image description

GODINA/ YEAR: LV.                                        ZAGREB, 20. TRAVNJA 2018. / 20 APRIL 2018                                       BROJ/ NUMBER: 12.1.2/1.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

IZVJEŠĆE O PROCEDURI PREKOMJERNOGA PRORAČUNSKOG MANJKA I RAZINI DUGA OPĆE DRŽAVE U REPUBLICI HRVATSKOJ, TRAVANJ 2018. (ESA 2010)

EXCESSIVE DEFICIT PROCEDURE REPORT, REPUBLIC OF CROATIA, APRIL 2018

(ESA 2010)

 

 

 

U ovom Priopćenju Državni zavod za statistiku objavljuje proračunski manjak (deficit) i razinu duga opće države iskazane u Izvješću o prekomjernome proračunskome manjku (deficitu) i razini duga opće države (travanjsko Izvješće) za razdoblje od 2014. do 2017. prema metodologiji Europskog sustava nacionalnih i regionalnih računa (ESA 2010) i Priručniku o deficitu i dugu opće države.

 

The Croatian Bureau of Statistics issues in this First Release the general government deficit and debt data based on figures reported in the Excessive Deficit Procedure Report (the April Notification) for the period from 2014 to 2017 according to the European System of National and Regional Accounts (ESA 2010) methodology and the Manual on Government Deficit and Debt.

 

 

 

Fiskalni nadzor Europske komisije nad zemljama članicama temelji se na Izvještaju o prekomjernome proračunskome manjku i razini duga opće države. Ugovorom iz Maastrichta uspostavljena su dva glavna kriterija fiskalnog nadzora: udio proračunskog manjka (deficita) opće države zemlje članice ne smije biti veći od 3% BDP-a, a konsolidirani dug opće države veći od 60% BDP-a.

 

The fiscal surveillance of the European Union over the Member States is based on the Excessive Deficit Procedure Report. The Maastricht Treaty defines two main criteria of the fiscal surveillance: a deficit-to-GDP ratio and a debt-to-GDP ratio must not exceed the reference values of 3% and 60%, respectively.

 

 

 

Ovo izvješće podnosi se Europskoj komisiji (Eurostatu) dva puta godišnje – na kraju ožujka (travanjsko Izvješće) i na kraju rujna (listopadsko Izvješće). Izvješće se odnosi na razdoblje posljednje četiri godine i za tekuću godinu, u kojoj su podaci za tekuću godinu bazirani na prognozama Ministarstva financija. Nacionalni statistički uredi obvezni su objaviti Izvješće na svojim internetskim stranicama.

 

This EDP Report is submitted to the European Commission (Eurostat) twice a year at the end of March (called the April Notification) and the end of September (the October Notification). The EDP Report relates to a last four-year period and for a current year in which current-year data are based on the Ministry of Finance forecast. National statistical offices are obliged to publish the EDP Report on their web sites.

 

 

 

U 2017. suficit konsolidirane opće države iznosio je 2 754 milijuna kuna, odnosno 0,8% BDP-a, dok je u 2016. deficit iznosio -3 275 milijuna kuna ili 0,9 % BDP-a. U 2015. deficit je bio jednak -11 687 milijuna kuna ili 3,4% BDP-a te je u 2014. bio jednak -17 033 milijuna kuna ili 5,1% BDP-a.

 

In 2017, the consolidated general government surplus amounted to 2 754 million kuna, or 0.8% of GDP, while in 2016 the deficit amounted to
-3 275 million kuna, or 0.9% of GDP. In 2015, the deficit was equal to
-11 687 million kuna, or 3.4% of GDP, and in 2014 it was equal to
-17 033 million kuna, or 5.1% of GDP.

 

 

 

Konsolidirani dug na kraju 2017. iznosio je 283 313 milijuna kuna ili 78,0% BDP-a, dok je u 2016. iznosio 281 738 milijuna kuna, odnosno 80,6% BDP-a. U 2015. dug je iznosio 284 203 milijuna kuna, odnosno 83,8% BDP-a, dok je u 2014. iznosio 278 366 milijuna kuna, odnosno 84,0% BDP-a.

 

The consolidated gross debt at the end of 2017 amounted to 283 313 million kuna, or 78.0% of GDP, while in 2016 it amounted to 281 738 million kuna, or 80.6% of GDP. In 2015, the debt amounted to 284 203 million kuna, or 83.8% of GDP, while in 2014 it was 278 366 million kuna, or 84.0% of GDP.

 

 

 

Veliki utjecaj na iznos suficita u 2017. imao je ponovni pad proračunskog salda državnog proračuna u odnosu na prethodnu godinu sa 3 389 milijuna kuna na 2 292 milijuna kuna, kao rezultat pozitivnih ekonomskih trendova.

 

A significant drop of achieved working balance of the State Budget in relation to plan had a big impact on the surplus amount in 2017 from 3 389 million kuna to 2 292 million kuna, as a result of positive economic trends.

 

 

 

Najveći utjecaj na generiranje suficita u 2017. u odnosu na prethodne godine imalo je znatno poboljšanje financijskog rezultata izvanproračunskih korisnika i javnih poduzeća te povećanje poreznih prihoda. Tijekom 2017. porezi na proizvodnju i uvoz prikupljeni su u iznosu od 71 601 milijun kuna, čime su zabilježili porast od 5,4% u odnosu na 2016. Nadalje, zabilježen je pad investicija, koje su u 2017. iznosile 9 821 milijun kuna, što je za 13,1% manje nego u 2016.

 

The biggest impact on generating surplus in 2017 compared to previous years was caused by the improvement of financial results of extra-budgetary users and public corporations as well as an increase in tax revenues. During 2017, taxes on production and imports were collected in the amount of 71 601 million kuna, recording an increase of 5.4% compared to 2016. Furthermore, in 2017, a decrease of investments was recorded in the amount of 9 821 million kuna, which is a decrease of 13.1% compared to 2016.

 

 

 

Porezni podaci prema obračunu nacionalnih računa jesu podaci o državnim novčanim primicima koji su prilagođeni metodologiji ESA-e tako da se primjenjuje metoda vremenskog prilagođavanja (TAC metoda).

 

National accounts data on taxes are data on government cash receipts adjusted to the concepts of ESA in a way that time-adjusted cash (TAC) method is implemented.

 

 

 

Osim navedenog, utjecaj na generiranje suficita imalo je i smanjenje kamatnih rashoda. U 2017. kamatni rashodi iznosili su 9 769 milijuna kuna, što je za 9,7% manje nego u 2016.

 

Among the above-mentioned, impact on generating surplus was also caused by a decrease of paid interests. In 2017, paid interests amounted to 9 769 million kuna, which is a decrease of 9.7% compared to 2016.

 

 

 

U usporedbi s listopadskom notifikacijom, deficit države za razdoblje od 2014. do 2016. minimalno je revidiran te je bio za 476 milijuna kuna veći u 2015. ili 0,06% BDP-a, za 120 milijuna kuna veći u 2016. ili 0,01% BDP-a, dok u 2014. nije bilo promjene. Spomenute revizije proizlaze najvećim dijelom iz uključivanja novih jedinica te ostalih manjih metodoloških izmjena.

 

Compared to the October Notification, the government deficit for the period from 2014 to 2016 has been slightly revised and was by 476 million kuna higher in 2015, or by 0.06% of GDP, by 120 million kuna higher in 2016, or by 0.01% of GDP, while there was no revision in 2014. These revisions result mainly from the fact that new units were included as well as from other minor methodological changes.

 

 

 

Osim toga, u obuhvat opće države u travnju 2018., u skladu s Priručnikom o javnom deficitu i dugu, uključena su i dva javna poduzeća koja su pala test tržišnosti u tri uzastopne godine.

 

Additionally, in the general government coverage in April 2018, two public units that have not passed market/non-market test were included according to Manual on government deficit and debt.

 

 

 

U 2017. bilježi se daljnji rast primarnog suficita opće države, koji iznosi 12 523 milijuna kuna ili 3,7% BDP-a.

 

In 2017, further growth of general government primary surplus was recorded and amounted to 12 523 million kuna, or 3.7% of GDP.

 

 

 

U 2017. zabilježen je rast duga opće države od 0,6% u odnosu na stanje na kraju 2016.

 

The government debt decreased by 0.6%, as compared to stock at the end of 2016.

 

 

 

Pri izradi ovog Izvješća provedeno je dodatno usklađivanje EDP stanja duga u skladu s metodologijom ESA 2010 u smislu konsolidacije na razini instrumenta dužničkih vrijednosnih papira, što je rezultiralo smanjenjem razine duga u cijeloj seriji podataka.

 

In this EDP Report, an additional alignment with ESA2010 of EDP debt stock was conducted regarding consolidation of debt securities' instrument, which resulted in the reduction of debt level in the whole data series.

 

 

 

Konsolidacija je dovela do smanjenja EDP duga na dan 31. prosinca 2017. za 2,01% BDP-a, a u četiri notifikacijske godine prosječni utjecaj na smanjenje EDP duga bio je 1,89% BDP-a.

 

Consolidation has led to a decrease of EDP debt at 31st December 2017 of 2.01% of GDP, while its average annual effect on the decrease of EDP debt in four notification years was 1.89% of GDP.

 

 

 

Neovisno o smanjenju razine duga zbog provedene konsolidacije, u 2017. dug opće države porastao je za 1 575 milijuna kuna, odnosno 0,56% u odnosu na 2016., dok je udio duga u BDP-u smanjen s 80,6% u 2016. na 78,0% u 2017. zbog rasta BDP-a.

 

Regardless of debt level reduction caused by consolidation, in 2017 general government debt increased by 1 575 million kuna, or by 0.56% of GDP compared to 2016, while its share in GDP fell from 80.6% in 2016 to 78.0% in 2017 due to GDP growth.

 

 

 

Najveći razlog porastu stanja duga opće države od 1 575 milijuna kuna  u nominalnom iznosu jest veće novo zaduženje države od otplata u 2017., ponajprije po dužničkim vrijednosnim papirima središnje države, a manjim dijelom zbog proširenja obuhvata sektora opće države. Smanjenju duga znatno je pridonijelo i smanjenje duga središnje države po kreditima. Kod lokalne države znatan pad dogodio se na kreditima te dužničkim vrijednosnim papirima, koji su potpuno otplaćeni te lokalna država više nema duga po tom instrumentu.

 

The main reason for nominal debt level increase of 1 575 million kuna is new higher borrowing compared to debt repayment in 2017, primarily in debt securities of the central government and in minor part due to expansion of scope of the general government. Reduction of central government loans significantly influenced the total debt level. Local government debt level significantly decreased due to the reduction in loans and in debt securities, which are fully repaid and local government has no longer debt securities' debt. 

 

 

 

 

 

 

Podatke iz ovog priopćenja možete preuzeti na www.dzs.hr.

 

Ovdje možete preuzeti EDP tablice iz ovog priopćenja u Excel-formatu.

 

Ovdje možete preuzeti tablicu temeljnih agregata sektora opće države  u Excel-formatu.

 

Ovdje možete preuzeti tablicu detaljne razrade poreza i socijalnih doprinosa prema vrsti poreza ili socijalnih doprinosa.

 

Data from this release can be downloaded at www.dzs.hr.

 

EDP excel tables from this release can be downloaded here.

 

Excel table with data on main aggregates of general government from this release can be downloaded here.

 

Excel table with data on detailed tax and social contribution receipts by type of tax or social contribution can be downloaded here

 

 

 

1.   PRIKAZ PREKOMJERNOGA PRORAČUNSKOG MANJKA I RAZINE DUGA TE POVEZANIH PODATAKA

      REPORTING OF EXCESIVE GOVERNMENT DEFICIT AND DEBT LEVELS AND PROVISION OF ASSOCIATED DATA

 

2014.

2015.

2016.

2017.

 

mil. kuna

Mln kuna

%

mil. kuna

Mln kuna

%

mil. kuna

Mln kuna

%

mil. kuna

Mln kuna

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto domaći proizvod, tekuće tržišne cijene

Gross domestic product at current market prices

331 266

100,0

338 975

100,0

349 410

100,0

363 310

100,0

 

 

 

Neto uzajmljivanje (-)/neto pozajmljivanje (+)

Net borrowing (-)/net lending (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opća država

General government

-17 033

-5,1

-11 687

-3,4

-3 275

-0,9

2 754

0,8

Središnja država

Central government

-18 068

-5,5

-11 370

-3,4

-4 103

-1,2

2 506

0,7

Lokalna država

Local government

-293

-0,1

198

0,1

-40

0,0

-136

0,0

Fondovi socijalne sigurnosti

Social security funds

1 328

0,4

-514

-0,2

867

0,2

383

0,1

 

 

 

Konsolidirani dug opće države

General government consolidated gross debt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opća država

General government

278 366

84,0

284 203

83,8

281 738

80,6

283 313

78,0

 

 

 

Rashodi opće države

General government expenditure

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto investicije u fiksni kapital

Gross fixed capital formation

11 823

3,6

10 979

3,2

11 303

3,2

9 821

2,7

Kamate (konsolidirano)

Interest (consolidated)

11 427

3,4

11 801

3,5

10 817

3,1

9 769

2,7

 

 

 

 

 

 

2.   USPOREDNI PRIKAZ TRAVANJSKE NOTIFIKACIJE 2017. I LISTOPADSKE NOTIFIKACIJE 2017. PREKOMJERNOG PRORAČUNSKOG MANJKA
      I RAZINE DUGA

      COMPARISON OF APRIL 2017 NOTIFICATION WITH OCTOBER 2017 NOTIFICATION OF GOVERNMENT DEFICIT AND DEBT LEVELS

 

 

2014.

2015.

2016.

2017.

mil. kuna

Mln kuna

%

mil. kuna

Mln kuna

%

mil. kuna

Mln kuna

%

mil. kuna

Mln kuna

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto uzajmljivanje (-) / neto pozajmljivanje (+) (B.9)

Net borrowing (-) / Net lending (+) (B. 9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Travanjska notifikacija 2017.

-17 033

-5,1

-11 687

-3,4

-3 275

-0,9

2 754

0,8

April 2017Notification

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listopadska notifikacija 2017.

-17 033

-5,1

-11 210

-3,4

-3 155

-0,9

-

-

October 2017Notification

 

 

 

 

 

 

 

 

Razlika

Difference

0

0,0

-476

-0,1

-120

0,0

-

-

Konsolidirani dug opće države

General government consolidated debt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Travanjska notifikacija 2017.

278 366

84,0

284 203

83,8

281 738

80,6

283 313

78,0

April 2017 Notification

 

Listopadska notifikacija 2016.

284 183

85,8

289 582

87,4

289 076

85,3

-

-

October 2016 Notification

Razlika

Difference

-5 818

-1,7

-5 379

-3,6

-7 338

-4,6

-

-

 

 

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Osnovni pojmovi i definicije

 

Basic concepts and definitions

 

 

 

Sektor opće države (S.13) uključuje sve institucionalne jedinice koje su ostali netržišni proizvođači, čiji je output namijenjen individualnoj i zajedničkoj potrošnji, te se uglavnom financira od obveznih uplata jedinica koje pripadaju drugim sektorima i/ili svih institucionalnih jedinica koje su ponajprije uključene u preraspodjelu nacionalnog dohotka i bogatstva.

 

The general government sector (S.13) includes all institutional units that are other non-market producers, whose output is intended for individual and collective consumption and mainly financed by compulsory payments made by units belonging to other sectors and/or all institutional units principally engaged in the redistribution of national income and wealth.

 

 

 

Sektor opće države sastoji se od tri podsektora: središnje države (S.1311), lokalne države (S.1313) i fondova socijalnog osiguranja (S.1314). Središnja država obuhvaća državne upravne organizacije, državne agencije te ostale vladine institucije koje imaju nadležnost nad cijelim gospodarskim teritorijem te su odvojene od fondova socijalne sigurnosti. Središnja država uključuje i neprofitne institucije koje su pod kontrolom i uglavnom ih financira središnja vlast. Središnja država u ovome fiskalnom izvješću obuhvaća korisnike državnog proračuna, izvanproračunske korisnike (Hrvatske vode, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Hrvatske ceste, Hrvatski fond za privatizaciju do 31. ožujka 2011., Agenciju za upravljanje državnom imovinom do 30. rujna 2013., Centar za restrukturiranje i prodaju te Državni ured za upravljanje državnom imovinom kao njezinih pravnih slijednika) HŽ Infrastrukturu, HRT, Hrvatske autoceste, Autocestu Rijeka Zagreb, zajedno s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak, Državnom agencijom za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, Hrvatskim operatorom tržišta energije i Hrvatskom regulatornom agencijom za mrežne djelatnosti koji su reklasificirani u sektor države (središnje države).

 

The general government consists of three sub-sectors: the central government (S.1311), the local government (S.1313) and the social security funds sub-sector (S.1314). The central government comprises departments of government administration and other central government agencies, authorities and institutions whose jurisdiction covers the entire economic territory, apart from the administration of the social security funds sub-sector. It also includes non-profit institutions that are controlled and chiefly financed by the central government. The central government in this EDP Report includes central government budgetary users, extra-budgetary users (the Croatian Waters, the Fund for Environmental Protection and Energy Efficiency, the Croatian Roads, the Croatian Privatization Fund until 31 March 2011, the Agency for Management of the Public Property until 30 September 2013, that is, the Restructuring and Sale Center and the State Property Management Administration as its legal successors), the Croatian Railways Infrastructure, the Croatian Radio and Television, Hrvatske Autoceste d. o. o., the Rijeka-Zagreb Motorway together with the Croatian Bank for Reconstruction and Development, the State Agency for Deposit Insurance and Bank Resolution, the Croatian Energy Market Operator and Croatian Regulatory Authority for Network Industries, which have been reclassified into the government sector (the central government).

 

 

 

Lokalna država obuhvaća jedinice lokalne i područne samouprave te sve korisnike lokalnih proračuna. Uključuje i neprofitne institucije koje su pod kontrolom lokalne vlasti i uglavnom ih ona financira. Podsektor fondova socijalne sigurnosti uključuje sve institucionalne jedinice čija je primarna djelatnost administracija sustava socijalne sigurnosti. Stoga taj sektor čine Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i Hrvatski zavod za zapošljavanje.

 

The local government sector comprises local and regional self-government units as well as all local budget users. Included in the local government sector are also non-profit institutions controlled and chiefly financed by local authorities. The social security funds sub-sector includes all public sector institutional units whose main activity consists in administrating funded social insurance systems. Therefore, it consists of the Croatian Health Insurance Fund, the Croatian Institute for Pension Insurance and the Croatian Employment Institute.

 

 

 

Proračunski manjak (višak) znači neto uzajmljivanje/neto pozajmljivanje (EDP B.9) sektora opće države (S.13) odnosno razliku između ukupnih prihoda i ukupnih rashoda, kako je definirano u ESA 2010.

 

The government deficit (surplus) means the net borrowing/net lending (EDP B.9) of the general government sector (S.13) defined as a difference between a total revenue and a total expenditure.

 

 

 

Prema novoj metodologiji ESA 2010 nema više prilagodbi za tretman tijekova kamata iz swap ugovora i sporazuma o terminskom tečaju, tako da su EDP B.9 i B.9 prema metodologiji ESA 2010 jednaki.

 

According to the new ESA 2010 methodology, no further adjustments are made in the treatment of the interest calculation of flows relating to swaps and forward rate agreements, which means that EDP B.9 is now aligned with B.9 according to the ESA 2010.

 

 

 

Dug opće države predstavlja bruto nominalnu vrijednost duga na kraju godine. Dug se odnosi na jedinice klasificirane prema službenoj sektorskoj klasifikaciji u sektor opće države (S.13), a čine ga sljedeći financijski instrumenti: gotovina i depoziti (AF.2); dužnički vrijednosni papiri (AF.3) te krediti i zajmovi (AF.4), kako je definirano u ESA 2010.

 

The general government debt is defined as gross debt nominal value at the year end. The debt refers to the units classified in the general government sector (S.13) according to the sector classification and consists of the following financial instruments: currency and deposits (AF.2), debt securities (AF.3) and loans (AF.4), as defined in the ESA 2010.

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

BDP

bruto domaći proizvod

 

EDP

excessive deficit procedure

EDP

postupak prekomjernog deficita

 

ESA

European System of Accounts

ESA

Europski sustav nacionalnih računa

 

EU

European Union

EU

Europska unija

 

GDP

gross domestic product

HRT

Hrvatska radiotelevizija

 

mln

million

Hrvatske željeznice

 

VAT

value added tax

mil.

milijun

 

 

 

PDV

porez na dodanu vrijednost

 

 

 

 

 

 

Znakovi

 

Symbols

 

 

 

 

 

-

nema pojave

 

-

no occurrence

 

 

 

 

 

 

 

Objavljuje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

 

Odgovara ravnatelj Marko Krištof.

Person responsible: Marko Krištof, Director General

 

Priredili: Valentina Hudiluk, Suzana Šamec, Vlasta Vrčak, Marija Gojević i Igor Knež

Prepared by: Valentina Hudiluk, Suzana Šamec, Vlasta Vrčak, Marija Gojević and Igor Knež

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE

 

 

Naklada: 20 primjeraka

20 copies printed

 

Podaci iz ovog Priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.

 

Služba za komunikaciju s korisnicima

User Communication Department

 

 

·     Informacije i korisnički zahtjevi

     Information and user requests

·     Pretplata publikacija

     Subscription

·     Novinarski upiti

     Press corner

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-138, 4806-154, 4811-212

      Elektronička pošta/ E-mail:
      stat.info@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148

 

      Telefon/ Phone:

      +385 (0) 1 4806-115

      Elektronička pošta/ E-mail:
      prodaja@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-121, 4806-168

      Elektronička pošta/ E-mail:
      press@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148