image description

 

GODINA/ YEAR: LVI.                                     ZAGREB, 24. PROSINCA 2019./ 24 DECEMBER, 2019                 BROJ/ NUMBER: 1.1.7. - CORR.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

PROGNOZA INDEKSA CIJENA U POLJOPRIVREDI U 2019.

FORECAST OF AGRICULTURAL PRICE INDICES, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

U 2019. očekuje se porast cijena poljoprivrednih proizvoda u usporedbi s 2015., kao i u usporedbi s prethodnom godinom. Očekuje se porast cijena biljnih i stočnih proizvoda.

 

In 2019, as compared to 2015 and to the previous year, the prices of agricultural goods output are expected to grow, both of crop output and of animal products output.

 

 

 

U usporedbi s prethodnom godinom, očekivani rast cijena biljnih proizvoda jest 0,6%, pri čemu se očekuje najveći porast cijene povrća, voća i krumpira, a cijene stoke i stočnih proizvoda mogle bi porasti za 1,9%. Kod stoke i stočnih proizvoda tijekom 2019. očekuje se rast cijena proizvoda koji imaju znatniji udio u stočarstvu (svinje, goveda i mlijeko).

 

As compared to the previous year, the prices of crop output are expected to increase by 0.6%, with the greatest increase in the prices of vegetables, fruits and potatoes, while the prices of livestock and animal products could increase by 1.9%. Concerning livestock and animal products in 2019, an increase is expected in the prices of products having the largest share in livestock production (pigs, cattle and milk).

 

 

 

Kod cijena dobara i usluga za tekuću uporabu u poljoprivrednoj proizvodnji očekuje se pad cijena u tekućoj godini u odnosu na baznu 2015., dok se u odnosu na prethodnu godinu očekuje porast od 0,7%.

 

Concerning the prices of goods and services currently consumed in agriculture, it is expected that they will decrease in the current year, as compared to the base 2015, while they are expected to increase by 0.7% compared to the previous year.

 

 

 

 


ISPRAVAK

 

U Priopćenju 1.1.7. Prognoza indeksa cijena u poljoprivredi u 2019. od 18. studenoga 2019., došlo je do pogreške pri izračunu podataka u radnoj tablici, što je prouzročilo pogrešan prijenos u tablicu 1. Prognoza indeksa cijena poljoprivrednih proizvoda.

Stoga molimo korisnike da se koriste ispravljenim Priopćenjem koje ovdje prilažemo.

 

Zahvaljujemo na razumijevanju.

 

 

CORRECTION

 

In the First Release 1.1.7. Forecast of Agricultural Price Indices, 2019, of 18 November 2019, an error occurred in the calculation of data in the working table, which caused an error in the transfer of data to table 1. Forecast of Price Indices of Agricultural Goods Output.

Users are therefore kindly asked to use the corrected First Release attached here.

 

Thank you for your understanding.

 

 

 

1.   PROGNOZA INDEKSA CIJENA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

      FORECASTS OF PRICE INDICES OF AGRICULTURAL GOODS OUTPUT

Poljoprivredna proizvodnja

Indeksi/ Indices
2019.
2015.

Indeksi/ Indices
2019.
2018.

Agricultural goods output

 

 

 

 

Ukupno

102,9

101,1

Total

 

 

 

 

Ukupno bez voća i povrća

100,2

99,4

Agricultural goods output, excluding fruits and vegetables

 

 

 

 

Biljni proizvodi

104,1

100,6

Crop output

Biljni proizvodi bez voća i povrća

99,6

97,3

Crop output, excluding  fruits and vegetables

 

 

 

 

Žitarice

95,6

99,6

Cereals

Industrijsko bilje

94,4

100,3

Industrial plants

Krmno bilje

112,2

81,0

Forage plants

Povrće, cvijeće i sadnice

113,0

108,0

Vegetables, flowers and plants

Povrće

110,9

117,7

Fresh vegetables

Cvijeće i sadnice

115,5

98,6

Flowers and plants

Krumpir (uključujući sjemenski)

158,3

125,5

Potatoes (including seeds)

Voće

121,6

110,9

Fruits

Vino

102,9

96,9

Wine

Maslinovo ulje

95,9

102,4

Olive oil

 

 

 

 

Živa stoka, perad i stočni proizvodi

100,9

101,9

Livestock, poultry and animal products output

Živa stoka i perad

103,1

103,2

Livestock and  poultry

Goveda

100,2

101,8

Cattle

Svinje

110,0

114,5

Pigs

Konji

130,0

117,9

Horses

Ovce i koze

106,2

100,1

Sheep and goats

Perad

98,4

95,2

Poultry

Ostale životinje1)

100,4

100,4

Other animals1)

 

 

 

 

Stočni proizvodi

97,8

100,2

Animal products output

Mlijeko

99,8

101,1

Milk

Jaja, konzumna

88,6

92,5

Eggs, consumer

Ostali stočni proizvodi2)

92,4

107,5

Other animal products output2)

 

 

1)       Indeks se odnosi na cijene živih kunića.

2)       Indeks se odnosi na cijene meda i sirove kože (osim janjeće).

 

1)       The index refers to the prices of live rabbits.

2)       The index refers to the prices of honey and raw skin (excluding lamb's).

 

 

 

2.     PROGNOZA INDEKSA CIJENA DOBARA I USLUGA ZA TEKUĆU UPORABU U POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI (input I)

        FORECASTS OF PRICE INDICES OF GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE (Input I)

 

Indeksi/ Indices
2019.
2015.

Indeksi/ Indices
2019.
2018.

 

 

 

 

 

Input I, ukupno

96,7

100,7

Input I, total

Sjeme i sadni materijal

108,5

106,2

Seeds and planting stock

Energija i maziva

104,9

96,3

Energy and lubricants

Gnojivo

78,5

107,2

Fertilisers

Sredstva za zaštitu bilja

101,8

100,1

Plant protection products and pesticides

Veterinarske usluge

105,9

101,6

Veterinary expenses

Stočna hrana

93,2

96,6

Animal feedingstuffs

Održavanje opreme

103,1

101,4

Maintenance of materials

Održavanje zgrada

105,6

102,0

Maintenance of buildings

Ostale usluge

99,8

100,4

Other services

 

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Izvori i metode prikupljanja podataka

 

Sources and methods of data collection

 

 

 

Prognoza indeksa cijena u poljoprivredi za 2018. izračunana je na temelju kretanja cijena poljoprivrednih proizvoda od siječnja do rujna tekuće godine i procjene kretanja cijena za razdoblje listopad – prosinac.

 

The forecast of price indices in agriculture has been calculated for 2018 on the basis of changes in the prices of agricultural goods output in the period from January to September of the current year and the estimation of changes in the prices for the period from October to December.

 

 

 

Cijene korištene za izračun prognoze za prvih devet mjeseci 2018. dobivene su iz mjesečnih istraživanja o otkupu i prodaji poljoprivrednih proizvoda i ostalih istraživanja Državnog zavoda za statistiku, administrativnih podataka iz Ministarstva poljoprivrede te ostalih administrativnih izvora.

 

The prices used for the calculation of the forecast for the first nine months of 2018 were obtained from the monthly surveys on the purchase and sale of agricultural products as well as from other surveys of the Croatian Bureau of Statistics, administrative data of the Ministry of Agriculture and other administrative sources.

 

 

 

 

 

 

Obuhvat

 

Coverage

 

 

 

Prognoza je izračunana na razini Republike Hrvatske.

 

The forecast was done at the level of the Republic of Croatia.

 

 

 

Bazna godina za izračun prognoze indeksa cijena jest 2015.

 

The base year for the calculation of the price indices forecast is 2015.

 

 

 

 

 

 

Definicije

 

Definitions

 

 

 

Prognoza indeksa cijena poljoprivrednih proizvoda obuhvaća proizvode biljne i stočne proizvodnje (stoku, perad i stočne proizvode).

 

Price indices forecast of agricultural goods output comprises crop and animal output (livestock, poultry and animal products).

 

 

 

Input I uključuje dobra i usluge za tekuću uporabu u poljoprivredi.

 

Input I includes goods and services currently consumed in agriculture.

 

 

 

Dobra su svi proizvodi osim usluga.

 

Goods are all products except services.

 

 

 

Usluge čine održavanje opreme (strojeva i materijala), poljoprivrednih zgrada i ostale usluge.

 

Services comprise the maintenance of materials (machines and materials), agricultural buildings and other services.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U ovom Priopćenju objavljuju se podaci istraživanja koje je provedeno uz financijsku pomoć Europske unije. Za njegov sadržaj odgovoran je isključivo Državni zavod za statistiku te ni u kojem slučaju ne izražava stav Europske unije.

 

The survey whose data are published in this First Release has been conducted with the financial assistance of the European Union. The contents of this document are the sole responsibility of the Croatian Bureau of Statistics and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objavljuje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

Novinarski upiti/ Press corner: press@dzs.hr

 

Odgovorne osobe:

Persons responsible:

 

Suzana Šamec, načelnica Sektora makroekonomskih statistika

Suzana Šamec, Director of Macroeconomic Statistics Directorate

 

Lidija Brković, glavna ravnateljica

Lidija Brković, Director General

 

Priredili: Kristina Baluban i Ivan Dujman

Prepared by: Kristina Baluban and Ivan Dujman

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Naklada: 20 primjeraka

20 copies printed

 

Podaci iz ovog Priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.

 

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Customer Relations and Data Protection Department

 

Informacije i korisnički zahtjevi

Information and user requests

 

Pretplata publikacija

Subscription

 

 

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-138, 4806-154

Elektronička pošta/ E-mail: stat.info@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-115

Elektronička pošta/ E-mail: prodaja@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148