image description

 

GODINA/ YEAR: LV.                                                ZAGREB, 6. SRPNJA 2018./ 6 JULY, 2018                                          BROJ/ NUMBER: 15.1.2.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

 

STRUKTURNO-POSLOVNI POKAZATELJI PODUZEĆA U 2016.

STRUCTURAL BUSINESS INDICATORS OF ENTERPRISES, 2016

 

 

 

 

U ovom Priopćenju objavljuju se izabrani konačni godišnji strukturno-poslovni pokazatelji za "nefinancijsko poslovno gospodarstvo" Republike Hrvatske. Riječ je o djelatnostima industrije, građevinarstva, trgovine i nefinancijskih usluga, odnosno djelatnostima koje u najvećem dijelu čine tzv. realni sektor. Predmetni podaci proizvedeni su u potpunosti prema odgovarajućim standardima Europske unije i međunarodno su usporedivi.

 

This First Release reports on selected final data concerning annual structural business indicators of the ’non-financial business economy’ of the Republic of Croatia. It is about activities of industry, construction, trade and non-financial services, e.g. activities that in major part represent the so-called ’real’ sector. Collected data are completely harmonised with relevant EU standards and are internationally comparable.

 

 

 

Podaci objavljeni u ovom Priopćenju ne mogu se uspoređivati s podacima o strukturi i poslovanju koji su prikupljeni i/ili obrađeni na osnovi metodologija koje imaju drukčiji pristup i/ili ne primjenjuju iste koncepte i definicije.

 

Data presented in this First Release are not comparable with data on the structure and business collected and/or processed according to methodologies that have a different access and/or using different concepts and definitions

 

 

 

Detaljni podaci dostupni su na internetskim stranicama Državnog zavoda za statistiku www.dzs.hr, u dijelu "Baze podataka", gdje je omogućeno pregledavanje i ispis podataka u različitim oblicima.

 

More detailed data are available at the web site of the Croatian Bureau of Statistics: http://www.dzs.hr, under ’CBS Databases’, which enables browsing and exporting of data in various formats.

 

 

 

 

 

 

Osnovni pokazatelji, veličina i struktura nefinancijskoga
poslovnoga gospodarstva

 

Basic indicators, size and structure of non-financial
business economy

 

 

 

U 2016. u predmetnom dijelu gospodarstva bilo je aktivno ukupno 147 481 poduzeće s 997 335 zaposlenih osoba. Ta poduzeća ostvarila su ukupan promet od 611,4 milijarde kuna te dodanu vrijednost u iznosu od 165,9 milijardi kuna.

 

Concerning the above defined part of the economy, in 2016 there was a total of 147 481 active enterprises employing 997 335 persons. Those enterprises achieved a total turnover of 611.4 billion kuna and a value added of 165.9 billion kuna.

 

 

 

Po broju zaposlenih osoba (264 183 zaposlene osobe, odnosno 26,5%) i ostvarenoj dodanoj vrijednosti (43,4 milijarde kuna, odnosno 26,2%) i dalje je najvažnija djelatnost prerađivačke industrije, dok djelatnost trgovine ima najveći udio u broju aktivnih poduzeća (36 620 poduzeća, odnosno 24,8%) i ostvarenom prometu (236,0 milijardi kuna, odnosno 38,6%).

 

According to the number of persons employed (264 183, or 26.5%) and generated value added (43.4 billion kuna, or 26.2%), the most important activity was still manufacturing, while trade activity had the largest share in the number of active enterprises (36 620 enterprises, or 24.8%) and generated turnover (236.0 billion kuna, or 38.6%).

 

 

 

 

 

 

Proizvodnost i profitabilnost

 

Productivity and profitability

 

 

 

Prividna proizvodnost rada jedna je od mjera za praćenje gospodarske učinkovitosti koju primjenjuju strukturne poslovne statistike, uzimajući u obzir da proizvodnost u cjelini ovisi i o ostalim čimbenicima proizvodnje te o načinu njihove interakcije. Prividna proizvodnost rada definirana je kao dodana vrijednost generirana po zaposlenoj osobi. Na razini nefinancijskoga poslovnoga gospodarstva u Republici Hrvatskoj u 2016. ostvarena je prosječna proizvodnost rada od 166,3 tisuće kuna po zaposlenoj osobi.

 

Apparent labour productivity is one of the measures used by the structural business statistics for observing the economic efficiency, considering that the productivity as a whole depends on other factors of production as well as on the way in which they are combined. The apparent labour productivity is defined as a value added generated per person employed. At the level of non-financial business economy in the Republic of Croatia in 2016, the average labour productivity of 166.3 thousand kuna was generated per person employed.

 

 

 

Mjera uspješnosti i konkurentnosti gospodarstva u strukturnim poslovnim statistikama jest operativna bruto profitna stopa, izražena kao udio bruto poslovnog viška (dodane vrijednosti umanjene za troškove osoblja) u ostvarenom prometu. Prosječna operativna bruto profitna stopa nefinancijskoga poslovnoga gospodarstva u Republici Hrvatskoj u 2016. iznosila je 12,0% što je smanjenje za 0,4 postotna boda u odnosu na 2015. Najviša je bila u djelatnosti poslovanja nekretninama (39,6%) te u djelatnosti informacija i komunikacija (24,1%), a najmanja u djelatnosti trgovine (6,0%).

 

The success and competitiveness measure of economy is a gross operating rate, expressed in structural business statistics as a share of gross operating surplus (value added less personnel costs) in generated turnover. The average gross operating rate for the non-financial business economy in the Republic of Croatia in 2016 was 12.0%, which was a decrease of 0.4 percentage points compared to 2015. The highest one was recorded in real estate activities (39.6%) and in information and communication activities (24.1%), while the lowest one was recorded in trade activity (6.0%).

 

 

 

1.   OSNOVNI STRUKTURNO-POSLOVNI POKAZATELJI PREMA NKD-u 2007. U 2016.

      BASIC STRUCTURAL BUSINESS INDICATORS, ACCORDING TO NKD 2007., IN 2016

 

 

Broj poduzeća

Number of enterprises

Broj zaposlenih osoba

Number of persons employed

Promet

Turnover

Dodana vrijednost prema troškovima proizvodnih čimbenika

Value added at factor costs

Prividna proizvodnost rada (tis. kuna po zaposlenoj osobi)

Apparent labour productivity (thousand kuna per person employed)

Operativna bruto profitna stopa (%)

Gross operating rate (%)

 

 

 

tis. kuna

Thousand kuna

 

 

 

 

 

 

 

 

Nefinancijsko poslovno gospodarstvo

  147 481

  997 335

 611 393 077

 165 878 817

166,3

12,0

Non-financial business economy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

Rudarstvo i vađenje

   228

  4 209

 2 800 487

 1 036 690

246,3

14,4

B

Mining and quarrying

C

Prerađivačka industrija

  19 475

  264 183

 150 830 017

 43 449 138

164,5

11,9

C

Manufacturing

D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

   670

  15 076

 32 170 951

 9 071 716

601,7

21,0

D

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

E

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

 837

  23 741

 7 335 109

 4 082 143

171,9

21,3

E

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

F

Građevinarstvo

  17 598

  98 850

 42 976 675

 12 850 333

130,0

12,0

F

Construction

G

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla

  36 620

  228 232

 236 034 538

 33 444 135

146,5

6,0

G

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

H

Prijevoz i skladištenje

  8 372

  83 153

 34 253 030

 15 063 672

181,2

16,5

H

Transportation and storage

I

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

  19 913

  100 269

 28 087 868

 13 451 648

134,2

22,9

I

Accommodation and food service activities

J

Informacije i komunikacije

  6 642

  39 936

 26 587 774

 12 042 433

301,5

24,1

J

Information and communication

L

Poslovanje nekretninama

  4 585

  11 611

 7 669 271

 3 971 946

342,1

39,6

L

Real estate activities

M

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

  24 170

  73 552

 27 336 032

 11 396 321

154,9

14,0

M

Professional, scientific and technical activities

N

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

  6 921

  50 900

 13 629 226

 5 470 944

107,5

14,7

N

Administrative and support service activities

S95

Popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo

  1 450

  3 623

 1 682 098

  547 698

151,2

10,4

S95

Repair of computers and personal and household goods

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktura poduzeća prema veličini s osnovnim pokazateljima

 

Structure of enterprises by size, main indicators

 

 

 

Radi prezentacije informacija o rezultatima poslovanja prema veličini poduzeća za statističke svrhe primjenjuje se raščlamba poduzeća prema veličini razreda zaposlenih. Poduzeća se svrstavaju u dvije skupine: SMP – srednje velika i mala poduzeća (uključena su i mikropoduzeća) te velika poduzeća.

 

In order to present information on business results according to the size of enterprises, a size-class breakdown according to the number of persons employed is used for statistical purposes. Enterprises are classified into two groups: SMEs –   small and medium-sized (micro-sized enterprises are also included) and large enterprises.

 

 

 

Od ukupnog broja aktivnih poduzeća, uvjerljivo najveći dio (99,7%) pripada skupini SMP, koja zapošljava više od dvije trećine osoba (69,4%) i generira više od pola dodane vrijednosti (61,3%) nefinancijskoga poslovnoga gospodarstva.

 

Out of all active enterprises, the overwhelming majority (99.7%) were SMEs employing more than two thirds of persons (69.4%) and generating more than half of the value added (61.3%) of non-financial business economy.

 

 

 

Gledano prema djelatnostima, iznadprosječni je doprinos skupine SMP u ostvarenoj dodanoj vrijednosti u djelatnostima usluga, građevinarstva,  gospodarenja vodama i otpadom te trgovine.

 

Reviewed by activities, an over-average contribution to generated value added of SMEs was recorded in service, construction, water and waste management and trade activities.

 

 

 

Unutar skupine SMP po brojnosti se izdvajaju mikropoduzeća, koja čine čak 91,2% populacije cjelokupnoga nefinancijskoga poslovnoga gospodarstva.

 

Within the SMEs group itself, micro-sized enterprises were highlighted according to their share of 91.2% in the total population of the non-financial business economy.

 

 

 

Skupina velikih poduzeća, iako s najmanjim udjelom u broju aktivnih poduzeća (0,3%) i nadalje uvelike pridonosi zaposlenosti (30,6%) i ostvarenoj dodanoj vrijednosti (38,7%). Ta skupina dominantna je u ostvarenoj dodanoj vrijednosti u industrijskim djelatnostima vezanima za opskrbu energentima, dok se uopće ne pojavljuje u djelatnostima popravaka.

 

Large enterprises, although with the smallest share (0.3%) in the total active enterprise population, still significantly contributed to employment (30.6%) and generated value added (38.7%). This group was dominant in value added generated in industrial activities related to energy supply, while it was not present at all in repairs.

 

 

 

Općenito u djelatnostima nefinancijskoga poslovnoga gospodarstva skupina SMP neprestano raste i povećava svoj udio u ostvarenoj dodanoj vrijednosti i zapošljavanju. 

 

Generally, in activities of the ‘non-financial business economy’, SMEs were permanently growing and increasing their share in created value added and employment.

 

 

 

 

2.   BROJ PODUZEĆA I UDJELI PREMA VELIČINI PODUZEĆA I NKD-u 2007. U 2016.

      NUMBER OF ENTERPRISES AND SHARE IN TOTAL, BY SIZE CLASSES OF ENTERPRISES, ACCORDING TO NKD 2007., IN 2016

 

 

Broj poduzeća

Number of enterprises

Udjeli prema veličini poduzeća i broju zaposlenih osoba, %

Share in total, by size classes and by number of persons employed, %

 

 

srednje velika i mala poduzeća (SMP)

Small and medium-sized enterprises (SMEs)

velika

Large
(250+)

 

ukupno

Total

mikro

Micro-sized
(< 10)

mala

Small
(10 – 49)

srednje velika

Medium
-sized
(50 – 249)

 

 

 

 

 

 

 

 

Nefinancijsko poslovno gospodarstvo

  147 481

99,7

91,2

7,3

1,2

0,3

Non-financial business economy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

Rudarstvo i vađenje

   228

99,1

74,6

21,5

3,1

0,9

B

Mining and quarrying

C

Prerađivačka industrija

  19 475

99,2

82,3

13,8

3,2

0,8

C

Manufacturing

D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

   670

99,1

89,7

7,3

2,1

0,9

D

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

E

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

   837

98,4

54,7

30,9

12,8

1,6

E

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

F

Građevinarstvo

  17 598

99,9

90,3

8,4

1,2

0,1

F

Construction

G

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla

  36 620

99,8

92,4

6,5

0,9

0,2

G

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

H

Prijevoz i skladištenje

  8 372

99,6

91,2

7,1

1,3

0,4

H

Transportation and storage

I

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

  19 913

99,9

92,6

6,7

0,6

0,1

I

Accommodation and food service activities

J

Informacije i komunikacije

  6 642

99,8

91,6

7,2

1,0

0,2

J

Information and communication

L

Poslovanje nekretninama

  4 585

99,9

96,4

3,2

0,2

0,1

L

Real estate activities

M

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

  24 170

100,0

95,7

3,9

0,4

0,0

M

Professional, scientific and technical activities

N

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

  6 921

99,7

92,3

6,1

1,3

0,3

N

Administrative and support service activities

S95

Popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo

  1 450

100,0

97,0

2,8

0,3

-

S95

Repair of computers and personal and household goods

 

 

 

 

3.   BROJ ZAPOSLENIH OSOBA I UDJELI PREMA VELIČINI PODUZEĆA I NKD-u 2007. U 2016.

      NUMBER OF PERSONS EMPLOYED AND SHARE IN TOTAL, BY SIZE CLASSES OF ENTERPRISES, ACCORDING TO NKD 2007., IN 2016

 

 

Broj zaposlenih osoba

Number of persons employed

Udjeli prema veličini poduzeća i broju zaposlenih osoba, %

Share in total, by size classes and by number of persons employed, %

 

 

srednje velika i mala poduzeća (SMP)

Small and medium-sized enterprises (SMEs)

velika

Large
(250+)

 

ukupno

Total

mikro

Micro-sized
(< 10)

mala

Small
(10 – 49)

srednje velika

Medium
-sized
(50 – 249)

 

 

 

 

 

 

 

 

Nefinancijsko poslovno gospodarstvo

  997 335

69,4

30,1

20,7

18,6

30,6

Non-financial business economy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

Rudarstvo i vađenje

  4 209

52,4

10,4

26,9

15,1

47,6

B

Mining and quarrying

C

Prerađivačka industrija

  264 183

61,9

15,2

21,0

25,8

38,1

C

Manufacturing

D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

  15 076

21,1

6,5

7,1

7,5

78,9

D

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

E

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

  23 741

78,5

5,8

25,1

47,7

21,5

E

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

F

Građevinarstvo

  98 850

88,2

37,6

28,4

22,2

11,8

F

Construction

G

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla

  228 232

66,0

32,2

19,3

14,5

34,0

G

Wholesale and retail trade;  repair of motor vehicles and motorcycles

H

Prijevoz i skladištenje

  83 153

48,1

20,6

13,3

14,2

51,9

H

Transportation and storage

I

Djelatnosti pružanja smještaja
te pripreme i usluživanja hrane

  100 269

84,0

49,7

22,4

11,9

16,0

I

Accommodation and food service activities

J

Informacije i komunikacije

  39 936

69,4

29,7

22,5

17,2

30,6

J

Information and communication

L

Poslovanje nekretninama

  11 611

89,9

56,7

24,8

8,4

10,1

L

Real estate activities

M

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

  73 552

96,1

62,4

22,8

10,8

3,9

M

Professional, scientific and technical activities

N

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

  50 900

59,3

24,3

16,1

18,9

40,7

N

Administrative and support service activities

S95

Popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo

  3 623

100,0

74,0

16,6

9,4

-

S95

Repair of computers and personal and household goods

 

 

 

4.   DODANA VRIJEDNOST I UDJELI PREMA VELIČINI PODUZEĆA I NKD-u 2007. U 2016.

      VALUE ADDED AND SHARE IN TOTAL, BY SIZE CLASSES OF ENTERPRISES, ACCORDING TO NKD 2007., IN 2016

 

 

Dodana vrijednost prema troškovima proizvodnih čimbenika, tis. kuna

Value added
at factor cost, thousand kuna

Udjeli prema veličini poduzeća i broju zaposlenih osoba, %

Share in total, by size classes and by number of persons employed, %

 

 

srednje velika i mala poduzeća (SMP)

Small and medium-sized enterprises (SMEs)

velika
Large

(250+)

 

ukupno

Total

mikro
Micro-sized

(< 10)

mala
Small

(10 – 49)

srednje velika
Medium
-sized

(50 – 249)

 

 

 

 

 

 

 

 

Nefinancijsko poslovno gospodarstvo

 165 878 817

61,3

19,7

21,0

20,6

38,7

Non-financial business economy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

Rudarstvo i vađenje

 1 036 690

61,6

20,8

27,7

13,2

38,4

B

Mining and quarrying

C

Prerađivačka industrija

 43 449 138

49,4

7,9

17,2

24,3

50,6

C

Manufacturing

D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

 9 071 716

19,7

8,5

6,1

5,1

80,3

D

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

E

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

 4 082 143

74,9

4,5

24,1

46,3

25,1

E

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

F

Građevinarstvo

 12 850 333

86,6

22,2

30,0

34,3

13,4

F

Construction

G

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla

 33 444 135

66,7

21,8

25,1

19,8

33,3

G

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

H

Prijevoz i skladištenje

 15 063 672

49,1

14,1

19,3

15,7

50,9

H

Transportation and storage

I

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

 13 451 648

66,8

27,3

20,3

19,2

33,2

I

Accommodation and food service activities

J

Informacije i komunikacije

 12 042 433

48,2

13,4

16,4

18,4

51,8

J

Information and communication

L

Poslovanje nekretninama

 3 971 946

94,8

71,6

18,8

4,4

5,2

L

Real estate activities

M

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

 11 396 321

94,7

52,3

30,2

12,2

5,3

M

Professional, scientific and technical activities

N

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

 5 470 944

72,7

27,1

23,3

22,3

27,3

N

Administrative and support service activities

S95

Popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo

  547 698

100,0

38,9

31,2

29,9

-

S95

Repair of computers and personal and household goods

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Strukturne poslovne statistike (SPS) na temelju promatranja aktivnih jedinica opisuju strukturu, izvođenje i učinak pojedinih gospodarskih djelatnosti, vrednovan u tržišnim cijenama. Pribavljaju informacije o prihodima i rashodima, zaposlenosti, produktivnosti, nacionalnoj i regionalnoj specijalizaciji, veličini poduzeća, investicijama itd.

 

The structural business statistics (SBS) describe the structure, conduct and performance of economic activities valued at market prices by observing active units. They provide information on income and expenditures, employment, productivity, national and regional specialisation, enterprises' size classes, investments etc.

 

 

 

Svrha istraživanja o strukturnim statistikama poduzeća jest praćenje poslovanja i osiguravanje međunarodno usporedivih podataka u skladu s europskim standardima strukturnih poslovnih statistika (Uredba br. 295/2008/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2008.). Dobiveni pokazatelji omogućuju analizu poslovanja i strukturnih promjena poslovne populacije. Osnova su za izradu tržišnih analiza i donošenje poslovnih odluka te za izračun bruto domaćeg proizvoda i ocjenu osnovnih makroekonomskih kategorija.

 

The purpose of the survey on structural business statistics is monitoring of business and providing internationally comparable data in accordance with the European SBS standards (the Regulation 295/2008/EC of the European Parliament and the European Council of 11 March 2008). Obtained indicators provide for the analysis of business and structural changes in business population. The indicators serve as a basis for performing the market analysis and business decision-making as well as for the calculation of the gross domestic product and the assessment of basic macroeconomic categories.

 

 

 

 

 

 

Izvori i metode prikupljanja podataka

 

Sources and methods of data collection

 

 

 

Podaci za kompilaciju SPS-a i izračune pokazatelja SPS-a prikupljaju se u cijelosti iz postojećih administrativnih i statističkih izvora. Glavni izvor podataka jest Godišnji financijski izvještaj poduzetnika (obrazac GFI-POD). Dodatni izvori podataka jesu ostali financijski izvještaji, evidencije Porezne uprave (poreza na dobit i dohodak) te vlastita istraživanja Državnog zavoda za statistiku (obrasci IDU-OK i INV-P) u skladu s relevantnom metodologijom.

 

The SBS compilation data and those used in the calculation of SBS indicators are collected from the existing administrative and statistical sources. The principal data source is the Annual Financial Report of Entrepreneurs (GFI-POD form). Additional data sources are other financial reports, records of the Tax Administration Office (profit and income taxes) and own surveys of the Croatian Bureau of Statistics (IDU-OK and INV-P forms) according to a relevant methodology.

 

 

 

 

 

 

Jedinice promatranja

 

Observation units

 

 

 

Glavna jedinica promatranja u SPS-u jest poduzeće – pravna ili fizička osoba. Svakom poduzeću kao cjelini dodjeljuje se jedna šifra Nacionalne klasifikacije djelatnosti prema glavnoj djelatnosti koju obavlja. Glavnu djelatnost utvrđuje i ažurira Statistički poslovni registar (SPR) Državnog zavoda za statistiku. Kriterij za određivanje glavne djelatnosti jest najveći udio u ukupnoj dodanoj vrijednosti poduzeća, odnosno, ako se to ne može sa sigurnošću utvrditi, primjenjuju se zamjenski kriteriji prihoda i/ili broja zaposlenih.

 

The main observation unit used for the SBS is an enterprise – legal entity or natural person. Each enterprise as a whole is assigned a code number of its principal activity according to the National Classification of Activities. The principal activity is determined and up-dated by the Statistical Business Register of the Croatian Bureau of Statistics. The criterion for determining the principal activity is the largest share in the total value added of an enterprise. If it is not possible to obtain the accurate information on the value added, the activity classification has to be determined by using substitute criteria, such as income and/or number of employed persons.

 

 

 

 

 

 

Obuhvat

 

Coverage

 

 

 

U ovoj publikaciji podaci su prikazani prema područjima i odjeljcima Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007. (NKD 2007.). Obuhvaćaju se aktivna poduzeća – pravne i fizičke osobe – koja su, prema glavnoj djelatnosti, svrstana u područja B do J i L do N te odjeljak 95 područja S NKD-a 2007.

 

The publication presents data according to sections and divisions of the NKD 2007. It includes all active enterprises – legal entities and natural persons – that are, according to their main activity, classified in sections B – J and L – N as well as in division 95 of section S.

 

 

 

 

 

 

Povjerljivost

 

Confidentiality

 

 

 

Agregirani podaci kod kojih postoji razlog za povjerljivost (zbog malog broja jedinica, pravila dominantnosti ili sekundarne povjerljivosti) u skladu sa Zakonom o službenoj statistici (NN, br. 103/03., 75/09., 59/12. i 12/13.) i Uredbom br. 250/2009 Europske komisije tretiraju se kao takvi i ne objavljuju se.

 

Aggregated data, for which confidentiality must be upheld (because of a small number of units, the dominance rule or secondary confidentiality rule), are treated as such and are not published, which is in line with the Official Statistics Act (NN, Nos 103/03, 75/09, 59/12 and 12/13) and the Regulation of the European Commission (250/2009/EC).

 

 

 

 

 

 

Definicije varijabli

 

Definitions of variables

 

 

 

Broj poduzeća (EU-ova šifra 11110) jest broj pravnih i fizičkih osoba registriranih u Statističkome poslovnom registru koje su bile aktivne barem dio izvještajnog razdoblja. Mikropoduzeća: manje od 10 zaposlenih osoba; mala poduzeća: 10 – 49 zaposlenih osoba; srednje velika poduzeća: 50 – 249 zaposlenih osoba; velika poduzeća: 250 i više zaposlenih osoba. Uobičajeno se pod stavkom srednja i mala poduzeća (SMP) podrazumijevaju srednje velika, mala i mikropoduzeća.

 

Number of enterprises (EU code 11110) is a number of legal entities and natural persons registered in the Statistical Business Register that were active during at least a part of a reference period. Micro-sized enterprises: less than 10 persons employed; small enterprises: 10 to 49 persons employed; medium-sized enterprises: 50 to 249 persons employed; large enterprises: 250 and more persons employed. Usually, the heading small and medium-sized enterprises (SME) also imply medium-sized, small and micro-sized enterprises. 

 

 

 

Broj zaposlenih osoba (EU-ova šifra 16110) jest ukupan broj osoba koje rade u poduzeću (uključujući vlasnike koji rade, ortake koji redovito rade u jedinici, neplaćene obiteljske radnike i volontere) te osoba koje rade izvan poduzeća kojem pripadaju, a koje ih plaća.

 

Number of persons employed (EU code 16110) is defined as the total number of persons who work in an enterprise (including working proprietors, partners working regularly in the unit, unpaid family workers and voluntary workers), as well as persons who work outside the enterprise who belong to it and are paid by it.

 

 

 

Promet (EU-ova šifra 12110) obuhvaća obračunane prihode od prodaje proizvoda, roba i usluga trećim stranama, bez odbitnog PDV-a. Isključeni su financijski, ostali i izvanredni prihodi.

 

Turnover (EU code 12110) comprises the total accrued incomes from market sales of goods or services to third parties, with the exception of deductible VAT. Incomes classified as financial, other and extraordinary ones are excluded.

 

 

 

Dodana vrijednost prema troškovima proizvodnih čimbenika
(EU-ova šifra 12150) jest bruto zarada od poslovnih aktivnosti poduzeća prilagođena za operativne subvencije i indirektne poreze, izračunana u bruto izrazu (bez oduzimanja amortizacije). Prihod i rashod klasificiran kao financijski isključen je iz dodane vrijednosti.

 

Value added at factor cost (EU code 12150) is the gross income from operating activities after adjusting for operating subsidies and indirect taxes, calculated gross (depreciation is not subtracted). Income and expenditure classified as financial is excluded from value added.

 

 

 

Prividna proizvodnost rada (EU-ova šifra 91110) jest dodana vrijednost prema troškovima proizvodnih čimbenika generirana po zaposlenoj osobi.

 

Apparent labour productivity (EU code 91110) is defined as the value added at factor costs generated by each person employed.

 

 

 

Operativna bruto profitna stopa (EU-ova šifra 92110) jest udio bruto poslovnog viška (dodane vrijednosti umanjene za troškove osoblja) u ostvarenom prometu.

 

Gross operating rate (EU code 92110) is the share of the gross operating surplus (value added less personnel costs) in turnover.

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

EU-ova šifra

šifra varijable Europske unije

 

EC

European Community

EZ

Europska zajednica

 

EU

European Union

NKD 2007.

Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

 

EU code

EU code of variables

NN

Narodne novine

 

NKD 2007.

National Classification of Activities, 2007 version

PDV

porez na dodanu vrijednost

 

NN

Narodne novine, official gazette of the Republic of Croatia

tis.

tisuća

 

SBS

structural business statistics

 

 

 

SMEs

small and medium-sized enterprises

 

 

 

VAT

value added tax

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znakovi

 

Symbols

 

 

 

0,0

podatak je manji od 0,05 upotrijebljene mjerne jedinice

 

0,0

value not zero but less than 0.05 of the unit of measure used

-

nema pojave

 

-

no occurrence

manje od

 

less than

 

 

 

 

 

 

Objavljuje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

 

Odgovara ravnatelj Marko Krištof.

Person responsible: Marko Krištof, Director General

 

Priredili: Željko Jelovečki, Stjepan Boroš i Paula Nimac

Prepared by: Željko Jelovečki, Stjepan Boroš and Paula Nimac

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Naklada: 20 primjeraka

20 copies printed

 

Podaci iz ovog Priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.

 

 

Služba za komunikaciju s korisnicima

User Communication Department

 

·     Informacije i korisnički zahtjevi

     Information and user requests

·     Pretplata publikacija

     Subscription

·     Novinarski upiti

     Press corner

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-138, 4806-154, 4811-212

      Elektronička pošta/ E-mail:
      stat.info@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-115

      Elektronička pošta/ E-mail:
      prodaja@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-121, 4806-168

      Elektronička pošta/ E-mail:
      press@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148