image description

 

GODINA/ YEAR: LVI.                                       ZAGREB, 30. RUJNA 2019./ 30 SEPTEMBER, 2019                                  BROJ/ NUMBER: 1.1.17.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

RANE PROCJENE VAŽNIJIH KASNIH USJEVA U 2019.

 

EARLY ESTIMATES OF SOME IMPORTANT LATE CROPS, 2019

 

 

 

U ovom Priopćenju objavljuju se prve procjene proizvodnje za najvažnije kasne usjeve u 2019. sa stanjem 1. rujna.

 

This First Release presents first estimates of some important late crops in 2019, with the situation as on 1 September.

 

 

 

 

 

 

Smanjena proizvodnja kukuruza

 

Decreased production of maize

 

 

 

Procijenjena proizvodnja kukuruza u 2019. smanjila se za gotovo 9% u usporedbi s prošlogodišnjom ostvarenom proizvodnjom. Uzrok tomu jest smanjenje od 1 100 kilograma priroda po hektaru.

 

In 2019, the estimated production of maize decreased by almost 9%, as compared to the production realised in the previous year. It was due to the decrease in the yield of 1 100 kilograms per hectare.

 

 

 

Procjenjuje se da je proizvodnja šećerne repe smanjena za 7,2%, dok je procijenjena proizvodnja soje smanjena za 5,3%.

 

The estimated production of sugar beets decreased by 7.2%, while the estimated production of soya beans decreased by 5.3%.

 

 

 

1.   RANE PROCJENE VAŽNIJIH KASNIH USJEVA U 2019.

      EARLY ESTIMATES OF SOME IMPORTANT LATE CROPS, 2019

 

Očekivana proizvodnja

Expected production

Indeksi očekivane proizvodnje, ukupno

2018. = 100

Indices of total expected production

 

2018.1)

2019.

 

t/ha

ukupno, tis. t

Total, '000 t

t/ha

ukupno, tis. t

Total, '000 t

 

 

 

 

 

 

Kukuruz – ukupno2)

Maize – total2)

9,1

2 147

8,0

1 960

91,3

 

 

 

 

 

 

Šećerna repa

Sugar beet

55,2

776

60,0

720

92,8

 

 

 

 

 

 

Suncokret

Sunflowers

3,0

111

2,9

107

96,4

 

 

 

 

 

 

Soja

Soya beans

3,2

245

2,9

232

94,7

 

 

1)    Konačni podaci

2)    Merkantilni i sjemenski kukuruz

 

1)    Final data.

2)    Maize – mercantile and seed.

 

 

 


METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Državni zavod za statistiku proveo je istraživanja o statistici usjeva na temelju Zakona o službenoj statistici (NN, br. 103/03., 75/09., 59/12. i 12/13. – pročišćeni tekst), Uredbe (EZ) Europskog parlamenta i Vijeća o statistici usjeva br. 543/2009 od 18. lipnja 2009. te Delegirane uredbe Komisije (EU) o statistici usjeva br. 1557/2015 od 13. srpnja 2015. kojom se mijenja Uredba (EZ) br. 543/2009 od 18. lipnja 2009.

 

The Croatian Bureau of Statistics conducted surveys on crop statistics on the basis of the Official Statistics Act (NN, Nos 103/03, 75/09, 59/12 and 12/13 – consolidated text), the Regulation (EC) No. 543/2009 of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 concerning crop statistics and Commission Delegated Regulation (EU) No. 1557/2015 of 13 July 2015 amending Regulation (EC) No. 543/2009 of 18 June 2009 concerning crop statistics.

 

 

 

Izvor i metode prikupljanja

 

Source and methods of data collection

 

 

 

Podaci o prvim procjenama proizvodnje važnijih kasnih usjeva u 2019. dani su sa stanjem 1. rujna, dok su ratarski usjevi još u polju i iskazuju se kao realna proizvodnja kojom će se raspolagati nakon završetka žetve s određenom vlažnosti zrna i nakon odbitka svih gubitaka nastalih tijekom žetve.

 

Data on first estimates of production of some important late crops in 2019 are provided with the situation as on 1 September, while field crops are presented as an actual production that will be used after the harvest is completed, providing that the grain has a strictly defined wetness value, even after the deduction of all losses.

 

 

 

Ti su podaci prve informacije o visini proizvodnje važnijih kasnih usjeva koje objavljuje Državni zavod za statistiku. Procjena o proizvodnji obavlja se za kukuruz, šećernu repu, suncokret i soju.

 

The above-mentioned data are actually the first information issued by the Croatian Bureau of Statistics on the production of important late crops. The estimate on production is done for maize, sugar beets, sunflowers and soya beans.

 

 

 

 

 

 

Podaci o ranim procjenama proizvodnje važnijih kasnih usjeva ocijenjeni su u Državnom zavodu za statistiku na temelju:

 

The Croatian Bureau of Statistics provides data on early estimates of the production of important late crops on the following bases:

 

 

 

-

rezultata Istraživanja o zasijanim površinama i nasadima na kraju proljetne sjetve u 2019. (PO-22)

 

-

results of the Survey on Sown Area and Crops at the End of Spring Sowing in 2019 (PO-22 form)

 

 

 

 

 

-

rezultata Izvještaja o ostvarenim prirodima ranih usjeva i voća u 2019. (PO-32)

 

-

results of the Report on Actual Yield of Early Crops and Fruits in 2019 (PO-32)

 

 

 

 

 

-

raspoloživih administrativnih izvora Ministarstva poljoprivrede, Upisnika poljoprivrednih gospodarstava pri Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju te ostalih relevantnih izvora.

 

-

available administrative sources of the Ministry of Agriculture, the Farm Register of the Paying Agency for Agriculture, Fisheries and Rural Development and other relevant sources.

 

 

 

 

 

 

Obuhvat i usporedivost

 

Coverage and comparability

 

 

 

Izvještajne jedinice jesu poslovni subjekti i njihovi dijelovi koji su definirani područjem A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo prema
NKD-u 2007. te ostali poslovni subjekti i njihovi dijelovi koji obavljaju poljoprivrednu proizvodnju, a razvrstani su drugdje. Podaci se prikupljaju na dva načina: izvještajnom metodom na obrascu i putem internetske aplikacije.

 

Reporting units are business entities and parts thereof defined in section A Agriculture, forestry and fishing according to the NKD 2007. as well as other business entities and parts thereof engaged in agricultural production but classified in other activities. The data are collected in two ways: by using the reporting method on the appropriate form or via a web-based application.

 

 

 

Izvještajne jedinice jesu također obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja obavljaju poljoprivrednu proizvodnju. Njihovi podaci prikupljeni su uz pomoć anketara.

 

Reporting units are also private family farms engaged in agricultural production. Their data are collected by using the interview method.

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

 

 

EU

Europska unija

 

EC

European Community

EZ

Europska zajednica

 

EU

European Union

ha

hektar

 

ha

hectare

NKD 2007.

Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

 

NKD 2007.

National Classification of Activities, 2007 version

t

tona

 

t

tonne

tis.

tisuća

 

'000

thousand

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objavljuje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

 

Odgovorne osobe:

Persons responsible:

 

Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poljoprivrede, šumarstva, ribarstva i zaštite okoliša

Milenka Primorac Čačić, Director of Agriculture, Forestry, Fisheries and Environment Directorate

 

Lidija Brković, glavna ravnateljica

Lidija Brković, Director General

 

Priredili: Predrag Cvjetićanin i Željko Kanižaj

Prepared by: Predrag Cvjetićanin and Željko Kanižaj 

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Naklada: 20 primjeraka

20 copies printed

 

Podaci iz ovog Priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.

 

Služba za komunikaciju s korisnicima

User Communication Department

 

·     Informacije i korisnički zahtjevi

     Information and user requests

·     Pretplata publikacija

     Subscription

·     Novinarski upiti

     Press corner

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-138, 4806-154

      Elektronička pošta/ E-mail:
      stat.info@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-115

      Elektronička pošta/ E-mail:
      prodaja@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-121, 4806-168

      Elektronička pošta/ E-mail:
      press@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148