image description

 

GODINA/ YEAR: LV.                                              ZAGREB, 25. SVIBNJA 2018./ 25 MAY, 2018                                      BROJ/ NUMBER: 9.1.1/3.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

PROSJEČNE MJESEČNE NETO I BRUTO PLAĆE ZAPOSLENIH

za ožujak 2018.

AVERAGE MONTHLY NET AND GROSS EARNINGS OF PERSONS IN PAID EMPLOYMENT

For March 2018

 

 

 

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za ožujak 2018. iznosila je 6 253 kune, što je nominalno više za 2%, a realno za 1,4% u odnosu na veljaču 2018.

 

For March 2018, the average monthly paid off net earnings per person in paid employment in legal entities in the Republic of Croatia amounted to 6 253 kuna, which represented a nominal increase of 2% and a real one of 1.4% as compared to February 2018.

 

 

 

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za ožujak 2018. iznosila je 8 467 kuna, što je nominalno više za 2,3%, a realno za 1,7% u odnosu na veljaču 2018.

 

For March 2018, the average monthly gross earnings per person in paid employment in legal entities in the Republic of Croatia amounted to 8 467 kuna, which represented a nominal increase of 2.3% and a real one of 1.7%, as compared to February 2018.

 

 

 

Najviša prosječna mjesečna neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za ožujak 2018. isplaćena je u djelatnosti Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda, u iznosu od 11 057 kuna, a najniža je isplaćena u djelatnosti Ostale uslužne djelatnosti, u iznosu od 4 008 kuna.

 

The highest average monthly net earnings per person in paid employment in legal entities for March 2018 were paid off in the activity Manufacture of computer, electronic and optical products and amounted to 11 057 kuna, while the lowest earnings were paid off in the activity Other personal service activities and amounted to 4 008 kuna.

 

 

 

Najviša prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za ožujak 2018. isplaćena je u djelatnosti Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda, u iznosu od 16 702 kune, a najniža je isplaćena u djelatnosti Proizvodnja kože i srodnih proizvoda, u iznosu od 4 954 kune.

 

The highest average gross earnings per person in paid employment in legal entities for March 2018 were paid off in the activity Manufacture of computer, electronic and optical products and amounted to 16 702 kuna, while the lowest earnings were paid off in the activity Manufacture of leather and related products and amounted to 4 954 kuna.

 

 

 

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za ožujak 2018. u odnosu na isti mjesec prethodne godine nominalno je viša za 3,8%, a realno za 2,7%.

 

The average monthly paid off net earnings per person in paid employment in legal entities in the Republic of Croatia were nominally   higher by 3.8% and really by 2.7%  for March 2018, as compared to March 2017.

 

 

 

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za ožujak 2018. u odnosu na isti mjesec prethodne godine nominalno je viša za 4,4%, a realno za 3,3%.

 

The average gross earnings per person in paid employment in legal entities in the Republic of Croatia were nominally higher by 4.4% and really by 3.3% for March 2018, as compared to March 2017.

 

 

 

Za razdoblje od siječnja do ožujka 2018. prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosila je 6 190 kuna, što je u odnosu na isto razdoblje 2017. nominalno više za 4,3%, a realno za 3,3%.

 

In the period from January to March 2018, the average monthly paid off net earnings per person in paid employment in legal entities in the Republic of Croatia amounted to 6 190 kuna, which represented a nominal increase of 4.3% and a real one of 3.3%, as compared to the same period of 2017.

 

 

 

Za razdoblje od siječnja do ožujka 2018. prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosila je 8 368 kuna, što je u odnosu na isto razdoblje 2017. nominalno više za 4,8%, a realno za 3,8%.

 

In the period from January to March 2018, the average monthly gross earnings per person in paid employment in legal entities in the Republic of Croatia amounted to 8 368 kuna, which represented a nominal increase of 4.8% and a real one of 3.8%, as compared to the same period of 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U ožujku 2018. bilo je 175 plaćenih sati, što je više za 10,1% nego u prethodnome mjesecu. Najveći broj plaćenih sati bio je u djelatnosti Vodeni prijevoz (185), a najmanji broj plaćenih sati bio je u Djelatnostima socijalne skrbi bez smještaja (155).

 

In March 2018, there were 175 paid hours, which means they increased by 10.1% compared to the previous month. The greatest number of paid hours was recorded in the activity Water transport (185) and the smallest one in the activity Social work activities without accommodation (155).

 

 

 

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po satu za ožujak 2018. iznosila je 35,82 kune, što je u odnosu na veljaču 2018. manje za 7,1%, a u odnosu na ožujak prethodne godine više za 8,2%.

 

The average monthly paid off net earnings per hour for March 2018 amounted to 35.82 kuna, which was 7.1% lower than in February 2018. As compared to the same month of last year, it increased by 8.2%.

 

 

 

Prosječna mjesečna bruto plaća po satu za ožujak 2018. iznosila je 48,51 kunu, što je u odnosu na veljaču 2018. manje za 6,8%, a u odnosu na isti mjesec prethodne godine više za 8,8%.

 

The average monthly gross earnings per hour for March 2018 amounted to 48.51 kuna, which was 6.8% lower than in February 2018. As compared to the same month of last year, it increased by 8.8%.

 

 

 

Medijalna neto plaća za ožujak 2018. iznosila je 6 071 kunu.

 

Median net earnings for March 2018 amounted to 6 071 kuna.

 

 

 

Medijalna bruto plaća za ožujak 2018. iznosila je 6 963 kune.

 

Median gross earnings for March 2018 amounted to 6 963 kuna.

 

 

 

Ovdje možete preuzeti podatke prema djelatnostima - Statistika u nizu

 

 

Data by activities can be found here - Statistics In Line

 

 

 

1.   PROSJEČNA MJESEČNA NETO I BRUTO PLAĆA ZA OŽUJAK 2018.

      AVERAGE MONTHLY NET AND GROSS EARNINGS FOR MARCH 2018

 

III. 2018.

I. – III. 2018.

Indeksi

Indices

 

III. 2018.

II. 2018.

III. 2018.

III. 2017.

I. – III. 2018.

I. – III. 2017.

Neto plaća
Net earnings

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome, kune

6 253

6 190

102,0

103,8

104,3

Average monthly paid off net earnings per employee, kuna

Realna neto plaća po zaposlenome

 

 

101,4

102,7

103,3

Real net earnings per employee

Bruto plaća
Gross earnings

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome, kune

8 467

8 368

102,3

104,4

104,8

Average monthly gross earnings per employee, kuna

Realna bruto plaća po zaposlenome

 

 

101,7

103,3

103,8

Real gross earnings per employee

Neto plaća po satu
Net earnings per hour

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po satu, kune

35,82

36,06

92,9

108,2

104,4

Average paid off net earnings per hour, kuna

Realna neto plaća po satu

 

 

92,3

107,0

103,4

Real net earnings per hour

Bruto plaća po satu
Gross earnings per hour

Prosječna mjesečna bruto plaća po satu, kune

48,51

48,74

93,2

108,8

104,9

Average monthly gross earnings per hour, kuna

Realna bruto plaća po satu

 

 

92,6

107,6

103,9

Real gross earnings per hour

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Područja djelatnosti prema NKD-u 2007.

 

NKD 2007. activity sections

 

 

 

 

 

A

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

 

A

Agriculture, forestry and fishing

B

Rudarstvo i vađenje

 

B

Mining and quarrying

C

Prerađivačka industrija

 

C

Manufacturing

D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

 

D

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

E

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje
otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

 

E

Water supply; sewerage, waste management and
remediation activities

F

Građevinarstvo

 

F

Construction

G

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i
motocikla

 

G

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and
motorcycles

H

Prijevoz i skladištenje

 

H

Transportation and storage

I

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

 

I

Accommodation and food service activities

J

Informacije i komunikacije

 

J

Information and communication

K

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

 

K

Financial and insurance activities

L

Poslovanje nekretninama

 

L

Real estate activities

M

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

 

M

Professional, scientific and technical activities

N

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

 

N

Administrative and support service activities

O

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno
osiguranje

 

O

Public administration and defence; compulsory social
security

P

Obrazovanje

 

P

Education

Q

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

 

Q

Human health and social work activities

R

Umjetnost, zabava i rekreacija

 

R

Arts, entertainment and recreation

S

Ostale uslužne djelatnosti

 

S

Other service activities

 

 

 

2.   PROSJEČNE MJESEČNE ISPLAĆENE NETO PLAĆE ZAPOSLENIH U 2018.1) PREMA NKD-u 2007.

      AVERAGE MONTHLY PAID OFF NET EARNINGS OF PERSONS IN EMPLOYMENT, ACCORDING TO NKD 2007., IN 20181)

 
 
 

Prosjek čistih isplata po zaposlenome, kune

Average paid off net earnings per person in employment, kuna

Indeksi kretanja prosječnih isplaćenih neto plaća

prema isplatama za mjesec

Indices of change in average monthly paid off net earnings

according to payoffs for month

 
 
 
 
 
 

za mjesec

For month

nominalni

Nominal

realni

Real

 
 
 
 
 
 

I.

II.

III.

I.–III.

III. 2018.
II. 2018.

III. 2018.
III. 2017.

I.–III. 2018.
I.–III. 2017.

III. 2018.
II. 2018.

III. 2018.
III. 2017.

I.–III. 2018.
I.–III. 2017.

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O
 
Javna uprava i obrana;  obvezno socijalno osiguranje

7 044

7 103

7 157

7 101

100,8

107,1

107,1

100,2

105,9

106,0

O
 
Public administration and defence; compulsory social security
 
84
Javna uprava i obrana;  obvezno socijalno osiguranje

7 044

7 103

7 157

7 101

100,8

107,1

107,1

100,2

105,9

106,0

 
84
Public administration and defence; compulsory social security
 
 
84.1
Državna uprava te ekonomska i socijalna politika zajednice

7 015

7 237

7 301

7 182

100,9

106,7

105,9

100,3

105,5

104,8

 
 
84.1
Administration of the State and the economic and social policy of the community
 
 
84.2
Pružanje usluga zajednici kao cjelini

7 171

7 129

7 177

7 159

100,7

107,2

107,7

100,1

106,0

106,6

 
 
84.2
Provision of services to the community as a whole
 
 
84.3
Djelatnosti obveznoga socijalnog osiguranja

6 067

5 977

6 029

6 024

100,9

108,7

109,2

100,3

107,5

108,1

 
 
84.3
Compulsory social security activities
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
P
 
Obrazovanje

6 495

6 556

6 562

6 537

100,1

107,5

107,0

99,5

106,3

105,9

P
 
Education
 
85
Obrazovanje

6 495

6 556

6 562

6 537

100,1

107,5

107,0

99,5

106,3

105,9

 
85
Education
 
 
85.1
Predškolsko obrazovanje

5 493

5 470

5 492

5 485

100,4

105,2

105,4

99,8

104,1

104,3

 
 
85.1
Pre-primary education
 
 
85.2
Osnovno obrazovanje

6 118

6 216

6 226

6 187

100,2

107,4

106,6

99,6

106,3

105,5

 
 
85.2
Primary education
 
 
85.3
Srednje obrazovanje

6 265

6 362

6 347

6 325

99,8

107,5

106,9

99,2

106,4

105,9

 
 
85.3
Secondary education
 
 
85.4
Visoko obrazovanje

9 424

9 439

9 473

9 445

100,4

108,9

108,6

99,8

107,7

107,5

 
 
85.4
Higher education
 
 
85.5
Ostalo obrazovanje i poučavanje

5 075

5 027

5 078

5 060

101,0

108,5

108,5

100,4

107,3

107,4

 
 
85.5
Other education
 
 
85.6
Pomoćne uslužne djelatnosti u obrazovanju

6 326

6 597

6 495

6 475

98,5

104,9

103,6

97,9

103,7

102,6

 
 
85.6
Educational support activities
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Q
 
Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

7 157

7 054

7 101

7 104

100,7

106,2

106,6

100,1

105,1

105,5

Q
 
Human health and social work  activities
 
86
Djelatnosti zdravstvene zaštite

7 739

7 631

7 678

7 683

100,6

106,2

106,3

100,0

105,1

105,3

 
86
Human health activities
 
 
86.1
Djelatnosti bolnica

8 060

7 934

7 970

7 988

100,5

106,3

106,7

99,9

105,1

105,6

 
 
86.1
Hospital activities
 
 
86.2
Djelatnosti medicinske i stomatološke prakse

7 057

7 016

7 097

7 057

101,2

107,0

105,9

100,6

105,9

104,8

 
 
86.2
Medical and dental practice activities
 
 
86.9
Ostale djelatnosti zdravstvene zaštite

7 095

6 955

6 982

7 011

100,4

104,2

105,5

99,8

103,1

104,4

 
 
86.9
Other human health activities
 
87
Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem

5 123

5 014

5 060

5 066

100,9

105,5

106,9

100,3

104,3

105,8

 
87
Residential care activities
 
 
87.1
Djelatnosti ustanova za njegu

4 801

4 683

4 722

4 736

100,8

103,3

105,2

100,2

102,2

104,2

 
 
87.1
Residential nursing care activities
 
 
87.2
Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za osobe s teškoćama u razvoju, duševnobolesne osobe i osobe ovisne o alkoholu, drogama ili drugim opojnim sredstvima

5 559

5 457

5 465

5 493

100,1

106,7

108,5

99,5

105,5

107,4

 
 
87.2
Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse
 
 
87.3
Djelatnosti socijalne skrbi sasmještajem za starije osobe i osobe s invaliditetom

4 766

4 651

4 708

4 708

101,2

105,9

107,0

100,6

104,7

106,0

 
 
87.3
Residential care activities for the elderly and disabled
 
 
87.9
Ostale djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem 

5 999

5 903

5 963

5 955

101,0

105,2

106,6

100,4

104,0

105,5

 
 
87.9
Other residential care activities
 
88
Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja

4 961

4 947

5 036

4 982

101,8

108,8

109,8

101,2

107,6

108,7

 
88
Social work activities without accommodation
 
 
88.1
Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja za starije osobe i osobe s invaliditetom

4 221

4 163

4 379

4 254

105,2

111,0

110,3

104,6

109,8

109,2

 
 
88.1
Social work activities without accommodation for the elderly and disabled
 
 
88.9
Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja

5 006

4 997

5 076

5 027

101,6

108,6

109,7

101,0

107,4

108,6

 
 
88.9
Other social work activities without accommodation

 

 

1)       Zbog zahtjeva korisnika objavljujemo dopunu redovitog Priopćenja koja se objavljuje svaka tri mjeseca. Podaci su iskazani na razini skupine (tri znamenke) za područja O, P i Q NKD-a 2007.

1)       On the basis of users' requirements, we publish the supplement to the regular First Release issued once in three months. Data are presented at the group level (3 digits) for NKD 2007. sections O, P and Q.

 

 

 

3.   PROSJEČNE MJESEČNE BRUTO PLAĆE ZAPOSLENIH U 2018.1) PREMA NKD-u 2007.

      AVERAGE MONTHLY GROSS EARNINGS OF PERSONS IN EMPLOYMENT, ACCORDING TO NKD 2007., IN 20181)Y

 
 
 

Prosječne bruto isplate
po zaposlenome, kune
Average gross earnings per
person in employment, kuna

Indeksi kretanja prosječnih bruto plaća prema isplatama za mjesec
Indices of change in average monthly gross earnings according
to payoffs for month

 
 
 
 
 
 

za mjesec
For month

nominalni
Nominal

realni
Real

 
 
 
 
 
 

I.

II.

III.

I.–III.

III. 2018.
II. 2018.

III. 2018.
III. 2017.

I.–III. 2018.
I.–III. 2017.

III. 2018.
II. 2018.

III. 2018.
III. 2017.

I.–III. 2018.
I.–III. 2017.

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
O
 
Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

9 439

9 476

9 539

9 484

100,7

105,2

104,1

100,1

104,0

103,1

O
 
Public administration and defence; compulsory social security
 
84
Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

9 439

9 476

9 539

9 484

100,7

105,2

104,1

100,1

104,0

103,1

 
84
Public administration and defence; compulsory social security
 
 
84.1
Državna uprava te ekonomska i socijalna politika zajednice

9 616

9 918

10 035

9 852

101,2

103,6

102,0

100,6

102,5

101,0

 
 
84.1
Administration of the State and the economic and social policy of the community
 
 
84.2
Pružanje usluga zajednici kao cjelini

9 448

9 318

9 342

9 369

100,3

106,0

105,3

99,7

104,9

104,2

 
 
84.2
Provision of services to the community as a whole
 
 
84.3
Djelatnosti obveznoga socijalnog osiguranja

8 150

8 063

8 127

8 113

100,8

106,0

106,2

100,2

104,8

105,1

 
 
84.3
Compulsory social security activities
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
P
 
Obrazovanje

8 657

8 741

8 746

8 715

100,1

103,8

103,9

99,5

102,7

102,8

P
 
Education
 
85
Obrazovanje

8 657

8 741

8 746

8 715

100,1

103,8

103,9

99,5

102,7

102,8

 
85
Education
 
 
85.1
Predškolsko obrazovanje

7 295

7 265

7 294

7 285

100,4

101,9

102,2

99,8

100,7

101,2

 
 
85.1
Pre-primary education
 
 
85.2
Osnovno obrazovanje

7 790

7 902

7 913

7 868

100,1

104,0

103,9

99,5

102,9

102,9

 
 
85.2
Primary education
 
 
85.3
Srednje obrazovanje

8 513

8 692

8 671

8 625

99,8

104,1

104,1

99,2

103,0

103,1

 
 
85.3
Secondary education
 
 
85.4
Visoko obrazovanje

13 433

13 461

13 501

13 465

100,3

105,0

104,6

99,7

103,9

103,6

 
 
85.4
Higher education
 
 
85.5
Ostalo obrazovanje i poučavanje

6 750

6 690

6 755

6 732

101,0

103,6

104,0

100,4

102,4

103,0

 
 
85.5
Other education
 
 
85.6
Pomoćne uslužne djelatnosti u obrazovanju

8 522

8 864

8 453

8 621

95,4

97,9

101,6

94,8

96,8

100,6

 
 
85.6
Educational support activities
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Q
 
Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

9 635

9 463

9 503

9 534

100,4

104,5

103,7

99,8

103,3

102,7

Q
 
Human health and social work activities
 
86
Djelatnosti zdravstvene zaštite

10 531

10 350

10 397

10 426

100,5

105,2

104,2

99,9

104,0

103,2

 
86
Human health activities
 
 
86.1
Djelatnosti bolnica

11 016

10 803

10 839

10 886

100,3

105,9

104,6

99,7

104,8

103,5

 
 
86.1
Hospital activities
 
 
86.2
Djelatnosti medicinske i stomatološke prakse

9 538

9 460

9 552

9 517

101,0

103,6

103,7

100,4

102,4

102,7

 
 
86.2
Medical and dental practice activities
 
 
86.9
Ostale djelatnosti zdravstvene zaštite

9 478

9 264

9 250

9 332

99,8

103,4

103,2

99,3

102,3

102,2

 
 
86.9
Other human health activities
 
87
Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem

6 407

6 240

6 286

6 311

100,7

104,2

104,0

100,1

103,1

103,0

 
87
Residential care activities
 
 
87.1
Djelatnosti ustanova za njegu

5 938

5 778

5 797

5 838

100,3

103,8

103,5

99,7

102,7

102,5

 
 
87.1
Residential nursing care activities
 
 
87.2
Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za osobe s teškoćama u razvoju, duševnobolesne osobe i osobe ovisne o alkoholu, drogama ili drugim opojnim sredstvima

6 915

6 703

6 746

6 788

100,6

104,4

104,5

100,0

103,3

103,5

 
 
87.2
Residential care activities for mental retardation, mental  health and substance abuse
 
 
87.3
Djelatnosti socijalne skrbi sasmještajem za starije osobe i osobe s invaliditetom

5 926

5 782

5 825

5 844

100,7

104,6

104,3

100,1

103,4

103,3

 
 
87.3
Residential care activities  for the elderly and disabled
 
 
87.9
Ostale djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem 

7 760

7 571

7 635

7 655

100,8

103,9

103,9

100,2

102,8

102,8

 
 
87.9
Other residential care activities
 
88
Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja

6 412

6 378

6 397

6 396

100,3

100,7

101,3

99,7

99,6

100,2

 
88
Social work activities without accommodation
 
 
88.1
Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja za starije osobe i osobe s invaliditetom

5 550

5 453

5 762

5 588

105,7

109,0

104,8

105,0

107,8

103,7

 
 
88.1
Social work activities without accommodation for the elderly and disabled
 
 
88.9
Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja

6 465

6 436

6 436

6 446

100,0

100,2

101,0

99,4

99,2

100,0

 
 
88.9
Other social work activities without accommodation

 

 

1)       Zbog zahtjeva korisnika objavljujemo dopunu redovitog Priopćenja koja se objavljuje svaka tri mjeseca. Podaci su iskazani na razini skupine (tri znamenke) za područja O, P i Q NKD-a 2007.

1)       On the basis of users' requirements, we publish the supplement to the regular First Release issued once in three months. Data are presented at the group level (3 digits) for NKD 2007. sections O, P and Q.

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Izvor podataka

 

Data source

 

 

 

Podaci o prosječnim mjesečnim neto i bruto plaćama te broju sati za koje su zaposlene osobe primile plaću dobiveni su obradom podataka iz Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (obrazac JOPPD), koji se primjenjuje od 1. siječnja 2014.

 

Data on average monthly net and gross earnings as well as data on paid hours were gathered by processing data from the “Report on Income, Income Tax and Surtax as well as Contributions for Mandatory Insurances” (JOPPD form) in effect since 1 January 2014.

 

 

 

Obveznici dostavljanja obrasca JOPPD jesu isplatitelji svih vrsta dohodaka za koje je propisima o porezu na dohodak propisana obveza obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku.

 

All persons or entities that are payers of income for which the income tax regulations prescribe the obligation of accounting and paying deduction tax are under the obligation to submit the JOPPD form.

 

 

 

 

 

 

Obuhvat i usporedivost

 

Coverage and comparability

 

 

 

Obuhvaćeni su zaposleni u pravnim osobama svih oblika vlasništva, tijelima državne vlasti i tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Republike Hrvatske.

 

Data comprises persons in employment in legal entities of all types of ownership, government bodies, and bodies of local and regional government and self-government units, on the territory of the Republic of Croatia.

 

 

 

Nisu obuhvaćeni zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama i zaposleni osiguranici poljoprivrednici te unutar podataka o prosječnim mjesečnim plaćama nedostaju podaci o njihovim isplatama.

 

Persons employed in crafts and trades and free lances and employed insured persons – private farmers are not covered, so data on their pays are not included in the data on average earnings.

 

 

 

Podaci o prosječnim mjesečnim neto i bruto plaćama zaposlenih u pravnim osobama obuhvaćaju neto i bruto plaće zaposlenih koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena.

 

Data on average monthly net and gross earnings of persons employed in legal entities include net and gross earnings of persons in permanent employment, irrespective of the kind of employment and number of working-hours.

 

 

 

Ako je zaposlenik u obračunskom razdoblju imao manje od 80 plaćenih sati rada, tada njegove isplate nisu uključene u obradu.

 

If an employee had less than 80 hours of paid work in the accounting period, then those earnings are not included in the data.

 

 

 

Podaci o prosječnoj mjesečnoj neto i bruto plaći iskazuju se prema načelu obavljenih isplata u tekućemu za prethodni mjesec, što odgovara dinamici isplata u najvećem broju pravnih osoba te se i prosjek plaće odnosi na mjesec za koji je isplata primljena.

 

Data on average monthly net and gross earnings are presented according to the realised pay-offs in the current for the previous month, which is in line with the pay-off dynamics in most legal entities, so the average earnings refer to the month for which the pay-off has been received.


 

 

 

Od siječnja 2016. podaci nisu usporedivi s prethodno objavljenim mjesečnim podacima.

 

Data from January 2016 and onwards are not comparable to the previously published monthly data.

 

 

 

 

 

 

Definicije

 

Definitions

 

 

 

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća obuhvaća plaće zaposlenih za obavljene poslove prema osnovi radnog odnosa i naknade za godišnji odmor, plaćeni dopust, blagdane i neradne dane određene zakonom, bolovanja do 42 dana, odsutnost za vrijeme stručnog obrazovanja, zastoje na poslu bez krivnje zaposlenog i primitke prema osnovi naknada, potpora i nagrada u iznosima na koje se plaćaju doprinosi, porezi i prirezi.

 

Average monthly paid off net earnings comprise income of a person in employment earned for work done during regular working hours as well as annual leave, paid leave, public holidays and day-offs as prescribed by law, sickness leave up to 42 days, absence for continuing professional education, during lay-off and job stop caused against person’s will and of no fault of his own and net pays on the basis of compensations, allowances and rewards in sums which are subjects to contributions, taxes and surtaxes.

 

 

 

Mjesečna bruto plaća obuhvaća sve vrste neto isplata prema osnovi radnog odnosa i zakonom propisana obvezatna izdvajanja, doprinose, poreze i prireze.

 

Monthly gross earnings includes all kinds of net pays on the basis of employment plus participation, co-payments, contributions and taxes, as prescribed by law.

 

 

 

Broj plaćenih sati jest broj sati za koje su zaposlene osobe primile plaću. Plaćeni sati uključuju izvršene sate rada (sati izvršeni u redovitome radnom vremenu i prekovremeni sati) i neizvršene sate rada (godišnji odmor, praznici, bolovanje kraće od 42 dana i drugi plaćeni, a neizvršeni sati). Plaćeni sati ne uključuju neizvršene sate rada plaćene izvan pravne osobe (sati bolovanja u trajanju duljem od 42 dana, sati rodiljnog dopusta, sati skraćenoga radnog vremena roditelja i slično).

 

Number of paid hours is a number of hours for which persons in employment were paid. They include hours actually worked (hours done during regular working time and overtime hours) and hours not actually worked (annual leave, holidays, sick leave lasting less than 42 days and other paid hours not actually done). Paid hours do not include working hours not actually worked which are paid outside a legal entity (sick leave hours lasting over 42 days, maternity leave hours, hours of shorter working time done by parents etc.).

 

 

 

Prosječna mjesečna neto i bruto plaća po zaposlenome izračunava se dijeljenjem ukupnih isplata brojem zaposlenih koji su primili isplate.

 

Average monthly net and gross earnings per person in employment are calculated by dividing the total of pay-offs with the number of persons in employment.

 

 

 

Prosječna mjesečna neto i bruto plaća po plaćenom satu izračunava se dijeljenjem ukupnih isplata ukupnim brojem plaćenih sati.

 

Average monthly net and gross earnings per paid hour is calculated by dividing the total of pay-offs with with the total number of paid hours.

 

 

 

Nominalni indeksi neto i bruto plaća izračunavaju se iz podataka o prosječnim mjesečnim iznosima neto i bruto plaća za odgovarajuće mjesece i godine.

 

Indices of nominal net and gross earnings are calculated from the data on average monthly net and gross earnings for the respective months and year.

 

 

 

Realni indeksi neto i bruto plaća izračunavaju se dijeljenjem nominalnih indeksa neto i bruto plaća indeksom potrošačkih cijena za odgovarajuće mjesece i godine.

 

Real indices of net and gross earnings are calculated by dividing index of nominal net and gross earnings with a consumer price index for the respective month and year.

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

 

 

NKD 2007.

Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

 

NKD 2007.

National Classification of Activities, 2007 version

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objavljuje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

 

Odgovara ravnatelj Marko Krištof.

Person responsible: Marko Krištof, Director General

 

Priredile: Jadranka Brkić i Snježana Varga

Prepared by: Jadranka Brkić and Snježana Varga

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Naklada: 20 primjeraka

20 copies printed

 

Podaci iz ovog Priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.

 

Služba za komunikaciju s korisnicima

User Communication Department

 

 

 

·     Informacije i korisnički zahtjevi

     Information and user requests

·     Pretplata publikacija

     Subscription

·     Novinarski upiti

     Press corner

 

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-138, 4806-154, 4811-212

      Elektronička pošta/ E-mail:
      stat.info@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148

 

 

      Telefon/ Phone:

      +385 (0) 1 4806-115

      Elektronička pošta/ E-mail:
      prodaja@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148

 

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-121, 4806-168

      Elektronička pošta/ E-mail:
      press@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148