image description

 

GODINA/ YEAR: LV.                                              ZAGREB, 25. SVIBNJA 2018./ 25 MAY, 2018                                        BROJ/ NUMBER: 9.2.1/4.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

ZAPOSLENI PREMA DJELATNOSTIMA

u travnju 2018.

PERSONS IN PAID EMPLOYMENT, BY ACTIVITIES

April 2018

 

 

 

U travnju 2018. broj zaposlenih u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosio je 1 171 431, a od toga 567 372 čine žene. U odnosu na ožujak 2018. broj ukupno zaposlenih u pravnim osobama porastao je za 0,7%, a broj zaposlenih žena za 0,8%.

 

In April 2018, the number of persons in paid employment in legal entities in the Republic of Croatia amounted to 1 171 431, out of which 567 372 were women. As compared to March 2018, the total number of persons in paid employment in legal entities increased by 0.7% and the number of employed women by 0.8%.

 

 

 

Broj ukupno zaposlenih u travnju 2018. u odnosu na prethodni mjesec porastao je za 1,1%, a broj zaposlenih žena za 1,2%.

 

In April 2018, as compared to the previous month, the total number of persons in employment increased by 1.1% and the number of employed women by 1.2%.

 

 

 

Broj ukupno zaposlenih u obrtu i slobodnim profesijama u travnju 2018. u odnosu na prethodni mjesec porastao je za 3,8%, a broj zaposlenih žena za 3,9%. Broj ukupno zaposlenih osiguranika poljoprivrednika porastao je za 0,1%, a broj žena za 0,2%.

 

In April 2018, as compared to the previous month, the total number of persons in employment in trades and crafts and free lances increased by 3.8% and the number of employed women by 3.9%. The total number of employed insured persons – private farmers increased by 0.1% and the number of women by 0.2%.

 

 

 

Broj nezaposlenih u travnju 2018. u odnosu na ožujak 2018. pao je za 10,3%, a broj nezaposlenih žena za 10,1%. Stopa registrirane nezaposlenosti u travnju 2018. iznosila je 10,4%, a za žene 12,1%.

 

The total number of unemployed persons decreased by 10.3% and the number of unemployed women by 10.1% in April 2018, as compared to March 2018. The total registered unemployment rate in April 2018 was 10.4% and for women it was 12.1%.

 

 

 

Ovdje možete preuzeti podatke prema djelatnostima - Statistika u nizu

 

Data by activities can be downloaded here - Statistics In Line

 

 

 

1.   AKTIVNO STANOVNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE PREMA ADMINISTRATIVNIM IZVORIMA I SPOLU

      LABOUR FORCE OF REPUBLIC OF CROATIA, ACCORDING TO ADMINISTRATIVE SOURCES AND BY SEX

 

III. 2018.

IV. 2018.

Indeksi

Indices

IV. 2018.

III. 2018.

 

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivno stanovništvo

1 543 620

 749 015

1 539 974

 746 580

99,8

99,7

Active population (labour force)

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno zaposleni

1 365 647

 648 210

1 380 279

 655 909

101,1

101,2

Total persons in employment

Zaposleni u pravnim osobama1)

1 163 798

 562 797

1 171 431

 567 372

100,7

100,8

Persons in paid employment in legal entities1)

Zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama2)

 182 357

 78 972

 189 338

 82 085

103,8

103,9

Persons in employment in crafts and trades  and free lances2)

Zaposleni osiguranici poljoprivrednici2)

 19 492

 6 441

 19 510

 6 452

100,1

100,2

Employed insured persons – private farmers2)

 

 

 

 

 

 

 

 

Nezaposleni3)

 177 973

 100 805

 159 695

 90 671

89,7

89,9

Unemployed persons3)

 

 

 

 

 

 

 

 

Stopa registrirane nezaposlenosti4), %

11,5

13,5

10,4

12,1

 

 

Registered unemployment rate4), %

 

 

1)

Rezulat obrade podataka iz obrasca JOPPD. Podaci za ožujak i travanj 2018. privremeni su.

2)

Podaci su preuzeti iz evidencije aktivnih osiguranika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

3)

Podaci su preuzeti od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

4)

Stopa nezaposlenosti izračunana je kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

1)

The results of processing data from JOPPD forms. The data for March and April 2018 are provisional.

2)

The data were taken over from the records of active insured persons kept at the Croatian Institute for Pension Insurance.

3)

The data were taken over from the Croatian Employment Service.

4)

The registered unemployment rate is calculated as a ratio of unemployed persons to the total active population (labour force).

 

 

 

2.   INDEKSI KRETANJA BROJA ZAPOSLENIH U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I SPOLU U TRAVNJU 2018.

      INDICES OF CHANGE IN NUMBER OF PERSONS IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1)

          AND BY SEX, APRIL 2018

 

 

Broj zaposlenih

u travnju 2018.2)

Number of persons

in paid employment,

April 20182)

Indeksi
Indices

 

 

 

 IV. 2018.

  III. 2018.

IV. 2018.

IV. 2017.

I. IV. 2018.

I. IV. 2017.

 

 

 

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno 

1 171 431

 567 372

100,7

100,8

99,8

100,8

99,9

100,6

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

 21 682

 5 947

101,5

102,4

100,6

102,0

101,0

101,9

A

Agriculture, forestry and fishing

B

Rudarstvo i vađenje

 3 974

  516

100,3

99,0

96,0

95,7

96,0

94,8

B

Mining and quarrying

C

Prerađivačka industrija

 209 277

 75 376

100,4

100,4

98,5

99,4

98,8

99,5

C

Manufacturing

D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

 12 915

 2 810

99,0

99,1

93,4

94,1

95,4

96,5

D

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

E

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

 23 262

 4 898

98,9

98,8

95,6

97,9

97,6

99,7

E

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

F

Građevinarstvo

 74 256

 8 486

100,9

100,2

100,5

101,5

101,2

101,6

F

Construction

G

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla

 186 196

 104 114

100,0

100,2

98,3

99,4

98,6

99,4

G

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

H

Prijevoz i skladištenje

 62 360

 15 006

100,5

101,2

101,0

101,8

100,1

100,5

H

Transportation and storage

I

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

 58 805

 32 093

108,6

109,1

105,1

106,2

104,0

105,0

I

Accommodation and food service activities

J

Informacije i komunikacije

 33 738

 12 528

100,2

100,5

101,4

101,4

101,4

101,4

J

Information and communication

K

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

 36 508

 25 351

100,3

100,3

96,4

96,6

96,3

96,5

K

Financial and insurance activities

L

Poslovanje nekretninama

 8 070

 4 052

100,9

100,5

102,5

105,4

101,8

104,8

L

Real estate activities

M

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

 52 533

 26 178

98,8

99,3

96,9

98,1

97,6

98,4

M

Professional, scientific and technical activities

N

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

 42 174

 18 961

102,0

102,5

96,7

101,0

97,5

101,2

N

Administrative and support service activities

O

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

 106 894

 50 877

100,5

100,9

104,3

104,8

104,0

104,1

O

Public administration and defence; compulsory social security

P

Obrazovanje

 112 223

 88 374

100,0

100,1

100,9

101,3

100,9

101,2

P

Education

Q

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

 87 691

 68 934

99,9

100,0

101,1

101,3

101,0

101,2

Q

Human health and social work activities

R

Umjetnost, zabava i rekreacija

 23 224

 13 102

100,8

100,6

100,8

100,8

101,0

100,5

R

Arts, entertainment and recreation

S

Ostale uslužne djelatnosti

 15 649

 9 769

100,9

100,8

99,4

99,0

98,9

98,2

S

Other service activities

 

 

1)

Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

2)

Privremeni podatak

 

 

1)

Activity sections T (Activities of households as employers; undifferentiated goods – and services – producing activities of households for own use) and U (Activities of extraterritorial organisations and bodies) as well as their divisions are not presented in this First Release since they were not covered by the survey.

2)

Provisional data.

 

 

 

 

 

 

 

 

Područja djelatnosti prema NKD-u 2007.

NKD 2007. activity sections

 

 

A

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

A

Agriculture, forestry and fishing

B

Rudarstvo i vađenje

B

Mining and quarrying

C

Prerađivačka industrija

C

Manufacturing

D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

D

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

E

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

E

Water supply; sewerage, waste management  and remediation activities

F

Građevinarstvo

F

Construction

G

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla

G

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

H

Prijevoz i skladištenje

H

Transportation and storage

I

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

I

Accommodation and food service activities

J

Informacije i komunikacije

J

Information and communication

K

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

K

Financial and insurance activities

L

Poslovanje nekretninama

L

Real estate activities

M

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

M

Professional, scientific and technical activities

N

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

N

Administrative and support service activities

O

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

O

Public administration and defence; compulsory social security

P

Obrazovanje

P

Education

Q

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Q

Human health and social work activities

R

Umjetnost, zabava i rekreacija

R

Arts, entertainment and recreation

S

Ostale uslužne djelatnosti

S

Other service activities

 

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Izvor podataka

 

Data source

 

 

 

Podaci o zaposlenima u pravnim osobama dobiveni su obradom podataka iz Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (obrazac JOPPD), koje se primjenjuje od 1. siječnja 2014.

 

Data on persons in employment in legal entities were gathered by processing data from the Report on Income, Income Tax and Surtax as well as Contributions for Mandatory Insurances (JOPPD form), which has been in effect since 1 January 2014.

 

 

 

Obveznici dostavljanja obrasca JOPPD jesu isplatitelji svih vrsta dohodaka za koje je propisima o porezu na dohodak propisana obveza obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku.

 

All persons or entities that are the payers of income for which the income tax regulations prescribe the obligation of accounting and paying deduction tax are under the obligation to submit the JOPPD form.

 

 

 

Podaci o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obrađuju se na temelju matične evidencije o osiguranicima mirovinskog osiguranja, a podaci se preuzimaju od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

Data on persons in employment in crafts and trades and free lances are processed according to the records on pension insurance beneficiaries obtained from the Croatian Institute for Pension Insurance.

 

 

 

Podaci o zaposlenim osiguranicima poljoprivrednicima preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

The Croatian Institute for Pension Insurance provides data on employed insured persons − private farmers.

 

 

 

Broj nezaposlenih preuzima se od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

Data on the number of unemployed persons are obtained from the Croatian Employment Service.

 

 

 

 

 

 

Obuhvat i usporedivost

 

Coverage and comparability

 

 

 

Istraživanjem o zaposlenima u pravnim osobama obuhvaćeni su zaposleni koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena.

 

The survey on persons in paid employment in legal entities includes all persons who have signed a work contract, regardless of the type of work contract and whether they work full-time or less than full-time.

 

 

 

Istraživanjem o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obuhvaćeni su vlasnici i zaposlenici prijavljeni službama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

The survey on persons in crafts and trades and free lances includes owners and employees registered with the Croatian Institute for Pension Insurance.

 

 

 

 

 

 

Definicije

 

Definitions

 

 

 

Zaposleni su sve osobe koje su zasnovale radni odnos s poslodavcem, na određeno ili neodređeno vrijeme, neovisno o duljini radnog vremena i vlasništvu pravne osobe.

 

Persons in paid employment are all persons who have signed a work contract with an employer for a fixed or an unspecified period of time, irrespective of the type of ownership and of whether they work full-time or less than full-time.

 

 

 

Stopa registrirane nezaposlenosti izračunava se kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

 

Registered unemployment rate is calculated as a ratio of the number of unemployed persons to the total active population (labour force).

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

NKD 2007.

Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

 

NKD 2007.

National Classification of Activities, 2007 version

 

 

 

 

 

 

Objavljuje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

 

Odgovara ravnatelj Marko Krištof.

Person responsible: Marko Krištof, Director General

 

Priredila: Snježana Varga

Prepared by: Snježana Varga

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Naklada: 20 primjeraka

20 copies printed

 

Podaci iz ovog Priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.

 

 

Služba za komunikaciju s korisnicima

User Communication Department

 

·     Informacije i korisnički zahtjevi

     Information and user requests

·     Pretplata publikacija

     Subscription

·     Novinarski upiti

     Press corner

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-138, 4806-154, 4811-212

      Elektronička pošta/ E-mail:
      stat.info@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-115

      Elektronička pošta/ E-mail:
      prodaja@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-121, 4806-168

      Elektronička pošta/ E-mail:
      press@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148