image description

 

GODINA/ YEAR: LV.                                    ZAGREB, 30. STUDENOGA 2018./ 30 NOVEMBER, 2018                            BROJ/ NUMBER: 12.2.1.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

INVESTICIJE U 2017.

GROSS INVESTMENT, 2017

 

 

 

Zbog primjene metode namjernog uzorka, promjena vezanih za izbor elemenata osnovnog skupa za uzorak i revizije obrasca, spomenutih u Metodološkim objašnjenjima, podaci od 2014. nisu potpuno usporedivi s podacima za prethodne godine. Ti podaci u odnosu na prethodne godine mogu služiti za sagledavanje trenda te za određene analitičke svrhe.

 

Due to the fact that the method of the judgemental sample was introduced as well as to the changes regarding the selection of elements of the basic sample set and revision of the form, which are mentioned in the Notes on Methodology, the data since 2014 have not entirely been comparable to those for the previous years. These data may be used to gain an overview of the trend and for certain analytical purposes in relation to the previous years.

 

 

 

Odnos pojedinih vrijednosti kategorija prema prethodnoj godini 2016. i pojedini udjeli upućuju na sljedeći trend:

 

The relation of some values of categories in relation to the previous year (2016) and some shares show the following trend:

 

 

 

Vrijednost istraživanjem obuhvaćenog dijela bruto investicija u novu i rabljenu dugotrajnu imovinu u 2017. pokazuje nominalni pozitivan trend od 8,23%. Nominalni pozitivan trend bruto investicija u novu dugotrajnu imovinu iznosi 5,26%.

 

The value of gross investment in new and existing fixed assets included in this survey shows a nominal growth trend of 8.23% in 2017. The nominal growth trend of gross investment in new fixed assets amounted to 5.26%.

 

 

 

Najveći udio u financiranju/stjecanju investicija u dugotrajnu imovinu imaju vlastita sredstva i zajednička ulaganja, 52,83%.

 

Own financial and joint assets had the highest share in the financing/acquisition of investment in fixed assets, 52.83%.

 

 

 

Prema djelatnosti investitora, najveći udio u bruto investicijama u novu i rabljenu dugotrajnu imovinu imaju područja C Prerađivačka industrija, 16,11%, i O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje, 10,41%, dok se prema skupinama vrsta imovine najveći dio ovih investicija, 43,75%, odnosi na građevinske objekte, prostore i građevine. Od ukupnih investicija, 88,75% jesu investicije u novu dugotrajnu imovinu.

 

According to investors’ activities, the sections C Manufacturing, with 16.11%, and O Public administration and defence; compulsory social security, with 10.41%, comprised the largest share in gross investment in new and existing fixed assets, while, according to the types of assets, the largest share of that investment, 43.75%, referred to Buildings, spaces and structures. Out of the total investment, 88.75% was investment in new fixed assets.

 

 

 

Prema djelatnosti namjene investicija, s najvećim udjelom u bruto investicijama u novu dugotrajnu imovinu sudjeluju ova područja: C Prerađivačka industrija, 15,73%, I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, 9,90%, i H Prijevoz i skladištenje, 8,76%.

 

According to the activity of the intended purpose of investment, the sections C Manufacturing, with 15.73%, I Accommodation and food service activities, with 9.90%, and H Transportation and storage, with 8.76%, comprised the largest share of gross investment in new fixed assets.

 

 

 

1.   BRUTO INVESTICIJE

      GROSS INVESTMENT

tis. kuna

'000 kuna

 

2016.

2017.

 

 

 

 

 

Bruto investicije u novu i rabljenu dugotrajnu imovinu

48 587 408

52 585 216

Gross investment in new and existing fixed assets

 

 

 

 

Od toga: bruto investicije u novu dugotrajnu imovinu

44 339 846

46 670 798

Of which: gross investment in new fixed
assets

 

 

 

2.   IZVORI FINANCIRANJA/STJECANJA INVESTICIJA U DUGOTRAJNU IMOVINU U 2017.

      SOURCES OF FINANCING/ACQUISITION OF INVESTMENT IN FIXED ASSETS, 2017

tis. kuna

'000 kuna

 

Djelatnost investitora

Ukupno
Total

Vlastita
sredstva i zajednička ulaganja
Own financial
and joint
assets

Financijski
krediti i
financijski
najam − leasing
Financial
 credits and leasing

Sredstva
Europske
unije
EU funds

Proračunska sredstva i
sredstva
ostvarena
prema
posebnim propisima
Budgetary
assets and
assets
realised
according to special
regulations

Ostalo
Other

 

Activity of investor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

52 585 216

27 779 199

14 914 590

2 319 486

6 055 467

1 516 474

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

1 577 705

726 735

409 379

148 057

83 468

210 066

  A

Agriculture, forestry and fishing

B

Rudarstvo i vađenje

281 480

222 052

56 978

2 294

-

156

  B

Mining and quarrying

C

Prerađivačka industrija

8 472 935

6 309 453

1 850 922

178 603

37 557

96 400

  C

Manufacturing

D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

3 706 821

2 336 654

1 040 880

4 041

13 776

311 470

  D

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

E

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

3 207 118

687 420

780 280

659 545

864 033

215 840

  E

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

F

Građevinarstvo

2 244 716

817 972

475 057

141 536

789 920

20 231

  F

Construction


G

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla

4 793 064

3 859 257

867 514

53 713

4 504

8 076

  G

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

H

Prijevoz i skladištenje

4 203 290

2 046 350

1 366 839

479 547

299 703

10 851

  H

Transportation and storage

I

Djelatnosti pružanja smještaja te
pripreme i usluživanja hrane

5 193 516

2 333 132

2 698 517

134 019

8 905

18 943

  I

Accommodation and food service activities

J

Informacije i komunikacije

3 250 614

2 939 328

83 407

87 698

31 384

108 797

  J

Information and communication

K

Financijske djelatnosti i
djelatnosti osiguranja

3 282 145

1 526 608

1 724 636

-

-

30 901

  K

Financial and insurance activities

L

Poslovanje nekretninama

1 528 504

832 939

537 126

-

54 635

103 804

  L

Real estate activities

M

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

1 145 093

509 799

486 220

14 459

126 072

8 543

  M

Professional, scientific and technical activities


N

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

1 871 480

257 796

1 556 391

-

712

56 581

  N

Administrative and support service activities

O

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

5 475 759

1 350 925

651 144

318 047

3 036 816

118 827

  O

Public administration and defence; compulsory social security

P

Obrazovanje

632 337

175 284

12 777

64 310

270 012

109 954

  P

Education

Q

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

709 324

305 822

55 606

26 948

270 153

50 795

  Q

Human health and social work activities

R

Umjetnost, zabava i rekreacija

902 319

504 079

241 055

4 999

130 835

21 351

  R

Arts, entertainment and recreation

S

Ostale uslužne djelatnosti

106 996

37 594

19 862

1 670

32 982

14 888

  S

Other service activities

T

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju
različite usluge za vlastite
potrebe

-

-

-

-

-

-

  T

Activities of households as employers; undifferentiated
goods – and services – producing activities of households for own use

U

Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela

-

-

-

-

-

-

  U

Activities of extraterritorial organisations and bodies

 

 

 

3.   BRUTO INVESTICIJE U NOVU I RABLJENU DUGOTRAJNU IMOVINU PREMA DJELATNOSTI INVESTITORA I VRSTAMA IMOVINE U 2017.

      GROSS INVESTMENT IN NEW AND EXISTING FIXED ASSETS, BY ACTIVITY OF INVESTOR AND TYPES OF ASSETS, 2017

tis. kuna

'000 kuna

 

Djelatnost investitora

Ukupno
Total

Građevinski objekti,
prostori i građevine Buildings, spaces and structures

Postrojenja i oprema s montažom Machinery
and
equipment
with fittings

Transportna imovina Transport equipment

Biološka imovina Cultivated biological resources

Intelektualna imovina Intellectual property products

Ostala
imovina
Other
assets

 

Activity of investor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

52 585 216

23 006 043

16 330 908

6 616 665

614 974

2 351 152

3 665 474

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

1 577 705

391 080

436 031

146 422

525 947

3 889

74 336

  A

Agriculture, forestry and fishing

B

Rudarstvo i vađenje

281 480

59 747

194 430

12 898

-

10 425

3 980

  B

Mining and quarrying

C

Prerađivačka industrija

8 472 935

2 304 615

5 042 103

347 427

50 698

278 295

449 797

  C

Manufacturing

D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

3 706 821

955 597

2 497 230

72 124

768

63 776

117 326

  D

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

E

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

3 207 118

2 303 640

313 915

249 328

91

20 049

320 095

  E

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

F

Građevinarstvo

2 244 716

1 431 313

338 650

199 933

666

17 036

257 118

  F

Construction


G

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla

4 793 064

2 042 162

1 487 332

461 042

2 452

75 958

724 118

  G

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

H

Prijevoz i skladištenje

4 203 290

2 308 158

568 508

1 113 342

7

107 781

105 494

  H

Transportation and storage

I

Djelatnosti pružanja smještaja te
pripreme i usluživanja hrane

5 193 516

3 731 705

1 033 500

46 911

29 078

35 281

317 041

  I

Accommodation and food service activities

J

Informacije i komunikacije

3 250 614

575 541

1 472 788

8 404

1

1 055 710

138 170

  J

Information and communication

K

Financijske djelatnosti i
djelatnosti osiguranja

3 282 145

418 568

426 883

1 968 435

-

395 480

72 779

  K

Financial and insurance activities

L

Poslovanje nekretninama

1 528 504

1 096 782

68 144

10 085

1 556

1 102

350 835

  L

Real estate activities

M

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

1 145 093

728 825

189 740

39 126

469

52 632

134 301

  M

Professional, scientific and technical activities


N

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

1 871 480

71 568

140 702

1 586 268

154

26 332

46 456

  N

Administrative and support service activities

O

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

5 475 759

3 639 520

1 057 976

234 939

1 497

151 661

390 166

  O

Public administration and defence; compulsory social security

P

Obrazovanje

632 337

296 353

249 503

9 454

193

6 723

70 111

  P

Education

Q

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

709 324

248 551

383 100

48 566

47

17 740

11 320

  Q

Human health and social work activities

R

Umjetnost, zabava i rekreacija

902 319

355 975

401 798

50 309

1 350

30 320

62 567

  R

Arts, entertainment and recreation

S

Ostale uslužne djelatnosti

106 996

46 343

28 575

11 652

-

962

19 464

  S

Other service activities

T

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju
različite usluge za vlastite
potrebe

-

-

-

-

-

-

-

  T

Activities of households as employers; undifferentiated
goods – and services – producing activities of households for own use

U

Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela

-

-

-

-

-

-

-

  U

Activities of extraterritorial organisations and bodies

 

 

 

4.   BRUTO INVESTICIJE U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU PREMA DJELATNOSTI INVESTITORA I VRSTAMA IMOVINE U 2017.

      GROSS INVESTMENT IN NEW FIXED ASSETS, BY ACTIVITY OF INVESTOR AND TYPES OF ASSETS, 2017

tis. kuna

'000 kuna

 

Djelatnost investitora

Ukupno
Total

Građevinski objekti,
prostori i građevine Buildings, spaces and structures

Postrojenja i oprema s montažom Machinery
and
equipment
with fittings

Transportna imovina Transport equipment

Biološka imovina Cultivated biological resources

Intelektualna imovina Intellectual property products

Ostala imovina
Other
 assets

 

Activity of investor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

46 670 798

20 671 774

15 732 927

5 892 875

612 524

2 346 782

1 413 916

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

1 448 489

368 427

398 508

131 451

524 444

3 889

21 770

  A

Agriculture, forestry and fishing

B

Rudarstvo i vađenje

262 498

59 656

186 099

5 473

-

10 425

845

  B

Mining and quarrying

C

Prerađivačka industrija

7 790 791

2 042 186

4 835 810

275 300

50 087

278 110

309 298

  C

Manufacturing

D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

3 669 454

944 656

2 489 489

70 628

768

63 582

100 331

  D

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

E

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

2 917 449

2 295 191

298 783

233 891

89

20 045

69 450

  E

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

F

Građevinarstvo

1 786 142

1 301 266

293 029

144 489

666

17 035

29 657

  F

Construction


G

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla

3 719 050

1 669 455

1 364 832

377 949

2 452

75 760

228 602

  G

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

H

Prijevoz i skladištenje

3 936 101

2 249 519

557 970

971 857

7

107 781

48 967

  H

Transportation and storage

I

Djelatnosti pružanja smještaja te
pripreme i usluživanja hrane

4 403 301

3 227 619

969 327

41 661

29 078

35 281

100 335

  I

Accommodation and food service activities

J

Informacije i komunikacije

3 210 968

553 535

1 463 999

8 272

1

1 055 710

129 451

  J

Information and communication

K

Financijske djelatnosti i
djelatnosti osiguranja

2 771 418

160 357

425 940

1 759 544

-

395 480

30 097

  K

Financial and insurance activities

L

Poslovanje nekretninama

1 007 996

917 957

66 571

7 068

1 551

1 102

13 747

  L

Real estate activities

M

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

761 452

467 734

175 987

25 659

469

52 453

39 150

  M

Professional, scientific and technical activities


N

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

1 769 131

69 213

135 337

1 493 978

154

26 327

44 122

  N

Administrative and support service activities

O

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

5 197 154

3 573 931

1 054 931

229 723

1 168

150 809

186 592

  O

Public administration and defence; compulsory social security

P

Obrazovanje

433 078

162 621

247 484

8 844

193

6 235

7 701

  P

Education

Q

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

700 751

245 433

382 000

47 146

47

17 682

8 443

  Q

Human health and social work activities

R

Umjetnost, zabava i rekreacija

799 650

319 596

360 192

49 254

1 350

28 114

41 144

  R

Arts, entertainment and recreation

S

Ostale uslužne djelatnosti

85 925

43 422

26 639

10 688

-

962

4 214

  S

Other service activities

T

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju
različite usluge za vlastite
potrebe

-

-

-

-

-

-

-

  T

Activities of households as employers; undifferentiated
goods – and services – producing activities of households for own use

U

Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela

-

-

-

-

-

-

-

  U

Activities of extraterritorial organisations and bodies

 

 

 

5.   BRUTO INVESTICIJE U NOVU I RABLJENU DUGOTRAJNU IMOVINU PREMA DJELATNOSTI NAMJENE INVESTICIJA I VRSTAMA
      IMOVINE U 2017.

      GROSS INVESTMENT IN NEW AND EXISTING FIXED ASSETS, BY INVESTMENT PURPOSE ACTIVITY AND TYPES OF ASSETS, 2017

tis. kuna

'000 kuna

 

Djelatnost namjene investicija

Investicije u novu
dugotrajnu imovinu,
ukupno
Investment
in new fixed assets, total

Od toga
Of which

Investicije
u rabljenu dugotrajnu imovinu
Investment
in existing
fixed assets

 

Investment purpose activity

 

građevinski objekti,
prostori i građevine Buildings, spaces and structures

postrojenja i oprema s montažom Machinery
and
equipment
with fittings

transportna imovina Transport equipment

biološka imovina Cultivated biological resources

intelektualna imovina Intellectual property products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

46 670 798

20 671 774

15 732 927

5 892 875

612 524

2 346 782

5 914 418

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

1 536 316

410 488

411 239

126 692

561 880

3 153

133 899

  A

Agriculture, forestry and fishing

B

Rudarstvo i vađenje

948 136

482 986

354 610

8 063

-

99 477

76 812

  B

Mining and quarrying

C

Prerađivačka industrija

7 341 375

1 667 886

4 855 122

284 688

17 415

201 989

620 678

  C

Manufacturing

D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

3 598 819

949 624

2 415 961

68 522

135

64 233

69 188

  D

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

E

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

3 161 754

2 562 192

307 062

186 484

89

35 870

129 387

  E

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

F

Građevinarstvo

3 109 765

2 607 906

303 288

143 853

208

17 079

445 125

  F

Construction


G

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla

3 457 039

1 549 128

1 239 441

363 671

731

85 379

1 091 871

  G

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

H

Prijevoz i skladištenje

4 088 827

2 371 040

568 397

1 013 759

7

93 147

279 471

  H

Transportation and storage

I

Djelatnosti pružanja smještaja te
pripreme i usluživanja hrane

4 622 099

3 406 419

995 514

40 769

27 834

36 182

364 469

  I

Accommodation and food service activities

J

Informacije i komunikacije

3 117 506

530 283

1 385 667

8 227

1

1 064 843

36 947

  J

Information and communication

K

Financijske djelatnosti i
djelatnosti osiguranja

2 750 106

157 935

421 851

1 758 022

-

382 253

491 343

  K

Financial and insurance activities

L

Poslovanje nekretninama

1 248 210

1 178 086

47 913

5 754

943

1 301

805 602

  L

Real estate activities

M

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

461 426

184 962

147 501

23 028

618

50 464

312 613

  M

Professional, scientific and technical activities


N

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

2 065 936

333 558

163 048

1 516 836

621

27 250

568 222

  N

Administrative and support service activities

O

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

1 502 619

359 364

691 579

208 260

461

90 708

158 197

  O

Public administration and defence; compulsory social security

P

Obrazovanje

1 011 880

612 379

374 459

9 327

193

6 309

201 973

  P

Education

Q

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

1 210 665

452 052

615 690

61 874

47

56 326

8 663

  Q

Human health and social work activities

R

Umjetnost, zabava i rekreacija

1 192 782

662 635

402 853

50 407

1 341

29 687

110 875

  R

Arts, entertainment and recreation

S

Ostale uslužne djelatnosti

245 538

192 851

31 732

14 639

-

1 132

9 083

  S

Other service activities

T

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju
različite usluge za vlastite
potrebe

-

-

-

-

-

-

-

  T

Activities of households as employers; undifferentiated
goods – and services – producing activities of households for own use

U

Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela

-

-

-

-

-

-

-

  U

Activities of extraterritorial organisations and bodies

 

 

 

6.   BRUTO INVESTICIJE U DUGOTRAJNU IMOVINU PREMA SJEDIŠTU INVESTITORA I LOKACIJI INVESTICIJSKIH OBJEKATA U 2017.

      GROSS INVESTMENT IN FIXED ASSETS, BY LOCATION OF INVESTOR AND LOCATION OF INVESTMENT CONSTRUCTIONS, 2017

tis. kuna

'000 kuna

Županija

Investicije prema sjedištu investitora
Investment by location of investor

Investicije prema lokaciji investicijskih
objekata
Investment by location of investment constructions

County of

ukupno
Total

u novu
dugotrajnu
imovinu
In new fixed
assets

u rabljenu
dugotrajnu
imovinu
In existing fixed
assets

u novu
dugotrajnu
imovinu
In new fixed
assets

u rabljenu
dugotrajnu
imovinu
In existing fixed
assets

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

52 585 216

46 670 798

5 914 418

46 670 798

5 914 418

Republic of Croatia

Zagrebačka

2 308 691

1 871 765

436 926

2 622 481

379 155

Zagreb

Krapinsko-zagorska

659 420

615 004

44 416

894 264

57 679

Krapina-Zagorje

Sisačko-moslavačka

685 681

639 744

45 937

1 280 955

37 706

Sisak-Moslavina

Karlovačka

865 258

809 677

55 581

1 366 931

148 285

Karlovac

Varaždinska

986 839

868 198

118 641

1 023 205

121 567

Varaždin

Koprivničko-križevačka

713 658

637 538

76 120

865 079

81 019

Koprivnica-Križevci

Bjelovarsko-bilogorska

705 171

627 072

78 099

1 136 854

98 318

Bjelovar-Bilogora

Primorsko-goranska

3 041 627

2 759 836

281 791

4 610 087

331 082

Primorje-Gorski kotar

Ličko-senjska

424 799

405 136

19 663

646 518

24 019

Lika-Senj

Virovitičko-podravska

445 664

364 704

80 960

535 506

92 712

Virovitica-Podravina

Požeško-slavonska

319 689

287 290

32 399

399 256

31 558

Požega-Slavonia

Brodsko-posavska

435 607

413 814

21 793

694 286

89 152

Slavonski Brod-Posavina

Zadarska

1 539 881

1 445 760

94 121

2 390 101

402 025

Zadar

Osječko-baranjska

1 618 429

1 440 813

177 616

1 953 937

262 494

Osijek-Baranja

Šibensko-kninska

901 113

803 221

97 892

1 316 868

146 905

Šibenik-Knin

Vukovarsko-srijemska

817 816

690 928

126 888

1 079 648

90 863

Vukovar-Sirmium

Splitsko-dalmatinska

3 344 142

2 721 828

622 314

4 449 618

767 854

Split-Dalmatia

Istarska

3 684 978

3 482 000

202 978

3 930 809

336 426

Istria

Dubrovačko-neretvanska

1 602 519

1 538 441

64 078

1 678 709

90 600

Dubrovnik-Neretva

Međimurska

725 270

661 655

63 615

842 841

74 386

Međimurje

Grad Zagreb

26 758 964

23 586 374

3 172 590

12 725 469

2 244 992

City of Zagreb

Neraspoređeno

-

-

-

227 376

5 621

Not classified

 

 

 

7.    BRUTO INVESTICIJE U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU PREMA LOKACIJI INVESTICIJSKIH OBJEKATA I VRSTAMA IMOVINE U 2017.

      GROSS INVESTMENT IN NEW FIXED ASSETS, BY LOCATION OF INVESTMENT CONSTRUCTIONS AND TYPES OF ASSETS, 2017

 tis. kuna

'000 kuna

Županija

Investicije u
novu dugotrajnu imovinu,
ukupno
Investment in
new fixed
assets, total

Od toga
Of which

County of

građevinski
objekti,
prostori i
građevine Buildings,
spaces and structures

postrojenja i oprema s montažom Machinery
and
equipment
with fittings

transportna
imovina
Transport equipment

biološka
imovina
Cultivated
biological
resources

intelektualna
imovina
Intellectual
property
products

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

46 670 798

20 671 774

15 732 927

5 892 875

612 524

2 346 782

Republic of Croatia

Zagrebačka

2 622 481

1 266 632

977 908

220 532

29 572

62 463

Zagreb

Krapinsko-zagorska

894 264

438 277

366 637

61 876

3 101

14 747

Krapina-Zagorje

Sisačko-moslavačka

1 280 955

634 494

490 015

53 870

62 040

28 691

Sisak-Moslavina

Karlovačka

1 366 931

584 676

339 984

219 477

24 335

25 794

Karlovac

Varaždinska

1 023 205

476 603

386 500

89 486

33 246

20 405

Varaždin

Koprivničko-križevačka

865 079

347 722

366 567

49 885

26 651

50 090

Koprivnica-Križevci

Bjelovarsko-bilogorska

1 136 854

382 631

453 147

211 527

47 026

29 517

Bjelovar-Bilogora

Primorsko-goranska

4 610 087

2 557 535

1 555 289

308 496

30 429

62 014

Primorje-Gorski kotar

Ličko-senjska

646 518

327 132

234 126

43 761

27 924

1 288

Lika-Senj

Virovitičko-podravska

535 506

232 788

256 874

9 526

27 912

5 437

Virovitica-Podravina

Požeško-slavonska

399 256

186 541

148 580

23 315

31 753

6 047

Požega-Slavonia

Brodsko-posavska

694 286

416 390

195 477

42 994

20 165

12 465

Slavonski Brod-Posavina

Zadarska

2 390 101

1 156 401

889 067

154 668

29 384

23 378

Zadar

Osječko-baranjska

1 953 937

897 424

799 454

162 395

52 620

21 628

Osijek-Baranja

Šibensko-kninska

1 316 868

757 022

354 713

149 178

9 277

6 792

Šibenik-Knin

Vukovarsko-srijemska

1 079 648

608 648

329 761

47 774

67 753

9 977

Vukovar-Sirmium

Splitsko-dalmatinska

4 449 618

2 278 658

1 517 548

423 714

27 974

92 643

Split-Dalmatia

Istarska

3 930 809

2 309 476

1 198 613

240 825

42 824

49 559

Istria

Dubrovačko-neretvanska

1 678 709

1 164 894

384 705

54 142

7 585

29 148

Dubrovnik-Neretva

Međimurska

842 841

446 704

278 130

82 341

3 075

7 307

Međimurje

Grad Zagreb

12 725 469

3 157 684

4 029 138

3 241 902

7 878

1 785 343

City of Zagreb

Neraspoređeno

227 376

43 442

180 694

1 191

-

2 049

Not classified

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Izvor i način prikupljanja i obrade podataka

 

Source and method of data collection and analysis

 

 

 

Izvor podataka o bruto investicijama jesu namjernim uzorkom prikupljeni i obrađeni podaci statističkog istraživanja Godišnji izvještaj o investicijama u dugotrajnu imovinu pravnih osoba (obrazac INV-P) za 2017.

 

The source of data on gross investment are data from the statistical survey entitled Annual Report on Gross Investment in Fixed Assets of Legal Entities (INV-P form) for 2017, collected and processed using the judgemental sample method.

 

 

 

Grupiranje podataka istraživanja provodi se prema dva načela:

 

The grouping of the survey data is done according to two principles:

 

 

 

-

organizacijskom načelu – prema sjedištu i glavnoj djelatnosti investitora

 

-

Organisational principle – by the location and main activity of the investor

-

načelu čiste djelatnosti i teritorija – prema lokaciji i djelatnosti namjene investicijskog objekta.

 

-

Kind-of-activity and territory principle – by the location and investment purpose activity.

 

 

 

Podaci su obrađeni prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. (NKD-u 2007.), na razini Republike Hrvatske i županija prema teritorijalnom ustroju koji je bio na snazi 31. prosinca izvještajne godine.

 

The data are analysed according to the National Classification of Activities, 2007 version (NKD 2007.) at the level of the Republic of Croatia and counties by the territorial constitution in effect since 31 December of the reporting year.

 

 

 

 

 

 

Obuhvat i usporedivost

 

Coverage and comparability

 

 

 

Izvještajne jedinice jesu, za izvještajnu godinu, namjernim uzorkom izabrane pravne osobe u zemlji.

 

The reporting units for the reference year are selected legal entities in the country selected by using the judgemental sample method.

 

 

 

Od 2013. istraživanjem su obuhvaćene sljedeće pravne osobe:

 

Since 2013, the survey has covered the following legal entities:

 

 

 

-

veliki i srednje veliki poduzetnici, financijske i osiguravajuće institucije, proračunski korisnici

 

-

Large and medium-sized enterprises, financial and insurance institutions, budget beneficiaries

-

na osnovi vrijednosti dugotrajne imovine, namjernim uzorkom izabrani mali poduzetnici (od 2017. mali i mikro poduzetnici)

 

-

Small enterprises (since 2017, small and micro-sized enterprises) selected by using the judgemental sample method on the basis of the value of fixed assets

-

neprofitne organizacije veći investitori.

 

-

Non-profit organisations – major investors.

 

 

 

Polazni podaci za formiranje uzorka jesu prikupljeni i obrađeni podaci godišnjih, polugodišnjih i tromjesečnih financijskih izvještaja preuzeti od Financijske agencije (Fine).

 

Source data for the sample formation are the collected and processed data from the annual, semi-annual and quarterly financial reports taken over from the Financial Agency (Fina).

 

 

 

U odnosu na prethodne godine, obrazac je od 2014. revidiran i djelomično promijenjen zbog usklađivanja s revidiranim međunarodnim statističkim standardima i metodologijama, Europskim sustavom nacionalnih računa 2010. i UN-ovim Sustavom nacionalnih računa 2008. (European System of Accounts ESA 2010, System of National Accounts SNA 2008).

 

In relation to the previous years, the 2014 form was revised and partially adjusted in line with the revised international statistical standards and methodologies, the European System of Accounts (ESA 2010) and the UN’s System of National Accounts (SNA 2008).

 

 

 

Zbog primjene metode namjernog uzorka, promjena vezanih za izbor elemenata osnovnog skupa za uzorak i revizije obrasca podaci od 2014. nisu potpuno usporedivi s podacima za prethodne godine.

 

Due to the fact that the method of the judgemental sample was introduced, as well as to the changes regarding the selection of elements of the basic sample set and revision of the form, the data since 2014 have not entirely been comparable with data for the previous years.

 

 

 

Podaci prikupljeni ovim istraživanjem prije svega služe kao jedna od ulaznih baza podataka za obračun kategorija ukupnih bruto investicija u fiksni kapital i regionalnih investicija i ne mogu se izravno koristiti za izračune udjela ukupnih bruto investicija u fiksni kapital i/ili sličnih udjela u odnosu na BDP i/ili druge makroekonomske kategorije ni kao ukupni podatak o bruto investicijama u fiksni kapital. Ovi podaci mogu služiti samo za određene analitičke svrhe i za sagledavanje trenda u odnosu na prethodne godine.

 

The data collected in this survey are primarily used as one of the input databases for calculating the categories of total gross fixed capital formation and regional investment and cannot be directly used for the calculation of the shares of total gross fixed capital formation and/or similar shares in relation to the GDP and/or other macroeconomic categories nor as the total data on gross fixed capital formation. These data can only be used for specific analytical purposes and for an overview of the current trend in relation to the previous years.

 

 

 

 

 

 

Definicije i objašnjenja

 

Definitions and explanations

 

 

 

Izvori financiranja/stjecanja investicija u dugotrajnu imovinu obuhvaćaju sve iznose za investicije u novu i rabljenu dugotrajnu imovinu, za izvještajnu godinu, odnosno načine stjecanja dugotrajne imovine bez obzira na to jesu li isplate izvršene ili nisu. Obuhvaćena su vlastita sredstva i zajednička ulaganja domaćih i inozemnih suinvestitora, financijski krediti i financijski najam leasing, sredstva dobivena iz programa i fondova Europske unije, proračunska sredstva i sredstva ostvarena prema posebnim propisima i svi ostali izvori (imovina stečena bez naknade, kapitalni transferi u naturi, interna realizacija, izvršeni radovi u vlastitoj režiji i sl.).

 

Sources of financing/acquisition of investment in fixed assets include all amounts for investment in new and existing fixed assets for the reporting year, that is, the means of acquiring fixed assets regardless of whether they have been paid for or not. Own financial and joint assets of foreign and international co-investors, financial credits and financial leasing, funds granted through EU programmes and funds, budgetary assets and assets realised according to special regulations, as well as assets from other sources (assets acquired without compensation, capital transfers in kind, fixed assets produced and retained for producer's own use, works done for own account and similar) are included.

 

 

 

Bruto investicije u novu i rabljenu dugotrajnu imovinu odnose se na ukupno ostvarene investicije u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu domaćega i inozemnog podrijetla, dugotrajnu imovinu u vlasništvu i nabavljenu pod uvjetima financijskog leasinga. Ostvarene investicije jesu u tijeku izvještajne godine izvršene izgradnje i nabave imovine bez obzira na to jesu li završene i plaćene. Podaci su raščlanjeni prema glavnoj djelatnosti investitora i osnovnim skupinama vrsta imovine (tablica 3.) te prema djelatnosti kojoj su investicije namijenjene (tablica 5.).

 

Gross investment in new and existing fixed assets refers to the total realised investment in tangible and intangible fixed assets of domestic or international origin as well as fixed assets owned and acquired under financial leasing conditions. Realised investment is construction works and asset acquisitions done during the reporting year, regardless of whether they were completed and paid for or not. The data are divided according to investors’ main activity and the basic categories of types of assets (table 3.), as well as according to the activity for which the investment is intended (table 5.).

 

 

 

Bruto investicije u novu dugotrajnu imovinu dio su ostvarenih investicija i odnose se na izgradnju i nabave nove domaće i uvozne dugotrajne imovine, znatnija poboljšanja postojeće dugotrajne imovine te u izvještajnoj godini uvezene rabljene dugotrajne imovine, koja se tretira kao nova jer utječe na porast nacionalnog bogatstva zemlje.  Podaci su raščlanjeni prema glavnoj djelatnosti investitora i prema osnovnim skupinama vrsta imovine.

 

Gross investment in new fixed assets is a part of realised investment and refers to the construction and acquiring of domestic and foreign fixed assets, significant improvements of existing fixed assets and used fixed assets imported during the reporting year, which are treated as new because they increase the national wealth of the country. The data are divided according to the investors’ main activity and according to the basic types of assets.

 

 

 

Dio podataka prikazan je i na razini županija (tablice 6. i 7.).

 

Part of the data is shown at the counties level (tables 6. and 7.).

 

 

 

Pod stavkom neraspoređeno (po županijama) prikazan je dio investicija koje nije bilo moguće razvrstati na nižoj teritorijalnoj razini od razine Republike Hrvatske (npr. dio ulaganja u željezničke pruge, ceste, električne vodove, kabele, naftovode, plinovode i sl.).

 

Under the category Not classified (by counties), a part of the investment that was not possible to classify at the level of territorial constitution lower than the level of the Republic of Croatia was presented (for example, investment in the railway, roads, powerlines, electric cables, oil pipeline, gas pipeline, and similar).

 

 

 

 

 

 

Napomena

 

Notice

 

 

 

Detaljne Upute za ispunjavanje Godišnjeg izvještaja o investicijama u dugotrajnu imovinu i Obrazac INV-P za 2017. raspoloživi su na internetskoj aplikaciji Državnog zavoda za statistiku, na e-adresi http://www.dzs.hr, pod Obrasci.

 

Detailed Instructions for filling in the Annual Survey on Investment in Fixed Assets and the INV-P form for 2017 are available on the Internet application of the Croatian Bureau of Statistics at the following web address: http://www.dzs.hr, under Obrasci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

 

 

BDP

bruto domaći proizvod

 

GDP

gross domestic product

NKD 2007.

Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

 

NKD 2007.

National Classification of Activities, 2007 version

tis.

tisuća

 

UN

United Nations

UN

Ujedinjeni narodi

 

'000

thousand

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znakovi

 

Symbols

 

 

 

- nema pojave

 

-  no occurrence

 

 

 

 

 

 

Objavljuje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

 

Odgovara ravnatelj Marko Krištof.

Person responsible: Marko Krištof, Director General

 

Priredile: Marijana Dragičević, Višnja Dožić i Ljiljana Batan

Prepared by: Marijana Dragičević Višnja Dožić and Ljiljana Batan

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Naklada: 20 primjeraka

20 copies printed

 

Podaci iz ovog Priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.

 

Služba za komunikaciju s korisnicima

User Communication Department

 

·     Informacije i korisnički zahtjevi

     Information and user requests

·     Pretplata publikacija

     Subscription

·     Novinarski upiti

     Press corner

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-138, 4806-154, 4811-212

      Elektronička pošta/ E-mail:
      stat.info@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148

 

      Telefon/ Phone:

      +385 (0) 1 4806-115

      Elektronička pošta/ E-mail:
      prodaja@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-121, 4806-168

      Elektronička pošta/ E-mail:
      press@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148