image description

GODINA/ YEAR: LV.                                     ZAGREB, 15. SIJEČNJA 2019./ 15 JANUARY 2019                                       BROJ/ NUMBER: 12.4.1.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

SATELITSKI RAČUN TURIZMA ZA REPUBLIKU HRVATSKU U 2016.

TOURISM SATELLITE ACCOUNT FOR THE REPUBLIC OF CROATIA, 2016

 

 

 

Državni zavod za statistiku prvi put objavljuje rezultate izračuna ekonomske važnosti turizma za Republiku Hrvatsku u skladu s metodologijom satelitskog računa turizma. Tablice satelitskog računa turizma u 2016. izradio je u suradnji s Institutom za turizam.

 

The Croatian Bureau of Statistics publishes for the first time the results of the calculation of the economic importance of tourism for the Republic of Croatia in accordance with the methodology for the Tourism Satellite Account. The tables of the Tourism Satellite Account in 2016 have been compiled in cooperation with the Institute for Tourism.

 

 

 

Satelitski račun turizma služi procjenjivanju izravnoga ekonomskog doprinosa turizma nacionalnom gospodarstvu.

 

The Tourism Satellite Account is used to estimate the direct economic contribution of tourism to the national economy.

 

 

 

Prikazani su najvažniji rezultati izvedeni iz satelitskog računa turizma, a to su vrijednosti unutarnje turističke potrošnje, dolazni turistički izdaci, domaći turistički izdaci, bruto dodana vrijednost turističkih djelatnosti, izravna bruto dodana vrijednost turizma te izravni bruto domaći proizvod turizma u 2016.

 

The most important results derived from the Tourism Satellite Account are presented, that is, the values of internal tourism consumption, inbound tourism expenditure, domestic tourism expenditure, gross value added of tourism industries, tourism direct gross value added and tourism direct gross domestic product in 2016.

 

 

 

Detaljne tablice satelitskog računa turizma s Metodološkim objašnjenjima možete preuzeti u Excel-formatu.

 

Detailed tables of the Tourism Satellite Account with Notes on Methodology can be downloaded in Excel.

 

 

 

Procjenjuje se da je unutarnja turistička potrošnja u 2016. iznosila 78 616 milijuna kuna (tablica 1.), od čega su ostale sastavnice potrošnje iznosile 1 660 milijuna kuna ili 2,11% od unutarnje turističke potrošnje, a unutarnji turistički izdaci u 2016. iznosili su 76 955 milijuna kuna, što je 97,89% unutarnje turističke potrošnje.

 

It is estimated that internal tourism consumption in 2016 amounted to 78 616 million kuna (table 1.), of which other components of tourism consumption amounted to 1 660 million kuna, or 2.11% of internal tourism consumption, while internal tourism expenditure in 2016 amounted to 76 955 million kuna, or 97.89% of internal tourism consumption.

 

 

 

Dolazni turistički izdaci činili su 86,33% (66 433 milijuna kuna) unutarnjih turističkih izdataka, dok su domaći turistički izdaci činili 13,67% (10 523 milijuna kuna) unutarnjih turističkih izdataka.

 

Inbound tourism expenditure accounted for 86.33% (66 433 million kuna) of internal tourism expenditure, while domestic tourism expenditure accounted for 13.67% (10 523 million kuna) of internal tourism expenditure.

 

 

 

Procjenjuje se da su dolazni turistički izdaci u 2016. iznosili 66 433 milijuna kuna (tablica 2.), od čega su turistički izdaci nerezidentnih turista, tj. posjetitelja koji su ostvarili barem jedno noćenje u Hrvatskoj, iznosili 62 525 milijuna kuna ili 94,12% dolaznih turističkih izdataka.

 

It is estimated that inbound tourism expenditure in 2016 amounted to 66 433 million kuna (table 2.), of which tourism expenditure of
non-resident tourists, that is, visitors who spent at least one night in Croatia, amounted to 62 525 million kuna, or 94.12% of inbound tourism expenditure.

 

 

 

Turistički izdaci nerezidentnih jednodnevnih posjetitelja (izletnika) iznosili su 3 907 milijuna kuna ili 5,88% dolaznih turističkih izdataka (tablica 2.).

 

Tourism expenditure of non-resident same-day visitors (excursionists) amounted to 3 907 million kuna, or 5.88% of inbound tourism expenditure (table 2.).

 

 

 

Procjenjuje se da su domaći turistički izdaci u 2016. iznosili 10 523 milijuna kuna (tablica 3.), od čega su turistički izdaci rezidentnih posjetitelja na domaća putovanja iznosili 9 001 milijun kuna ili 85,54% domaćih turističkih izdataka. Turistički izdaci rezidentnih turista na domaća putovanja činili su 72,66% (6 541 milijun kuna) turističkih izdataka rezidentnih posjetitelja na domaća putovanja, dok su turistički izdaci rezidentnih jednodnevnih posjetitelja činili 27,34% (2 461 milijun kuna).

 

It is estimated that domestic tourism expenditure in 2016 amounted to 10 523 million kuna (table 3.), of which the tourism expenditure of resident visitors on domestic trips amounted to 9 001 million kuna, or 85.54% of domestic tourism expenditure. The tourism expenditure of resident tourists on domestic trips accounted for 72.66% (6 541 million kuna) of the tourism expenditure of resident visitors on domestic trips, while the tourism expenditure of resident same-day visitors accounted for 27.34% (2 461 million kuna).

 

 

 


Bruto dodana vrijednost turističkih djelatnosti u 2016. iznosila je 69 948 milijuna kuna (tablica 4.). Bruto dodana vrijednosti turističkih djelatnosti predstavlja 24,01% ukupno ostvarene bruto dodane vrijednosti u 2016. Nakon izračuna turističkog udjela u proizvodnji za svaku od turističkih djelatnosti i ostalih djelatnosti izračunana je izravna bruto dodana vrijednost turizma. Ona je u 2016. iznosila 31 734 milijuna kuna. i činila je 10,89% ukupne bruto dodane vrijednosti. Izravni bruto domaći proizvod turizma u 2016. iznosio je 40 040 milijuna kuna i njegov udio u ukupnom bruto domaćem proizvodu iznosio je 11,40 %.

 

The gross value added of tourism industries in 2016 amounted to 69 948 million kuna (table 4.). The gross value added of tourism industries represents 24.01% of the total gross value added realised in 2016. Following the calculation of the tourist share in the production for each of the tourism industries and other industries, the tourism direct gross value added has been calculated. It amounted to 31 734 million kuna in 2016 and accounted for 10.89% of total gross value added. The tourism direct gross domestic product in 2016 amounted to 40 040  million kuna and its share in total gross domestic product amounted to 11,40 %.

 

 

 

U 2016. udio izravne bruto dodane vrijednosti turizma turističkih djelatnosti u ukupnoj izravnoj bruto dodanoj vrijednosti turizma iznosio je 88,34%, dok je udio izravne bruto dodane vrijednosti turizma ostalih djelatnosti u izravnoj bruto dodanoj vrijednosti turizma iznosio 11,66%. (G-4.).

 

In 2016, the share of tourism direct gross value added of tourism industries in the total tourism direct gross value added amounted to 88.34%, while the share of tourism direct gross value added of other industries in the tourism direct gross value added amounted to 11.66% (G-4.)

 

 

 

Turistički omjer (omjer unutarnje turističke potrošnje i ukupne ponude dobara i usluga) u 2016. iznosio je 0,0975, odnosno 9,75 % ukupne ponude dobara i usluga korišteno je za zadovoljenje turističke potražnje).

 

Tourism ratio (the ratio of the internal consumption and the total supply of goods and services) in 2016 amounted to 0.0975, that is, 9.75% of the total supplyof goods and services were used to meet tourist demand.

 

 

 

1.   UNUTARNJA TURISTIČKA POTROŠNJA U 2016.

      INTERNAL TOURISM CONSUMPTION, 2016

 

2016.

 

mil. kuna

mln kuna

%

 

 

 

 

Unutarnja turistička potrošnja

78 616

100,00

Internal tourism consumption

 

 

 

 

Unutarnji turistički izdaci

76 955

97,89

Internal tourism expenditure

Dolazni turistički izdaci

66 433

86,33

Inbound tourism expenditure

Domaći turistički izdaci

10 523

13,67

Domestic tourism expenditure

Ostale sastavnice turističke potrošnje

1 661

2,11

Other components of tourism consumption

 

 

 

 

 

 

2.   DOLAZNI TURISTIČKI IZDACI PREMA VRSTI POSJETITELJA U 2016.

      INBOUND TOURISM EXPENDITURE, BY CLASSES OF VISITORS, 2016

 

2016.

 

mil. kuna

mln kuna

%

 

 

 

 

Dolazni turistički izdaci

66 433

100,00

Inbound tourism expenditure

Turistički izdaci nerezidentnih turista

62 525

94,12

Tourism expenditure of  non-resident tourists

Turistički izdaci nerezidentnih jednodnevnih posjetitelja

3 907

5,88

Tourism expenditure of non-resident same-day visitors

 

 

 

 

 

 

3.   DOMAĆI TURISTIČKI IZDACI U 2016.

      DOMESTIC TOURISM EXPENDITURE, 2016

 

2016.

 

mil. kuna

mln kuna

%

 

 

 

 

Domaći turistički izdaci

10 523

100,00

Domestic tourism expenditure

Turistički izdaci rezidentnih posjetitelja na domaća putovanja

9 001

85,54

Tourism expenditure of resident visitors on domestic trips

Domaći dio turističkih izdataka rezidentnih posjetitelja na odlazna putovanja

1 521

14,46

Domestic part of tourism expenditure of resident visitors on outbound trips

 

 

 

 

Turistički izdaci rezidentnih posjetitelja na domaća putovanja

9 001

100,00

Tourism expenditure of resident visitors on domestic trips

Turistički izdaci rezidentnih turista na domaća putovanja

6 541

72,66

Tourism expenditure of tesident tourists on domestic trips

Turistički izdaci rezidentnih jednodnevnih posjetitelja na domaća putovanjaj

2 461

27,34

Tourism expenditure of resident same-day visitors on domestic trips

 

 

 

 

Domaći dio turističkih izdataka rezidentnih posjetitelja na odlazna putovanja

1 521

100,00

Domestic part of tourism expendtiure of resident visotors on outbound trips

Domaći dio turističkih izdataka rezidentnih turista na odlazna putovanja

1 337

87,87

Domestic part of tourism expenditure of resident tourists on outbound trips

Domaći dio turističkih izdataka rezidentnih jednodnevnih posjetitelja na odlazna putovanja

185

12,13

Domestic part of tourism expenditure of resident same-day visitors on outbound trips

 

 

 

 

 

 

4.   BRUTO DODANA VRIJEDNOST TURISTIČKIH DJELATNOSTI, IZRAVNA BRUTO DODANA VRIJEDNOST TURIZMA
      I IZRAVNI BRUTO DOMAĆI PROIZVOD TURIZMA U 2016.

      GROSS VALUE ADDED OF TOURISM INDUSTRIES, TOURISM DIRECT GROSS VALUE ADDED AND TOURISM DIRECT GROSS DOMESTIC       PRODUCT, 2016

 

2016.

 

 

 

 

Bruto dodana vrijednost turističkih djelatnosti, mil. kuna

69 948

Gross value added of tourism industries, mln kuna

Udio bruto dodane vrijednosti turističkih djelatnosti u ukupnoj bruto dodanoj vrijednosti, %

24,01

Share of gross value added of tourism industries in total gross value added, %

Izravna bruto dodana vrijednost turizma, mil. kuna

31 734

Tourism direct gross value added, mln kuna

Udio izravne bruto dodane vrijednosti turizma u ukupnoj bruto dodanoj vrijednosti, %

10,89

Share of tourism direct gross value added in total gross value added, %

Izravni bruto domaći proizvod turizma, mil. kuna

40 040

Tourism direct gross domestic product, mln kuna

Udio izravnog bruto domaćeg proizvoda turizma u ukupnom bruto domaćem proizvodu, %

11,40

Share of tourism direct gross domestic product in total gross domestic product, %

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

BDP  bruto domaći proizvod

 

GDP  gross domestic product

mil.   milijun

 

mln     million

 

 

 

 

 

 

Znakovi

 

Symbols

 

 

 

-               nema pojave

 

-         no occurrence

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objavljuje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

 

Odgovara ravnatelj Marko Krištof.

Person responsible: Marko Krištof, Director General

 

Priredili: dr.sc. Neven Ivandić, univ. spec. oec. Zrinka Marušić, univ. spec. oec., Ivan Sever, dr.sc. Goran Kos,
Darko Vrančić, Krunoslav Zauder i Andrea Brumnić

Prepared by: Neven Ivandić, PhD, Zrinka Marušić, univ. spec. oec., Ivan Sever, univ. spec. oec., Goran Kos, PhD,
Darko Vrančić, Krunoslav Zauder and Andrea Brumnić

 

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE

 

 

Naklada: 20 primjeraka

20 copies printed

 

Podaci iz ovog Priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.

 

 

Služba za komunikaciju s korisnicima

User Communication Department

 

·     Informacije i korisnički zahtjevi

     Information and user requests

·     Pretplata publikacija

     Subscription

·     Novinarski upiti

     Press corner

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-138, 4806-154

      Elektronička pošta/ E-mail:
      stat.info@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148

 

      Telefon/ Phone:

      +385 (0) 1 4806-115

      Elektronička pošta/ E-mail:
      prodaja@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-121, 4806-168

      Elektronička pošta/ E-mail:
      press@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148