image description

 

GODINA/ YEAR: LVI.

ZAGREB, 14. VELJAČE 2020./ 14 FEBRUARY, 2020

BROJ/ NUMBER: 1.1.12.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

JESENSKA SJETVA, stanje 10. studenoga 2019.

AUTUMN SOWING, Situation as on 10 November 2019

 

 

 

Površina zasijana žitaricama u 2019. smanjila se za 6,5% u odnosu na  prethodnu godinu, dok se površina zasijana ječmom u odnosu na prethodnu godinu povećala, i to za 3,7%.

 

In 2019, the land sown with cereals decreased by 6.5% compared to the previous year, while the land sown with barley increased compared to the previous year, by 3.7%.

 

 

 

U strukturi ukupnih površina zasijanih žitaricama u 2019. najviše su zastupljene pšenica, sa 63,3%, i ječam, s 26,0%.

 

In the structure of the total land sown with cereals in 2019, wheat (with 63.3%) and barley (with 26.0%) had the highest shares.

 

 

 

 

 

 

Smanjena sjetva uljane repice

 

Decreased sowing of rapeseed

 

 

 

Površina zasijana uljanom repicom, koja u ukupno zasijanoj površini u 2019. sudjeluje s 15,0%, manja je za 6 tisuća hektara.

 

The land sown with rapeseed, which accounted for 15.0% of the total land sown in 2019, decreased by 6 thousand hectares.

 

 

 

U odnosu na prethodnu godinu, ukupne površine zasijane u jesenskoj sjetvi smanjile su se za 7,7%.

 

Compared to the previous year, the total land sown in the autumn sowing decreased, by 7.7%.

 

 

 

1.   POVRŠINE U JESENSKOJ SJETVI POD ŽITARICAMA I ULJANOM REPICOM, STANJE 10. STUDENOGA

      LAND SOWN IN AUTUMN WITH CEREALS AND RAPESEED, SITUATION AS ON 10 NOVEMBER

tis. ha

'000

 

Zasijana površina, Republika Hrvatska

Land sown, Republic of Croatia

Zasijana površina, NKPJS 2012. 2. razina

Land sown, NUTS 2 level

 

 

2018.

2019.

indeksi

Indices

2019.

2018.

Kontinentalna Hrvatska

Continental Croatia

Jadranska Hrvatska

Adriatic Croatia

 

2019.

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno – zasijano u jesen

274

253

92,3

248

5

Autumn sowing − total

 

 

 

 

 

 

 

Žitarice – ukupno

230

215

93,5

210

5

Cereals total

Od toga:

 

 

 

 

 

Of that:

Pšenica, ozima1)

142

136

95,8

134

2

Wheat, winter1)

Ječam, ozimi

54

56

103,7

54

2

Barley, winter

Uljana repica

44

38

86,4

38

-

Rapeseed

 

 

1)     Podaci se odnose na meku i tvrdu pšenicu, ozimu (merkantilna i sjemenska).

1)     Data refer to soft and durum wheat, winter (mercantile and seed).

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Podaci o jesenskoj sjetvi temelje se na podacima istraživanja Jesenska sjetva u 2019. (PO-21), koje je proveo Državni zavod za statistiku na temelju Zakona o službenoj statistici (NN, br. 103/03., 75/09., 59/12. i 12/13. − pročišćeni tekst) te na temelju Uredbe (EZ) br. 543/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2009. o statistici usjeva i delegirane Uredbe (EU) br. 1557/2015 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2015. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 543/2009 od 18. lipnja 2009. o statistici usjeva.

 

Data on autumn sowing are based on data from the survey Autumn Sowing in 2019 (PO-21), which was conducted by the Croatian Bureau of Statistics on the basis of the Official Statistics Act (NN, Nos 103/03., 75/09., 59/12., and 12/13. – consolidated text) and on the basis of Regulation (EC) No. 543/2009 of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 concerning crop statistics and delegated Regulation (EU) No. 1557/2015 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2015 Amending Regulation (EC) No. 543/2009 of 18 June 2009 concerning crop statistics.

 

 

 

 

 

 

Izvori i metode prikupljanja podataka

 

Sources and methods of data collection

 

 

 

Izvještajem o jesenskoj sjetvi prikupljaju se podaci o površinama zasijanima u jesenskoj sjetvi. Podaci se iskazuju u hektarima. Ti podaci prikupljeni su posebno za poslovne subjekte i njihove dijelove, a posebno za obiteljska poljoprivredna gospodarstva. Podaci za poslovne subjekte prikupljaju na dva načina: izvještajnom metodom na obrascu i putem internetske aplikacije.

 

The Report on Autumn Sowing collects data on land sown in autumn. Data on land sown are presented in hectares. These data are collected separately for business entities and parts thereof and for private family farms. Data on business entities are collected in two ways: by using the reporting method on an appropriate form or via a web-based application.

 

 

 

Podaci za poljoprivredna gospodarstva prikupljeni su s pomoću telefonske ankete na odabranome stratificiranom uzorku. Uzorak za poljoprivredna gospodarstva izabran je iz Statističkog registra poljoprivrednih gospodarstava.

 

Data for private family farms were collected using the telephone interview method applied to the selected stratified sample. The sample for private family farms was selected from the Statistical Register of Agricultural Holdings.

 

 

 

Na veličinu uzorka utjecala su odobrena sredstva u državnom proračunu Republike Hrvatske za 2019. te udio poljoprivrednih gospodarstava po jedinicama prema NKPJS-u 2012. – 2. razina.

 

The sample size was conditioned by the financial means allocated from the 2019 State Budget of the Republic of Croatia and the share of agricultural farms at NUTS 2 level.

 

 

 

U uzorak je odabrano oko 7 000 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. Uzorak je stratificirani slučajni uzorak s obzirom na regiju u kojoj se obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo nalazi i s obzirom na veličinu površine pod usjevima.

 

The sample consisted of about 7 000 private family farms. It is a stratified random sample with respect to the region in which the private family farm is located and with respect to the size of the area under crops.

 

 

 

Svi podaci uspoređeni su s podacima iz prijašnjih godina te raspoloživim administrativnim izvorima (Upisnik poljoprivrednih gospodarstava pri Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i drugi). Na temelju svih raspoloživih podataka prema potrebi napravljene su korekcije.

 

All data were compared to the data from previous years and available administrative sources (the Farm Register of the Paying Agency for Agriculture, Fisheries and Rural Development, etc.). On the basis of all available data, corrections were done if necessary.

 

 

 

Podaci o površinama odnose se na stanje 10. studenoga 2019.

 

Data on land sown refer to the situation as on 10 November 2019.

 

 

 

 

 

 

Obuhvat i usporedivost

 

Coverage and comparability

 

 

 

Izvještajne jedinice jesu poslovni subjekti i njihovi dijelovi koji su definirani područjem A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
NKD-a 2007. te ostali poslovni subjekti i njihovi dijelovi koji obavljaju poljoprivrednu proizvodnju, a razvrstani su drugdje.

 

Reporting units are business entities and parts thereof defined in section A Agriculture, forestry and fishing according to the NKD 2007 as well as other business entities and parts thereof engaged in agricultural production but classified in other activities.

 

 

 

Izvještajne jedinice jesu i obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja obavljaju poljoprivrednu proizvodnju.

 

Reporting units are also private family farms engaged in agricultural production.

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

ha

hektar

 

ha

hectare

NKD 2007.

Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

 

NKD 2007.

National Classification of Activities, 2007 version

NKPJS 2012.

Nacionalna klasifikacija prostornih jedinica za statistiku 2012.

 

NUTS

common classification of territorial units of statistics

tis.

tisuća

 

‘000

thousand

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znakovi

 

Symbols

 

 

 

 

 

-

nema pojave

 

-

no occurrence

 

 

 

Objavljuje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

Novinarski upiti/ Press corner: press@dzs.hr

 

Odgovorne osobe:

Persons responsible:

 

Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika

Edita Omerzo, Director of Spatial Statistics Directorate

 

Lidija Brković, glavna ravnateljica

Lidija Brković, Director General

 

Priredili: Predrag Cvjetićanin i Željko Kanižaj

Prepared by: Predrag Cvjetićanin and Željko Kanižaj 

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Naklada: 20 primjeraka

20 copies printed

 

Podaci iz ovog Priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.

 

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Customer Relations and Data Protection Department

 

Informacije i korisnički zahtjevi

Information and user requests

 

Pretplata publikacija

Subscription

 

 

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-138, 4806-154

Elektronička pošta/ E-mail: stat.info@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-115

Elektronička pošta/ E-mail: prodaja@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148