image description

GODINA/ YEAR: LVI.

ZAGREB, 14. VELJAČE 2020./ 14 FEBRUARY, 2020

BROJ/ NUMBER: 1.1.5/4.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

TROMJESEČNI INDEKSI CIJENA U POLJOPRIVREDI U ČETVRTOM TROMJESEČJU 2019.

AGRICULTURAL QUARTERLY PRICE INDICES, FOURTH QUARTER OF 2019

 

 

Tromjesečni indeksi cijena u poljoprivredi izračunavaju se od 2018. na bazi 2015. u skladu s Eurostatovim preporukama.

 

Since 2018, agricultural quarterly price indices have been calculated on the basis of 2015, in accordance with the Eurostat recommendations.

 

 

 

Prosječne proizvođačke cijene poljoprivrednih proizvoda u četvrtom tromjesečju 2019. u usporedbi s 2015. porasle su za 1,8%, a u usporedbi s istim tromjesečjem 2018. za 2,4%.

 

In the fourth quarter of 2019, the average producer prices of agricultural goods output increased by 1.8% compared to 2015 and by 2.4% compared to the same quarter of 2018.

 

 

 

Cijene biljnih proizvoda više su za 1,1% u usporedbi s 2015., a u usporedbi s istim tromjesečjem 2018. za 1,2%.

 

The prices of crop products output were higher by 1.1% compared to 2015 and by 1.2% compared to the same quarter of 2018.

 

 

 

Rast cijena biljnih proizvoda u usporedbi s istim tromjesečjem 2018. prouzročen je rastom cijena voća, za 16,4%, cvijeća i sadnica, za 12,3%, krumpira, za 11,1%, i krmnog bilja, za 4,4%.

 

The increase in the prices of crop products output compared to the same quarter of 2018 was affected by an increase in the prices of fruits, by 16.4%, of flowers and plants, by 12.3%, of potatoes, by 11.1%, and of forage plants, by 4.4%.

 

 

 

Cijene stoke, peradi i stočnih proizvoda više su za 3,6% nego u 2015., a u usporedbi s istim tromjesečjem 2018. za 5,2%.

 

The prices of livestock, poultry and animal products output increased by 3.6% compared to 2015 and by 5.2% compared to the same quarter of 2018.

 

 

 

U skupini proizvoda koji čine najveći udio u stočarstvu, u usporedbi s istim tromjesečjem 2018., najviše su porasle cijene svinja, za 31,4%, i mlijeka, za 0,5%.

 

In the group of products with the highest share in livestock production, the highest increase, as compared to the same quarter of 2018, was recorded in the prices of pigs, by 31.4%, and of milk, by 0.5%.

 

 

 

Cijene dobara i usluga za tekuću uporabu (input I) u trećem tromjesečju 2019. u usporedbi s 2015. niže su za 5,7%, dok su u usporedbi s istim tromjesečjem 2018. niže za 1,8%. Na navedeni pad od 1,8% najviše je utjecao pad cijena stočne hrane.

 

The prices of goods and services currently consumed in agriculture (input I) decreased by 5.7% in the third quarter of 2019 compared to 2015, while they decreased by 1.8% compared to the same quarter of 2018. The mentioned decrease of 1.8% was mostly influenced by a decrease in the prices of animal feedingstuffs.

 

 

 

 

1.   INDEKSI CIJENA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

      PRICE INDICES OF AGRICULTURAL GOODS OUTPUT

Poljoprivredna proizvodnja

Indeksi

Indices

Agricultural goods output

X. – XII. 2019.

Ø 2015.

X. – XII. 2019.

X. – XII. 2018.

 

 

 

 

Ukupno

101,8

102,4

Total

 

 

 

 

Ukupno bez voća i povrća

99,0

99,9

Agricultural goods output, excluding fruits and vegetables

Biljni proizvodi

101,1

101,2

Crop output

Biljni proizvodi bez voća i povrća

96,3

96,8

Crop output, excluding fruits and vegetables

Žitarice

90,8

91,5

Cereals

Industrijsko bilje

98,1

100,4

Industrial plants

Krmno bilje

99,2

104,4

Forage plants

Povrće, cvijeće i sadnice

117,5

107,0

Vegetables, flowers and plants

Povrće

104,3

99,9

Fresh vegetables

Cvijeće i sadnice

128,3

112,3

Flowers and plants

Krumpir (uključujući sjemenski)

145,1

111,1

Potatoes (including seeds)

Voće

110,6

116,4

Fruits

Vino

102,0

97,2

Wine

Maslinovo ulje

74,2

87,6

Olive oil

Živa stoka, perad i stočni proizvodi

103,6

105,2

Livestock, poultry and animal products output

Živa stoka i perad

106,4

109,5

Livestock and poultry

Goveda

98,0

99,0

Cattle

Svinje

122,6

131,4

Pigs

Konji

134,0

119,5

Horses

Ovce i koze

108,4

106,3

Sheep and goats

Perad

97,3

99,3

Poultry

Ostale životinje

100,0

100,0

Other animals

Stočni proizvodi

99,8

99,6

Animal products output

Mlijeko – ukupno (kravlje, ovčje i kozje)

102,6

100,5

Milk – total (cow’s, sheep’s and goat’s) 

Jaja, konzumna

89,0

93,8

Eggs, consumer

Ostali stočni proizvodi1)

89,4

101,2

Other animal products output1)

 

 

1)       Indeks se odnosi na cijene meda i sirove kože (osim janjeće).

1)       The index refers to the prices of honey and raw skin (excluding lamb’s).

 

 

 

2.    INDEKSI CIJENA DOBARA I USLUGA ZA TEKUĆU UPORABU U POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI (input I)

       PRICE INDICES OF GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE (input I)

 

Indeksi

Indices

 

X. – XII. 2019.

Ø 2015.

X. – XII. 2019.

X. – XII. 2018.

 

 

 

 

Input I, ukupno

94,3

98,2

Input I, total

Sjeme i sadni materijal

103,1

99,7

Seeds and planting stock

Energija i maziva

107,0

94,9

Energy and lubricants

Gnojivo

75,9

104,9

Fertilisers

Sredstva za zaštitu bilja

102,2

100,4

Plant protection products and pesticides

Veterinarske usluge

107,6

103,1

Veterinary expenses

Stočna hrana

86,1

91,2

Animal feedingstuffs

Održavanje opreme

104,0

100,9

Maintenance of materials

Održavanje zgrada

106,6

102,3

Maintenance of buildings

Ostale usluge

99,9

99,9

Other services

 

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Izvori i metode prikupljanja podataka

 

Sources and methods of data collection

 

 

 

Indeksi cijena u poljoprivredi za Republiku Hrvatsku izračunani su na temelju cijena dobivenih iz mjesečnih istraživanja o otkupu i prodaji poljoprivrednih proizvoda i ostalih istraživanja Državnog zavoda za statistiku, administrativnih podataka iz Ministarstva poljoprivrede te iz ostalih administrativnih izvora.

 

The agricultural price indices for the Republic of Croatia have been calculated on the basis of the data on prices obtained through the monthly surveys on sale and purchase of agricultural products as well as through other surveys carried out by the Croatian Bureau of Statistics, from administrative data of the Ministry of Agriculture and from other administrative sources.

 

 

 

Indeksi cijena u poljoprivredi za Republiku Hrvatsku prvi su put izračunani na bazi 2005. u sklopu nacionalnog programa Phare 2005, a metodologija je usklađena s Eurostatovim preporukama.

 

The price indices in agriculture in the Republic of Croatia have been calculated on the 2005 basis within the national Phare 2005 Programme for the first time and the methodology used has been harmonised according to Eurostat recommendations.

 

 

 

Od 2018. indeksi se računaju na bazi 2015.

 

Since 2018, the indices have been calculated on the 2015 basis.

 

 

 

Struktura pondera revidira se svake pete godine prema Eurostatovoj metodologiji za statistiku poljoprivrednih cijena, što znači da na izračun indeksa cijena utječe struktura pondera iz bazne godine. Za izračun indeksa cijena primjenjuje se Laspeyresova formula.

 

The structure of weights is reviewed every five years according to the Eurostat methodology for agricultural price statistics, which means that the calculation of price indices is influenced by the weight structure from the base year. The Laspeyres formula is used to calculate the price indices.

 

 

 

Struktura pondera izračunana je na bazi udjela pojedinih proizvoda u otkupu i prodaji poljoprivrednih proizvoda te na bazi vrijednosti poljoprivredne proizvodnje i međufazne potrošnje iz ekonomskih računa u poljoprivredi.

 

The weight structure was calculated on the basis of the share of individual products in the purchase and sale of agricultural products as well as on the basis of the value of agricultural production and intermediate consumption from agricultural economic accounts.

 

 

 

 

 

 

Obuhvat

 

Coverage

 

 

 

Indeksi cijena u poljoprivredi računaju se na razini Republike Hrvatske.

 

The agricultural price indices are calculated at the level of the Republic of Croatia.

 

 

 

 

 

 

Definicije

 

Definitions

 

 

 

Indeks cijena poljoprivrednih proizvoda obuhvaća proizvode biljne i stočne proizvodnje (stoku, perad i stočne proizvode).

 

Price index of agricultural goods output includes crop and animal output (livestock, poultry and animal products).

 

 

 

Input I uključuje dobra i usluge za tekuću uporabu u poljoprivredi.

 

Input I includes goods and services currently consumed in agriculture.

 

 

 

Dobra su svi proizvodi osim usluga.

 

Goods are all products except services.

 

 

 

Usluge čine održavanje opreme (strojeva i materijala), poljoprivrednih zgrada i ostale usluge.

 

Services include the maintenance of materials (machines and materials), agricultural buildings and other services.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U ovom Priopćenju objavljuju se podaci istraživanja koje je provedeno uz financijsku pomoć Europske unije. Za njegov sadržaj odgovoran je isključivo Državni zavod za statistiku te ni u kojem slučaju ne izražava stav Europske unije.

 

The survey whose data are published in this First Release has been conducted with the financial assistance of the European Union. The contents of this document are the sole responsibility of the Croatian Bureau of Statistics and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union.

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

Eurostat

 Statistički ured Europske unije

 

Eurostat

Statistical Office of the European Communities

 

 

 

 

 

 

Objavljuje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

Novinarski upiti/ Press corner: press@dzs.hr

 

Odgovorne osobe:

Persons responsible:

 

Suzana Šamec, načelnica Sektora makroekonomskih statistika

Suzana Šamec, Director of Macroeconomic Statistics Directorate

 

Lidija Brković, glavna ravnateljica

Lidija Brković, Director General

 

Priredili: Kristina Baluban, Ivan Dujman i Maja Rupić

Prepared by: Kristina Baluban, Ivan Dujman and Maja Rupić 

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Naklada: 20 primjeraka

20 copies printed

 

Podaci iz ovog Priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.

 

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Customer Relations and Data Protection Department

 

Informacije i korisnički zahtjevi

Information and user requests

 

Pretplata publikacija

Subscription

 

 

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-138, 4806-154

Elektronička pošta/ E-mail: stat.info@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-115

Elektronička pošta/ E-mail: prodaja@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148