GLAVA PRIOPCENJA 2014_boja

GODINA/ YEAR: LV.                                           ZAGREB, 29. OŽUJKA 2019./ 29 MARCH, 2019                                    BROJ/ NUMBER: 14.1.2.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

ANKETA O POTROŠNJI KUĆANSTAVA

 

THE HOUSEHOLD BUDGET SURVEY

 

 

OSNOVNE KARAKTERISTIKE POTROŠNJE KUĆANSTAVA U 2017.

BASIC CHARACTERISTICS OF HOUSEHOLD CONSUMPTION, 2017

 

 

Osnovne karakteristike potrošnje kućanstava izračunane su na temelju podataka prikupljenih istraživanjem Anketa o potrošnji kućanstava. Anketa je provedena na uzorku slučajno izabranih privatnih kućanstava.

 

Basic characteristics of household consumption were calculated on the basis of data collected by the Household Budget Survey. The Survey is carried out on a random sample of private households.

 

 

 

U anketni uzorak 2017. bilo je izabrano 4 212 stambenih jedinica nastanjenih privatnim kućanstvima, od kojih je uspješno anketirano 1 377. Stopa odgovora na razini kućanstva iznosila je 38,0%.

 

The selected sample for 2017 included 4 212 dwellings occupied by private households, out of which 1 377 private households were successfully interviewed. The response rate at the household level
was 38.0%.

 

 

 

Podaci za 2017. nisu potpuno usporedivi s podacima iz prethodnih godina zbog detaljnijeg rasčlanjivanja pojedinih stavki izdataka u anketnom upitniku za 2017. kao i zbog promjene u metodi prikupljanja podataka.

 

Data for 2017 are not fully comparable with data from previous years due to more detailed breakdown of particular expenditure items in the questionnare for 2017 as well as to changes in the data collection method.

 

 

 

Prema podacima Ankete o potrošnji kućanstava, izdaci za potrošnju u 2017. iznosili su u prosjeku 82 530 kuna po kućanstvu.

 

According to the 2017 Household Budget Survey, consumption expenditures amounted to 82 530 kuna per household on average.

 

 

 

Struktura izdataka kućanstava iskazana je s pomoću dvanaest glavnih skupina proizvoda i usluga u skladu s Klasifikacijom osobne potrošnje prema namjeni − COICOP. Promatrano po glavnim skupinama, u 2017. najveći udio u izdacima činili su izdaci za Hranu i bezalkoholna pića, 28,2%. Slijedili su izdaci za Stanovanje i potrošnju energenata, 15,7%, i izdaci za Prijevoz, 15,5%. U ukupnim izdacima izdaci za Razna dobra i usluge imali su udio od 7,6%, za Odjeću i obuću udio od 7,3%, za Rekreaciju i kulturu te za Pokućstvo, opremu za kuću i redovito održavanje kuće udjele od po 5,5%, a za Komunikacije udio od 5,4%. Sve ostale skupine u ukupnim izdacima kućanstava imale su udio manji od 5,0%.

 

The structure of household expenditures is presented in twelve major groups of products and services according to the Classification of Individual Consumption by Purpose (COICOP). In 2017, reviewed by main groups, major shares of consumption expenditures were those for Food and non-alcoholic beverages, 28.2%, followed by expenditures for Housing and energy consumption, 15.7%, and for Transport, 15.5%. Expenditures for Miscellaneous goods and services had a share of 7.6%, for Clothing and footwear of 7.3%, for Recreation and culture as well as for Furnishings, household equipment and routine maintenance of the house of 5.5% (in each group) and for Communication of 5.4% in total expenditures. All other groups had a share of less than 5.0% of total household expenditures.

 

 

 

 

 

 

 

U tablici 1. prikazana je visina i struktura prosječnih izdataka po kućanstvu u 2017. prema glavnim skupinama, podskupinama i razredima definiranima Klasifikacijom osobne potrošnje prema namjeni − COICOP. Skupine s najvećim udjelima u ukupnim izdacima kućanstava i njihovi prosječni iznosi u 2017. bili su kako slijedi.

 

Table 1. shows the amount and the structure of average consumption expenditures per household in 2017 by main groups, subgroups and classes defined by the Classification of Individual Consumption by Purpose. The following paragraphs contain information on groups with the largest shares in total household expenditures and their average amounts in 2017.

 

 

 

Izdaci za skupinu Hrana i bezalkoholna pića iznosili su u prosjeku 23 253 kune po kućanstvu, a unutar te skupine pretežni dio činili su izdaci za hranu, 91,8%.

 

The expenditures for the Food and non-alcoholic beverages group amounted to 23 253 kuna per household on average, out of which expenditures for Food had the largest share, 91.8%.

 

 

 

Izdaci za skupinu Stanovanje i potrošnja energenata iznosili su u prosjeku 12 967 kuna po kućanstvu, a unutar te skupine najveći udio činili su izdaci za električnu energiju, plin i ostala goriva, 62,8%, i izdaci za opskrbu vodom i razne usluge vezane za stanovanje, 28,0%.

 

The expenditures for the Housing and energy consumption group amounted to 12 967 kuna per household on average, out of which the expenditures for Electricity, gas and other fuels, 62.8%, and Water supply and miscellaneous services relating to the dwelling, 28.0%, had the largest share.

 

 

 

Izdaci za skupinu Prijevoz iznosili su u prosjeku 12 766 kuna po kućanstvu, a unutar te skupine veći su udio činili izdaci za održavanje vozila, 63,6%.

 

The expenditures for the Transport group amounted to 12 766 kuna per household on average, out of which the expenditures for Operation of personal transport equipment had the largest share, 63.6%.

 

 

 

U izdacima za skupinu Razna dobra i usluge, koji su u prosjeku iznosili 6 252 kune po kućanstvu, najveći udio činili su izdaci za osobnu njegu, 43,5%, te osiguranje, 37,4%.

 

The expenditures for the Miscellaneous goods and services group amounted to 6 252 kuna per household on average, out of which the expenditures for Personal care, 43.5%, and Insurance, 37.4%, had the largest share.

 

 

 

Izdaci za skupinu Odjeća i obuća u prosjeku su iznosili 6 037 kuna po kućanstvu, a unutar te skupine veći udio imali su izdaci za odjeću, 72,4%. Izdaci za skupinu Pokućstvo, oprema za kuću i redovito održavanje kuće u prosjeku su iznosili 4 524 kune po kućanstvu, a unutar te skupine udio izdataka za proizvode i usluge za redovito održavanje kućanstava iznosio je 38,2%. Izdaci za skupinu Rekreacija i kultura u prosjeku su iznosili 4 506 kuna po kućanstvu, a unutar te skupine udio izdataka za usluge rekreacije i kulture iznosio je 41,3%.

 

The expenditures for the Clothing and footwear group amounted to 6 037 kuna per household on average, out of which the expenditures for Clothing had the largest share, 72.4%. The expenditures for the Furnishing, household equipment and routine maintenance of the house group amounted to 4 524 kuna per household on average, out of which the share for expenditures for Goods and services for routine household maintenance was 38.2%. The expenditures for the Recreation and culture group amounted to 4 506 kuna per household on average, out of which the share for expenditures for Recreational and cultural services was 41.3%.

 

 

 

1.   IZDACI ZA OSOBNU POTROŠNJU, PROSJEK PO KUĆANSTVU U 2017.

      PERSONAL CONSUMPTION EXPENDITURES, AVERAGE BY HOUSEHOLD, 2017

 

Skupine izdataka

Izdaci, kuna

Expenditures, kuna

Struktura,%

Structure, %

Expenditure groups

 

 

 

 

 

00

Izdaci za potrošnju – ukupno1)

82 530

100,0

Consumption expenditures – total1)

01

Hrana i bezalkoholna pića

23 253

28,2

Food and non-alcoholic beverages

01.1

Hrana

21 353

91,8

Food

01.1.1

Kruh i žitarice

3 562

16,7

Bread and cereals

01.1.2

Meso

6 668

31,2

Meat

01.1.3

Riba

800

3,7

Fish

01.1.4

Mlijeko, sir i jaja

3 308

15,5

Milk, cheese and eggs

01.1.5

Ulja i masnoće

730

3,4

Oils and fats

01.1.6

Voće

1 570

7,4

Fruit

01.1.7

Povrće

2 542

11,9

Vegetables

01.1.8

Šećer, džem, čokolada i konditorski proizvodi

1 271

6,0

Sugar, jam, chocolate and confectionery

01.1.9

Prehrambeni proizvodi, d. n.

903

4,2

Food products n. e. c.

01.2

Bezalkoholna pića

1 900

8,2

Non-alcoholic beverages

01.2.1

Kava, čaj, kakao

822

43,3

Coffee, tea, cocoa

01.2.2

Mineralna voda, osvježavajuća pića i sokovi

 1 078

56,7

Mineral water, soft drinks and juices

 

 

 

 

 

02

Alkoholna pića i duhan

2 421

2,9

Alcoholic beverages and tobacco

02.1

Alkoholna pića

1 055

43,6

Alcoholic beverages

02.1.1

Žestoka alkoholna pića

(146)

(13,9)

Spirits

02.1.2

Vino

432

40,9

Wine

02.1.3

Pivo

477

45,2

Beer

02.2

Duhan

1 367

56,4

Tobacco

 

 

 

 

 

03

Odjeća i obuća

6 037

7,3

Clothing and footwear

03.1

Odjeća

4 369

72,4

Clothing

03.1.1

Materijal za odjeću

.

.

Clothing material

03.1.2

Odjevni predmeti

4 290

98,2

Garments

03.1.3

Ostali odjevni predmeti i dodaci

(50)

(1,1)

Other articles of clothing and clothing accessories

03.1.4

Čišćenje, popravci i posudba odjeće

(26)

(0,6)

Cleaning, repair and hire of clothing

03.2

Obuća

1 668

27,6

Footwear

03.2.1

Cipele i ostala obuća

1 667

99,9

Shoes and other footwear

03.2.2

Popravak, čišćenje i posudba obuće

.

.

Repair, shoe cleaning services and hire of footwear

 

 

 

 

 

04

Stanovanje i potrošnja energenata2)

12 967

15,7

Housing and energy consumption2)

04.1

Najamnine za stanovanje

(568)

(4,4)

Actual rentals for housing

04.3

Održavanje i popravci u stanu

626

4,8

Maintenance and repair of the dwelling

04.3.1

Proizvodi za redovito održavanje i popravak stana

308

49,2

Materials for the maintenance and repair of the dwelling

04.3.2

Usluge za redovito održavanje i popravke u stanu

(318)

(50,8)

Services for the maintenance and repair of the dwelling

04.4

Opskrba vodom i razne usluge vezane za
stanovanje

3 635

28,0

Water supply and miscellaneous services relating to the dwelling

04.4.1

Opskrba vodom

1 763

48,5

Water supply

04.4.2

Odvoz smeća

638

17,6

Refuse collection

04.4.3

Odvodnja otpadnih voda

832

22,9

Sewage collection

04.4.4

Ostale usluge vezane za stanovanje, d. n.

(401)

(11,0)

Other services relating to the dwelling n. e. c.

04.5

Električna energija, plin i ostala goriva

8 138

62,8

Electricity, gas and other fuels

04.5.1

Električna energija

3 817

46,9

Electricity

04.5.2

Plin

1 585

19,5

Gas

04.5.3

Tekuća goriva

(185)

(2,3)

Liquid fuels

04.5.4

Kruta goriva

2 279

28,0

Solid fuels

04.5.5

Toplinska energija

(271)

(3,3)

Heat energy

 

 

 

 

 

05

Pokućstvo, oprema za kuću i redovito
održavanje kuće

4 524

5,5

Furnishing, household equipment and routine
maintenance of the house

05.1

Namještaj i pokućstvo, tepisi i ostale podne prostirke

(1 326)

(29,3)

Furniture and furnishing, carpets and other floor coverings

05.1.1

Namještaj i pokućstvo

(1 271)

(95,8)

Furniture and furnishings

05.1.2

Tepisi i ostale podne prostirke

(55)

(4,1)

Carpets and other floor coverings

05.1.3

Popravci namještaja, pokućstva i podnih prostirki

.

.

Repair of furniture, furnishings and floor coverings

05.2

Tekstilni proizvodi za kućanstvo

201

4,4

Household textiles

05.3

Kućanski aparati

732

16,2

Household appliances

05.3.1

Veliki kućanski aparati

638

87,1

Major household appliances

05.3.2

Mali električni kućanski aparati

(76)

(10,4)

Small electric household appliances

05.3.3

Popravak kućanskih aparata

(18)

(2,5)

Repairs of household appliances

05.4

Stakleno i stolno posuđe

175

3,9

Glassware and tableware utensils

05.5

Alati i oprema za kuću i vrt

363

8,0

Tools and equipment for house and garden

05.5.1

Veći alati i oprema

(147)

(40,5)

Major tools and equipment

05.5.2

Mali alati i razni pribor

216

59,5

Small tools and miscellaneous accessories

05.6

Proizvodi i usluge za redovito održavanje
kućanstva

1 727

38,2

Goods and services for routine household maintenance

05.6.1

Potrošni proizvodi za kućanstvo

1 571

91,0

Non-durable household goods

05.6.2

Usluge pomoći u kućanstvu i kućanske usluge

(156)

(9,0)

Domestic services and household services

 

 

 

 

 

06

Zdravstvo

2 215

2,7

Health

06.1

Medicinski proizvodi, pomagala i oprema

1 477

66,7

Medical products, appliances and equipment

06.1.1

Farmaceutski proizvodi

1 249

84,6

Pharmaceutical products

06.1.2

Ostali medicinski proizvodi

(15)

(1,0)

Other medical products

06.1.3

Terapeutska pomagala i oprema

(213)

(14,4)

Therapeutic appliances and equipment

06.2

Zdravstvene usluge, osim bolničkih

(626)

(28,3)

Medical services, except hospital services

06.2.1

Medicinske usluge

(183)

(29,2)

Medical services

06.2.2

Stomatološke usluge

(336)

(53,6)

Dental services

06.2.3

Paramedicinske usluge

(108)

(17,2)

Paramedical services

06.3

Bolničke usluge

.

.

Hospital services

 

 

 

 

 

07

Prijevoz

12 766

15,5

Transport

07.1

Kupnja vozila

(3 826)

(30,0)

Purchase of vehicles

07.1.1

Motorna vozila

(3 771)

(98,5)

Motorised vehicles

07.1.2

Motocikli

.

.

Motorcycles

07.1.3

Bicikli

(50)

(1,3)

Bicycles

07.2

Održavanje vozila

8 115

63,6

Operation of personal transport equipment

07.2.1

Rezervni dijelovi i pribor

680

8,4

Spare parts and accessories

07.2.2

Goriva i maziva

5 683

70,0

Fuel and lubricants

07.2.3

Održavanje i popravci

366

4,5

Maintenance and repairs

07.2.4

Ostale usluge povezane s osobnim vozilima

1 387

17,1

Other services in respect of personal transport
equipment

07.3

Usluge prijevoza

824

6,5

Transport services

07.3.1

Željeznički prijevoz putnika

  (130)

(15,7)

Passenger transport by railway

07.3.2

Cestovni prijevoz putnika

(310)

(37,6)

Passenger transport by road

07.3.3

Zračni prijevoz putnika

(175)

(21,3)

Passenger transport by air

07.3.4

Prijevoz putnika morem i unutarnjim vodama

(45)

(5,5)

Passenger transport by sea and inland waterways

07.3.5

Kombinirani prijevoz putnika

(155)

(18,9)

Combined passenger transport

07.3.6

Ostale usluge u prijevozu

.

.

Other transport services

 

 

 

 

 

08

Komunikacije

4 447

5,4

Communication

08.1

Poštanske usluge

(54)

(1,2)

Postal services

08.2

Telefonska i telefaks oprema

(280)

(6,3)

Telephone and telefax equipment

08.3

Telefonske i telefaks usluge

4 113

92,5

Telephone and telefax services

 

 

 

 

 

09

Rekreacija i kultura

4 506

5,5

Recreation and culture

09.1

Audiovizualna, fotografska i informatička oprema

468

10,4

Audio-visual, photographic and information processing equipment

09.1.1

Oprema za prijam, snimanje i reprodukciju
zvuka i slike

(226)

(48,3)

Equipment for reception, recording and
reproduction of sound and picture

09.1.2

Oprema za fotografiranje i snimanje i optički
instrumenti

.

.

Photographic and cinematographic equipment and
optical instruments

09.1.3

Informatička oprema

(198)

(42,3)

Information processing equipment

09.1.4

Mediji za snimanje

(17)

(3,6)

Recording media

09.1.5

Popravak audiovizualne, fotografske i
informatičke opreme

.

.

Repair of audio-visual, photographic
and information processing equipment

09.2

Ostala trajna dobra za rekreaciju i kulturu

.

.

Other durables for recreation and culture

09.3

Ostala oprema za rekreaciju, vrtlarstvo i kućni ljubimci

1037

23,0

Other recreational equipment, gardens and pets

09.3.1

Igre i igračke te hobiji

(130)

(12,5)

Games, toys, hobbies

09.3.2

Oprema za sport, kampiranje i rekreaciju na
otvorenome

(93)

(9,0)

Equipment for sport, camping and open-air
recreation

09.3.3

Vrtovi, biljke i cvijeće

362

34,9

Gardens, plants and flowers

09.3.4

Kućni ljubimci, hrana i oprema

355

34,3

Pets, pet foods and related products

09.3.5

Veterinarske i ostale usluge za kućne ljubimce

(96)

(9,3)

Veterinary and other services

09.4

Usluge rekreacije i kulture

1 861

41,3

Recreational and cultural services

09.4.1

Rekreacijske i sportske usluge

(369)

(19,8)

Recreational and sporting services

09.4.2

Usluge za kulturu

1 333

71,7

Cultural services

09.4.3

Igre na sreću

(159)

(8,5)

Games of chance

09.5

Novine, knjige i pisaći pribor

805

17,9

Newspapers, books and stationery

09.5.1

Knjige

423

52,5

Books

09.5.2

Novine i časopisi

232

28,8

Newspapers and magazines

09.5.3

Raznovrsni tiskani materijal

(4)

(0,5)

Miscellaneous printed matter

09.5.4

Pisaći i crtaći pribor, papirna konfekcija

146

18,1

Stationery and drawing materials

09.6

Paket-aranžmani

(242)

(5,4)

Package holidays

 

 

 

 

 

10

Obrazovanje

(751)

(0,9)

Education

 

 

 

 

 

11

Restorani i hoteli 

2 391

2,9

Restaurants and hotels

11.1

Ugostiteljske usluge

1 911

79,9

Catering services

11.1.1

Restorani, kavane i slično

1 636

85,6

Restaurants, cafés and the like

11.1.2

Kantine

(274)

(14,4)

Canteens

11.2

Usluge smještaja

(480)

(20,1)

Accommodation services

 

 

 

 

 

12

Razna dobra i usluge

6 252

7,6

Miscellaneous goods and services

12.1

Osobna njega

2 721

43,5

Personal care

12.1.1

Frizerski saloni i centri za osobnu njegu

817

30,0

Hairdressing salons and personal grooming
establishments

12.1.2

Električni uređaji za osobnu njegu

(8)

(0,3)

Electrical appliances for personal care

12.1.3

Ostali predmeti i proizvodi za osobnu njegu

1 897

69,7

Other articles and products for personal care

12.3

Osobni predmeti, d. n.

(252)

(4,0)

Personal effects n. e. c.

12.3.1

Nakit, ure i satovi

(28)

(11,1)

Jewellery, clocks and watches

12.3.2

Ostali osobni predmeti

(224)

(88,9)

Other personal articles

12.4

Usluge socijalne skrbi

.

.

Social protection services

12.5

Osiguranje

2 341

37,4

Insurance

12.5.2

Osiguranje vezano uz stanovanje

(84)

(3,6)

Insurance related to dwellings

12.5.3

Osiguranje vezano uz zdravstvo

971

41,5

Insurance related to health

12.5.4

Osiguranje vezano uz prijevoz

1 264

54,0

Insurance related to transport

12.5.5

Ostalo osiguranje

.

.

Other insurance

12.6

Financijske usluge, d. n.

367

5,9

Financial services n. e. c.

12.7

Ostale usluge, d. n.

(445)

(7,1)

Other services n. e. c.

 

 

1)       Zbog zaokruživanja i manje preciznih procjena podataka označenih s . i ( ) zbroj podataka nižih razina ne daje ukupno.

2)       Izdaci za skupinu Stanovanje i potrošnja energenata ne uključuju imputiranu najamninu.

 

1)       Due to rounding and less accurate estimation marked by . and ( ) data do not add up to the total.

2)       Expenditures for the group Housing and energy consumption do not include imputed rent.

 

 

 

Prema podacima Ankete o potrošnji kućanstava 2017. u tablici 2., većina kućanstava živjela je u vlastitom stanu ili kući, 90,3%. Prema opremljenosti trajnim dobrima, gotovo sva kućanstava raspolažu osnovnim trajnim dobrima kao što su televizor, hladnjak i stroj za pranje rublja. Automobil je imalo 68,4% kućanstava, mikrovalne pećnice 50,0% kućanstava, strojeve za pranje posuđa 41,8% kućanstava, a klimatizacijske uređaje 35,4% kućanstava.

 

According to the 2017 Household Budget Survey, table 2., most households, 90.3% of them, lived in their own dwelling or house. Almost all households were equipped with basic durables such as a TV set, a refrigerator and a washing machine. There were 68.4% of households that owned a car, 50.0% had microwave ovens, 41.8% had dishwashers and 35.4% had air conditioning devices.

 

 

 

2.   STATUS STANOVANJA I OPREMLJENOST KUĆANSTAVA TRAJNIM DOBRIMA U 2017.

      ACCOMODATION STATUS AND POSSESSION OF CONSUMER DURABLES IN HOUSEHOLDS, 2017

 

 

%

 

 

 

 

Status stanovanja

 

Accomodation status

Vlastiti stan ili kuća

90,3

Owner-occupied dwelling or house

Unajmljeni stan ili kuća 

9,7

Rented dwelling or house

 

 

 

Trajna dobra

 

Durables

Televizor

98,4

TV set

Hladnjak

99,2

Refrigerator

Zamrzivač

62,7

Freezer

Stroj za pranje rublja

97,4

Washing machine

Stroj za pranje posuđa

41,8

Dishwasher

Automobil

68,4

Car

Drugi automobil

18,0

Second car

Mikrovalna pećnica

50,0

Microwave oven

Klimatizacijski uređaj

35,4

Air conditioning device

 

 

 

Tablica 3. prikazuje podatke o visini i strukturi izdataka za osobnu potrošnju kućanstava za razdoblje od 2009. do 2011., za 2014. i 2017.

 

Table 3. shows data on the amount and structure of household consumption expenditures for the period from 2009 to 2011, for 2014 and for 2017.

 

 

 

3.   IZDACI ZA POTROŠNJU, PROSJEK PO KUĆANSTVU, 2009. − 2011., 2014. I 2017.1)

      CONSUMPTION EXPENDITURES, AVERAGE PER HOUSEHOLD, 2009 – 2011, 2014 AND 20171)

 

2009.

2010.

2011.

2014.

2017.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

Izdaci za potrošnju – ukupno, kuna

76 188

75 167

74 941

81 315

82 530

Consumption expenditures – total, kuna

Struktura izdataka prema glavnim skupinama, %

 

 

 

 

 

Structure of expenditures according to main groups, %

01

Hrana i bezalkoholna pića

32,1

32,1

31,7

29,5

28,2

01

Food and non-alcoholic beverages

02

Alkoholna pića i duhan

3,6

3,8

3,7

3,3

2,9

02

Alcoholic beverages and tobacco

03

Odjeća i obuća

7,3

6,4

6,0

6,8

7,3

03

Clothing and footwear

04

Stanovanje i potrošnja energenata3)

14,4

14,9

15,7

16,2

15,7

04

Housing and energy consumption3)

05

Pokućstvo, oprema za kuću i redovito održavanje
kuće

5,2

4,9

4,6

4,5

5,5

05

Furnishings, household equipment and routine maintenance of the house

06

Zdravstvo

2,8

3,2

2,7

2,9

2,7

06

Health

07

Prijevoz

11,0

12,0

12,9

13,0

15,5

07

Transport

08

Komunikacije

5,1

5,3

5,4

5,5

5,4

08

Communications

09

Rekreacija i kultura

6,0

5,6

5,3

6,0

5,5

09

Recreation and culture

10

Obrazovanje

1,0

0,9

0,9

1,1

(0,9)

10

Education

11

Restorani i hoteli

3,1

2,4

2,4

2,7

2,9

11

Restaurants and hotels

12

Razna dobra i usluge

8,4

8,5

8,7

8,5

7,6

12

Miscellaneous goods and services

 

 

1)    Anketa o potrošnji kućanstava do 2011. provodila se kao godišnje istraživanje, a nakon toga se periodika promijenila u višegodišnju. Stoga godišnje serije podataka više nisu raspoložive.

2)       Podaci za 2017. nisu potpuno usporedivi s podacima iz prethodnih godina. Vidi Metodološka objašnjenja.

3)       Izdaci za skupinu Stanovanje i potrošnja energenata ne uključuju imputiranu najamninu

 

1)       Until 2011, the Household Budget Survey was conducted as an annual survey,  after which it was changed into a multi-year survey. Therefore, annual data series are no longer available.

2)       Data for 2017 are not fully comparable with data from previous years. See Notes on methodology.

3)       Expenditures for the Housing and energy consumption group do not include imputed rent.

 

 

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Anketa o potrošnji kućanstva (APK) jest istraživanje koje se provodi na uzorku privatnih kućanstava. Anketom se prikupljaju podaci o izdacima za potrošnju kućanstava te podaci o socioekonomskim i demografskim obilježjima kućanstava.

 

The Household Budget Survey (HBS) is a survey that has been carried out on a sample of private households. The Survey collects data on household consumption expenditures as well as data on socio-economic and demographic characteristics of households.

 

 

 

Anketa se provodi u skladu s metodološkim preporukama Eurostata te međunarodnim standardima i klasifikacijama. Struktura izdataka za potrošnju kućanstava prati se prema Klasifikaciji osobne potrošnje prema namjeni − COICOP (Classification of Individual Consumption by Purpose – COICOP). Anketom su, prema metodologiji, obuhvaćena privatna kućanstva, dok institucionalna kućanstva (npr. osobe koje žive u domovima umirovljenika, bolnicama za trajni smještaj osoba, samostanima i sl.) te potrošnja stranih turista nisu obuhvaćeni tim istraživanjem.

 

The Survey is in line with Eurostat’s methodological recommendations and international standards and classifications. The structure of household consumption expenditures is observed according to the Classification of Individual Consumption by Purpose – COICOP. The Survey only covers private households, while institutional households (population residing in institutions such as homes for the elderly, hospitals for long-term treatments, monasteries) as well as the consumption realised by foreign tourists are excluded.

 

 

 

Svrha provedbe Ankete o potrošnji kućanstava jest dati sliku visine i strukture izdataka za potrošnju kućanstava prema skupinama definiranima Klasifikacijom osobne potrošnje prema namjeni − COICOP te prema različitim socioekonomskim obilježjima kućanstava. Osim o izdacima kućanstva, Anketa pruža i podatke o opremljenosti trajnim dobrima, uvjetima stanovanja i sl. Podaci Ankete koriste se za izračun pondera za praćenje indeksa potrošačkih cijena te za izračun finalne potrošnje kućanstava (dio sustava nacionalnih računa).

 

The Household Budget Survey aims at giving a picture of the amount and the structure of household consumption expenditures according to the groups defined by the Classification of Individual Consumption by Purpose and according to various socio-economic characteristics of households. Besides data on consumption expenditures, the Survey also provides data on the availability of durables, housing conditions, and so on. The Survey data are used in the calculation of weights used in monitoring consumer price indices as well as for measuring final household consumption (a part of the system of national accounts).

 

 

 

Anketa o potrošnji kućanstava provodila se kao godišnje istraživanje do 2011., a nakon toga se periodika provedbe promijenila u višegodišnju. Stoga godišnje serije podataka više nisu raspoložive.

 

Until 2011, the Household Budget Survey was conducted as an annual survey, after which it was changed into a multi-year survey. Therefore, annual data series are no longer available.

 

 

 

Podaci za 2017. nisu potpuno usporedivi s podacima iz prethodnih godina zbog detaljnijeg rasčlanjivanja pojedinih stavki izdataka u anketnom upitniku za 2017. kao i zbog promjene u metodi prikupljanja podataka.

 

Data for 2017 are not fully comparable with data from previous years due to more detailed breakdown of particular expenditure items in the questionnare for 2017 as well as to changes in the data collection method.

 

 

 

 

 

 

Prikupljanje podataka

 

Data collection

 

 

 

Anketni podaci prikupljaju se dvanaest mjeseci te se to razdoblje poklapa s kalendarskom godinom. Anketiranje na terenu provodi se u 26 dvotjednih intervala tijekom cijele godine. To znači da se svaka dva tjedna anketira dio kućanstava iz uzorka, a rezultati se objavljuju na godišnjoj razini.

 

Survey data are collected for 12 months and this period corresponds to the calendar year. Field interviews are carried out during the course of a year in 26 fortnight intervals. This means that a part of the total sampled households are interviewed every two weeks. Data are published annually.

 

 

 

Podaci Ankete prikupljaju se anketnim upitnicima i dnevnikom. Metodom intervjua prikupljaju se podaci o socioekonomskim obilježjima članova kućanstava te većina podataka o izdacima za osobnu potrošnju. Dnevnikom koji vodi kućanstvo tijekom 14 dana dobivaju se podaci o potrošnji hrane, pića, duhana i izabranih proizvoda široke potrošnje (npr. novine, proizvodi za osobnu higijenu i sredstva za čišćenje stana).

 

Data are collected through questionnaires and a diary. Data on socio-economic characteristics of household members as well as on most personal consumption expenditures are collected by interviewing. Data referring to food, beverages, tobacco and selected consumer goods (e.g. newspapers, personal hygiene products and products for regular cleaning of the dwelling) are obtained from a diary kept in a household for 14 days.

 

 

 

Do 2014. anketni upitnici bili su u tiskanom obliku, a 2017. zamijenjeni su metodom prikupljanja podataka CAPI (Computer-Assisted Personal Interviewing). Ta metoda omogućuje anketiranje s pomoću prijenosnih računala ''licem u lice'', što znači da se anketar za unos podataka koristi prijenosnim računalom (elektronički upitnik). Kućanstvo i dalje vodi dnevnik u tiskanom obliku.

 

Untill 2014, questionnaires were on paper form, and in 2017 they were replaced by a CAPI method (Computer-Assisted Personal Interviewing). The CAPI method enables interviewing on laptops, "face to face", meaning that the interwiewer is using a laptop for data entry (electronic questionnaire). The households continue to keep paper-format diaries.

 

 

 

Anketiranje kućanstava na terenu provode posebno educirani anketari. Njihov rad organizira Državni zavod za statistiku koji prikupljene podatke kontrolira, obrađuje i tabelira. Rezultati se objavljuju na višegodišnjoj razini.

 

The field work is carried out by educated interviewers and their work is organised by the Croatian Bureau of Statistics, which further checks and processes the data and prepares tables. The results of the survey are published at the multy-annual level.

 

 

 

Prema Zakonu o službenoj statistici (NN, br. 103/03., 75/09., 59/12. i 12/13. – pročišćeni tekst), zajamčena je tajnost svih podataka koje ispitanici daju o sebi i o članovima svoga kućanstva. Prikupljeni podaci upotrebljavaju se isključivo za statističke svrhe te se objavljuju u zbirnom (agregiranom) obliku.

 

According to the Official Statistics Act (NN, Nos 103/03, 75/09, 59/12 and 12/13 – consolidated text), the confidentiality of all personal data on a household and its members given by respondents is guaranteed. Collected data are used solely for statistical purposes and are published in an aggregated form.

 

 

 

 

 

 

Osnovne definicije

 

Basic definitions

 

 

 

Kućanstvo je svaka obiteljska ili druga zajednica osoba koje zajedno stanuju i zajednički troše svoje prihode za podmirivanje osnovnih životnih potreba (stanovanje, hrana i drugo). Kućanstvom se smatra i svaka osoba koja živi sama (jednočlano kućanstvo).

 

Household is every family or other community of individuals who live together and spend their income together for meeting basic existential needs (accommodation, food and so on). Household is also considered every person who lives alone (one-person household).

 

 

 

 

 

 

Izdaci za potrošnju kućanstva podrazumijevaju novčanu i naturalnu potrošnju proizvoda i usluga koji služe za podmirivanje životnih potreba članova kućanstva. Prema Klasifikaciji osobne potrošnje prema namjeni − COICOP izdaci za potrošnju razvrstani su u 12 glavnih skupina: 01 Hrana i bezalkoholna pića, 02 Alkoholna pića i duhan, 03 Odjeća i obuća, 04 Stanovanje i potrošnja energenata, 05 Pokućstvo, oprema za kuću i redovito održavanje kuće, 06 Zdravstvo, 07 Prijevoz, 08 Komunikacije, 09 Rekreacija i kultura, 10 Obrazovanje, 11 Restorani i hoteli te 12 Razna dobra i usluge. U tablicama 1. i 3. u ovom Priopćenju podaci za skupinu 04 ne uključuju iznos imputirane najamnine. Pri usporedbi podataka s drugim zemljama EU-a imputirana najamnina uključuje se u izdatke kućanstava radi jednakog mjerenja troškova stanovanja, koji ovise o tipu vlasništva nad stambenom jedinicom (različito od zemlje do zemlje).

 

Household consumption expenditures refer to financial and natural consumption of products and services used for meeting existential needs of household members. According to the Classification of Individual Consumption by Purpose, the expenditures are classified into twelve major groups: 01 Food and non-alcoholic beverages, 02 Alcoholic beverages and tobacco, 03 Clothing and footwear, 04 Housing and energy consumption, 05 Furnishing, household equipment and routine maintenance of the house, 06 Health, 07 Transport, 08 Communication, 09 Recreation and culture, 10 Education, 11 Restaurants and hotels, 12 Miscellaneous goods and services. Tables 1. and 3. in this First Release do not include the amount of imputed rent in the group 04. When comparing data with other EU countries, imputed rent is included in household expenditures in order to equalise measuring of housing costs, which depend on the type of ownership of the dwelling unit (which differs from country to country).

 

 

 

Skupina 01 Hrana i bezalkoholna pića uključuje izdatke za kruh i proizvode od žitarica, meso i mesne prerađevine, ribu i riblje prerađevine, mlijeko i mliječne proizvode, ulja i masnoće, voće i povrće, šećer, džem, konditorske proizvode, ostale prehrambene proizvode i bezalkoholna pića.

 

Group 01 Food and non-alcoholic beverages includes expenditures on bread and cereal products, meat and meat products, fish and fish products, milk and milk products, oils and fats, fruits and vegetables, sugar, jam, confectionery, other food products and non-alcoholic beverages.

 

 

 

Skupina 02 Alkoholna pića i duhan uključuje izdatke za sve vrste alkoholnih pića i duhanske proizvode.

 

Group 02 Alcoholic beverages and tobacco includes expenditures on all types of alcoholic beverages and tobacco products.

 

 

 

Skupina 03 Odjeća i obuća uključuje izdatke za sve vrste muške, ženske i dječje odjeće i obuće te njihov popravak, čišćenje i posuđivanje.

 

Group 03 Clothing and footwear includes expenditures on all types of clothing and footwear for men, women and children as well as repair, cleaning services and hire of clothing and footwear.

 

 

 

Skupina 04 Stanovanje i potrošnja energenata uključuje izdatke za plaćanje najamnine, imputiranu najamninu, izdatke za komunalije, električnu energiju, vodu, plin, popravke u stanu te proizvode i usluge za redovito održavanje stana. U prikazanim podacima za izdatke ove skupine nije uključena imputirana najamnina. Imputirana najamnina odnosi se na kategorije vlasnika stana (kuće) i ostale kategorije stanara koji nisu podstanari i predstavlja pretpostavljeni iznos naknade za najam stana koju bi kućanstvo koje stanuje u vlastitom stanu platilo kada bi isti takav stan trebalo unajmiti za svoje potrebe.

 

Group 04 Housing and energy consumption includes expenditures on rent, imputed rent, municipal services, utility payments, repairs as well as products and services for the regular maintenance of the dwelling. Expenditure data shown for this group do not include imputed rent. Imputed rent refers to categories of the owner of a dwelling (house) and other categories of occupants who are not subtenants and expresses the assumed amount of the rent that a household that lives in its own dwelling would have paid if it had rented the same type of dwelling for its needs.

 

 

 

Skupina 05 Pokućstvo, oprema za kuću i redovito održavanje kuće uključuje izdatke za kupnju pokućstva, kućnog tekstila, popravke namještaja, izdatke za kupnju posuđa i kućanskih aparata, alata i pribora za kuću i vrt te izdatke za proizvode i usluge za održavanje stana (kuće).

 

Group 05 Furnishings, household equipment and routine maintenance of a house includes expenditures on furnishings, household textiles, repair of furniture, expenditure on purchase of utensils and household appliances, house and garden tools and equipment and goods and services for maintenance of a dwelling (house).

 

 

 

Skupina 06 Zdravstvo uključuje izdatke za kupnju farmaceutskih proizvoda, terapeutskih pomagala i opreme te izdatke za zdravstvene usluge.

 

Group 06 Health includes expenditures on purchase of pharmaceutical products, therapeutical appliances and equipment as well as expenditures on medical services.

 

 

 

Skupina 07 Prijevoz uključuje izdatke za kupnju vozila i rezervnih dijelova, izdatke za popravak vozila, kupnju goriva te izdatke za javni prijevoz.

 

Group 07 Transport includes expenditures on purchase of vehicles and spare parts, expenditures on vehicle repairs, purchase of fuels and expenditures on public transport.

 

 

 

Skupina 08 Komunikacije uključuje izdatke za poštanske i telefonske usluge te kupnju komunikacijske opreme.

 

Group 08 Communications includes expenditures on postal and telephone services and purchase of communication equipment.

 

 

 

Skupina 09 Rekreacija i kultura uključuje izdatke za kupnju opreme za sport, rekreaciju i kulturu, izdatke za kućne ljubimce, izdatke za usluge vezane za sportske i kulturne događaje, televizijsku i radijsku pretplatu, kupnju školskih i ostalih knjiga, pribora za crtanje i pisanje te izdatke za paket-aranžmane.

 

Group 09 Recreation and culture includes expenditures on equipment for sports, recreation and culture, expenditures on pets, expenditures on sports and cultural services, television and radio broadcasting subscription, purchase of books, stationery and writing materials and expenditures on package holidays.

 

 

 

Skupina 10 Obrazovanje obuhvaća izdatke za obrazovne usluge. Obuhvat obrazovnih usluga temelji se na kategorijama obrazovanja definiranima Međunarodnom standardnom klasifikacijom obrazovanja (ISCED 2011.). Uključeni su izdaci za predškolsko obrazovanje djece u dobi od tri i više godina, izdaci za upisnine i školarine u osnovnoškolskom, srednjoškolskom i visokoškolskom obrazovanju te izdaci za neformalno obrazovanje. Važno je napomenuti da su izdaci koji se odnose, npr. na kupnju knjiga uključeni u skupinu 09, dok su npr. izdaci za smještaj u studentskom domu uključeni u skupinu 11.

 

Group 10 Education includes expenditures for education services only. Coverage of educational services is based on the categories defined by the International Standard Clasification of Education – ISCED 2011. Included are expenditures of pre-school education for children of three years and over, expenditures on school registration fees in primary, secondary and tertiary education and expenditures on education not definable by level. It is important to note that expenditures such as purchase of books, are included in Group 09, while expenditures on accommodation services of students are included in Group 11.

 

 

 

Skupina 11 Restorani i hoteli uključuje izdatke za ugostiteljske usluge (u gostionicama, restoranima, kafićima, kantinama i sl.), izdatke za usluge smještaja u hotelima, motelima, planinarskim domovima, kampovima te usluge smještaja u đačkim i studentskim domovima.

 

Group 11 Restaurants and hotels includes expenditures for hotel and restaurant services (inns, restaurants, cafes, canteens and similar), accommodation services in hotels, motels, mountain chalets, camping sites, accommodation services in pupils’ and students’ boarding schools.

 

 

 

Skupina 12 Razna dobra i usluge uključuje izdatke za proizvode i usluge za osobnu njegu, kupnju osobnih predmeta, plaćanje usluga socijalne skrbi (npr. domovi za starije), izdatke za usluge osiguranja, financijske i ostale usluge.

 

Group 12 Miscellaneous goods and services includes expenditures on products and services for personal care, purchase of personal effects, payment of social protection services (for example, homes for the elderly), expenditures for insurance services, financial services and other services.

 

 

 

Podaci o smještaju pokazuju status stanovanja kućanstva. Tipovi smještaja jesu: smještaj u vlastitom stanu ili kući i smještaj u unajmljenom stanu ili kući. Unajmljeni smještaj uključuje stanare koji plaćaju sniženu ili punu najamninu te stanare koji žive u unajmljenom stanu, ali ne plaćaju najamninu (besplatni smještaj).

 

Data on accommodation indicates the accommodation status of a household. Types of accommodation are as follows: accommodation in a dwelling or a house owned by an occupier and accommodation in a rented dwelling or a house. Accommodation in a rented dwelling includes tenants who pay a full or reduced rent as well as tenants who live in a rented flat without paying for rent (rent-free accomodation).

 

 

 

Nacrt i veličina uzorka

 

Sampling design and sample size

 

 

 

Anketa je provedena na uzorku slučajno izabranih privatnih kućanstava. Okvir za izbor uzorka stanova nastanjenih privatnim kućanstvima temeljio se na podacima dobivenima Popisom stanovništva, kućanstava i stanova 2011.

 

The Survey was carried out on a random sample of private households. The sample frame used for the selection of dwellings occupied by private households was based on the Census 2011 data.

 

 

 

Uzorak za Anketu o potrošnji kućanstava u 2017. izabran je u dvije etape. U prvoj etapi izabrano je 468 segmenata (segmenti su teritorijalne jedinice koje se sastoje od jednoga ili nekoliko susjednih popisnih krugova). U drugoj etapi iz svakog od izabranih segmenata slučajnim izborom izabrano je 9 nastanjenih stanova. Tako je u uzorak izabrano 4 212 stanova nastanjenih privatnim kućanstvima.

 

In 2017, the Household Budget Survey sample was selected in two stages. In the first one, there were 468 segments selected (segments are territorial units consisting of one or several neighbouring enumeration areas). In the second stage, 9 occupied dwellings were randomly selected out of each of the selected segments. Thus, 4 212 dwellings occupied by private households were selected in the sample.

 

 

 

Uspješno je anketirano 1 377 privatnih kućanstava. Stopa odgovora na razini kućanstva iznosila je 38,0%.

 

There were 1 377 private households that were successfully interviewed. The response rate at the household level was 38.0%.

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

d. n.

drugdje nespomenuto

 

Eurostat

Statistical Office of the European Communities

Eurostat

Statistički ured Europske unije

 

n. e. c.

not elsewhere classified

 

 

 

 

 

 

Znakovi

 

Symbols

 

 

 

.

podatak je različit od nule, ali se ne objavljuje jer je procjena vrlo neprecizna

 

.

not zero, but not presented because of an extremely inaccurate estimation

( )

manje precizna procjena

 

( )

less accurate estimation

 

 

 

 

 

 

Objavljuje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

 

Odgovara ravnatelj Marko Krištof.

Person responsible: Marko Krištof, Director General

 

Priredili: Vesna Lipavić i Andreja Pajtak

Prepared by: Vesna Lipavić and Andreja Pajtak

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE

 

 

Naklada: 20 primjeraka

20 copies printed

 

Podaci iz ovog Priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.

 

Služba za komunikaciju s korisnicima

User Communication Department

 

·     Informacije i korisnički zahtjevi

     Information and user requests

·     Pretplata publikacija

     Subscription

·     Novinarski upiti

     Press corner

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-138, 4806-154

      Elektronička pošta/ E-mail:
      stat.info@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148

 

      Telefon/ Phone:

      +385 (0) 1 4806-115

      Elektronička pošta/ E-mail:
      prodaja@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-121, 4806-168

      Elektronička pošta/ E-mail:
      press@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148