana i drugi plaćeni, a neizvršeni sati). Plaćeni sati ne uključuju neizvršene sate rada plaćene izvan pravne osobe (sati bolovanja u trajanju duljem od 42 dana, sati rodiljnog dopusta, sati skraćenoga radnog vremena roditelja i slično).

 

Number of paid hours is a number of hours for which persons in employment were paid. They include hours actually worked (hours done during regular working time and overtime hours) and hours not actually worked (annual leave, holidays, sick leave lasting less than 42 days and other paid hours not actually done). Paid hours do not include working hours not actually worked which are paid outside a legal entity (sick leave hours lasting over 42 days, maternity leave hours, hours of shorter working time done by parents etc.).

 

 

 

Prosječna mjesečna neto i bruto plaća po zaposlenome izračunava se dijeljenjem ukupnih isplata brojem zaposlenih koji su primili isplate.

 

Average monthly net and gross earnings per person in employment are calculated by dividing the total of pay-offs with the number of persons in employment.

 

 

 

Prosječna mjesečna neto i bruto plaća po plaćenom satu izračunava se dijeljenjem ukupnih isplata ukupnim brojem plaćenih sati.

 

Average monthly net and gross earnings per paid hour is calculated by dividing the total of pay-offs with with the total number of paid hours.

 

 

 

Nominalni indeksi neto i bruto plaća izračunavaju se iz podataka o prosječnim mjesečnim iznosima neto i bruto plaća za odgovarajuće mjesece i godine.

 

Indices of nominal net and gross earnings are calculated from the data on average monthly net and gross earnings for the respective months and year.

 

 

 

Realni indeksi neto i bruto plaća izračunavaju se dijeljenjem nominalnih indeksa neto i bruto plaća indeksom potrošačkih cijena za odgovarajuće mjesece i godine.

 

Real indices of net and gross earnings are calculated by dividing index of nominal net and gross earnings with a consumer price index for the respective month and year.

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

 

 

 

 

 

NKD 2007.

Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

 

NKD 2007.

National Classification of Activities, 2007 version

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objavljuje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

 

Odgovara ravnatelj Marko Krištof.

Person responsible: Marko Krištof, Director General

 

Priredile: Jadranka Brkić i Snježana Varga

Prepared by: Jadranka Brkić and Snježana Varga

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Naklada: 20 primjeraka

20 copies printed

 

Podaci iz ovog Priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.

 

Služba za komunikaciju s korisnicima

User Communication Department

 

 

·     Informacije i korisnički zahtjevi

     Information and user requests

·     Pretplata publikacija

     Subscription

·     Novinarski upiti

     Press corner

 

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-138, 4806-154, 4811-212

      Elektronička pošta/ E-mail:
      stat.info@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148

 

 

      Telefon/ Phone:

      +385 (0) 1 4806-115

      Elektronička pošta/ E-mail:
      prodaja@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148

 

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-121, 4806-168

      Elektronička pošta/ E-mail:
      press@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148