image description

GODINA/ YEAR: LV.                                    ZAGREB, 28.STUDENOGA 2018./ 28 NOVEMBER, 2018                          BROJ/ NUMBER: 12.1.1/3.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

PRVA PROCJENA TROMJESEČNOG BRUTO DOMAĆEG PROIZVODA

za treće tromjesečje 2018.

FIRST QUARTERLY GROSS DOMESTIC PRODUCT ESTIMATE

THIRD QUARTER OF 2018

 

 

 

U ovom Priopćenju objavljuje se procjena bruto domaćeg proizvoda (BDP) za treće tromjesečje 2018. prema osnovnim kategorijama izdataka i područjima djelatnosti NKD-a 2007.

 

This First Release presents the estimation of the gross domestic product (GDP) for the third quarter of 2018 by major categories of expenditure and economic activities and according to activity sections of the NKD 2007.

 

 

 

Tromjesečni BDP upućuje na kratkoročna gospodarska kretanja, dok je osnovna svrha obračuna tromjesečnog BDP-a izračun realne stope rasta.

 

The quarterly GDP data focus on short-term movements of the economy, while the main purpose of the quarterly GDP estimate is the calculation of real growth rates.

 

 

 

Procjena pokazuje da je tromjesečni BDP u trećem tromjesečju 2018. realno veći za 2,8% u odnosu na isto tromjesečje 2017.

 

The estimate shows that the quarterly GDP increased by 2.8% in real terms in the third quarter of 2018, as compared to the same quarter of 2017.

 

 

 

Sezonski prilagođeni tromjesečni BDP u odnosu na prethodno razdoblje bilježi pozitivnu stopu promjene od 0,6%, a u odnosu na isto tromjesečje 2017. realno je veći za 2,7%.

 

Seasonally adjusted quarterly GDP increased by 0.6% compared to the previous quarter and by 2.7% in real terms compared to the same quarter of 2017.

 

 

 

Bruto domaći proizvod realno je veći za 2,8% u razdoblju od siječnja do rujna 2018. u odnosu na isto razdoblje 2017.

 

Gross domestic product increased in real terms by 2.8% in the period from January to September 2018, as compared to the same period of 2017.

 

 

 

1.   BRUTO DOMAĆI PROIZVOD, REALNE STOPE RASTA I TEKUĆE CIJENE

      GROSS DOMESTIC PRODUCT, REAL GROWTH RATES AND CURRENT PRICES

 

2017.

2018.

 

VII. – IX.

X. – XII.

I. – III.

IV. – VI.

VII. – IX.

 

Originalni podaci, realne stope rasta (%)
Non-seasonally adjusted data, real growth rates (%)

 

 

 

 

 

 

 

Odnos prema istom razdoblju prethodne godine

3,4

2,2

2,5

2,9

2,8

Comparison with the same quarter of previous year

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sezonski prilagođeni podaci, realne stope rasta (%)
Seasonally adjusted data, real growth rates (%)

 

 

 

 

 

 

 

Odnos prema prethodnom razdoblju

0,8

0,2

0,8

1,0

0,6

Comparison with the previous quarter

Odnos prema istom razdoblju prethodne godine

3,1

2,4

2,6

2,8

2,7

Comparison with the same quarter of previous year

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekuće cijene, mil. kn
Current prices, mln kn

 

 

 

 

 

 

 

Bruto domaći proizvod

102 079

91 195

84 025

96 200

106 911

Gross domestic product

 

 

U tablici 2. prikazane su realne stope rasta tromjesečnog BDP-a prema kategorijama izdataka na temelju originalnih podataka.

 

The real growth rates of quarterly GDP by expenditure categories based on non-seasonally adjusted data are presented in table 2.

 

 

 

2.   BRUTO DOMAĆI PROIZVOD PREMA RASHODNOJ METODI

      REALNE STOPE RASTA, ODNOS PREMA ISTOM TROMJESEČJU PRETHODNE GODINE

      GROSS DOMESTIC PRODUCT ACCORDING TO EXPENDITURE APPROACH

      REAL GROWTH RATES, COMPARISON WITH CORRESPONDING QUARTER OF PREVIOUS YEAR

%

 

2017.

2018.

 

 

VII. – IX.

X. – XII.

I. – III.

IV. – VI.

VII. – IX.

 

 

 

 

 

 

 

 

Konačna potrošnja

3,6

3,4

3,6

3,3

3,0

Final consumption expenditure

    Kućanstva

3,7

3,5

3,9

3,6

2,7

  Households

    NPUSK

2,5

1,6

4,3

2,7

3,7

  NPISH

    Država

3,1

3,4

2,8

2,5

3,9

  General government

Bruto investicije u fiksni kapital

3,7

1,9

3,6

3,1

3,7

Gross fixed capital formation

Izvoz roba i usluga

5,6

3,8

-0,5

5,6

3,7

Exports of goods and services

    Robe (fob)

8,5

5,3

-1,5

7,1

5,2

  Goods (fob)

    Usluge

3,3

2,8

2,1

4,3

2,5

  Services

Uvoz roba i usluga

8,3

6,8

5,5

4,7

5,1

Imports of goods and services

    Robe (fob)

7,9

4,5

4,5

2,9

4,8

  Goods (fob)

    Usluge

10,4

16,7

11,2

13,9

6,4

  Services

Bruto domaći proizvod

3,4

2,2

2,5

2,9

2,8

Gross domestic product

 

 

 

Najveći pozitivan doprinos povećanju obujma BDP-a u trećem tromjesečju 2018. prouzročen je rastom izvoza roba i usluga.

 

The largest positive contribution of the GDP volume change in the third quarter of 2018 was caused by an increase in the export of goods and services.

 

 

 

Doprinos domaće potražnje bio je pozitivan.

 

The contribution of domestic demand was positive.

 

 

 

Doprinos neto inozemne potražnje bio je pozitivan.

 

The contribution of net foreign demand was positive.

 

 

 

U tablici 3. prikazane su realne stope rasta tromjesečne bruto dodane vrijednosti (BDV) prema područjima djelatnosti NKD-a 2007. na temelju originalnih podataka.

 

Table 3 shows the real growth rates of the quarterly gross value added (GVA) according to the NKD 2007 economic activities based on non-seasonally adjusted data.

 

 

 

3.   BRUTO DODANA VRIJEDNOST PREMA PROIZVODNOJ METODI

      REALNE STOPE RASTA, ODNOS PREMA ISTOM TROMJESEČJU PRETHODNE GODINE

      GROSS VALUE ADDED ACCORDING TO PRODUCTION APPROACH

      REAL GROWTH RATES, COMPARISON WITH CORRESPONDING QUARTER OF PREVIOUS YEAR

%

 

 

2017.

2018.

 

 

 

 

VII. – IX.

X. – XII.

I. – III.

IV. – VI.

VII. – IX.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

-4,0

-4,7

0,2

0,5

1,9

A

Agriculture, forestry and fishing

B,C,D,E

Prerađivačka industrija, rudarstvo i vađenje te ostale industrije

2,5

-0,1

0,8

0,4

-1,7

B,C,D,E

Manufacturing, mining and quarrying and other industries

C

Prerađivačka industrija

2,2

0,0

1,3

0,3

-2,1

C

Manufacturing

F

Građevinarstvo

0,9

0,7

2,1

3,6

7,1

F

Construction

G,H,I

Trgovina, prijevoz i skladištenje, smještaj, priprema i usluživanje hrane

5,1

3,7

4,1

5,1

3,8

G,H,I

Wholesale and retail trade, transportation, storage, accommodation and food service activities

J

Informacije i komunikacije

4,3

3,1

4,8

3,9

4,9

J

Information and communication

K

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

0,0

1,2

-0,8

-0,1

1,1

K

Financial and insurance activities

L

Poslovanje nekretninama

0,2

0,2

0,3

0,4

0,8

L

Real estate activities

M,N

Stručne, znanstvene, tehničke, administrativne i pomoćne uslužne  djelatnosti

2,8

2,4

3,2

3,1

3,3

M,N

Professional, scientific, technical, administrative and support service activities

O,P,Q

Javna uprava i obrana, obrazovanje, djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

1,7

1,8

1,9

2,0

2,2

O,P,Q

Public administration and defence, education, human health and social work activities

R,S,T,U

Ostale uslužne djelatnosti

0,1

2,1

3,1

2,4

2,1

R,S,T,U

Other service activities

BDV

Bruto dodana vrijednost

2,5

1,3

1,9

2,3

2,2

GVA

Gross value added

 

 

 

 

Prva procjena pokazuje da je tromjesečna bruto dodana vrijednost (BDV) u trećem tromjesečju 2018. realno veća za 2,2% u odnosu na isto tromjesečje 2017. prema originalnim podacima.

 

The first estimate shows that the quarterly gross value added (GVA) increased in real terms by 2.2% in the third quarter of 2018, as compared to the same quarter of 2017, based on non-seasonally adjusted data.

 

 

 

Najveći doprinos rastu tromjesečne BDV u trećem tromjesečju 2018. ostvaren je u djelatnosti Trgovine na veliko i na malo; Popravak motornih vozila i motocikala, a najveći doprinos smanjenju obujma ostvaren je u djelatnosti Prerađivačke industrije.

 

The largest contribution to the GVA growth in the third quarter of 2018 was achieved in Wholesale and retail trade; Repair of motor vehicles and motorcycle, while the largest contribution to the decrease in the volume was achieved in Manufacturing.

 

 

 

Državni zavod za statistiku objavit će 30. studenoga 2018. podatke i Metodološka objašnjenja u Excel-formatu u Statistici u nizu. U tablicama će biti prikazani podaci tromjesečnog BDP-a za razdoblje od prvog tromjesečja 2000. do trećeg tromjesečja 2018.

 

The Croatian Bureau of Statistics will publish the data and the Notes on Methodology in Excel tables in Statistics in Line on 30 November 2018. The data on the quarterly GDP for the period from the first quarter of 2000 to the third quarter of 2018 will be presented in those tables.

 

 

 

U Statistici u nizu bit će objavljeni podaci prema osnovnim kategorijama izdataka i područjima djelatnosti NKD-a 2007. u tekućim cijenama, stalnim cijenama prethodne godine, stalnim cijenama referentne godine (2010. = 100) te realne stope rasta.

 

In Statistics in Line the data on the quarterly GDP by major categories of expenditure and economic activities according to the NKD 2007 at current prices, constant prices of previous year, constant prices of referent year (2010 = 100) and real growth rates will be presented.

 

 

 

Podatke i Metodološka objašnjenja možete preuzeti u Excel-formatu na poveznici Statistika u nizu/BDP 30. studeni 2018.

 

The data and Notes on Methodology can be downloaded in Excel tables in Statistics in Line/GDP on 30 November 2018.

 

 

 

Prva procjena BDP-a za četvrto tromjesečje 2018. objavit će se
27. veljače 2019.

 

First estimate of the GDP for the fourth quarter of 2018 will be published on 27 February 2019.

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

kn

kuna

 

mln

million

mil.

milijun

 

NKD 2007.

National Classification of Activities, 2007 version

NKD 2007.

Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

 

NPISH

non-profit institutions serving households

NPUSK

neprofitne ustanove koje služe kućanstvima

 

 

 

 

 

 

 

Objavljuje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

 

Odgovara ravnatelj Marko Krištof.

Person responsible: Marko Krištof, Director General

 

Priredile: Suzana Čajkušić, Jasna Kiš, Verica Roknić, Natalija Krunić, Sanja Šmigoc, Nataša Vucelić i Jelena Kelebuh-Arambašić

Prepared by: Suzana Čajkušić, Jasna Kiš, Verica Roknić, Natalija Krunić, Sanja Šmigoc, Nataša Vucelić and Jelena Kelebuh-Arambašić

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Naklada: 20 primjeraka

20 copies printed

Podaci iz ovog Priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.

 

 

Služba za komunikaciju s korisnicima

User Communication Department

 

·     Informacije i korisnički zahtjevi

     Information and user requests

·     Pretplata publikacija

     Subscription

·     Novinarski upiti

     Press corner

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-138, 4806-154, 4811-212

      Elektronička pošta/ E-mail:
      stat.info@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-115

      Elektronička pošta/ E-mail:
      prodaja@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-121, 4806-168

      Elektronička pošta/ E-mail:
      press@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148